29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ބޭރު އާބިޓްރޭޝަންގެ މައްސަލައަކަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ އާބިޓްރޭޝަންގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހައި ކޯޓުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވަގުތީ އަމުރެއް މިއަދު ނެރެފި އެވެ.

November 29, 2020 5
500 ޓޫރިސްޓުންނާ އަޒުރް އެއާ އަލުން ރާއްޖެއަށް

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން ކަމަށްވާ އަޒުރް އެއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިއްޔެ އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 33
ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު، "ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން"ގެ އެވޯޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 28, 2020 20
"އެވޯޑް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން"

ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެންޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 8
އެއާޕޯޓް މަދުވުމުގެ ޝަކުވާއަށް ނަޝީދުގެ ނުރުހުން

ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓް މަދުވެފައި އަނެއްބައި އަތޮޅުތަކުގައި އެއާޕޯޓްތައް ގިނަކަމުން މެމްބަރަކު ޝަކުވާ ކުރެއްވުމުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެކަމާ މިއަދު ނުރުހުން ފާޅުުކުރައްވައިފި އެވެ.

November 26, 2020 2
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 95 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 95 ޕަސެންޓު ދަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ...

November 26, 2020 49
ޔުނިވާސަލްގެ ޑރ. މަނިކު އަވަހާރަވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުންފުނި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސްގެ އެއް ޑައިރެކްޓަރު އަދި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ހޭނައްތާ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. އިބްރާހިމް އުމަރު މަނިކު، ރޭ...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 42
މުހިއްމީ ރިސޯޓް ކުއްޔެއްނޫން، ޖުމްލަ ފައިދާ: ފައްޔާޒް

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން ދައުލަތަށް ހޯދަން ސަރުކާރުން އެދޭ މައިގަނޑު ފައިދާ އަކީ ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ނޫން ކަމަށާއި ރިސޯޓެއް ހެދުމުން އެއާ ގުޅިގެން ހިނގާ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކުގެ...

November 25, 2020 9
ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ ގޮންޖެހުން ކުޑަކުރަން: މައުސޫމް

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 8
ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ ބަދަލުން އާމްދަނީ ވާނީ މަދު: ސައީދު

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހެޅި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވާނީ މަދުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 17
ދަރަވަންދޫ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަނެއްކާ ވެސް ބަންދުކޮށްފި

ރައްޔިތުން ރުޅިގަދަވެ މުޒާހަރާ ކުރުމުން ބ. ދަރަވަންދޫގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދު ކޮށްފި އެވެ.

November 24, 2020 42
އާޒިމް ފައްޔާޒަށް: "ކުރި ވައްކަންތައް އެނގޭ"

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް...

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020 5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްހެން: ސާގިބް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ އިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެވުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސާގިބް ސަލީމް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 13
އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ، ލިސްޓުގެ ދެވަނައަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނަ އަށް އިންޑިއާ އަރައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020
ހޮންކޮންގާއި ސިންގަޕޫރުގެ "ޓްރެވަލް ބަބުލް" ފަސްކޮށްފި

ކޮންޓެކްޓް ނެތް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން ހޮންކޮންގާއި ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު "ޓްރެވަލް ބަބުލް" ހެދުން ފަސްކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2020 6
ތާރާ އާއި އާދާރުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރު ޖެއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 13
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލަނީ

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން މަރުވި މުވައްޒަފުގެ ބޭސްފަރުވާގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އޭނާ އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 1
ބޯޑާ މައިލްސްގެ ޕާޓްނަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ބޮޑާ މައިލްސް ޕްރޮގްރާމުގެ ޕާޓްނަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކާއި ޓޫރިސްޓުންނަށް ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

November 17, 2020 23
ސަގާފީ ޓޫރިޒަމަށް ވިސްނަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަނެ، އިގުތިސާދީ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް އާލާކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު...

November 17, 2020 4
ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖެއް ގަތަރުން

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގަތަރަށް ދާ ޓޫރިސްޓުން ކަރަންޓީން ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ގަތަރު އެއާވޭސް އިން ހޮލިޑޭ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 3
އާ ރެކޯޑެއް؛ އިއްޔެ ދެ ހާހަހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

އިއްޔެ ދެ ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 14
ކެލާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ. ކެލާގައި ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

November 15, 2020
ރާއްޖޭން ޓައިގާ ދިނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މެސެޖު

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް އޭނާ ހުރި ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން 51،354 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2020 2
ކާޖަލްގެ ރާއްޖޭގެ ހަނީމޫނުން އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލްގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 11
ޓައިގާ ޝްރޮފް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

އަންނަ މަހު "ހީރޯޕަންތީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 1
ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން އެއާޕޯޓުގައި ހާއްސަ ޑެސްކެއް

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 24
ޓޫރިޒަމަށް އާ ރަށްތަކެއް ބީލަމަށް ލަނީ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީކުރަން އާ ރަށްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާކެޓަށް ނެރޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒްް އިސްމާއީލް މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

November 10, 2020 8
ޓޫރިޒަމްދާއިރާގެ އިހުމާލު މަޖިލީހުން ބަަލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖު ކުރުމުގައި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ބަލަން...

November 10, 2020 35
އިހުމާލު އެ އޮތީ ފެންނަން، ނޭޅެނީ ފިޔަވަޅު!

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ އިހުމާލު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން "ހަނދާން ނެތިއްޖެ" އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ކެޓްރީނާ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2020 29
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފުގެ މަރު: ޑޮކްޓަރުގެ ވާހަކަ ތަފާތު

ކަނޑިންމައިން މަރުވި މުވައްޒަފުގެ ބަލީގެ މައުލޫމާތު، އެ ރިސޯޓްގެ ޑޮކްޓަރު އެކި ފަރާތްތަކަށް އެކި ގޮތަށް ދީފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު އިމަންޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗުއީއޯސީ) އިން ރޭ...

November 09, 2020 14
ކަނޑިންމަގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރޭ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
ބަތަލާ ކާޖަލްގެ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލާއި ފިރިމީހާ ގޯތަމް ކިޗްލޫގެ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 08, 2020 2
ޓޫރިސްޓަކު ދެ ސްކޫލަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފި

ނ. އަތޮޅުުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ޝެވަލް ބްލާންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޓޫރިސްޓަކު އެ އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި...

November 08, 2020 7
ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ޓިއުޝަން ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 5
ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ތުލުސްދޫން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކ. ތުލުސްދޫގެ ވެސް ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކުރިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު އެ ރަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތުލުސްދޫން މިއަދު ވަނީ އެ ރަށަށް ފުރަތަމަ އައި ދެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.