01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 15
ނޯ ޕޭ ލީވްގައި ދާން މަޖުބޫރުކޮށް ސޮއިކުރުވުން ގިނަވަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަށް ވެސް ދިމާވެފައި މިއޮތް ހާލަތާ ހެދި ރިސޯޓްތައް ބަންދުކުރާތީ، މިއަދުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޕޭ ލީވަކަށް ދާން މުވައްޒަފުން ލައްވައި...

April 01, 2020 5
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ރަށެއްގެ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް...

30 މާޗް

March 30, 2020 7
ފަހު ޓޫރިސްޓަށް އަލްވަދާއު، މުޅިން ތަފާތު ގޮތަކަށް

ރިސޯޓަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ އާއި އޭގެ ފަހުން ރަނގަޅު އަލްވަދާއުއެއް ކިޔުމަކީ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޒަމާންވީ އާދައެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު ޓޫރިސްޓުން ފުރުވާލަން ޖެހިފައި މިވަނީ މުޅިން ތަފާތު އިހުސާސްތަކަކާ އެކު އެވެ.

March 30, 2020 43
ރިސޯޓްތަކުގެ 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯޕޭއަށް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގިނަ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރުމާ އެކު މިހާތަނަށް 11،000 މުވައްޒަފުން ނޯ ޕޭގައި ފޮނުވާލަން ނިންމުމުން ޓުއަރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އިން...

March 30, 2020 22
ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާތީ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގައި ފެތުރިފައިވާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ހާލަތާ ގުޅުވައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަމުންދާތީ ލޭބަ...

29 މާޗް

March 29, 2020 8
ރިސޯޓުތައް ބަންދުވުމުން އިމްޕޯޓު ދަށްވެ ޑޮލަރުގެ އަގު ދަށަށް

ރިސޯޓުތައް ބަންދު ކުރުމާ އެކު، ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓު ދަށްވެ، ޑޮލަރުގެ އަގު "ކަޅު ބާޒާރުގައި" ދަށްވާން ފަށައިފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 28
އެއަރޯފްލޮޓަށް އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު ދެން ނާރުވާނެ

ރަޝިޔާގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެއަރޮފްލޮޓްއަށް ރަޝިޔާ ނޫން އެހެން ގައުމެއްގެ ބަޔަކު މި ދުވަސްކޮޅު ނާރުވަން ނިންމައި، އެކަން އަންގައިފި އެވެ.

March 28, 2020 10
ހާއްސަ ހުއްދައެއް ދިނީ ރިސޯޓުތައް ހުސްކުރަން: މައިމޫނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ރިސޯޓު ތަކުގެ މެދުގައި ދަތުރު ނުކުރަން ކުރިން އަަންގާފައި ވިޔަސް އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން...

27 މާޗް

March 27, 2020 10
"އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދެވޭނެ"

އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް މީހުން ދަތުރު ނުކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގިޔަސް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
ޝައްކުވާ ޓޫރިސްޓެއް ފެނި ކޮއްދިއްޕަރު މޮނިޓަރިންއަށް

މާލެ އަތޮޅުގައި އޮންނަ ގްރޭންޑް ޕާކް ކޮއްދިއްޕަރު މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ޓޫރިސްޓެއްގެ ކިބައިން، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ އަލާމާތްތަކެއް ފެނިގެން، އެ ރިސޯޓު މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2020 11
މިއީ ހިފަހައްޓާލަންވީ ތިން މަސް: ރައީސް

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އަައުމާ ގުޅިގެން، ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މި ތިން މަސް ހިފަހައްޓާލެވިއްޖެ ނަމަ އޭގެ ފަހުން ޓޫރިޒަމް ވަރަށް ރަނގަޅު ވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 64
ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރަން މަޝްވަރާ ކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކޮވިޑް-19 ބާރަށް ފެތުރޭތީ، އެ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓިފައި ވާތީ، ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު މުޅިން ބަންދުކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

March 24, 2020 128
ގެއްލުން ބޮޑު، ރިސޯޓުތައް އޮތީ ބަންދުކުރާ ހާލަތުގައި

މީގެ ކުރިން ދުވަހަކު ވެސް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ނުލިބޭ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ލިބޭނެ ކަމަށާއި، ޓޫރިސްޓުން ނާންނާތީ ރިސޯޓުތައް ހުރީ ބަންދުކުރާ ހާލަތުގައި ކަމަށް...

March 24, 2020 21
"ކަރަންޓީނަށް ބޭނުންކުރާ އިރު ރިސޯޓްގެ ކުލި މާފުވާނެ"

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މީހުން ކަރަަންޓީނުކުރަން ދޫކުރާ ރިސޯޓްތަަކުގެ ކުލި، އެ ރިސޯޓްތައް ދައުލަތުން ބޭނުންކުރާ މުއްދަތުގައި މާފުވާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 2
ފެލައިނީއާ ސީދާ ކޮންޓެކްޓްވި 20 މީހުން ދެނެގަނެފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށް، ދުބާއީ އަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެވޭ 20 މީހުން މިހާތަނަށް ދެނެގަނެވިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދެންމެ ބުނެފި އެވެ.

March 23, 2020 30
މާލޭގެ ދެ ގެއެއް ބަންދުކޮށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީއެއް ހޭދަކޮށް، ޗައިނާއަށް ދިޔަ ފަހުން ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ބެލްޖިއަމްގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ މަރުއޯން ފެލައިނީއާ ކޮންޓެކްޓްވި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި...

