18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 1
ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި

ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް ކުރިއަރުވަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަލްޗަރަލް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 20
ޓޫރިޒަމްގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފު އެއް މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

September 17, 2020 8
މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ނޮވެމްބަރަށް ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އެ ބަލީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފަސް ޕަސެންޓަށް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންގެ ނެގެޓިވް ޓެސްޓު އޮތްތޯ ބަލަން ފަށައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 2
ޑރ. މައުސޫމަށް މަޖިލިހުން ރުހުން ދީފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އެޖެންޑާކޮށް، އޭނާ މަޖިހުން މިއަދު ރުހުން ދީފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 4
މާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އަންނަ މަހު ނުހުޅުވާނެ

އަތޮޅުތަކުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ހުޅުވި ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓްހައުސްތައް ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު...

September 02, 2020 3
މައުސޫމަށް އަލުން ރުހުން ދޭން ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ މަގާމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުން އޭނާ އަށް އަލުން ރުހުން ދޭން ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ރައްޔިތުންގެ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 10
އަންނަ މަހު 15ގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ މަހުގެ 15ގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ގެސްޓް ހައުސްތަކެއް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

September 01, 2020 15
އަލީ ވަހީދަށް ދައުވާކުރަން ވަރަށް އަވަހަށް ފޮނުވާނަން: ޕޮލިސް

މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި ވަރަށް އަވަހަށް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 11
މިމަހު 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ

އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި ކަމަށާއި އެގޮތުން މި ނިމޭ މަހު އެކަނި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 7،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް...

August 30, 2020 14
ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ވުމުން ނޫނީ ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020 29
ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވާނީ ކޮވިޑް ނަންބަރު ދަށްކުރެވިގެން

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރެވޭނީ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދަށްކޮށްގެން ކަމަށް އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 7
މައުސޫމް އަލުން ހުވާކުރަން ލަފާދޭން ކޮމިޓީން ނިންމައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިނިސްޓަރުކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވި އިރު، ވިޔަފާރި ކުންފުންޏަކުން ވަކި ނުވެ ހުންނެވިކަން އެނގުމުން، އޭނާ އަލުން ހުވާ ކުރައްވަން ލަފާދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 14
މައުސޫމްގެ ހުވާ ސައްހައެއް ނޫން، ހުންނެވީ އެމްޑީއަކަށް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް އައްޔަން ކުރެއްވީ ކުންފުންޏެއްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނަވަނިކޮށް ކަމަށް ވާތީ އޭނާގެ ހުވާ ސައްހަ ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އޭނާ އަށް ރުހުން ދިނުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ޚިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 1
މައުސޫމަށް ރުހުން ދޭން ކޮމެޓީން ނިންމައިފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރުހުން ދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 20
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ސަރުކާރުން އިސްނަގަންޖެހޭ: ހަސަން

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ނުވަތަ އެހެން އިދާރާއަކުން ހާމަކުރަންދެން މަޑުނުކޮށް ސަރުކާރުން އިސްވެ އެ މައްސަލަތަައް ބަލައި ހުއްޓުވަން...

August 19, 2020 8
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަަލައެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަން ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 13
ރިޕޯޓުތަކެއް ފޮރުވައިފައެއް ނުހުންނާނެ: އޮޑިޓްއޮފީސް

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކެއް ފޮރުވާފައި އެބަހުރި ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ކޮށްފައިވާ ތުހުމަތުތައް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 18
އެޖެންޑާ19ގެ މިސްރާބާއި ދުވެލި ރަނގަޅު: މައުސޫމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގެ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ވައުދުތައް ހިމެނޭ އެޖެންޑާ 19ގެ މިސްރާބާއި ދުވެލި ވެސް މޫސުމަށް ބަލާއިރު ރަނގަޅު ކަމަށް ވިދާޅުވެ އާ...

August 15, 2020 66
މަހަކަށް ގެނައި މެޑިކަލް ޓީމަށް 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެއް މަސް ދުވަހަށް ރާއްޖެ ގެނައި ބޭރުގެ މެޑިކަލް ޓީމަށް 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން ބުރާސްފަތިދުވަހު ބުނެފި...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 45
ޖިހާދާއި މުނައްވަރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ދެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރުން ކަމަށްވާ އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އަހުމަދު މުނައްވަރު އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އޭރުގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ހުސައިން ލިރާރުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 6
ވިލިވަރު ފެސިލިޓީ ހަވާލުކުރުމުގައި މައްސަލަތައް

ވިލިވަރުގައި ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ހެދުމަށް ބިޑް ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރާނެ ބައެއް ނުނިންމަނީސް، އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓް...

August 13, 2020 45
ޓޫރިޒަމުން 26 މިލިއަން ގަވައިދާހިލާފަށް ހޭދަކުރި

މި އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ފެށިގެން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑުން އެ މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ ގިނަ ކަންތައްތަކަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 1
ހުރިހާ ރިސޯޓަކުން ވެސް ސާމްޕަލް ނެގޭނެ: މިނިސްޓްރީ

ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ސާމްޕަލް ނުނެގޭނެ އެއްވެސް ރިސޯޓެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 12, 2020 5
"ސޭފް ޓްރެވަލް ސްޓޭމްޕް ހޯދަން ޝަރުތު ފުރިހަމަ"

ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލް (ޑަބްލިއުޓީޓީސީ) އިން އެ ޖަމިއްޔާގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން މިވަގުތު ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ރައްކާތެރި ގައުމުތަކަށް ދޭ "ސޭފް ޓްރެވަލް"...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 20
ކޮވިޑް ޓެސްޓުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ބޭނުމީ ލުޔެއް!

ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު އަލުން ހުޅުވާލައި މަރުހަބާ ކިޔަން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް މި ދާއިރާގައި އަދި އޮތީ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ؛ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓް ކުރާނެ އެކަށީގެންވާ އަވަސް، އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމެވެ. ބައެއް ޓޫރިސްޓުންގެ ފުރުން ލަސްވެ، ރާއްޖޭގައި ތާށިވި ކަމުގެ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
ޑރ. މައުސޫމަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ އަށް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރަކަށް މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައްޔަން ކުރެއްވި ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ސަރުކާރުު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 102
ޓޫރިޒަމް ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން، ހުރަސްތައް ގިނަ

އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ކަމަށް ވިޔަސް އެކަން ހާސިލުވާނެ ކަމާ މެދު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.