27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2020 8
ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ އިންޑިއާއިން

ރާއްޖެ އަށް މިދިޔަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައި ދެ ވަނަ ގައުމަކަށް އިންޑިއާ ވެއްޖެ އެވެ.

January 27, 2020 72
ހިތްދަތި މަންޒަރެއް! ދަރަވަންދޫ ގޮނޑުދޮށް "ކާލައިފި"

ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅުތައް ބީއްސާލަ ހިތްގައިމު އަޑެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2020 57
ހައްދުންމަތި ވިޔަފާރީގެ ހަބަކަށް ހަދާނަން: ރައީސް

ލ. އަތޮޅަކީ ވަސީލަތްތައް ގިނަ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކަމަށާއި އެ އަތޮޅު ވިޔަފާރީގެ މައި ހަބަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު...

January 25, 2020 7
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ބ. ޑްރީމްލޭންޑް ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2020 11
ބިދޭސީންތަކެއް ދާންދު އަށް ދޫކޮށްލި ކަމުގެ ތުހުމަތެއް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރާ ގއ. ވޮޑަމުލާގައި މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު 18 ބިދޭސީއަކު އެ އަތޮޅު ދާންދު އަށް ގެންގޮސް، އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020
ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ޔޯގާ ސްޓޫޑިއޯ ހުޅުވަނީ

ކޮކޯ ބޮޑު ހިތި ރިސޯޓުން ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ފްލޯޓިން ޔޯގާ ސްޓޫޑިއޯ މި އަހަރުގެ މާޗު މަހު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 23, 2020 1
ސްޕެއިންގެ "ފިތޫރު" ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްޕެއިންގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ފިތޫރު" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 2
އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

January 22, 2020 6
ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ވައިރަސްއަށް ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ޗައިނާ އިން ފެނުނު ފެއާ ވައްތަރެއްގެ ކޮރޯނޯވައިރަސް އެކި ގައުމުތަކުން ފެނި ބަލިޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވާން ފެށުމުން، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ މީހުން ވެސް އެ ވައިރަސް އަށް...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2020 2
ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުގެ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން އަންގައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަންގައިފި އެވެ.

January 20, 2020 1
ބީޗް ސްކައުޓުންނަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ބީޗް ސްކައުޓުންނަށް (ލައިފް ގާޑުން) ކުރިމަތިލާން ޓުރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ފުރުސަތު މި ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2020 4
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް މީހުން ނެރުމަށް ސޮއިކޮށްފި

ހޮސްޕިޓަލިޓީގެ ދާއިރާ އިން ދަރިވަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ވިލާ ކޮލެޖާއި ޔުނިވާސަލް ފައުންޑޭޝަނުން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް މި އަހަރު ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 8
ރާއްޖޭގެ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި މި އަހަރު ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު "ބްރެނިއާ ކޮށްޓެފަރު" ހުޅުވައިފި އެވެ.

January 17, 2020 2
ފިންލެންޑުގެ އެންމެބޮޑު ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފިންލެންޑުގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ފެއާ "މަޓްކާ" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020 5
ޓޫރިޒަމް ގަވައިދުތަކަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓުރިޒަމާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރުމަށް އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 3
ޗައިނާގެ ބޮޑު ތިން ސިޓީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ތިން ސިޓީގައި ރާއްޖެ އީޝްތިހާރު ކުރުމަށް އައުޓްޑޯ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 22
އޮޅުވެލި ރިސޯޓު ތިން ލައްކަ ރުފިޔާ އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންވާ ގޮތަށް ރިސޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޮޅުވެލި ބީޗް އެންޑް ސްޕާ 313,250ރ. އިން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2020 1
ވޯގް އަރަބިއާ މިފަހަރު ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ގުޅިގެން ވޯގް އަރަބިއާ އިން އެ މަޖައްލާގެ ހާއްސަ އެޑިޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

January 09, 2020 13
މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގު ބައި ހޯދައިދީ!

ޒަމާނުންސުރެން ދިވެހި ދައުލަތުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އަބަދުމެ އިސްތިހާރު ކުރަމުންދާ ވާހަކައެއް އޮވެ އެވެ. "ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތައް ވަރުވާއަށް ލިޔުއްވައިގެން ޓުއަރިޒަމް ސިނާއަތް...

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
އިންޑިއާގެ ސާޓޭ ފެއާގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން މި އަހަަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގެ ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖެ (ސާޓޭ) ފެއާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 3
19 ރަށެއްގައި ބީޗް ސްކައުޓުން ބައިތިއްބަނީ

މޫދަށް އެރި އުޅޭ މީހުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވޯޓާ ސޭފްޓީ ޕްރޮގްރާމް" ގެ ދަށުން 19 ރަށެއްގައި ބީޗް ސްކައުޓުން (ލައިފް ގާޑުން) ބައިތިއްބަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް ޝޯއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން ޝޯ" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2020 42
ރިނބުދޫ ތަފާތު ކޮށްލައިފި، ހިތްގައިމު ކުރެހުންތަކެއް!

ސޯޝަލްމީޑިއާގައި މިހާރު އެންމެ ހިނގަނީ ދ. ރިނބުދު އެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތި ކަމާއި ސަގާފީ އެކި މަންޒަރުތަކުން އެ ރަށުގެ ފާރުތައް ޗާލުކޮށް، ރަށަށް ހިތްގައިމު ބަދަލެއް ގެނެސްދީފި އެވެ.

January 04, 2020 39
ސާވިސް ޗާޖު ލިސްޓުގެ ކުރީގައި މި ފަހަރު ރަންދެލި

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު އެންމެ ގިނައިން ސާވިސް ޗާޖު ދިން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ކުރިއަށް ޝެވަލް ބްލާންކް ރަންދެލި އަރައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2020 81
ސާވިސް ޗާޖަށް ވަކި ވަރެއް ނަގާކަށް ނޯވޭ: އެންބީއޭއެމް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ސާވިސް ޗާޖަށް ނަގާނެ ވަކި ވަރެއް ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ގަވާއިދު ޖެހޭނީ އެގޮތަށް ހަރުދަނާކުރަން ކަމަށް، ނެޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެންބީއޭއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 21
ޖަޒުބާތުގައި މިނިސްޓަރު ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅެއް: ޓީމް

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީސް އެސޯސިއޭޝަން (ޓީމް) އިން ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެއްކެވި ވަހަކަތަކަކީ ޖަޒުބާތުގައި ޖެހިގެން ހެއްދެވި އިތުރުފުޅެއް ކަމަށް ޓީމުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2020 62
މިނިސްޓަރުގެ ބޮޑު ތުހުމަތެއް: އަސްލު މައްސަލައަކީ ޓީމް

ރިސޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނުތަނަވަސްކަން އުފައްދައިގެން އުޅެނީ ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަންސް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީމް) އަޑީގައި އޮވެގެން ކަމަށާއި އެއީ އޭނާ މެދުވެރިވެގެން، އެ ޖަމިއްޔާ އަށް މާލީ ފައިދާވާ ކަންތައްތަކަކަށް މަގުފަހިކޮށް ނުދެއްވައިގެން ކަމަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.