11 މާޗް

March 11, 2020 82
ވިލާގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާތީ، ވިލާ ޝިޕިން އެންޑް ޓްރޭޑިން ކޮމްޕެނީގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން...

March 11, 2020 14
އިޓަލީ މީހާއާ މެދު އިހުމާލުވިތޯ އެބަ ބަލަން: ފުލުހުން

ރާއްޖެ އަށް ކޮވިޑް-19 އަންނަން މެދުވެރިވި އިޓަލީ މީހާ ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ގައިގައި ބަލި ހުރިކަން ދެނެގަނެ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ފުރުސަރު ނުލިބި ކަމަށް...

10 މާޗް

March 10, 2020 7
ކޮވިޑް-19: ޓޫރިޒަމް 29.5 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ދާނެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މި އަހަރު ތެރޭ 29.5 ޕަސެންޓަށް ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އޭޖެންޑްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބުނެފި...

March 10, 2020 30
ކުރެއްދޫ: ކުރިން ނުދެކޭ ފަދަ ހިމޭންކަމެއްގައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުރެއްދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓަކީ އަބަދުހެން ވަރަށް ހެޕަނިން ތަނެވެ. ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ހިތް އުފާކޮށްދޭ...

09 މާޗް

March 09, 2020 20
އުގެއިލް: ވިލިވަރަކީ އެންމެ ރީތި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީ

ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ގައުމުތަކުގެ ސިޓީތައް ވެސް ކަރަންޓީ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ރާއްޖެ އިން ދައްކައިދެނީ އަދި މުޅިން އެހެން މަންޒަރެކެވެ: ކަރަންޓީކުރަން...

March 09, 2020 86
އިޓަލީ މީހާ ބަލިވެ ހުއްޓާ ފުރުވާލެވުނީ ކީއްވެ؟

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ރާއްޖެ އިން ފުރަތަމަ ޕޮޒިޓިވްވި ދެ މީހުންގެ ހަށިގަނޑަށް އެ ވައިރަސް އެރި ސަބަބު ކަމަށް ބެލެވޭ އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިޔާގެ ހާލަތު ކަމާ ބެހޭ ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް...

08 މާޗް

March 08, 2020 11
ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ ކަަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް

ރިސޯޓެއް ހިންގުމަށް ފަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮންނަތާ އެތައް އަހަރެއް ވެފައިވާ ވިލިވަރުގައި 30 ކޮޓަރީގެ ކަރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް ހަދައިފި އެވެ.

March 08, 2020 44
ލޮޅުމެއް އަޔަސް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހިފަހައްޓާލެވޭނެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލޮޅުމެއް އަޔަސް، އިންޑަސްޓްރީ ހިފަހައްޓާލެވޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2020 6
އެސްއެމްއީ ބޭންކުން ގިނަ ލޯނު ދިނީ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް

އެސްއެމްއީ ބޭންކުން މިދިޔަ އަހަރު ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓަކީ ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ދިން ލޯނު ކަމަށް ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ގޭމް) ގެ ކުރީގެ ރައީސް އަހުމަދު ކަރަމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 07, 2020 13
ސަމާ އައިލެންޑްގެ ޑޮކްޓަރު ވެސް އެކަހެރިކޮށްފި

ސަމާ އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް އައި ފްރާންސްގެ ދެ ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިން ކޮވިޑް-19 ގެ އަލާމާތްތައް ފެނިގެން އެ ރިސޯޓު ކަރަންޓީނު ކުރި އިރު، ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރާއި ތިން މުވައްޒަފަކު ވެސް...

March 07, 2020 13
އިޓަލީން މީހުން ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ހަލުވިކަމާ އެކު ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ އިޓަލީން މީހުން ރާއްޖެ އައުން އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާ ކުރަން ސަރުކާރުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 98
ކޮވިޑް-19: ކުރެއްދު އާއި ވ. ތިނަދު އަށް އަރައި ފޭބުން މަނާ

ޅ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ކުރެއްދޫ ރިސޯޓަށް މީހުން އަރައި ފޭބުން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުވާ މީހަކު އެ ރިސޯޓުން ފެނިގެން ކަމަށް އެ ރިސޯޓުން ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މީހުން ބުނެފި އެވެ. ނަމަވެސް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން އަދި ވާހަކައެއް ނުދައްކަ އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2020 7
އައިޓީބީ ކެންސަލްވުމުގެ ގެއްލުން އެބަ ފެނޭ: ތޮއްޔިބު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެޔާ "އައިޓީބީ" ކެންސަލްވުމުން އޭގެ ގެއްލުން މިހާރު ވެސް ފެންނަ ކަމަށާއި މި އުނދަގޫ ދަނޑިވަޅުގައި ވެސް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގައި ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 41
ބޮޑުމޮހޮރާއަށް 42.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ޖެހޭ

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ސަރުކާރުން ބޮޑުމޮހޮރާ ދިނީ 42.3 މިލިއަން ރުފިޔާ (2.7 މިލިއަން ޑޮލަރު) ގެ އިކުއިޒިޝަން ފީއަކަށް ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ސަރުކާރަށް ދެއްކީ 8.4...

