23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 7" 2021 ގައި

ޓޮމް ކްރޫޒް، ޖާސޫސީ އެޖެންޓެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ ހަތް ވަނަ ފިލްމު 2021 ގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
ހުވަފެނަކީ ޓޮމް ކްރޫޒް ލައްވައި ނެށުވުން: ފަރާ

މިހާރު އެންމެ ބޮޑު ހުވަފެނަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ލައްވައި ނެށުވުން ކަމަށް ބޮލީވުޑްގައި އުފެދުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް އަންހެން ކޮރިއިގްރާފަރު ފަރާ ޚާން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019
"ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މީގެ 33 އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި، ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޓޮޕް ގަން" ގެ ސީކްއެލް ދެވަނަ ބައި "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

July 20, 2019
"ޖެކް ރީޗާ" އަށް އެމެޒޯންގެ ވެބް ސީރީޒެއް

ރީޗާ ކިޔާ އަސްކަރީ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލު ޓޮމް ކްރޫޒް ކުޅުނު "ޖެކް ރީޗާ" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުން އޭނާ ދެން ނުފެންނާނެކަން މިދިޔަ އަހަރު ވަނީ ކަށަވަރުވެފަ އެވެ. ސަބަބަކީ އެ ކެރެކްޓާ އަށް...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019
ހޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "ފާސްޓް އެންޑް ފިއުރިއަސް" ގެ ސްޕިން-އޯފްއެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭ ފިލްމު "ހޮބްސް އެންޑް ޝޯ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ އިތުރު ދެ ބައި ހަދާނެ

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ އިތުރު ދެ ބައި ހަދަން ނިންމައި، އެ ދެ ފިލްމުގެ ޑައިރެކްޝަން ވެސް އެންމެ ފަހުން ގެނެސްދިން ދެ ފިލްމު ވެސް ޑައިރެކްޓް ކުރި ކްރިސްޓޯފާ މެކްއަރީއާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2018
އިސްކޮޅުން ކުރުކަމުން ކްރޫޒަށް "ޖެކް ރީޗާ" ގެއްލިއްޖެ

"ޖެކް ރީޗާ" ގެ ދެ ފިލްމެއްގައި މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅުނު ނަމަވެސް، މި ސީރިޒްގެ އިތުރު ބަޔަކުން ދެން އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ލިޔުންތެރިޔާ ލީ ޗައިލްޑް ދީފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018
ކަންގަނާ އެކްޝަންތަކަށް ވަރަށް މޮޅު: ނިކް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "މަނިކަރުނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ގައި ދައްކުވައި ދީފައިވާ އެކްޝަން މަންޒަރުތައް ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތު ވަރަށް މޮޅަށް ކުޅެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒާ ފިލްމުގެ އެކްޝަން ޑައިރެކްޓަރު ނިކް ޕަވަލް އަޅާކިޔައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018
"ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ރޯލަކަށް ޖެނިފާ ކޮނެލީ

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމް "ޓޮޕް ގަން" ގެ ސީކްއެލް "ޓޮޕް ގަން: މެވެރިކް" ގެ ރޯލަކަށް ޖެނިފާ ކޮނެލީ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 1
އެންމެ އަގުބޮޑު ތަރިއަކީ ޑެނިއެލް ކްރެއިގް

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމީ ތަރިން ފިލްމްތައް ކުޅެދޭ އަގުތައް ހާމަކުރުމަކީ އާންމު ކަމެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުން ބަތަލާއިންނަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް އަބަދުވެސް ބަތަލުންނަށް ލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކާ އެކު، އެ ބަހުސްތައް ވެސް ކުރެ އެވެ. އެ ވާހަކަތަކާ އެކު މިހާރު ފަރަގުތައް ކުޑަ ކުރަން ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ވެސް ގިނަ އެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2018
އެންމެ އުނދަގުލީ މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6: ޓޮމް ކްރޫޒް

ކެރިއަރުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެންމެ ޗެލެންޖިން ފިލްމަކީ މި އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަ ވަނަ ފިލްމް "ފޯލް އައުޓް" ކަމަށް އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ބެލާ ކްރޫޒްގެ ކްލޯތިން ލައިނެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ބެލާ ކްރޫޒަކީ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ ޓޮމް ކްރޫޒާއި ނިކޯލް ކިޑްމަން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު އެޑަޕްޓްކޮށްފެން ބޮޑުކުރި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ކުރިން މޮޅު ކުރެހުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަޝްހޫރު 25 އަހަރުގެ ބެލާ މިހާރު ވަނީ އަމިއްލަ ކްލޯތިން ލައިނެއް ވެސް ތައާރަފުކޮށް، އޭނާގެ ބައެއް އުފެއްދުންތައް...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018
މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6 ގެ ނަމަކީ "ފޯލްއައުޓް"

މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ކާމިޔާބު ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިލް 6" ގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިރު، ފިލްމްގެ ނަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 2
ސްޓަންޓެއް ހަދަނިކޮށް ޓޮމް ކްރޫޒަށް އަނިޔާވެއްޖެ

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ސީރީޒްގެ ހަ ވަނަ ފިލްމުގެ ސްޓަންޓެއް ހަދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާއަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 1
ޓޮމް ކްރޫޒް ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރު

މިހާތަނަށް ކުރި ތިން ކައިވެނި ވެސް ރޫޅިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒް ހަތަރު ވަނަ ކައިވެންޏަކަށް ތައްތާރު ވާން ފަށައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2017
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" ގެ ރޯލަކަށް "ސްޕަމޭން"

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ފިލްމްތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުންނަށް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް" ގެ ފިލްމުތައް އަބަދުވެސް ވަރަށް ހާއްސަ އެވެ. ކުރިއަށް އޮތީ އޭގެ ހަ ވަނަ ފިލްމެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016
ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ހަޅޭކުގެ އަޑު ރިންގްޓޯނަކަށް

ހޮލީވުޑް ފިލްމަކަށް ޑަބްކުރާ އަޑު އޭގެ އޮރިޖިނަލް ގޮތުގައި އާއްމުވުމަކީ އާއްމުކޮށް ހިނގާ ކަމެއް ނޫނެވެ. ޚާއްސަކޮށް ފިލްމު ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ މީހުންގެ އަތުން އެފަދަ ގޯހެއް ވަރަށް ނެހެދެ އެވެ. އެހެންވެ، "ދަ މަމީ"ގެ ރީމޭކްގައި ޓޮމް ކްރޫޒް ހަޅޭއްލަވާ އަޑު އެ ގޮތަށް އާއްމުވުމާ އެކު، ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވަނީ ހުއްޓިފަ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 1
ޓޮމް ކްރޫޒާ އެކު "ދަ މަމީ" މާ ބޮޑަށް ފުރިހަމަކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރަން ހުރި ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ އުންމީދީ އެއް ފިލްމަކީ ޓޮމް ކްރޫޒްގެ "ދަ މަމީ" އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016
"މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" އަށް ވެސް ތައްޔާރު

ޓޮމް ކްރޫޒްގެ ހިޓް ފްރެންޗައިޒް "މިޝަން އިމްޕޮސިބަލް 6" ގެ މަސައްކަތް ފައިސާގެ މައްސަލަތަކެއްގެ ތެރޭގައި ތާށިވެފައި އޮތުމަށް ފަހު، އެކަން ހައްލުކޮށް އަންނަ އަހަރު މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016
ކެޓީ ހޯމްސްގެ އުނގަށް ޖެމީ ފޮކްސް

އެކްޓަރު ޓޮމް ކްރޫޒާއި ބަތަލާ ކެޓީ ހޯމްސްގެ ކައިވެނި ރޫޅުނުތާ ހަތަރު އަހަރުވެއްޖެ އެވެ. އެއީ 2006 ވަނަ އަހަރު ކުރި ކައިވެންޏަށް ދަރިއަކު ވެސް ލިބުނު ފަހުންނެވެ. އެއީ މިހާރު އުމުރުން ހަ އަހަރުގެ ސޫރީ ކްޒޫޒެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2016 1
ކްރޫޒްގެ "ޖެކް ރީޗާ" ސީކްއެލްގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޓޮމް ކްރޫޒް ސިފައިންގެ އޮފިސަރެއްގެ ރޯލުން ފެންނަ އެކްޝަން ތުރިލާ "ޖެކް ރީޗާ: ނެވަ ގޯ ބެކް" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި އެވެ.