04 ޖުލައި

July 04, 2020 4
"ރާއްޖެ އަށް ލުއި ނުދިނީ މިންގަޑަށް ނުފެތޭތީ"

އިނގިރޭސި ވިލާތުން ލުއި ދިން ގައުމުތަލުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނުނީ އެ ގައުމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަޑަށް ނުފެތޭތީ ކަމަށް ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ބްރިޓިޝް ހައި...

July 04, 2020 31
ޔޫކޭއިން ލުއިދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނޭ

ރާއްޖެ އަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތުން، ބައެއް ގައުމުތަކަށް ދަތުރު ކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ނުހިމެނެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 80
ރިޒް އަށް ވަނީ އިތުރަށް ވެސް ފައިސާ ދީފައި: ސީލް

ބ.އަތޮޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގީ ރަށުގެ ޑިވެލޮޕަރު ފައިސާ ނުދޭތީ ކަމަށް ބުނެ ރިޒް ކުންފުނީގެ ގާނޫނީ ވަކީލުން ނެރުނު ބަޔާނަށް ޑިވެލޮޕަރު ސީލް މޯލްޑިވްސްގެ ވަކީލުން ރައްދު ދީފި އެވެ.

July 03, 2020 34
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނެސް، ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް...

July 03, 2020 5
ނާގޯށި ތަރައްގީކުރަން އަނެއްކާ ވެސް އެމްޓީޑީސީއަށް

ހދ. ނާގޯށީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން އަނެއްކާ ވެސް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 2
"ބޯޑަރު ހުޅުވާ ތާރީހު އިއުލާނުކުރުން ލަހެއް ނޫން"

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާނެ ދުވަސް އިއުލާނު ކުރުން ލަސް ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

July 01, 2020 1
އައިއެފްސީން ބީއެމްއެލަށް 50މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނުދެނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ފިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ބީއެމްއެލަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (ގާތްގަނޑަކަށް 771 މިލިއަން ރުފިޔާ) އާ ހަމައަށް ލޯނު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
"ޓޫރިޒަމް ދިރުވަން ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން މުހިންމު"

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރުވަން ޓޫރިސްޓުންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން ހަމަހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 8
ރާއްޖޭން އީޔޫ އަށް އަދި އެތެރެއެއް ނުވެވޭނެ: އީޔޫ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލާއިރު އެ ގައުމުތަކަށް އެތެރެވެވޭ ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ އަދި ނުހިމެނޭ ކަމަށާއި...

June 29, 2020 4
ފަސްކުރި ކުލި ދައްކާނީ ޖޫން އިން ފެށިގެން: މިނިސްޓްރީ

މި އަހަރުގެ ބާކީ ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ރިސޯޓު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 7
ކުލި ފަސްކުރިކަން ރިސޯޓުތަކަށް އަދިވެސް ނާންގާ!

ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަހު ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ފަސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާނު ކުރި ނަމަވެސް އެކަން ރަސްމީކޮށް ރިސޯޓުތަކަށް ނާންގާތީ ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ކުލި ދެއްކުމުގެ އެންމެ ފަހު ދުވަހަކީ އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހެވެ.

June 28, 2020
ކްރައުންގެ ރިސޯޓްތައް ޖުލައި 15 ގައި ނުހުޅުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލިޔަސް ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާގެ ރިސޯޓުތައް އެ ތާރީހުގައި ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން...

26 ޖޫން

June 26, 2020 1
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓް ހުޅުވާނީ ޖުލައި 15 ގައި

ވިލާ ހޮޓެލްސް އެންޑް ރެޒޯޓްސް އިން ހިންގާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ޕެރެޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު ޖުލައި 15 ގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ޕާޓާގެ ވާޗުއަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕާޓާއިން ބާއްވާ "ޑްރީމް ޓު ޓްރެވަލް ފެސްޓިވަލް"ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2020 11
މިނިސްޓްރީއަށް ފައިސާ ބަލައިގަންނަން ބޭނުމެއްނޫން: އަލީ

ޓެކްސް ފިޔަަވައި އެހެން ފައިސާއެއް ނެގުމުގެ ބާރު މީރާ އަަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކޮށްފައި ވިޔަސް ޓޫރިޒަމްގެ ފީތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އަށް ބަލައިގަންނަން...

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އައިއެފްސީން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް 175 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 1
ރިސޯޓުތައް ހުޅުވުމުގެކުރިން ސްޓާފުން ތަމްރީންކުރަންޖެހޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ޓޫރިޒަމް ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތުމަށް ފަހު ރިސޯޓުތައް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން، އެ ތަންތަނުގައި ހިދުމަތްދޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީން...

June 23, 2020 6
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާނީ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރާނީ އަލާމާތްތައް ފެންނަ ޓޫރިސްޓުން އެކަނި ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 3
ޕޮލިޓެކްނިކުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީނުކުރަން ފަސް ކޯހަކުން 600 ފުރުސަތު، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 20
10 އެއާލައިނަކުން ސްލޮޓަށް ވަނީ އެދިފައި:އެމްއޭސީއެލް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވައިލާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޖާގަ ހޯދަން މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ 10 އެއާލައިނަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2020 17
"މި ސަރަހައްދުން އެންމެ ރައްކާތެރި ގައުމަކީ ރާއްޖެ"

ދެކުނު އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މި ވަގުތު ޓޫރިސްޓުންނަށް އެންމެ ރައްކާތެރި ގައުމަކީ ރާއްޖެ ކަމަށް ޖަރުމަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 15
ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން އާ ފީއެއް ނުނަގަން ފާސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ފަށާއިރު، މީގެ ކުރިން ނަގަމުން އައި ޓެކްސްތަކާއި ފީތަކުގެ އިތުރުން ޚާއްސަ އެއްވެސް ޓެކްސްއެއް އަދި ފީއެއް ނަގަން ނުފެންނަ ކަމަށް...

June 17, 2020 10
"އެހެން ގައުމުތަކުން ރުފިޔާއިން ވިޔަފާރި ކުރެވިދާނެ"

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުން އަރައި ގަތުމަށް، ރާއްޖެ އަށް ޑޮލަރު ވަރަށް މުހިންމު ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ދިވެހި ރުފިޔާ އިން އަވައްޓެރި ގައުމުތަކުން...

16 ޖޫން

June 16, 2020 8
އެމްޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްޓީޑީސީ)ގެ އާއްމު ހިއްސާދާރުންނަށް ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 6
ޕެންޝަނާއި އެއާޕޯޓް ކައުންޓަރުފީތައް ފަސްކުރަން އެދިިއްޖެ

ޕެންޝަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އާއި އެއާޕޯޓްގެ ކައުންޓަރުތަކުގެ ފީ ފަސްކޮށްދޭން މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 14
މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުން ކެނަރީފް ރިސޯޓު ބަންދު ކުރަނީ

އައްޑޫގައި ހިންގާ ކެނަރީފް ރިސޯޓުގެ މާލީ ހާލަތު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ދެ އަހަރަށް ބަންދު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2020 9
މެދުއިރުމަތީ މީހުން ވެސް އަންނަން ބޭނުމީ ރާއްޖެއަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މެދުއިރުމަތީގެ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ރާއްޖެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި...

June 13, 2020 40
ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރަން ކެރެން އެބަ ޖެހޭ!

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދޭން، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިން ހިތްވަރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވަތަ ސަލާމަތްވުމުގެ މަގުމަތީގައި، އަންނަ...

12 ޖޫން

June 12, 2020 45
ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްނުކޮށް ވެސް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް ނަތީޖާ ހުށަނޭޅިއަސް ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭ ގޮތަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ގައިޑްލައިންގެ ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

June 12, 2020 21
މަތީ ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވައިލަނީ

ޕްރައިވެޓް ޖެޓާއި ސުޕަ ޔޮޓުތަކުގައިި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް މި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
ސެލްޓަ ވީގޯގެ ތަރިން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި، ރާއްޖޭން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ސެލްޓާ ވީގޯގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.