05 މެއި

May 05, 2018 1
ރައުލް އަށް ޓޮޓެންހަމް ކަމުދިޔުމަކީ މެސެޖެއް: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (މެއި 5) - މިހާރު ކޯޗިން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުން އަންނަ ސްޕެއިނުގެ ކުރީގެ ފޯވާޑް ރައުލް ގޮންޒާލޭޒް އޭނާގެ ކޯޗިންގެ ޓްރެއިނިން ބައެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ޓޮޓެންހަމް އިހުތިޔާރު ކުރުމަކީ އެހެން ކްލަބްތަކަށް މެސެޖެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 6
ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގައާ އެކު ޔުނައިޓެޑަށް ރެކޯޑެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 22) - ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-1 އިން މޮޅުވެ އެފްއޭ ކަޕް ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން ހޯދައިފި އެވެ. މިއީ އިނގިރޭސި މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލުން ޔުނައިޓެޑް ފުރުސަތު ހޯދި 29 ވަނަ ފަަހަރު ކަމަށްވާއިރު، މިއީ ރެކޯޑެކެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 5
ހުސްއަތާ ސީޒަން ނިންމާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 21) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަކީ އެއްވެސް ސީޒަނެއް ހުސްއަތާ ނިންމާލަން ބޭނުންވާނެ ކްލަބެއް ނޫން ކަަމަށާއި އެހެން ކަމުން މި ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ބޭނުންނަމަ އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުން މުހިއްމު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2018 1
ޓޮޓެންހަމް އެއްވަރުވުމުން ޗެލްސީ އަށް އުއްމީދެއް

ބްރައިޓަން، އިންގްލެންޑް (އޭޕްރީލް 18) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ބްރައިޓަންއާ 1-1 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އެއްވަރުވުމުން ގަދަ ހަތަރަކަށް ވަނުމަށް ޗެލްސީ އިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި އުއްމީދުއާ ވެއްޖެ އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2018 2
ސިޓީއާ ލީގާ ދެމެދު ފިޔަވަޅެއްގެ ދުރުމިން

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 15) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ލީގު ހޯދުމާ ފިޔަވަޅަކަށް ގާތަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 4
އެޕީލް ކާމިޔާބު، ކޭން ޖެހި ގޯލެއް ކަމަށް ނިންމައިފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ސްޓޯކް ސިޓީ އަތުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ޖެހި ދެ ވަނަ ގޯލަކީ ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލެއް ކަމަށް އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޕެނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 1
ވޯލްޑް ކަޕަށް ބްރެޒިލުން ޓޮޓެންހަމްގެ އެހީ ހޯދަނީ

ލަންޑަން (މާޗް 20) - ޖޫން މަހު ރަޝިއާގައި ފަށާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތަށް ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމުގެ ތައްޔާރީތައް ކުރިއަށްގެންދަން އިނގިރޭސި ކްލަބް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީސް ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2018 7
ސެމީގައި ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 19) - އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ވާދަކުރަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018 3
ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ސެމީ އަށް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 18) – އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ފުރުސަތު ހޯދައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018 2
އާސެނަލަށް ހަމަޖެހުމެއް، ޓޮޓެންހަމް ތިން ވަނަ އަށް

ލަންޑަން (މާޗް 12) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ 3-0 އިން ވަޓްފޯޑް ބަލިކޮށް އާސެނަލުން ހަމަޖެހިލިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ބޯންމައުތު އަތުން 4-1 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ލީގުގެ ތިން ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 5
ޓޮޓެންހަމް ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ޔުވެންޓަސް ކުއާޓާ އަށް

ލަންޑަން (މާޗް 8) - ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ފަަހަތުން އަރައި 2-1 އިން މޮޅުވެ، އިޓަލީގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2018
"ސަޕޯޓަރުންނަށް ރަނގަޅު އެކަމަކު ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު"

ލަންޑަން (މާޗް 7) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ޖާގައެއް ހޯދަން މިރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްއާ ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސް ކުޅޭ މެޗަކީ ފުޓްބޯޅަ ސަޕޯޓަރުން ބަލާލަން ރަނގަޅު މެޗަކަށްވާނެ ކަމަށާއި އެކަމަކު މިއިީ ދެ ޓީމަށް ބިރުބޮޑު މެޗެއް ކަމަށް ޔުވެންޓަސްގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަރު ޖިއަންލުއިޖީ ބުފޮން ބުނެފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018
ސިޓީ ކުއާޓާއާ ގާތަށް، ޓޮޓެންހަމަށް ހިތްވަރެއް

ޓިއުރިން، އިޓަލީ (ފެބްރުއަރީ 14) ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގައި ރޭ ބަސެލް އަތުން 4-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ މުބާރާތުގެ އަނެއް ބުރާ ކުއާޓާ ފައިނަލާ ގާތަށް ޖެހިލިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ޔުވެންޓަސްއާ ފަހަތުން އަރައި 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރު ހޯދައިފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2018 1
އަހަންނަށް އެކަނިމާއެކަނި ކޭން ނުހުއްޓުވޭނެ: ކިއެލީނީ

ޓިއުރިން (ފެބްރުއަރީ 13) – ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ އިނގިރޭސި ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން، އެކަނިމާއެކަނި ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ ޔުވެންޓަސްގެ ޑިފެންޑަރު ޖިއޯޖިއޯ ކިއެލީނީ ބުނެފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018
"ފަރަގު ބޮޑުވިޔަސް ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީނެއް ނޫން"

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 11) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން 5-1 އިން މޮޅުވެ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ އަށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި 16 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 1
ރެފްރީ އަށް އޮޅުވާލުމަކީ ހުނަރެއް: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 8) - ފުޓްބޯޅައިގައި ރެފްރީ އަށް އޮޅުވާލުމަށް ފަހު ފައުލެއް ހޯދުމަކީ ކުޅުންތެރިންނަށް ލިބިފައިވާ ހުނަރެއް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2018
ކޭން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ރޫނީ ބުނެފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ކެރިއަރުގައި އާ ހަރުފަތަކަށް ދިއުމަށާއި ކާމިޔާބު ހޯދުމަށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އެ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ވޭން ރޫނީ ބުނެފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2018
ޓޮޓެންހަމުން ފަހު ވަގުތު ލިވަޕޫލާ އެއްވަރުކޮށްފި

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 5) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ހެރީ ކޭން ފަހު ވަގުތު ވައްދާލި ޕެނަލްޓީއާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ރަށުން ބޭރުގައި ލިވަޕޫލާ 2-2 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 4
ބަލިވީ ގޯސް ދެ ގޯލު ވަދެގެން: މޮރީނިއޯ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު އެ ޓީމު ކޮޅަށް ވަނީ ގޯސް ދެ ގޯލު ކަމަށް ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗު...

February 01, 2018 1
ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ސިޓީން ނަގައިފި

މެންޗެސްޓާ (ފެބްރުއަރީ 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއި ޗެލްސީ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ބަލިވިއިރު ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ކުޅުނު މެޗު...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 3
ލިވަޕޫލް ކެޓިއިރު، ކޭން ޓޮޓެންހަމް ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ލިވަޕޫލް (ޖެނުއަރީ 28) - އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ހެރީ ކޭން ޖެހި ގޯލުން ނިއުޕޯޓް ކައުންޓީ އަތުން ބަލިނުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ސަލާމަތްވިއިރު، އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ބްރޮމްވިޗް އަލްބިއަން އަތުން ބަލިވެ ލިވަޕޫލް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.