17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 73
ކުޑަހުރާގައި ތުނބުޅީގެ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

ފޯސީޒަން ކުޑަހުރާ ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ތުނބުޅި ބެހެއްޓުން މަނާކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިއާ މުވައްޒަފަކަށް އެކަމަށް ހުއްދަދިން މައްސަލަ މިއަދު ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

January 17, 2019 6
"ނަސަންދުރަ މައްސަލައަށް ގޮތެއްނިންމުމަށް ފޮނުވައިފިން"

ނަސަންދުރައިގެ މައްސަލަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދިރާސާކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމާ ދޭތެރޭ ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޮނުވާފައިވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު...

January 17, 2019 16
ރިސޯޓުތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ޗެކްކުރަން ފަށަނީ

ރިސޯޓްތަކުގައި ދޭ ހިދުމަތްތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންސްޕެކްޓް ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 16
ހުވަފެނީ ހަނީމޫން މަރުގެ ދަތުރަކަށް

އެރިކާ ލެގްރިޑިލިއާ އާއި ލިއޯމާ ލެގްރަޑިއަލާ މިދިޔަ މަހު ކުރި އަލަތު ކައިވެންޏަށް ފަހު މި މަހުގެ ނުވަ ވަނަ ދުވަހު ފިލިޕިންސްގެ މެނީލާއިން ރާއްޖެއަށް ފުރީ އެ މީހުންގެ ހުވަފެނީ...

January 14, 2019 75
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ހަގީގީ މަންޒަރު އުފާވެރިއެއް ނޫން!

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ފުރި، ޓޫރިޒަމްގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްތައް މި ދަނީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އާންމުންނަށް ނުފެންނަ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 7
މަޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާގައި

މަޓީގެ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާ އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހު ބާއްވާކަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

January 13, 2019 6
ޑުބާއީގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިވް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏެއް!

މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ބޮޑު ޑައިވް އެކްސްޕޯގައި ރާއްޖޭގެ ފްރީ ޑައިވިން ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 2
ހަމަނުޖެހުމާހެދި ލަންކާއަށް ޓޫރިސްޓުން ދިޔަ އަދަދު މަދު

ކޮލަމްބޯ (ޖެނުއަރީ 5) - ލަންކާގައި މިދިޔަ އަހަރު ފަހުކޮޅު އުފެދުނު ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންގަނޑާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ޓާގެޓް ހާސިލްވެފައި ނުވާ ކަމަށް ސްރީ ލަންކާ ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެސްއެލްޓީޑީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 37
ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރަން ރަށްރަށުގެ އެއާޕޯޓް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ

އަތޮޅުތަކުގައި ހުރި އެއާޕޯޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ރަށްރަށުގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2019 3
އަލިފާނުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު ގިލި ލަންކަންފުށިި ބަންދު

ކ. ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓްގައި ހިނގި ބޮޑު އަލިފާނުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ރިސޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2019 2
ކްރޫޒްލައިނާތަކަށް މިހާރު މާލެ ކައިރީ ބަނދަރުކުރެވޭނެ

ކްރޫޒްލައިނާތަކަށް މާލެ ކައިރީގައި ބަނދަރު ކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިދީފި އެވެ.

January 03, 2019 23
ގިލީގެ އަލިފާން: ރީތި، ހިތްގައިމު ރިސޯޓު "އަޅިޔަށް"

ކޮޓަރީގައި ތިބެގެން ވަށައިގެން ބަލައިލާ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ވެސް ފެންނާނީ މޫދެވެ. އެހާ ހިތްގައިމު އަދި ތިލަ ފަޅެއްގައި ހަދާފައި ހުރި ގިލި ލަންކަންފުށީގެ އަގުބޮޑު ކޮޓަރިތައް ފެންނަ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 22
ގިލި ރިސޯޓުގެ ބޮޑު ބައެއް އަނދައިފި،

ޕެރެޑައިސް ކައިރީގައި އޮންނަ ކުރީގެ ސޮނެވާ ގިލި، މިހާރުގެ ގިލި ލަންކަންފުށި ރިސޯޓުގެ މޫދު ކޮޓަރިތަކެއްގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު، ކޮންޓްރޯލްނުވެ އެންމެ ފަހުން ރިސޯޓްގެ ގިނަ ކޮޓަރިތަކެއް އަނދާ އަޅިއަށް ހަދާލައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 4
ރިސޯޓްތަކާއި އެއާޕޯޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ

ކްރިސްމަސް ބަންދާއި އާ އަހަރުގެ ފެށުމާ ދިމާކޮށް ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަޕޯޓަށް ބާރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

December 30, 2018
މޯލްޑިވްސް ޓްރެެވަލް އެވޯޑްސް ބާއްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑް ގާލާ 2018 ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވައިފި އެވެ.

