23 ޖުލައި

July 23, 2020 3
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020 4
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ސީއެންއެންގައި ކެމްޕެއިނެއް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އިއްޔެ ހުޅުވާލުމާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ސީއެންއެން އާ އެކު ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020
ޕާޓާގެ ވާޗުއަލް ފެސްޓިވަލްގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެއްޖެ

ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕާޓާއިން ބާއްވާ "ޑްރީމް ޓު ޓްރެވަލް ފެސްޓިވަލް"ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

June 25, 2020 8
ރާއްޖެ މާކެޓު ކުރެވޭނީ އެންމެންގެ މަސަައްކަތުން:ތޮއްޔިބު

ޓޫރިޒަމްގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖެ މާކެޓު ކުރުމަކީ ހަަމަ އެއް ބަޔަކަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ޓޫރިޒަމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކާރިސާ އިން އަރައިގަތުމަށް...

13 ޖޫން

June 13, 2020 9
މެދުއިރުމަތީ މީހުން ވެސް އަންނަން ބޭނުމީ ރާއްޖެއަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަހު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް މެދުއިރުމަތީގެ ޓޫރިސްޓުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގްބޫލު މަންޒިލްތަކުގެ އެންމެ ކުރީގައި އޮތީ ރާއްޖެ ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 77
"ޓޫރިޒަމްގެ އިޝްތިހާރަށް ހަރަދުވީ 3،000 ރުފިޔާ"

ރާއްޖޭގެ ހުއްޓިފައި އޮތް ޓޫރިޒަމް އަލުން ފެށުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ހަރަކާތުގައި ދައްކާލި، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ކުޅުއްވާފައިވާ އިޝްތިހާރުގެ ހަރަދާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކާ...

June 09, 2020 26
ޗާލު މަންޒަރުތަކެއް: މީހުން ބުނަނީ "އަދި އަންނާނަން"

ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް މިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. އަލުން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ހުޅުވާލުމުގެ ހަރަކާތެއްގެ...

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 7
ސީއެންއެންގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަނީ

ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ސީއެންއެންއާ އެކު މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕްރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020
އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 99 ކުންފުނިން ބައިވެރިވޭ

ދުނިޔޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމްގެ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ، އައިޓީބީގައި ރާއްޖޭގެ 99 ކުންފުންޏަކުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 1
ދުބާއީގެ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 2
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖެ، އެކި ގައުމުތަކުގައި އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ކުރިއަށް ގެންދާ "ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން" ދަތުރުގައި ދެކުނު އެފްރިކާގެ މީޑިއާ ޓީމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 2
ސްވިޒަލެންޑުގެ "ފެސްޕޯ"ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްވިޒަލެންޑުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ފެސްޕޯ 2020" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 1
ސްޕެއިންގެ "ފިތޫރު" ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ސްޕެއިންގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ "ފިތޫރު" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020 2
އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން އިޓަލީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2020 2
ފިންލެންޑުގެ އެންމެބޮޑު ފެއާގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފިންލެންޑުގައި މިއަހަރު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވަލް އެންޑް ޓްރޭޑް ފެއާ "މަޓްކާ" ގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2020 3
ޗައިނާގެ ބޮޑު ތިން ސިޓީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމު ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ އެންމެ ބޮޑު ތިން ސިޓީގައި ރާއްޖެ އީޝްތިހާރު ކުރުމަށް އައުޓްޑޯ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2020 1
އިންޑިއާގެ ސާޓޭ ފެއާގައި ރާއްޖެ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން މި އަހަަރު ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންޑިއާގެ ސައުތު އޭޝިއަން ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް އެކްސްޗޭންޖެ (ސާޓޭ) ފެއާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2020 2
ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޓޫރިޒަމް ޝޯއަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޑައިވާސިފައި ކުރުމުގެ ގޮތުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާ "ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ޑެސްޓިނޭޝަން ޝޯ" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 21
ޓޫރިޒަމް ފެށީ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށް ބަލައިގެނެއްނޫން

ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި ފެށި އިރު، އެކަން މިހާ ހިސާބަށް ތަރައްގީވެދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާފައި ނުވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީސް މިނިސްޓަރު އަދި ޓޫރިޒަމް ފެށުމުގެ ތެރޭގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އަހުމަދު ނަސީމު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 4
އަހަރަކު ދެ މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަ އަމާޒު ހިފައިފި

ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގައި މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ދޮޅު މިލިއަނުގެ ލަނޑުދަނޑި ހާސިލްވެފައި ވާތީ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ ދެ މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަކުރުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް...

November 24, 2019 12
މަރީނާގެ "ނަސީބު ހަތެއް" ގެނެސްދިނީ އުފަލާއި ޝަރަފް!

ރަޝިޔާއަށް އުފަން މަރީނާ ކަޒަކޯވާގެ ހުވަފެނީ މަންޒިލަކީ ރާއްޖެ އެވެ. އަދި އޭނާ ރާއްޖެއަށް ކުރި ހަތް ވަނަ ދަތުރު، "ނަސީބު ހަތަކަށް" ވެ، މިއަދު ލިބުނީ ބޮޑު އުފަލެކެވެ: އޭނާއަކީ ރާއްޖޭގެ...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 3
1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ހަމަވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް

ރާއްޖެ އަށް މި އަހަރު 1.5 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑި މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހާސިލް ވުމަކީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019 13
ރާއްޖެ-ސެލްޓަވީގޯ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

ސްޕެއިންގެ ފުޓްބޯޅަ ކްލަބް، ސެލްޓަ ވީގޯ ޖާޒީގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި މިއަދު ކޮށްފި އެވެ.

November 04, 2019 2
ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރުމުގެ ބަޖެޓް 154 މިލިއަނަށް

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް 154.2 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.