17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 7
މާލޭގެ ގެސްޓު ހައުސްތައް ނޮވެމްބަރަށް ހުޅުވޭތޯ ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ބަންދު ކޮށްފައިވާ، މާލެ ސަރަހައްދުގެ ގެސްޓް ހައުސްތައް އަލުން ހުޅުވޭނީ ވިދިވިދިގެން ދެ ހަފުތާ ވަންދެން އެ ބަލީގެ ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފަސް ޕަސެންޓަށް ދަށްކޮށްގެން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ޑަބްްލިއުޓީޓީސީން ރާއްޖެއަށް ސޭފްޓްރެވެލް ސްޓޭމްޕް ދީފި

ވޯލްޑް ޓްރެވެލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ރާއްޖެ އަށް ސޭފް ޓްރެވެލްސް ސްޓޭމްޕް ދީފި އެވެ.

September 15, 2020 3
ރަޝިޔާގެ ފްލައިޓްތައް: ޓޫރިޒަމްގެ އާ އުންމީދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުއްޓިފައި އޮތުމަށްފަހު ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލި ނަމަވެސް ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހިތަށް ފިނިކަން ގެނެސްދޭ ވަރުގެ އަދަދަކަށް ނުވެ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންގެ ނެގެޓިވް ޓެސްޓު އޮތްތޯ ބަލަން ފަށައިފި

މިއަދުން ފެށިގެން ދެން ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް-19 ގެ ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވެފައިވާ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ އެކަން ތަންފީޒު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
ރަޝިއާގެ ދަތުރުތައް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން ފަށަނީ

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާލައިން އެއިރޯފްލޮޓްގެ ދަތުރުތައް އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އަލުން ފަށަން ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 6
ދޮޅު މަސްތެރޭ ރާއްޖެ އައީ 9،329 ޓޫރިސްޓުން

ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވިތާ ދޮޅު މަސް ދުވަސްތެރޭ ރާއްޖެ އައީ 9،329 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

September 02, 2020 7
ރާއްޖެ އާދެވޭނީ ކޮވިޑް ޓެސްޓު ނެގެޓިވް ވުމުން

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، އެ ބަލި ނެތްކަން އެނގޭނެ ލިޔުމަކާ އެކު ނޫނީ މި މަހުގެ 10 އިން ފެށިގެން ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދެވޭނެ

ރައްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އެއް ރިސޯޓުން އަނެއް ރިސޯޓަށް ދަތުރު ކުރެވޭގޮތް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހަދައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 11
މިމަހު 7،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އަންނާނެ

އަންދާޒާ ކުރިވަރަށް ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އަންނަން ފަށައިފި ކަމަށާއި އެގޮތުން މި ނިމޭ މަހު އެކަނި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 7،000 އަށް ވުރެ އިތުރުވާނެ ކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020 3
ޔޫކޭގެ ލުއި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އައުމުގައި ލުއި ގޮތެއް ހޯދުމަށް އެ ގައުމުގެ ލުއި ލިސްޓުގައި ރާއްޖެ ހިމަނަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން ބުނެފި އެވެ.

August 30, 2020 14
ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ވުމުން ނޫނީ ރާއްޖެ ނާދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޓޫރިސްޓުން އައުމުގެ ކުރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ނެގެޓިވްކަން ޔަގީންކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލު ބަދަލު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 4
މެލޭޝިއާ އަށް ޓޫރިސްޓުންނަކަށް މި އަހަރު ނުދެވޭނެ

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (އޮގަސްޓް 29) - ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް މެލޭޝިއާގައި މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމައި، މި އަހަރު އެ ގައުމަށް ޓޫރިސްޓުން އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 13
ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި މިދިޔަ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އޮޕަރޭޝަން މެދުކަނޑާލާފައިވާ އައްޑޫގެ ޝަންގްރިއްލާ ވިލިގިލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 5
އެއް މަސް ތެރޭ ރާއްޖެ އައީ 5،177 ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލި ފަހުން މަހެއް ވީ އިރު އައިސްފައިވަނީ 5،177 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

August 16, 2020 92
ޓޫރިޒަމް ބަނަކޮށް، "ބޭސް އޮތީ ދިވެހިންގެ އަތުގައި"

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ޗަމްޕާ ހުސެން އަފީފަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. މިއީ އޭނާ ވެސް ހީކުރެއްވި ފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ....

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020 28
ފުރާ މީހުންނަށް ފަސޭހައިން ޓެސްޓްކުރެވޭ ގޮތް ހަދައިފި

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓް ކުރުމުގައި އުނދަގޫތަކެއް ކުރިމަތިވެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ފުރާ މީހުންނަށް އަވަހަށް ޓެސްޓް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 4
ސަފާރީތަކުން ރަށްރަށަށް ނުފައިބަން އެދެފި

ސަފާރީ ބޯޓުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނާއި ފަޅުވެރިން، މީހުން އުޅޭ ރަށްރަށަށް ނުފޭބުމަށް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަނުން އެދެފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 42
ސްރީ ލަންކާއަށް "ސޭފް ޓްރެވަލް" ސްޓޭމްޕް ލިބިއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އެންމެ ރައްކާތެރި މަންޒިލްތަކަށް ވޯލްޑް ޓްރެވަލް އެންޑް ޓޫރިޒަމް ކައުންސިލުން ދޭ "ސޭފް ޓްރެވަލް" ސްޓޭމްޕް ސްރީ ލަންކާ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

August 11, 2020 4
ސަފާރީތަކުން ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ސާމްޕަލް ނެގުން ހުޅުމާލޭން

ސަފާރީތަކުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ރާއްޖެއިން ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުމުގެ އިންތިޒާމް ހުޅުމާލޭގައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

August 11, 2020 20
ކޮވިޑް ޓެސްޓުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އިން ބޭނުމީ ލުޔެއް!

ޓޫރިސްޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ މައި ދޮރު އަލުން ހުޅުވާލައި މަރުހަބާ ކިޔަން ފަށާފައިވީ ނަމަވެސް މި ދާއިރާގައި އަދި އޮތީ ބޮޑު ޝަކުވާއެކެވެ؛ ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ...

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 102
ޓޫރިޒަމް ހީކުރި ގޮތަކަށް ނޫން، ހުރަސްތައް ގިނަ

އަހަރުގެ ބާކީ މި އޮތް މުއްދަތުގައި ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ހަތަރު ލައްކައެއްހާ ޓޫރިސްޓުން ގެނައުން ކަމަށް ވިޔަސް އެކަން ހާސިލުވާނެ ކަމާ މެދު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގިނަ ބަޔަކު ސުވާލު އުފައްދަން ފަށައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 6
ފުރާ ޓޫރިސްޓުން އެޗްއީއޯސީ މެދުވެރިވެ ޓެސްޓްކުރަނީ

ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް ފަހު އެނބުރި ގައުމަށް ފުރާ ޓޫރިސްޓުން ކޮވިޑް-19 އަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން (އެޗްއީއޯސީ) މެދުވެރިވެ ޓެސްޓްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 35
ބޯޑަރު ހުޅުވާލީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަނުޖައްސައި: ސައީދު

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވުމާ އެކު، އައި ޓޫރިސްޓުންތަކެއްގެ ޕީސީއާރު ޓެސްޓު ނުހެދިގެން ނުފުރި ރާއްޖޭގައި ތާށިވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 21
މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައީ 1769 ޓޫރިސްޓުން

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައީ 1،769 ޓޫރިސްޓުން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

August 03, 2020 4
ޓޫރިޒަމްގެ 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުސާރަ ކުޑަކުރި

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ގާތްގަނޑަކަށް 80 ޕަސެންޓު ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށް، މުސާރަތައް ކުޑަކުރި ކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި...

27 ޖުލައި

July 27, 2020 33
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

July 27, 2020 23
ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަނެއްކާވެސް މާޔޫސްކަން!

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ގެސްޓް ހައުސްތައް ބަންދުކުރި ކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެ ތަންތަން އަލުން އޮޕަރޭޝަނަށް ނެރުން އަނެއްކާވެސް ކުއްލި ގޮތަކަށް...

24 ޖުލައި

July 24, 2020 3
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ޔޫކޭއިން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު އަލުން ހުޅުވާލިތާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އައީ ޔޫކޭއިން ކަމަށް އިމިގްރޭޝަންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

July 24, 2020 1
ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް ދައްކަން ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުޔެއް

ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލްތައް ދެއްކުމުގައި ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދީފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 3
އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ހާއްސަ ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.