23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 14
ފުށިދިއްގަރު ފަޅުގެ މައްސަލަ ވެސް އާބިޓްރޭޝަނަށް!

ފުށިދިއްގަރު ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މައްސަލަ، ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ސިންގަޕޫރުގެ އާބިޓްރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 23, 2019 26
ޓޫރިސްޓު ޓާމިނަލް ސިޓީ ކައުންސިލާ ހަވާލުކޮށްފި

ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މަސްވެރިންގެ ޕާކުގައި ހަދައިދިން ޓާމިނަލް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 1
މިއަހަރުގެ ޓްރެވެލް އެވޯޑް އެލީޒަށް

މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ އެންމެ މޮޅު ފޮޓޯގްރަފަރަކަށް އަލީ މުހައްމަދު (އެލީޒް) އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

December 22, 2019 10
ސަން ސިޔާމްގެ ހަ ވަނަ ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަނީ

ސަން ސިޔާމް ކުންފުނިން ނ. ދިގުރަށުގައި ތަރައްގީ ކުރާ "ސަން ސިޔާމް އިރު ފެން" ރިސޯޓު އަންނަ އަހަރު ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 26
ބުކިން ކެންސަލްވުމުން ތަނެއް ހޯދަން އެހީވީ ފުލުހުން

ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއްގެ ހޮޓެލް ބުކިން ކެންސަލްވުމުން ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު، އެ މީހުންނަށް ރިސޯޓެއްގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދީފި އެވެ.

December 21, 2019 1
ޗައިނާގެ ޓޫރިޒަމް ލޯގޯއެއް ޑިޒްނީގެ ލޯގޯއާ ވައްތަރު

ޗައިނާގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޑާލިއަންގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ބޭނުންކުރާނެ ލޯގޯއެއް ޑިޒައިންކުރަން ހުޅުވާލައި، އެއް ވަނަ އަށް ދިޔަ ލޯގޯ އެމެރިކާގެ ފިލްމު ކުންފުނި ޑިޒްނީގެ...

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019
ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ވޭވް ސައުންޑް

މަޓާޓޯ އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މި އަހަރުގެ މޯލްޑިވްސް ޓްރެވެލް އެވޯޑްސްގެ ލީޑިން އިކޯ ފްރެންޑްލީ ގެސްޓްހައުސްގެ އެވޯޑް އައްޑޫގެ ގެސްޓްހައުސްއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 8
ރ. ކޮއްޓެފަރު އަންނަ މަހު ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

މަތީފަންތީގެ ގިނަ ރިސޯޓުތަކެއް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ރ. އަތޮޅުގައި އަނެއްކާ ވެސް ފައިވް ސްޓާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 14
އަންނަ އަހަރު 13 ރިސޯޓު ހުޅުވާނެ: މިނިސްޓަރު

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި 21 އާ ރިސޯޓު ހުޅުވިފައިވާ އިރު އަންނަ އަހަރުގައި އިތުރު 13 އާ ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 18, 2019 21
ޓޫރިޒަމް ފެށީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބަލައިގެނެއްނޫން

ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށި އިރު، އެކަން މިހާ ހިސާބަށް ތަރައްގީވެދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީސް މިނިސްޓަރު އަދި ޓޫރިޒަމް ފެށުމުގެ ތެރޭގައި...

December 18, 2019 5
"ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް އޮތީ ސާފު ޖައްވެއް"

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އޮތީ ސާފު ޖައްވެއް ކަމަށާއި ސަރުކާރުގެ މުޅި ވިސްނުން ހުރީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންގެ އަގު ވަޒަންކޮށް އެ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ފަސޭހަ...

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 29
ރިސޯޓާ ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދެނީ

އަލަށް ހުޅުވާ ރިސޯޓުތަކުން ވަޒީފާ ދޭއިރު، އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިސްކަން ދޭނީ އެ ރިސޯޓަކާ އެންމެ ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުންނަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު...

December 16, 2019 51
"ޕީކް ސީޒަން"ގެ މަންޒަރު ބަދަލުވެފައި

ރާއްޖެއަށް ޓޫރިސްޓުން އެންމެ ގިނައިން އަންނަ މޫސުން މިހާރު މި އޮތީ ފެށިފަ އެވެ. އެކަމަކު "ޕީކް ސީޒަން"ގެ މަންޒަރު ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ. ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖޭގެ އެނދުތައް ބުކްކުރާ ގޮތައި...

