17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 3
ސްވިޓްޒަލެންޑުން ރާއްޖެއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ސްވިޓްޒަލެންޑުގެ އެޑެލްވައިސް އެއާލައިނުން މި މަހުގެ 26 ގައި ރާއްޖެ އަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

September 17, 2020 7
މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ނޮވެމްބަރަށް ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އެ ބަލީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފަސް ޕަސެންޓަށް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 1
ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމަށް 460 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމަށް 460 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އާމްދަނީ ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޯގަނައިޒޭޝް (ޑަބްލިޔު.ޓީ.އޯ) އިން އަންގާރަ ދުވަހު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ޑަބްްލިއުޓީޓީސީން ރާއްޖެއަށް ސޭފްޓްރެވެލް ސްޓޭމްޕް ދީފި

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލްސް ސްޓޭމްޕް ދީފި އެވެ.

September 15, 2020 3
ރަޝިޔާގެ ފްލައިޓްތައް: ޓޫރިޒަމްގެ އާ އުންމީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ވަރުގެ އަދަދަކަށް ނުވެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
"ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގުރުބާނީ ބޮޑު"

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވެސް ވަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ކަމަށް، އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 1
ރާއްޖޭގެ ރީތިކަމުގައި މަސައްކަތަށް: 23،000 ޑޮލަރު

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމު މަންޒަރުތަކުން އުފާ ލިބިގަންނަމުން، އަމިއްލަ މަސައްކަތުގައި އުޅުމުގެ ފުރުސަތު، ނޯޓިލަސް މޯލްޑިވްސް ރިސޯޓުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ: އެކަމަކު އެ ރިސޯޓްގައި އެފަދަ...

September 13, 2020 2
އޮމާންގައި ވެސް "އައިފުލް ޓަވަރު" ހަދަނީ

ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ ލޭންޑްމާކެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރު އައިފުލް ޓަވަރާ ވައްތަރުކޮށް އޮމާންގައި ވެސް ޓަވަރެއް ބިނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންގެ ނެގެޓިވް ޓެސްޓު އޮތްތޯ ބަލަން ފަށައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ރަޝިއާގެ ދަތުރުތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން ފަށަނީ

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން އެއިރޯފްލޮޓްގެ ދަތުރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން ފަށަން ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 4
ރަޝިއާއިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ރަޝިއާއިން ރާއްޖެ އަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދެވޭނެ

ރައްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަދައިފި އެވެ.

August 31, 2020 42
ރިސޯޓްމުވައްޒަފުންނަށް "ނައިޓަށްދެވޭ" އިސްލާހެއް

ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޑިއުޓީ ނިމުމުން ރިސޯޓްް ދޫކޮށް ދެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

August 31, 2020 8
މައުސޫމް އަލުން ވަޒީރުކަމަށް އައްޔަންކޮށް ހުވާކޮށްފި

ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި އިރު ކުންފުންޏެއްގެ މަގާމެއްގައި ހުންނެވުމުން އުފެދުނު ސުވާލުތަކާ ހެދި އޭނާ އިއްޔެ މިނިސްޓަރުކަމުން...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 11
މިމަހު 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ

އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި ކަމަށާއި އެގޮތުން މި ނިމޭ މަހު އެކަނި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 7،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 3
ޔޫކޭގެ ލުއި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމުގެ ލުއި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2020 14
ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ވުމުން ނޫނީ ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 29
ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވާނީ ކޮވިޑް ނަންބަރު ދަށްކުރެވިގެން

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރެވޭނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްކޮށްގެން ކަމަށް އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 38
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 13
ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އައްޑޫގެ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 86
އައްޑު އަށް އަސްތަކެއް ގެންނަން އެބަ އުޅޭ: ނަޝީދު

ކުޅިވަރާއި ޓޫރިޒަމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އައްޑު އަށް ބަޔަކު އަސްތަކެއް ގެންނަން އުޅޭ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްހަމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 80
ކުއްލިއަކަށް އޮކިއުޕެންސީ 10 ޕަސެންޓަށް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ، ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވާލާ އިރު، ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން އުއްމީދުކުރީ 35 ޕަސެންޓްގެ އޮކިއުޕެންސީއެއްގައި ފެށިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ވެއްޓުމަކާ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020 28
ބަލިމަޑުކަމާ އެކު އުޅެން ދިވެހިން ދަސްކޮށްފި: ނަޝީދު

ދުނިޔޭގެ އިގްތިސޯދު ހުއްޓުވާލި ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު އުޅެން ދިވެހިން މިހާރު ދަސްކޮށްފި ކަމަށް، ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ރީބްރޭންޑް ކުރުމަށްފަހު ޖެން ހުޅުވައިފި

މާލޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ، ހޮޓެލް ޖެންގެ ނަން "ޖެން މޯލްޑިވްސް މާލެ، ބައި ޝަންގްރިއްލާ" އަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު އިއްޔެ އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 5
އެއް މަސް ތެރޭ ރާއްޖެ އައީ 5،177 ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލި ފަހުން މަހެއް ވީ އިރު އައިސްފައިވަނީ 5،177 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

August 16, 2020 92
ޓޫރިޒަމް ބަނަކޮށް، "ބޭސް އޮތީ ދިވެހިންގެ އަތުގައި"

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ޗަމްޕާ ހުސެން އަފީފަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. މިއީ އޭނާ ވެސް ހީކުރެއްވި ފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ....