28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 33
ދުނިޔޭގެ ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން އެވޯޑު ރާއްޖެއަށް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެންމެ ޝަރަފުވެރި އެވޯޑު، "ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެސްޓިނޭޝަން"ގެ އެވޯޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

November 28, 2020 20
"އެވޯޑް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން"

ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެންޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 39
މާލެއާ ދުރު ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަކުރަނީ

ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ރަށްރަށާއިި ބިންތަކުގެ ކުލި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ތަފާތުވާ ގޮތަށް، ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބިލުގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 8
ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ ބަދަލުން އާމްދަނީ ވާނީ މަދު: ސައީދު

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހެޅި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވާނީ މަދުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 14
ކެލާގައި ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލެއް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ. ކެލާގައި ޓޫރިސްޓު ހޮޓަލެއް ތަރައްގީކޮށް ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން 51،354 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 1
ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން އެއާޕޯޓުގައި ހާއްސަ ޑެސްކެއް

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 24
ޓޫރިޒަމަށް އާ ރަށްތަކެއް ބީލަމަށް ލަނީ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީކުރަން އާ ރަށްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާކެޓަށް ނެރޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒްް އިސްމާއީލް މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގައި، ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 2
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕީއެސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނެވި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އައިޝަތު ސޫޒަން ހަނީފު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. އެއާއެކު ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ވަނީ އެ...

November 09, 2020 14
ކަނޑިންމަގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރޭ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 4
ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތައް ގައިޑްލައިނަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރެފައިވާ ގައިޑްލައިންތަކަށް ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަން "މިސްޓްރީ ގެސްޓުން" ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020
ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުން ކޮވިޑް19 އަށް ސާމްޕަލް ނަގަނީ

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓޫރިސްޓް ފެސިލިޓީތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަން ފަށާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 26
ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ރިސޯޓުތައް ބަންދުކުރާނަން: ޓޫރިޒަމް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެޗްޕީއޭ އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވާ ރިސޯޓުތަކާއި ގެސްޓު ހައުސްތައް އޮޕަރޭޓު ކުރުމުގެ ހުއްދަ ބާތިލު ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޕޮޒިޓިވްވާ ޓޫރިސްޓުން ކަރަންޓީން ކުރަން ޚާއްސަ ރިސޯޓެއް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ ޓޫރިސްޓުންނާއި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ މުވައްޒަފުން ކަރަންޓީން ކުރަން ޚާއްސަ ރިސޯޓެއް ކަނޑައަޅަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 8
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ މިއަދު

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލި ފަހުން އެއް ދުވަސް ތެރޭގައި ރެކޯޑް އަދަދަކަށް މިއަދު ޓޫރިސްޓުން އަތުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 5
ބޮޑު ލުޔަކާއެކު، ޔޫކޭގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މައްޗަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެކި ގައުމުތަކުން އެނބުރި ދާ މީހުން 14 ދުވަހަށް އައިސޮލޭޓު ވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ލުއިދިން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނުމާ އެކު، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ...

October 30, 2020 3
މިހާތަނަށް 400000 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކޮށްފި

މި އަހަރުުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 420،315 އަށް އަރައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ސްވެނިއާ ފިހާރަތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވައިލަނީ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ސްވެނިއާ ފިހާރަތަކުގެ ދަފުތަރެއް އެކުލަވައިލުމުގެ މަސައްކަތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 2
ހުރިހާ ފެސިލިޓީއަކަށް ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ދީފި

ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކާއި ސަފާރީ އަދި ގެސްޓުހައުސްތަކުގައި ސްޕްލިޓް ސްޓޭގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 13
ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރު ދެއްކި މައްސަލައެއް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ބަރަހަނާ މަންޒަރުތަކެއް ދެއްކި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 2
ހަ މަހަށް ފަހު ގެސްޓު ހައުސްތައް ހުޅުވައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދު ކޮށްފައި ހުންނަތާ ހަ މަހަށްވުރެ ގިިނަ ދުވަސް ފަހުން މިއަދު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން އަދިވެސް ނުހުއްޓުވޭތީ މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް އަދިއެއް ނުހުޅުވަ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ހަ ރަށެއްގެ 22 ގެސްޓު ހައުސްއެއް މާދަމާ ހުޅުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރޭއިރު، މިހާތަނަށް މާދަމާ އަށް ހުއްދަ ދީފައި ވަނީ ހަ ތަނަކަށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 14, 2020 2
ގެސްްޓުހައުސް ހިންގާ ރަށްތަކަށް މާސްކު ހަދިޔާކުރަނީ

ގެސްޓުހައުސް ވިޔަފާރިތައް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެގޮތުން، ގެސްޓުހައުސްތައް ހިންގާ ރަށްތަކަށް މާސްކު ހަދިޔާކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި...

October 14, 2020
ދެން ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ 96 ގަޑިއިރު ނުވާ ނަތީޖާއެއް

ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމުގެ ވަގުތު 72 ގަޑިއިރުން 96 ގަޑިއިރަށް މިއަދުން ފެށިގެން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 21
އައްޑޫން ޓޫރިޒަމަށް އިތުރު ބިންތަކެއް ދޫކުރަނީ

އައްޑޫގައި ގެސްޓް ހައުސް އާއި ސިޓީ ހޮޓާ ތަރައްގީކުރަން ބިން ހޯދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ދެވަނަ ބުރަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.