24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 1
އެލައިޑުން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ހާއްސަ އިންޝުއަރެންސް ސްކީމެއް އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް އިން މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

September 24, 2016 14
ޓޫރިޒަމް ފައިދާ އާއްމުންނަށް ލިބޭނީ ގެސްޓްހައުސް އިން

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް ފުޅާކޮށް، އާއްމުންނަށް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ގޮތަކީ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 24, 2016 2
ފުރަތަމަ ގެސްޓްހައުސް ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ގޮތުން ބާއްވާ ފުރަތަމަ ކޮންފަރެންސް، 160 އަށް ވުރެ ގިނަ ގެސްޓްހައުސްގެ ވެރިންނާ އެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 1
ޗައިނާ މާކެޓް ރަނގަޅުކުރުމަށް އާ ސަރަހައްދަކަށް

ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އެ ގައުމުގެ ސީޗުއާން ޕްރޮވިންސްގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

September 23, 2016 2
ޖަޕާނުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެ، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 2
ޑެސްޓިނޭޝަން ގައިޑު ލިޔަނީ މަޝްހޫރު ލިޔުންތެރިޔާ އެލިސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޭނުންކުރާ ރަސްމީ މަޖައްލާ ކަމަށްވާ ޑެސްޓިނޭޝަން މޯލްޑިވްސްގެ އަންނަ އަހަރުގެ އަދަދުގެ ލިޔުންތައް ތައްޔާރު ކުރަން ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު...

September 22, 2016 22
ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓް އަޅާތީ ފިޔޯރީ މީހުން ރަތަށް؟

ގދ. އަތޮޅުގައި އިތުރު އެއާޕޯޓެއް އަޅަން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އާއި ފިޔޯރީ ސާވޭކުރުމަށް ފަހު ފަރެސްމާތޮޑާގައި އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކުރަން ނިންމުމުން އެކަމާ ފިޔޯރީ މީހުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
ރ. މާމުނާގައުއާ އެކު އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ރާއްޖެ އަށް

އެންމެ މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓާތަކާއި ރިސޯޓުތައް ހިންގާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބްރޭންޑް ކަމަށްވާ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލްގެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓު ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016
ފްރާންސްގެ މައި ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

ފްރާންސްގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އަދި ޓޫރިޒަމް ފެއާގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

September 20, 2016 7
މިލައިދޫ ރިސޯޓަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަން އިތުރު ބުރެއް

ބ. އަތޮޅުގައި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން އަލަށް ހަދާ މިލައިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހޯދުމުގެ ދެވަނަ ބުރެއް މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2016 13
އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2016 1
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރުމާ ގުޅޭ އެންމެ ބޮޑު ކޮންފަރެންސް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފޯރަމާ އެކު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ތަރައްގީ ކުރުމާ ބެހޭ ކޮންފަރެންސެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2016 11
ކޮކޫން ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް 300 މީހުން ހޯދަނީ

ޅ. އޫކޮޅުފުށީގައި އަލަށް ހަދާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއް ކަމަށްވާ "ކޮކޫން މޯލްޑިވްސް"ގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 300 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 05, 2016 5
ޓޫރިޒަމަށް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރަން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 05, 2016
ވިޔަފާރީގެ އެންމެ ބޮޑު މައުރަޒު ފަށައިފި

ތަފާތު ގިނަ އުފެއްދުންތަކާ އެކު ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރީގެ މައުރަޒު، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ފަށައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2016 7
ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހޮވިއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ރީތި ޖަޒީރާ ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހޮވި، ބައިނަލްއަގުވާމީ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 31, 2016 3
އެމްއައިޓީޑީސީގެ ބޯޑަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މި މަހު އުފެއްދެވި މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
ބޭރުގެ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކާ އެކު ޓޫރިޒަމް ކޮންފަރެންސެއް

މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑާ ދިމާކޮށް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކެއް ހިމެނޭ ޓްރެވަލް ކޮންފަރެންސެއް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން، ތިންކް އެޑްވަޓައިޒިންގެ ފަރާތުން ނިންމައިފި އެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2016 11
ހަންކެޑެ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް ދޭން އެދިއްޖެ

ހަންކެޑެއަކީ އައްޑޫގައި ޓޫރިޒަމް ފުޅާ ކުރަން އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާން ކުރި ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރަށެއް.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2016 3
މަޓާޓޯ ޓްރެވަލް އެވޯޑުގެ ޕާޓްނަރުންނާއެކު ސޮއިކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ތިންކް އެޑްވަޓައިޒިން އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެވޯޑު، މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން ފޯ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ)ގެ ޓްވެވަލް އެވޯޑްގެ 14 ޕާޓްނަރުންނާއެކު މިރޭ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2016 6
ކުޑަމުރައިދު އާއި ހޮނޑާފުށީގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ރިސޯޓް ހެދުމަށް ހދ. ކުޑަމުރައިދު އާއި ހދ. ހޮނޑާފުށި ދޫކުރުމަށް ފަހު، އެތަން ސަރުކާރުން އަތުލީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ދަށު ކޯޓުން ކުރި ދެ ހުކުމް ދައުލަތުން ހައި ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

