30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 14
ޓޮޓެންހަމް އެއް ވަނަ އަށް، ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޗެލްސީއާ ލަނޑެއް ނުޖެހި 0-0 އިން އެއްވަރުވެ ލިބުނު ޕޮއިންޓާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް އެރިއިރު، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ފަހަތުން އަރައި 3-2 އިން ސައުތެމްޓަން އަތުން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2020
ފީފާ ބެސްޓް އެވޯޑާ މެދު މޮރީނިއޯ ސުވާލުއުފައްދައިފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 27) - ދުނިޔޭގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ފީފާ އިން ދޭ ބެސްޓް އެވޯޑް ތެރޭގައި އުސޫލާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހިނގާ ކަމަށް ބުނެ އެ އެވޯޑްގެ ސައްހަ ކަމާމެދު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރިނިއޯ ސުވާލުއުފައްދައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 2
މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާތީ ޓޮޓެންހަމުން ރާމޮސް އަށް ފާރަލަނީ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 23) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބޭނުންވާތީ އެ ޓީމުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ރާމޮސް ގެންނަން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 7
ސިޓީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 1
"ސައުތުގޭޓަށް ފޯނުކުރާ ކޯޗުންގެ ނަން ހާމަކުރަންޖެހޭ"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 21) - އިންގްލެންޑް ގައުމީ ޓީމަށް ބައެއް ކްލަބްތަކުގެ ކުޅުންތެރިން ނުނަގަން އެދި އިނގިރޭސި ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓަށް ފޯނުކުރާ ކޯޗުންގެ ނަންތައް ހާމަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 3
ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް އެއްވަރު، ލެސްޓާ އެއް ވަނައިގައި

މެންޗެސްޓާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އާއި ލިވަޕޫލް 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވުލްވްސް އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވި ލެސްޓާ ސިޓީ ލީގުގެ އެއް ވަނަ ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 1
އާސެނަލަށް މޮޅެއް، ކޭން 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 6) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލުން ފަހަތުން އަރައި 4-1 އިން ނޯވޭގެ މޯލްޑް އަތުން މޮޅުވިއިރު، ބަލްގޭރިއާގެ ލުޑޮގޮރެޓްސް އަތުން 3-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ތަރި ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލާ އެކު އޭނާ އެ ޓީމަށް 200 ގޯލު ހަމަކޮށްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020
ކޭން ޑައިވްކުރެޔޭ ބުނާތީ މޮރީނިއޯ ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ލަންޑަަން (ނޮވެމްބަރު 5) - ޕެނަލްޓީ ހޯދަން އޭރިއާ ތެރެއިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ޑައިވްކޮށް މަކަރުހަދާކަމަށް އިނގިރޭސި މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާތީ ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 3
ލެސްޓާ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 30) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އިނގިރޭސި ކްލަބްތައް ކަމަށްވާ ލެސްޓާ ސިޓީ އާއި އާސެނަލް މޮޅުވިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020
ސޮން ޓޮޓެންހަމް ފަސް ވަނަ އަށް ގެންގޮސްދީފި

ބާންލީ (އޮކްޓޫބަރު 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ސޮން ހެއުން މިންގެ ލަނޑުން 1-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ޔޫރޮޕާ ލީގު: އިނގިރޭސި ޓީމުތަކަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 23) - ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި މި ސީޒަނުގައި ވާދަކުރާ އިނގިރޭސި ތިން ޓީމު ކަމަށްވާ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަދި ލެސްޓާ ސިޓީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020
މޮރީނިއޯ ކުރީ "ތިން ބޯޅައިގެ" ސުވާލުތަކެއް!

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 22) - މި ފަހަރު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ އިންސްޓަގްރާމްގައި ހިއްސާކުރި ފޮޓޯއަކީ ނޫސްވެރިންނާއި ފާޑުކިޔާ ބައެއް މީހުންނަށް ދޫކޮށްލި ސުވާލުތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ޓޮޓެންހަމް ފުރުސަތު ނަގާލައިފި، ވިލާ ދެ ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޫބަރު 19) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކޮޅަށް ފަހު ވަގުތު ވަން ގޯލުތަކާ އެކު 3-3 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ އެއްވަރުވިއިރު، ލެސްޓާ ސިޓީގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި އެސްޓަން ވިލާ އިން މޮޅުވުމުގެ ރެކޯޑް ދަމަހައްޓައި ލީގުގެ ދެ ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 2
ޓޮޓެންހަމުން ހަ ގޯލު ޖަހައި ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށްފި

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، މެޗުގެ ބޮޑުބައި އެއް ކުޅުންތެރިއަކު މަދުކޮށް ކުޅުނު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް އަތުން 6-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް...

October 04, 2020 1
ބަދަލު ހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް: މޮރީނިއޯ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ، އޭނާ ކުރިން ކޯޗުކޮށްދިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ޖެހޭއިރު ބަދަލުހިފުމުގެ ރޫހެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2020 10
ޗެލްސީ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން 5-4 އިން ޗެލްސީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 6
"ރެއާލުން ބޭލް އަށް އިހުތިރާމެއް ނުކުރޭ"

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ރެއާލް މެޑްރިޑުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު ގެރެތު ބޭލް އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ އިހުތިރާމެއް ނުލިބުނު ކަމަށް ބޭލްގެ އޭޖެންޓް ޖޮނަތަން ބާނެޓް ބުނެފި އެވެ.

September 23, 2020 1
ޔުނައިޓެޑަށް މޮޅެއް، ޓޮޓެންހަމް މެޗު ފަސްކޮށްފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕްގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން 3-0 އިން ލޫޓަން ޓައުން ބަލިކޮށް އަނެއް ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 4
ޓޮޓެންހަމާ އެކު ބޭލްގެ އަމާޒު ތަށި ހޯދުން

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 20) - ހަތް އަހަރު ފަހުން އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް އާދެވުމުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ އެ ޓީމާއެކު ތަށިތަކެއް ހޯދަން ކަމަށް ވޭލްސްގެ ތަރި ގަރެތު ބޭލް ބުނެފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
ތިއާގޯ ލިވަޕޫލަށް، ބޭލް އެނބުރި ޓޮޓެންހަމް އަށް

މިއުނިކް (ސެޕްޓެމްބަރު 17) - ބަޔާން މިއުނިކްގެ މިޑްފީލްޑަރު ތިއާގޯ އަލްކަންޓާރާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަން ލިވަޕޫލަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އެ ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު މިހާރު ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ވިންގް ގަރެތު ބޭލް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް އެވަޓަނަށް ރަނގަޅު ފެށުމެއް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 14) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ދަނޑުގައި 1-0 އިން މޮޅުވެ، މަޝްހޫރު ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ކުޅޭ އެވަޓަން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020
"ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ ވާދަވެރިންގެ ފައިދާ އަކަށް ނޫން"

ލަންޑަން (ޖުލައި 20) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ، ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތް ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 3-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވީ ވާދަވެރި އެހެން ޓީމުތަކެއްގެ ފައިދާ އަށް ބަލައިގެން ނޫން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.