11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑް ސްޕޮންސަރަކަށް މިފަހަރުވެސް އެސްޓީއޯ

ކުރިޔަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް ވެސް ޓޮޕް އެޗީވާސް އެވޯޑުގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އެސްޓީއޯ ހަމަޖައްސައި، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީއާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 22
ގަދަ 10ގެ އެވޯޑް ދިނުން ކުރީގެ އުސޫލަށް ބަދަލުކޮށްފި

އޯ ލެެވެލްގެ ޓޮޕް އެޗީވާޒް އެވޯޑު ދިނުމުގެ ރަސްމީ ހަފުލާގައި އިނާމު ދޭނީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، އެ ނިންމުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.