August 25, 2016 2
ކަނުހުރާއަށް 200އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ޅ. ކަނުހުރާ ރިސޯޓް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަން އައްޑޫގައި ޖޮބް ފެއާއެއް ބާއްވަން އެ ރިސޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

August 25, 2016
ސޮނޭވާފުށީގެ އިންޓާންޝިޕަށް 15 ޒުވާނުން ނަގަނީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަންނަ މަހު ހާއްސަ އިންޓާންޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން ސޮނޭވާފުށިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2016 1
ކޮއްޓަފަރު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން އަމުރެއް ނުކުރި

ރ. ކޮއްޓަފަރުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ހަވާލުކުރަން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައި އޮތަސް އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރަން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އަމުރު ކުރެވެން...

August 23, 2016 3
އުތީމުގައި 100 އެނދުގެ ހޮޓަލެއް ހަދަން ހުޅުވާލައިފި

ހއ. އުތީމުގައި 100 އެނދުގެ ހޮޓަލެއް އަޅަން ބަޔަކު ހޯދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2016
މަޓާޓޯ އެވޯޑަށް 243 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ދޭ "މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑް" އަށް 35 ކެޓަގަރީން 243 ފަރާތަކުން ކުރިމަތިލައިފި އެވެ.

August 22, 2016
500 ކައްކާ މީހުން ބައިވެރިވާ ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް ފަށައިފި

ކެއްކުމުގެ ހުނަރު ދައްކައިދޭ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 500 އެއްހާ ކައްކާ މީހުންނާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2016
މަޓާޓޯ އެވޯޑް ހަފުލާ ނޮވެމްބަރު މަހު

ފާއިތުވި އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޑްސް އެންޑް ޓުއަ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) ޓްރެވަލް އެވޯޑަށް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިމަތިލައިފައިވާ ކަމަށާއި އެވޯޑް ހަފުލާ އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ބާއްވާނެ ކަމަށް އެ ޖަމިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2016 16
މިލައިދޫ ރިސޯޓަށް 200 އެއްހާ މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ބ. އަތޮޅުގައި ޔުނިވާސަލް އެންޓަޕްރައިސަސް އިން އަލަށް ހުޅުވާ މިލައިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ އެކި ވަޒީފާތަކަށް 200 އެއްހާ މީހުން ހޯދަން އެ ކުންފުނިން ނިންމައިފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 14
ނިޔާމަ ރިސޯޓް 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލަނީ

ނިޔާމަ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ދ. އެނބޫދޫފުއްޓާއި އޮޅުވެލީގައި ހިންގާ ރިސޯޓު، އެ ރަށް ހިންގާ އޯ ޕްލަސް އީ ހޮލްޑިން އަށް 23.3 މިލިއަން ޑޮލަރު (359.2 މިލިއަން ރުފިޔާ) އަށް ވިއްކާލަން...

August 16, 2016 67
ބިޑަށް ނުލައި ރަށްތައް ވިއްކާ އަގުތައް އިއުލާންކޮށްފި

އެންމެ އަގު ބޮޑުކޮށް ވިއްކަން އިއުލާންކޮށްފައި ވަނީ މާލެ އަތޮޅާއި އދ. އަދި އއ. އަތޮޅުގެ ރަށްތާއި ފަޅުތައް. މާލެ އަތޮޅުން ދިހަ ހެކްޓަރުގެ ރަށެއް 6.6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާއިރު، މާލެ...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 33
ރިސޯޓްތައް އެންމެ ފަހުން ދިވެހިންގެ ވެސް މަންޒިލަކަށް

ހަފުތާ ބަންދެއް ނުވަތަ އީދު ބަންދެން ލިބުނަސް ގިނަ ބަޔަކު ކުރިން ބޭނުންވަނީ ކުޑަ ބަނޑޮހަށް ނުވަތަ މާލެ ކައިރީ އޮންނަ ކޮންމެވެސް ފަޅުރަށަކަށް ދަތުރު ދާށެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ދިވެހިން ބަންދު ދުވަސްތައް ހޭދަކުރާ ގޮތް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 9
މެދު ފަންތީގެ ޓޫރިޒަމަށް ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ މަންފާ އިތުރުކުރުމުގެ މަގުސަދުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ކުންފުންޏެއް އުފައްދަވައިފި އެވެ.

August 14, 2016
އެއިޓްކެން ސްޕެންސަށް ޓޫރިޒަމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށަށް

ރާއްޖޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ރިސޯޓް ހިންގާ ސްރީ ލަންކާގެ މަޝްހޫރު އެއިޓްކެން ސްޕެންސަށް މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމުން ލިބުނު ފައިދާ ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ލަންކާގެ...