March 04, 2020 53
ޖާބިރަށް ބޮޑުމޮހޮރާ ދޭތީ އަތޮޅު ރައްޔިތުން ދެކޮޅުހަދަނީ

ވިޔަފާރިވެރިޔާ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަަބްދުﷲ ޖާބިރަށް ވ.އަތޮޅުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރަށް ކަމަށްވާ ބޮޑުމޮހޮރާ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމުމުން އަތޮޅުގެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހި،...

02 މާޗް

March 02, 2020 1
ވައިރަހުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް 22 ބިލިއަންގެ ގެއްލުން

މެޑްރިޑް (މާޗް 2) - މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމަށް 22 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ޓްރޭވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލް...

March 02, 2020 3
ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އައިޓީބީ ފެއާ ކެންސަލް ކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާ "އައިޓީބީ" ކެންސަލް ކޮށްފި އެވެ.

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020 1
ކަލިނަރީ އޮލިންޕިކްސްގެ ގިނަ އެވޯޑުތައް އާރަށަށް

ކަލިނަރީ އޮލިމްޕިކްސްގައި އެންމެ ގިނަ އެވޯޑު ލިބުނު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓަކަށް ހެރިޓެންސް އާރަށަށް ވެއްޖެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 7
ސީއެންއެންގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ސީއެންއެންއާ އެކު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 32
ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މަނާކޮށްފި

ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ނުވަތަ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އިތުރަށް ބޮޑުވަމުންދާތީ، ކްރޫޒްލައިނާތައް ރާއްޖެ އައުން މި ވަގުތަށް މެދުކަނޑާލަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 32
ސާވިސް ޗާޖު ބަހާ ގޮތަށް ގެންނަ ބަދަލު ކަމުދޭތަ؟

ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ހުށަހެޅި އިސްލާހުތަކުގެ އެންމެ ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް އޮތީ ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންގެ އެވެ. ގިނަ ހައްގުތަކުން އަބަދުވެސް މަހްރޫމްވެފައިވާ، އެ ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވީ ވައުދުތަކުގެ މައްޗަށް ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ހުށަހެޅީ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރަން ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 6
ސީއެންއެންގެ އެންމެ "ރޮމޭންޓިކް" މަންޒިލަކީ ރާއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު ސީއެންއެން އިން ހޮވާ ލޯބިވެރިންނަށް ހާއްސަ މަންޒިލްތަކުގެ ލިސްޓުގެ އެއްވަނައިގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2020 9
ފަޅުރަށްތައް ދޫކުރި އެގްރިމެންޓު ދިނުމަށް އަންގައިފި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ފަޅުރަށްތަކާއި ފަޅުތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރަން އިންފޮމޭޝަނަރު ކޮމިޝަނަރު ހުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ މިއަދު އަންގަވައިފި އެވެ.

February 23, 2020 17
ޓޫރިޒަމްގެ އޮތީ އުންމީދީ ދުވަސްތަކެއް: މަޓީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި ތަރައްގީކުރާ އާ ޕެސެންޖާ ޓާމިނަލާއި ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 14
މި ސަރުކާރުން ސާވިސް ޗާޖު ރެގިއުލޭޓް ކުރާނެ: ނަޝީދު

ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސާވިސް ޗާޖު ވެސް މި ސަރުކާރުން ރެގިއުލޭޓް ކުރާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 3
ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓް، މިހާރު ކުޑަ ދޯންޏެއްގައި

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު، ފްލޯޓިން ބްރެކްފާސްޓަށް ދިވެހިވަންތަ ސިފައެއް ގެނެސްދިނުމަށް ގްރޭންޑް ޕާކު ކޮދިއްޕަރުން ތަބަކުގެ ބަދަލުގައި ކުޑަ ދޯނިފަހަރު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 41
އަލީ ވަހީދަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖޭޕީގެ މެމްބަރުން ގޮވަނީ

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންތަކަކަށް ނިސްބަތް ކުރައްވައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކެވުމާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމްގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު ނަހުލާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެއްކެވި ދަށު ދަރަޖައިގެ ވާހަކަތަކަށް އޭނާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކައުންސިލް ބައެއް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 67
އަނެއްކާވާސް އަލީ ވަހީދުގެ ލީކެއް!

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާއި ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަސްހަދު އަލީ (އަޑުބަރޭ) އާ ދެބޭފުޅުން ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މަލާމާތާއި ހުތުރު ބަސްތައް ވިދާޅުވާ...

February 16, 2020 64
އަލީ ވަހީދުގެ ހުތުރު ބަސްތަކުން "ސިހުމެއް"!

ކެބިނެޓުގެ ބައެއް ވަޒީރުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ދެެއްކެވި ވާހަކަތަކާއި ބޭނުން ކުރެއްވި ހަޑިހުތުރު ބަސްތަކުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދާ މެދު އާންމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020 1
ހުޅުމާލޭގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު ހައްޔަރު

ޗައިނާގެ ދެ މީހަކަށާއި އޮސްޓްރޭލިއާގެ މީހަކަށް ހުޅުމާލޭގައި ދިން ވަޅީގެ ހަމަލައާ ގުޅިގެން އިތުރު މީހަކު އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 14, 2020 64
ފުށިދިއްގަރުފަޅުގެ މައްސަލާގައި އެދެނީ ދެ ބިލިއަނަށް

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން، ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި ދެ ބިިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަދަލަށް އެދިފައިވާ ކަން އެނގިއްޖެ...