20 މެއި

May 20, 2019
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރާ ކޮތަޅު ހަދަން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮތަޅުތައް ފަރުމާކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން މުބާރާތެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2019 1
ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ސެމިނާތަކެއް ބާއްވައިފި

ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން 11 ސަރަހައްދެއްގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން މާކެޓިން ސެމިނާތަކެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2019 2
އަރަބިއަން ޓްރެވެލް މާކެޓުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަރަބިއަން ޓެރެވެލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ފެއާގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2019 1
މިހާރު ރާއްޖެ މާކެޓްކުރަނީ ފެއާތަކުން އެކަންޏެއް ނޫން

ރާއްޖެ ބައިވެރިވާ ފެއާތަކުގެ އިތުރުން، ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްގެން ރޯޑް ޝޯތަކާއި ފެމް ޓްރިޕްތަކާއި އޮންލައިން މާކެޓިންގައި ވެސް ރާއްޖެ މާކެޓް ކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2019 5
އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓުން ގިނަވެ، ގަދަ ފަހަކަށް!

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގައުމު ކަމަށް ވާ އިންޑިއާއަކީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ އަވަށްޓެރި ގައުމު ކަމަށް ވިޔަސް، މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިއަށް ބަލާ ނަމަ، އިންޑިއާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ ހިއްސާ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގައި އޮތީ ވަރަށް ކުޑަކޮށެވެ. އެކަމަކު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ފެންވަރު މަތީ ޓޫރިޒަމް މަންޒިލްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން...

10 އެޕްރީލް

April 10, 2019 9
މިއީ އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބި ދުވަސް

ޖުމްހޫރީ މައިދާން އާއި ލޯކަލް މާރުކޭޓް ސަރަހައްދު އޮތީ ޓޫރިސްޓުންނާ އެކު ފުރިފަ އެވެ. އެއް ދުވަހެއްގައި އެހާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މީގެ ކުރިން ފެނިފައެއް ނުވާނެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2019
މަޓާޓޯއިން ފިލިޕީންސްގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮށްފި

ފިލިޕީންސްގައި ކުރިއަށްދާ ވޯލްޑް މާސްޓާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓުގެ ހަތް ވަނަ އެޑިޝަންގައި މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓޫއާ އޮޕަރޭޓާސް (މަޓާޓޯ) އިން ބައިވެރިވެ ރާއްޖެ އިސްތިހާރުކޮށްފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 5
ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަން އަރަބި މަޖަލައްލާއެއް ނެރެފި

އަރަބި ގައުމުތަކުގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށްޓަކައި، އަރަބި ބަހުން ލިޔެފައިވާ މަޖައްލާއެއް މިއަދު ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖެއާ ބެހޭ ގޮތުން އަރަބި ބަހުން މަޖައްލާއެއް ނެރުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2019
މެދު އިރުމަތީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި

މެދު އިރުމަތީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާގައި ދިވެހިރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކޮށްފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2019
ޕެރަމޯޓާ ހަރަކާތުގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަކަށް ދިރާގު ވެއްޖެ

ދިރާގުން "މޯލްޑިވްސް ޕެރަމޯޓާސް 2019" ހަރަކާތުގެ ލީޑް ސްޕޮންސަރަށް ވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 5
ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް އިންޑިޔާއަށް!

ކަލްޗަރަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށްޓަކައި އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އިންޑިޔާއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހިދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019 3
އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެއްފަހަރާ ތިން ފެއާއެއްގައި

ޓޫރިޒަމް މާކެޓްގައި ރާއްޖޭގެ މަގާމު ދަމަހައްޓަން އާ ހިތްވަރަކާ އެމްއެމްޕީއާރުސީން މަސައްކަތް ފަށައި، ބޭރުގެ ތިން ފެއާއެއްގައި އެއް ފަހަރާ ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2019 1
ލޯކަލް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން ޖީއޭއެމް މުމްބާއީގައި

މުމްބާއީގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރަވެލް ޓްރޭޑް ފެއާގައި ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޖީއޭއެމް) އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 75
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ހަގީގީ މަންޒަރު އުފާވެރިއެއް ނޫން!

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރުގެ ޗުއްޓީގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓްތައް ފުރި، ޓޫރިޒަމްގެ ސިއްހަތު އެންމެ ރަނގަޅު ދުވަސްތައް މި ދަނީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އާންމުންނަށް ނުފެންނަ ފަރާތުގައި އޮތް ހަގީގަތްތައް، ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ބަނަކަން ހާމަކޮށްދެ އެވެ. އަދި އަވަސް، އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ނުކުންނާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ނޭޅޭ...

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 2
އައިޓީބީ ފެއާގައި އަންނަ އަހަރު ބޮޑުމަސް ފެންނާނެ

ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ކަމަށްވާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓޫރިޒަމް ބޯސޭ (އައިޓީބީ) ބާލިންގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތް އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޮޑުމަސް ދައްކާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 6
ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުން އަވަސްކުރަން ޖެހޭ: ރިފްއަތު

ރާއްޖެ އަށް އޮތް ޑިމާންޑަށް ވުރެ ބެޑް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކަމަށާއި މިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ރަނގަޅު މާކެޓިން ސްޓްރެޓެޖީ އެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ކެޕިޓަލް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓުއާޒްގެ ސީއީއޯ ޔޫސުފް ރިފްއަތު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރި ވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ބޭއްވި ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރަސްމީ ގައިޑުގެ އާ އަދަދު ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ ރަސްމީ ގައިޑުގެ އަންނަ އަހަރުގެ އަދަދު، ވޯލްޑް ޓެރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ގައި މިއަދު ލޯންޗުކޮށްފި އެވެ.

November 06, 2018 1
ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ވަފުދެއް

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 160 އަށް ވުރެ ގިނަ މަންދޫބުންނާ އެކު، ވޯލްޑް ޓްރެވަލް މާކެޓް (ޑަބްލިއުޓީއެމް) ލަންޑަން ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން އިއްޔެ ފަށައިފި...

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 15
އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްވާންޖެހޭ: އިބޫ

މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ސަފާރީ މެރީނާތައް ގާއިމުކުރުމާއި ކަލްޗަރަލް، މެޑިކަލް އަދި އިސްލާމިކް ޓޫރިޒަމް ތައާރަފްކުރުމުގެ ވައުދާއެކު، އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ވެރިކަމެއްގައި ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވަން ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތައް އެ ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިރޭ އދ....

17 މެއި

May 17, 2018 18
360 ޑިގްރީގެ ޗާޓު ހެދުމުގެ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ހިތްގައިމުކަން ފެންނަ ގޮތަށް 360 ޑިގްރީގެ ޗާޓެއް ހަދަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕީޓީ ގެކޯ ޑިޖިޓަލްއާ އެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީން މިދިޔަ ޑިސެންބަރު މަހު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި އެވެ.