06 ޖުލައި

July 06, 2020 4
އާސެނަލްގެ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަށް މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 6) - ޝެފީލްޑް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިވުމުން އެކަމާ ގުޅުވައިގެން އާސެނަލުން ކުރި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓަކަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ރައްދުދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 5
ޓޮޓެންހަމް ޔޫރަޕްގެ ޖާގައިގެ ރޭހުގައި ކުރިއަށް

ލަންޑަން (ޖޫން 24) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅައިގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 5
ފެނާންޑޭސްގެ ޕެނަލްޓީން ޔުނައިޓެޑް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭސް ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީން 1-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ އެއްވަރުކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިނުވެ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 2
"ޓޮޓެންހަމަށް ޔުނައިޓެޑް ފަަހަތަށް ޖައްސައިލެވިދާނެ"

ލަންޑަން (ޖޫން 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާޗް މަހު މެދުކަނޑާލިއިރު އޮތް ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ގަދަ ހަތަރެއްގެ ރޭހުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ފަހަތަށް ޖައްސާލެވޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު އެބައޮތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި...

04 ޖޫން

June 04, 2020
ޕްރިމިއާ ލީގު: ފަހުގެ ޓެސްޓުން ފެނުނީ އެންމެ ކޭހެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 4) – މެދުކަނޑާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފެށުމަށްޓަކައި، ކުރަމުންގެންދާ ސިލްސިލާ ކޮވިޑް ޓެސްޓްތަކުގެ އެންމެ ފަހު ބުރުގައި ހެދި 1197 ޓެސްޓުން ފެނުނީ ޕޮޒިޓިވް އެންމެ ކޭހެއް ކަމަށް އެ ލީގުން ބުނެފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ތަފާތުވާނެ: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (މެއި 28) - ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ކުރިއަށް އޮތް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020
"ޕްރިމިއާ ލީގަށް އެނބުރި ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

ޕެރިސް (މެއި 6) - އަލުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޓީމަކާ ހަވާލުވާން ދިއުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެލްސީގެ ކުރީގެ ކޯޗު އަންދްރޭ ވިލަސް-ބޮއާސް ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020
ޕޮޗެޓީނޯގެ ހިތްއޮތީ ޓޮޓެންހަމްގައި

ލަންޑަން (މޭ 2) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގައި އޭނާ ފެށި މަސައްކަތް ނިންމަން އެނބުރި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ދާން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
"ފުޓްބޯޅަ އަވަހަށް ފަށަންވީ ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަކައި"

ލަންޑަން (މެއި 1) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަވަހަށް ފަށަން ޖެހޭ އެއް ސަބަބަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރު ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 19) - މިދިޔަ އަހަރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިކުރި މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް އެ ކްލަބުން ދޭން ޖެހޭ މުސާރަ ކުޑަކުރަން އެ ކްލަބުން އެދިފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020
އަސްކަރީ ތަމްރީން ބަލަން އެއްނުވާން ސޮން އެދިއްޖެ

ސޯލް (އޭޕްރީލް 12) - އޭނާ އަސްކަރީ ހިދުމަތުގެ ތަމްރީނަށް ނުކުތުމުން މަންޒަރު ބަލަން މީހުން އެއްނުވާން، ދެކުނު ކޮރެއާ އާއި ޓޮޓެމްހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފޯވާޑް ސޮން މިން ހެއުން އެދިއްޖެ އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2020
ގަވާއިދާ ހިލާފުވި ކަމަށް މޮރީނިއޯ އެއްބަސްވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އިނގިރޭސި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
ފުޓްބޯޅަ ހުއްޓިފައި އޮތުމުން ސޮން އަސްކަރީ ހިދުމަތަށް

ސޯލް (އޭޕްރީލް 3) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ފުޓްބޯޅަ ހުއްޓާލާފައި އޮތުމުން، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން އެ ގައުމުގެ ގާނޫނުގައިވާ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ގޮތުން އަސްކަރީ ހިދުމަތުގައި ބައިވެރިވާން ނިންމައިފަ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020
"ޓޮޓެންހަމުން މޮރީނިއޯ ގެނައީ އިންޒާގީ ނުލިބުމުން"

ލަންޑަން (މާޗް 31) - މި ސީޒަނުގެ މެދުތެރެއިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ހަމަޖެއްސީ ލާޒިއޯގެ ކޯޗު ސިމޯނޭ އިންޒާގީ ނުލިބުމުން ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 2
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު: ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި، އެޓަލާންޓާ ކުއާޓާ އަށް

ލީޕްޒިގް (މާޗް 11) – ޖަރުމަނުގެ އާރްބީ ލީޕްޒީގް އަތުން 3-0 އިން ބަލިވެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން އިންގްލެންޑުގެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކެޓިއިރު ސްޕެއިނުގެ ވެލެންސިއާ 4-3 އިން ބަލިކޮށް އިޓަލީގެ އެޓަލާންޓާ އިން އެ ކްލަބުގެ ތާރީހުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020
ބާގްވެއިން ވެސް ކުޅުމާ ދުރަށް

ލީޕްޒީގް، ޖަރުމަން (މާޗް 10) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް ކުރިމަތިވި ފޯވާޑުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރަން ޖެނުއަރީ މަހު ގެނައި ނެދަލެންޑްސް ފޯވާޑް ސްޓީވެން ބާގްވެއިން އަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ ގުޅިގެން އޭނާ އަށް މި ސީޒަނުގައި ދެން ކުޅެވިދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 7
ސިޓީ ކުއާޓާ އަށް، ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (މާޗް 5) – ޝެފީލްޑް ވެންސްޑޭ 1-0 އިން ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދިއިރު ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން ނޯވިޗް ސިޓީ އަތުން 3-2 އިން ބަލިވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ފަސް ވަނަ ބުރުން ކަޓައިފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 5
އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތެއް، މޮރީނިއޯގެ ޝަކުވާއެއް ނެތް

ލަންޑަން (މާޗް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ 1-1 އިން އެއްވަރުވި މެޗަށް ފަހު އެވަޓަންގެ ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ އަށް ރަތް ކާޑެއް ދެއްކިއިރު، ފަހަތުން އަރައި ވުލްވްސް އިން 3-2 އިން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކުރުމުން ޝަކުވާއެއްކުރަން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
ޓޮޓެންހަމްގެ ސޮން އިންގްލެންޑްގައި ކަރަންޓީނުކުރަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 29) - އަތުގެ ހުޅަށް ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން މި ވަގުތު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ފޯވާޑް ސޮން ހެއުން މިން އޭނާގެ ގައުމަށް ގޮސްފައި އެނބުރި އިންގްލެންޑަށް ދިއުމުން ކަރަންޓީނު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 3
ޗެލްސީ އާއި ސިޓީން މަގާމުގައި ލީޑުނަގައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ ޗެލްސީ އާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އެ ދެ ޓީމު ދަމަހައްޓަމުން އައި މަގާމުގައި ލީޑެއް ނަގައިފި އެވެ.