09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 9
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓީއެމްއޭއަށް ދޭކަށްނޫޅޭ: އެމްއޭސީއެލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭޒް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ދޭން އުޅޭ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަ އަކީ ދޮގެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2019 4
މި އަހަރުގެ ރަން ލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު މީރާ އަށް އެންމެ ގިނައިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ދޭ ރަން ލާރި އެވޯޑު މި އަހަރު 17 ފަރާތަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 4
ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ޓާމިނަލް ނުދޭނެ: ނަހުލާ

ވަކި ކުންފުންޏަކަށް ފައިދާވާ ގޮތަށް ސީޕްލޭން އާ ޓާމިނަލް ކުއްޔަށް ނުދޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 26
ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް: ހަމައެކަނި ޓީއެމްއޭއަށް ދީފާނެތަ؟

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) އިން 40 މިލިއަން ޑޮލަރު (616 މިލިއަން ރުފިޔާ) ހޭދަކޮށްގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ އާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލާ ގުޅޭ ގޮތުން މިދިއަ ދެ ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ބައެއް މީހުން ސީރިއަސް ސުވާލުތަކެއް އުފެއްދި އެވެ. އަދި އެ ސުވާލުތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 3
ލީޑިންގް ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރަކަށް އަނެއްކާވެސް ޓީއެމްއޭ

ދުނިޔޭގެ ލީޑިންގް ސީ ޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުގެ އެވޯޑް އަނެއްކާވެސް ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
ސޮނޭވާ އިން ޕްރައިވެޓް ސީ ޕްލޭން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގައި ސޮނޭވާ ފުށި އަދި ސޮނޭވާ ޖާނީ ހިންގާ ކުންފުނިން އެރިސޯޓުތަކަށް ޕްރައިވެޓް ސީ ޕްލޭން ދަތުރުގެ ހިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރު ވެއްޖެ އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2018 16
އޭ380 ޖައްސާ ގަޑިއަށް ޓީއެމްއޭގެ ޓާމިނަލް ހުސްކުރަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަން އެއާޕޯޓުގެ އާ ރަންވޭ ހުޅުވަން މާދަމާ ހަވީރު އިއްތިހާދު އެއާވޭސްގެ އެއާބަސް އޭ380 ޖައްސަން އަންނަ ވަގުތާ ދިމާކޮށް، ސަލާމަތީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ޓާމިނަލް ސަރަހައްދު ހުސްކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
ޓީއެމްއޭގެ 50 ވަނަ ސީ ޕްލޭން ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ. މިއީ އެ ކުންފުނިން ގެނައި 50 ވަނަ ސީ ޕްލޭނެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ ބައިން ކެޕިޓަލުން ގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއްގައި މިހާތަނަށް ކުރި އެންމެ އަގު ބޮޑު މުއާމަލާތާ އެކު، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެމެރިކާގެ ބައިން ކެޕިޓަލްއަށް...

December 19, 2017 2
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ 550 މިލިއަން ޑޮލަރު (8.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ގަންނަން އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏަކާއި ޗައިނާ ކުންފުންޏަކުން ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 31
ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ބޯޓަކުން ވަައްކަން ކޮށްފި

ރ. ފުރަވެރި ރިސޯޓުގެ ބޭރުގައި ޕާކުކޮށްފައި އޮތް ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނަކުން ވައްކަން ކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2017 15
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަން ދެ ކުންފުންޏެއް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ މައި ކުންފުނި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން، މަޝްހޫރު ދެ އިންވެސްޓްމަންޓް ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ޓެންޕަސް ގްރޫޕް ކޯ އާއި އެމެރިކާގެ ބެއިން ކެޕިޓަލް އެލްޕީން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 3
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ސީ ޕްލޭނެއް ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 16
ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ!

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެ ކުންފުނީގެ މެޖޯރިޓީ ހިއްސާ އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަން އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2017 13
މީރާގެ ރަންލާރި އެވޯޑު 17 ފަރާތަކަށް ދީފި

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ކުދި، މެދު އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ދޭ ރަންލާރި އެވޯޑު 11 ގިންތިއަކުން 17 ފަރާތަކަށް މިރޭ ދީފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2017 7
ވެއްޓުނު ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައި، ތަހުގީގު ފަށައިފި

ކޮންރެޑް ރިސޯޓުން 12 މީހުންނާއެކު އައިސް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ވޯޓާ ރަންވޭއަށް ޖައްސަނިކޮށް އަރިއަޅާލައިގެން އިއްޔެ އަޑިއަށް ދިޔަ ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭންގެ ބައިތައް ނަގައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2017 26
ޓީއެމްއޭގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލޭ ފަޅުތެރެއަށް އަޑިއަށް

ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ސީޕްލޭނެއް ހުޅުލެއަށް ޖައްސަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނު އަރިއަޅާލައި، ބޯޓުގެ މައިގަނޑު އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 11
އޮޔާ ދާ އެއްޗެހިތަކަކާއި ތެޔޮގަނޑެއް ފެނިއްޖެ

މިދިޔަ އަންގާރަދުވަހު ލ. ތުލުސްދޫން ފުރައިގެން ލ. ގަމަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް ގެއްލުނު ކޮޅުވެއްޓި ހޯދަމުން ދަނިކޮށް، ޓީއެމްއޭގެ މަތިންދާބޯޓަށް، އޮޔާދާ އެއްޗެހިތަކަކާއި ކަނޑަށް އެޅިފައިވާ ތެޔޮގަނޑެއް ދެންމެ ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2017 1
ޓީއެމްއޭ އިން އިތުރު ސީޕްލޭނެއް ގެނެސްފި

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތްދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އިން އިތުރު ބޯޓެއް އިއްޔެ ރާއްޖެ ގެނެސްފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2017 6
ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޓީއެމްއޭގެ ހިއްސާ ގަންނަނީ

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާގައި ސީޕްލޭންގެ ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްްއޭ)ގެ ހިއްސާ ގަންނަން ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 6
ޓީއެމްއޭގެ ބޯޑު މީޓިން ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓްގައި

ރާއްޖޭގައި ކަނޑަށް ޖައްސާ މަތިންދާބޯޓުގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ދޭ، ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ)ގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަނޑު އަޑީގެ ރެސްޓޯރެންޓެއްގައި ބާއްވައިފި އެވެ.