December 30, 2018 2
އައިޓީބީ ފެއާގައި އަންނަ އަހަރު ބޮޑުމަސް ފެންނާނެ

ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ބޯސޭ (އައިޓީބީ) ބާލިންގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޮޑުމަސް ދައްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 1
ކޮކޫންގެ ދެވަނަ ރިސޯޓް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވަނީ

ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް އިން ތަރައްގީ ކުރާ "ޔޫ އެންޑް މީ" ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 26, 2018 24
ރައީސް، ކުޑަދޫ ރިސޯޓް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވަނީ

ޅ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކުޑަދޫ ރިސޯޓް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވާނެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 27
އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ދޮންވެލި ތުނޑިއެއް ހަދަނީ

އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ކައުންސިލުން އެކުލަވައިލާ ޕްލޭނުގެ ދަށުން ޓޫރިޒަމަށް ހާއްސަ ދޮންވެލި ތުނޑިއެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 25, 2018 97
ފަސް ދިވެހިން ލައިގެން ހިންގާ ރިސޯޓަކީ ވެލިދޫ

އެންމެ ފަސް ދިވެހިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވަޒީފާއެއް ބިދޭސީންނަށް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓަކީ އއ. ވެލިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުކަން އެނގިއްޖެ އެވެ. އއ. ވެލިދު އަކީ ރައްޔިތުންގެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018 5
އިއްޔެ އަކީ އެއާޕޯޓްގެ ރެެކޯޑް ދުވަހެއް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި އަދި ފުރި ފްލައިޓްތަކުގެ އަދަދު 729 އަށް އަރައި، އިއްޔެ އަކީ ރެކޯޑް އަދަދަކަށް ވައިގެ ހަރަކާތްތައް ހިނގި ދުވަހެއް ކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 24, 2018 107
ރިސޯޓެއްގައި ފަސް ދިވެހިން، ދެން ހުސް ބިދޭސީން!

އެންމެ ފަސް ދިވެހިން ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ވަޒީފާއެއް ބިދޭސީންނަށް ދީގެން ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓެއް ހިންގަމުން ގެންދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

December 24, 2018 2
ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާވެސް އެޗްއައިއެޗް

ދުނިޔޭގެ ލީޑިން އެއާޕޯޓް ރިސޯޓްގެ އެވޯޑް އަނެއްކާވެސް ހުޅުލެ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 7
އެނބޫދޫފަޅުގައި ދެ ރިސޯޓެއް އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

އެނބޫދޫފަޅުގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ރިސޯޓް މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަންނަ އަހަރު ދެ ރިސޯޓަކާއި މެރިނާއެއް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތަކުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
މަރާމާތަށް ފަހު ކޮންރެޑް ރަންގިލީގެ ބީޗްވިލާ ހުޅުވައިފި

ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓުގެ ޑިއުލެކްސް ބީޗް ވިލާތައް ބޮޑު މަރާމާތަކަށްފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

December 20, 2018 36
ސިޓީ ހޮޓާ: ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްތަ؟ ނޫނީ ބިން ފޭރުންތަ؟

ރާއްޖެއަށް ފަރުތުރުވެރިކަން ތައާރަފްވިތާ 45 އަހަރު ވެފައިވާއިރު މި ދާއިރާއަށް މިވަނީ ނުހަނު ގިނަ ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2018 2
ބަގްލިއޯނީ ރިސޯޓް އަންނަ މާޗް މަހު ހުޅުވަނީ

ބަގްލިއޯނީ ހޮޓެލްސް އިން ދ. އަތޮޅުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ރިސޯޓް އަންނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 4
ސަން އަކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ސަން ސިޔާމުން ތަރައްގީކުރި ސަން އަކުއާ އިރުވެލި ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 4
އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓަކަށް އަނެއްކާ ވެސް ބަރޮސް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރޮމޭންޓިކް ރިސޯޓުގެ އެވޯޑް ޖެހިޖެހިގެން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ބަރޮސް މޯލްޑިވްސް އިން ހާސިލް ކޮށްފި އެެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 11
ގެސްޓްހައުސް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް

ގެސްޓް ހައުސްތައް އިންސްޕެކްޓް ކުރުމުގެ ބާރު ކައުންސިލްތަކަށް ދިނުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 15, 2018 3
ގެސްޓްހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް މި މަހުގެ 29 ގައި ބާއްވަނީ

ގެސްޓް ހައުސް ސިމްޕޯސިއަމް މި މަހުގެ 29 ގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: ރިފްއަތު

ރާއްޖެ އަށް އޮތް ޑިމާންޑަށް ވުރެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަނގަޅު މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާޒްގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 41
ބިޑްނުކޮށް ރަށްތައް ދޫނުކުރެވޭ އިސްލާހު ބޭރުކޮށްލައިފި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް، ބިޑްކޮށްގެން ރަށްތައް ދޫކުރަން މަޖުބޫރުވާ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

December 05, 2018 3
ލަކްސް ރިސޯޓުން ޕްލާސްޓިކް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލަނީ

އެއްފަހަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ފަހު، އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކް ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓައިލަން ފެށި ފުރަތަމަ ރިސޯޓަކަށް "ލަކްސް" ވެއްޖެ އެވެ.