March 23, 2020 1
އެކްސްކާޝަންތައް މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަނާކޮށްފި

އެކްސްކާޝަންތަކުގައި އެއްވެސް ތަނަކުން މީހުން އައުމާއި ދިއުން މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 8
ކޮވިޑް 19: މަރުގެ ރަނގަބީލެއް ނޫންކަން އެބަ އެނގޭ

ކޮވިޑް-19 އަކީ އިންސާނީ ދަރިފަސްކޮޅަށް ފޮނުއްވި "މަރުގެ ރަނގަބީލެއް" ނޫންކަން ﷲ އިރާދަފުޅާ އެކު ފެނި، ހާމަވަމުން އެބަ ދެ އެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ ހަނގުރާމައާ ކުރިމަތިލައި އޭގެ ބިރުވެރިކަމުގެ...

March 22, 2020 15
ކަރަންޓީނަށް އެކި ރިސޯޓްތަކުން 2،288 އެނދު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ހުއްޓުވަން ކަރަންޓީން ކުރަން ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނުވަ ރިސޯޓަކާއި ހޮޓަލަކުން 1،158 ރޫމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމާއި އެއީ ޖުމްލަ 2،288 އެނދު ކަމަށް ޓޫރިޒަމް...

21 މާޗް

March 21, 2020 33
ރިސޯޓަކުން ފިލައިގެން ދިޔަ ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ރިސޯޓުތަކުގައި އުޅޭ މީހުން އެހެން ރަށްރަށަށް ދިއުން މަނާކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މާލެ އަތޮޅުގެ ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ ދިވެހި ދެ މުވައްޒަފަކު ފލައިގެން ދިޔަ މައްސަލައެއްގައި އެ ދެ މީހުން ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020 75
އެކަކުގެ މުސާރަ ވެސް 380 ޑޮލަރަށް ވުރެ ދަށެއްނުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ގާތްގަނޑަކަށް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް، ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިޒަސްގެ ރިސޯޓްތައް ވެސް ބަންދު ކުރަން ނިންމުމާ އެކު އެ ކުންފުނީގެ މުސާރަ އަށް ބަަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައި އެކަން މުވައްޒަފުންނަށް އަންގައިފި އެވެ. ޔުނިވާސަލުން ބުނީ އެހެން ހަދަނީ މުވައްޒަފުން ދެމެހެއްޓުމަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް...

19 މާޗް

March 19, 2020 10
"އިސްކަން ދޭންވީ ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަންނަން"

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް އެނދުތައް ފުރާލުމުގެ ބަދަލުގައި މި ދުވަސްވަރު އިސްކަންދޭންވީ ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަންނަން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020
ކޮވިޑް-19:ހާލަތު ދެނެގަންނަން މަޓާޓޯއިން ސާވޭއެއް ކުރަނީ

ރާއްޖެ އިން ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނުމާ ގުޅިގެން، އެ ބަލި އިތުރަށް ފެތުރުނަނުދިމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަަށް އަމާޒުވާ ގޮތަށް ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ޓްރެވެލް އޭޖެންޓުންނާއި ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމުގެ ސާވޭއެއް ކުރަން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ...

March 18, 2020 15
މި ދަނޑިވަޅު ރާއްޖޭގައި ޑޮލަރު ހިފެހެއްޓުން މުހިންމު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ރޭވިފައިވާ ގޮތުންނާއި، ތޮބީއީ ގޮތުން ހުރި ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން، ކާބޯތަކެއްޗާއި، ތެލާއި، ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި، އަދި ރާއްޖޭން...

March 18, 2020 22
ބަދަލުކުރަންވީ އާދަތައް، ދޫކޮށްލަންވީ ބޯހަރުކަން

ރާއްޖޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއް އިއުލާން ކުރަން ޖެހުނީ އާދައިގެ ބަލިމަޑުކަމަކާ ގުޅިގެނެއް ނޫނެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު...

17 މާޗް

March 17, 2020 19
އައިސޮލޭޝަނަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 1،000 ކޮޓަރި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ މީހުން އައިސޮލޭޓް ކުރުމަށް މާލެ ސަރަހައްދުން 1،000 ކޮޓަރި ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު...

March 17, 2020 10
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ޓޫރިސްޓުން އައުން މަނާކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގެސްޓް ހައުސްއަކަށް މިއަދު ހަވީރު 6:00 އިން ފެށިގެން 14 ދުވަސް ވަންދެން ޓޫރިސްޓުން އައުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 3
ބަޔެއް ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދިއުން ހުއްޓާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ބައެއް ރަށްރަށަށް ޓޫރިސްޓުން ގެންދިއުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

March 15, 2020 7
އައްޑޫގެ އެކްސްކާޝަންތައް މަނާކޮށްފި

އައްޑޫ އަށް ޓޫރިސްޓުން އެކްސްކާޝަނަށް ގެންދިއުން ހުއްޓާލަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 16
އިތުރު ތިން ގައުމަކުން މީހުން އައުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މިރެއިން ފެށިގެން ސްޕެއިންގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދަކުން ރާއްޖެއަށް މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި އަދި ޖަރުމަނާއި ފްރާންސްގެ ވަކި ސަރަހައްދުތަކަކުން މީހުން އައުން މަނާކުރުމަށާއި ރިސޯޓްތަކަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 29
ކޮވިޑް-19: ބިރަކީ ކުއްލިއަކަށް ބަލިމީހުން ގިނަވުން

މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިޓަލީން ރާއްޖެ އައި 12 މީހުންގެ ގްރޫޕެއްގައި ހިމެނޭ އެކަކު، ޅ. ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ހުއްޓާ ހުން އައިސް ބަލިވި އެވެ. އޭނާ އަށް އެ ރަށުގެ ޑޮކްޓަރު ފަރުވާދިނެވެ. އޭނާ ކޮޓަރިން ނުނިކުމެ އުޅުނެވެ. އެނބުރި އިޓަލީ އަށް ދާން މާޗު 1 ގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ދިޔަ އެވެ. އެކަމަކު، ހުން...