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 16
ޓޫރިސްޓުންގެ ޓާމިނަލް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވަނީ

ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހދި ޓާމިނަލް އަންނަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާނެ ކަމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 12, 2019 14
އެމެރިކާގައި މި އަހަރު އެންމެ މަގުބޫލީ ދިވެހިރާއްޖެ

އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލު މަންޒިލަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ކަމަށް ސާޗް އެންޖިން ގޫގުލްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019 17
ދުނިޔޭގެ ގަދަ ދިހައެއްގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ރިސޯޓް

ލަގްޒަރީ ޓްރެވެލް އިންޓެލިޖެންސް (އެލްޓީއައި) އިން މިދިއަ ދިހަ އަހަރު ކަނޑައެޅި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދަ ދިހަ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުގެ ލިސްޓުގައި ރާއްޖޭގެ ތިން ރިސޯޓެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

December 11, 2019
ހޮޓާތަކުން އެންމެ ގިނައިން ވަގަށް ނަގަނީ ތުވާލި

ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން މީހުން ދާ ހޮޓާ ފަދަ ތަންތަނުން އެންމެ ގިނައިން ވަގަށް ނަގާ އެއްޗަކީ ތުވާލި ކަމަށް މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރި ސާވޭއަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 17
ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާއިން މީހަކަށް 20،000ރ

މިދިޔަ މަހުގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑް ރިސޯޓުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 20،497ރ. ދީފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 3
ކަންކަމުގެ ހައްލަކީ ބާރުތައް ދޫކުރުން: އަލީ ވަހީދު

ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ހައްލު ލިބޭނީ ބާރުތައް ދޫކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 21
އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކަށް ރާއްޖެއިން ދިން ފަޅު ވިއްކާލަނީ

މާލެ ކައިރީގައި ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރަން އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރި ފަޅެއް އެހެން ބަޔަކަށް ވިއްކާލުމުގެ މުއާމަލާތުގެ ކުރިން، ދަރަންޏެއް އޮތްތޯ ބަލަން، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019 7
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2019
ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ކޮންމެ އަހަރަކު ދުނިޔޭގެ ފެޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ އެންމެ ބޮޑު ހަފުލާ ބާއްވާ ފްރާންސްގެ ކޭންގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޓަނޭޝަނަލް ލަގްޒަރީ ޓްރެވަލް މާކެޓް (އައިއެލްޓީއެމް)ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 18
ރާއްޖޭގެ ވީޑިއޯއަކަށް މީހުންގެ ހިތްދަމައިގެންފި

ރާއްޖޭގައި މިޔަރުތަކެއްގެ ތެރޭގައި ޓޫރިސްޓަކު އޮތް މަންޒަރު ދައްކައިދޭ ވީޑިއޯއެއް، އެމެރިކަން ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމްޕެނީ (އޭބީސީ) އިން ޓްވީޓްކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 2
ޓޫރިޒަމްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއް ތައާރަފްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން "މޯލްޑިވްސް ހޮސްޕިޓަލިޓި އިންކަމް ފަންޑް 1" (އެމްއެޗްއައިއެފް1 ގެ ނަމުގައި މޯޓީޒާ ކެޕިޓަލް އިން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 5
އެމެރިކާގެ ކޭއެސްއެލް އިން ސޮނޭވާގެ ހިއްސާ ގަނެފި

ހޮޓެލް އިންޑަސްްްޓްރީ ގައި މަޝްހޫރު އެމެރިކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ކޭއެސްއެލް އިން ސޮނޭވާގެ މައިނޯރިޓީ ހިއްސާ ގަނެފި އެވެ.

November 30, 2019 7
އައްޑޫގެ ޓޫރިޒަމް ބިންތަކަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އައްޑޫގައި ސިޓީ ހޮޓަލާއި ގެސްޓް ހައުސް ހިންގަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރަން ހުޅުވައިލި ބިންތަކަށް ކުރިމަތިލާން ދިން މުއްދަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2019 3
ބީއެމްއެލް އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕޭން ފަށައިފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އެމެރިކަން އެކްސްޕްރެސް ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ މާކެޓްގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކުރުމަށް "އެކްސްޕީރިއަންސް މޯލްޑިވްސް" ކެމްޕެއިން ދެވަނަ ފަހަރަށް ފަށައިފި އެވެ.

November 29, 2019 3
ރާއްޖެއާއި ފިންލޭންޑާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރު ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި ފިންލޭންޑާ ދެމެދު ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ދެ ގައުމުން އިއްޔެ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2019 5
ތިން އަތޮޅެއްގައި ޓޫރިޒަމް ސިމްޕޯސިއަމެއް ބާއްވަނީ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް އަތޮޅުތައް އަހުލުވެރިކޮށް، ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމަށް ނ، ރ އަދި ޅ އަތޮޅުގައި ސިމްޕޯސިއަމެއް ބާއްވަން ނިންމައިިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 1
ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން މިފަހަރު ބެލްޖިއަމްގެ ޓީމެއް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށްގެންދާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން (ފޭމް) ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމްގެ މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 26, 2019
މި އަހަރުގެ އެންމެ ފަހު ރޯޑް ޝޯ ޗައިނާގައި ފަށައިފި

"ޖާނީ ޓު ދަ ސަނީ ސައިޑް" ގެ ނަމުގައި އެމްއެމްޕީއާރުސީން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ސިލްސިލާ ރޯޑްޝޯގެ އެންމެ ފަހުގެ ހަރަކާތްތައް ޗައިނާގައި ފަށައިފި އެވެ.