06 މެއި

May 06, 2017
ޓޮޓެންހަމް ބަލިވެ ޗެލްސީ އަށް ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ

ލަންޑަން (މެއި 6) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން 1-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިވުމުން ލީގުގެ އެއް ވަަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީ އަށް ލީގު ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017
22 އަހަރަށް ފަހު ޓޮޓެންހަމަށް ބޮޑު އުފަލެއް!

ލަންޑަން (މެއި 1) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ވާދަވެރި އާސެނަލްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ޓޮޓެންހަމަށް ވަނީ 22 އަހަރަށް ފަހު ބޮޑު އުފަލެއް ލިބިފަ އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017
ޓޮޓެންހަމާއި އާސެނަލަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 27) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އާސެނަލާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 3
"ޓޮޓެންހަމް ކުޅުންތެރިންނަށް ފާރަލާތީ ހައިރާނެއް ނުވޭ"

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 26) - ޔޫރަޕްގެ ނަން މަޝްހޫރު ބޮޑެތި ކްލަބްތަކުން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ކުޅުންތެރިންނަށް ފާރަލާތީ އެކަމާ ހައިރާންނުވާ ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އާޖެންޓީނާގެ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017 1
މަޓިޗްގެ މޮޅު ގޯލާ އެކު ޗެލްސީ ފައިނަލަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 23) - ނިމެންޔާ މަޓިޗްގެ މޮޅު ގޯލާ އެކު 4-2 އިން ވާދަވެރި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ބަލިކޮށް އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޗެލްސީން ހޯދައިފި އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2017
ޓޮޓެންހަމަކީ އާދައިގެ ޓީމެއް ކަމަށް ނުދެކެން: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 22) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަކީ އާދައިގެ ޓީމެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ނުދެކޭ ކަމަށް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ފަސޭހަ މޮޅަކާ އެކު ޓޮޓެންހަމް ތަފާތު ކުޑަކޮށްފި

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 15) – ބޯންމައުތު އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއާ ހަތަރު ޕޮއިންޓަށް ގާތްކޮށްފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 1
އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔަކީ ޑެލެ އަލީ: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 11) - ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑްގެ ގައުމީ ޓީމުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޑެލެ އަލީ އަކީ ޔޫރަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2017
ލީގު ކަށަވަރުކުރަން ބޭނުންވަނީ 18 ޕޮއިންޓް: ކޮންޓޭ

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 7) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން ބާކީ އޮތް މެޗުތަކުން ބޭނުންވަނީ 18 ޕޮއިންޓް ކަމަށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީގެ ކޯޗު އެންޓޯނިއޯ ކޮންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2017 2
ޗެލްސީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ ޓޮޓެންހަމަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 2) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 2-1 އިން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވުމުގެ ފައިދާ، ރަށުން ބޭރުގައި 2-0 އިން ބާންލީ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން ނަގައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2017 8
ބާސެލޯނާއާ ހަވާލެއް ނުވާނަން: ޕޮޗެޓީނޯ

ލަންޑަން (މާޗް 31) - ބާސެލޯނާ އަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2017
ކޭން އަށް އަނިޔާވެ ޕޮޗެޓީނޯ އަށް ބޮލުގެ ރިހުމެއް

ލަންޑަން (މާޗް 13) - އެފްއޭ ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ރޭ މިލްވޯލް އަތުން 6-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން އަށް އަނިޔާވެއްޖެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2017
ޔުރޮޕާ ލީގުން ޓޮޓެންހަމް ކަޓައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 24) - ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަަ ލެގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ބެލްޖިއަމްގެ ގެންޓްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް މުބާރާތުން ކަޓައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2017
ލިވަޕޫލް ސީޒަން ސަލާމަތްކުރަން ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް

ލިވަޕޫލް (ފެބްރުއަރީ 11) - މި އަހަރު މިހާތަނަށް ފޯމު ގެއްލުމުގެ ސަބަބުން ލީގު ކަޕާއި އެފްއޭ ކަޕުން ކަޓާފައިވާ ލިވަޕޫލް މިރޭ ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ހުރިހާ ވިސްނުމެއް އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދައި ރަނގަޅު ފޯމަކަށް އެޅުމަށް ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކޯޗު ޔާގަން ކްލޮޕް ބުނެފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017 2
ސިޓީ އަށް ފަސޭހަ ހާލަތެއް ނެތް: ގާޑިއޯލާ

މެންޗެސްޓާ (ޖެނުއަރީ 22) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް ފަހަތުން އަރައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އިން 2-2 އިން އެއްވަރުކުރުމުން އެނގޭ ކަމަކީ ސިޓީ އަށް އެއްވެސް މެޗެއްގައި ފަސޭހަ ހާލަތެއް ނެތްކަން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2017
ޓޮޓެންހަމް އަށް ލީގު ހޯދޭނެ: ކޭން

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 17) - ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަށް މި ފަހަރު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދޭނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ފޯވާޑް ހެރީ ކޭން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 8
އެންމެ ފަހުން ޗެލްސީ ހުއްޓުވައިފި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 5) – ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު 13 މެޗުން މޮޅުވެ، އެހެން ޓީމުތަކާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފެއަށް ޖެހިފައި އޮތް ޗެލްސީގެ މައްޗަށް ޑެލޭ އަލީގެ ދެ ލަނޑާ އެކު 2-0 އިން ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް ރޭ ކުރި ހޯދައި އެ ޓީމު ރެކޯޑް ހެދިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 7
"ޕްރިމިއާ ލީގަށް ފައިދާ ބޮޑީ ޗެލްސީ ބަލިވެގެން"

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ފައިދާ ބޮޑުވާނީ މިރޭ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން ޗެލްސީ ބަލިވެގެން ކަމަށް ޓޮޓެންހަމްގެ ކޯޗު އާޖެންޓީނާގެ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓިނޯ ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2016 4
ޔުނައިޓެޑް އޮތް މަގާމަށް ވުރެ އެ ޓީމުގެ ފެންވަރު މަތި

މެންޗެސްޓާ (ޑިސެމްބަރު 11) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ ފެންވަރު އެ ޓީމު މިހާރު އޮތް މަގާމަށް ވުރެ މާ މަތި ކަމަށާއި މިރޭގެ މެޗަށް ޓޮޓެންހަމުން ނުކުންނާނީ އެކަން ދަނެގެން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 1
ލެސްޓާގެ ފުރަތަމަ ބަލި، ޓޮޓެންހަމަށް ތިން ވަނަ

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 8) - ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި 5-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ޕޯޓޯ އަތުން ބަލިވެ މި މުބާރާތުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލެސްޓާ ސިޓީ ބަލިވިއިރު، ސީއެސްކޭއޭ މޮސްކޯ އަތުން 3-1 އިން މޮޅުވެ ޓޮޓެންހަމް ގްރޫޕްގެ ތިން ވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.