12 ޖުލައި

July 12, 2020 16
ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް ޓޫރިޒަމްގެ މުވައްޒަފަކު އިސްތިއުފާދީފި

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިއްބެވި ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ބިރުދެއްކުމާއި ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށާއި މިހާރު ދިމާވެގެން އުޅޭ މައްސަލައިގައި ސިވިލް ސާވިސް...

July 12, 2020 47
ސްމިތު ފުރައްސާރައިގެ ޓްވީޓެއް ކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އަލީ ހާޝިމް (ސްމިތު) ކުރި ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ޓްވީޓެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020 48
މާގިރި ހޮޓެލްގެ އިންޒާރު މީޑިއާތަކަށް!

އެ ހޮޓާލާ ބެހޭ ގޮތުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފަތުރާ ފަރާތްތަކާއި މީޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އަޅަން ވިސްނަމުން އަންނަ ކަމަށް، މާގިރި ހޮޓަލުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2020 12
ޓޫރިޒަމްގެ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރު ހައްސާން ވެސް ވަކިކޮށްފި

ޖިންސީ ގޯނާގެ ތުހުމަތު ކުރެވި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރުގެ މަގާމުން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އެ މިނިސްޓްރީގެ ސީނިއާ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރު މުހައްމަދު ހައްސާން ވެސް މިއަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ. .

08 ޖުލައި

July 08, 2020 41
ފަހުން ހަގީގަތް ހާމަވާނެ: އަލީ ވަހީދު

ފަހުން ހަގީގަތް ހާމަވާނެ ކަމަށާއި ގައުމަށް ކޮށްދެވުނު ޚިދުމަތްތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވާ ކަމަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އަންގަވާފައިވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

July 08, 2020 156
އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އަންގަވައިފި

އަޚުލާގީ މައްސަލަތަކެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ އަންގަވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 1
42 ރިސޯޓަކުން މި މަހު އަލުން ޚިދުމަތް ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ ލުޔާއެކު، މި މަހުގެ 15 ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލާއިރު، ފުރަތަމަ ފަހަރު ވެސް 42 ރިސޯޓެއް އަލުން ހިންގަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުން 56 ޕަސެންޓް މަދުވި: އެމްއެމްއޭ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު ޗައިނާ އިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 56 ޕަސެންޓް މަދުވި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
"ޓޫރިޒަމް ދިރުވަން ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން މުހިންމު"

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ދިރުވަން ޓޫރިސްޓުންގެ އިތުބާރާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ފަސޭހަކަން ހަމަހަމަވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 4
ފަސްކުރި ކުލި ދައްކާނީ ޖޫން އިން ފެށިގެން: މިނިސްޓްރީ

މި އަހަރުގެ ބާކީ ހަ މަހަށް ފަސްކޮށްދީފައިވާ ރިސޯޓު ކުލި ދައްކަން ޖެހޭނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ކްރައުންގެ ރިސޯޓްތައް ޖުލައި 15 ގައި ނުހުޅުވާނެ

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަންނަ މަހުގެ 15 ގައި ހުޅުވާލިޔަސް ކްރައުން އެންޑް ޗަމްޕާގެ ރިސޯޓުތައް އެ ތާރީހުގައި ނުހުޅުވާނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 3
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމަށް އައިއެފްސީން އިންވެސްޓް ކުރަނީ

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އައިއެފްސީ) އިން ރާއްޖެ އާއި ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދަށް 175 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންވެސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 6
ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގައިޑްލައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލައި، ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
މެދުއިރުމަތީ މީހުން ވެސް އަންނަން ބޭނުމީ ރާއްޖެއަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މެދުއިރުމަތީގެ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ރާއްޖެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 21
މަތީ ފަންތީގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވައިލަނީ

ޕްރައިވެޓް ޖެޓާއި ސުޕަ ޔޮޓުތަކުގައިި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް މި ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުއްދަ ދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 7
ސެލްޓަ ވީގޯގެ ތަރިން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި، ރާއްޖޭން ސްޕޮންސާކޮށްފައިވާ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ސެލްޓާ ވީގޯގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ...

June 09, 2020 26
ޗާލު މަންޒަރުތަކެއް: މީހުން ބުނަނީ "އަދި އަންނާނަން"

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ...

04 ޖޫން

June 04, 2020 22
ފުރަތަމަ ޖެޓްތަކަށް: ހިޔާލު ތަފާތު މައްސަލައެއް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަލުން ފަށައި ގަތުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވައިލާނީ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުން އަންނަ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންނަށް ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މީގެ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ދިނެވެ. އޭގެ ބޭނުމަކީ، ޓޫރިޒަމް މުޅިން ހުއްޓާލާފައި ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި ރައްކާތެރިކަމާ އެކު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް...

02 ޖޫން

June 02, 2020 4
ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތައް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރުމަށް ހުރިހާ ޓޫރިސްޓު ފެސިލިޓީތަކުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ "ޓޫރިޒަމް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (ޓީމްސް)" ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓަރީވާން އަންގައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 3
ޖުލައިގައި ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލާއިރު އިތުރު ފީއެއް ނުނަގާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށް ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަހު ޖުލައި މަހު އަލުން ފަށާއިރު އަންނަ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އެތެރެވާން އިތުރު އެއްވެސް ފީއެއް ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.