01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 2
ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ބޮޑު ދެ އިވެންޓެއް

ޗައިނާގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އެމްއެމްޕީއާރުސީން އެ ގައުމުގައި ދެ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

December 01, 2020 7
ބޮލީވުޑް ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ އިންޑިއާގައި ބަހުސެއް

ބޮލީވުގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އައުމަކީ އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިކަމެއް ހިނގާތާ މިހާރު އެތައް އަހަރެއްޖެ އެވެެ. އެކަމަކު މިހާރު ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ތަރިން އާދަޔާހިލާފަށް ގިނަ އެވެ....

December 01, 2020 4
ވިވެކް އާއިލާއާ އެކު ކްރޮސްރޯޑްސްގައި

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ އާއިލާއާ އެކު ރާއްޖޭގެ ކްރޮސްރޯޑްސް މޯލްޑިވްސްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 1
ހީނާ މި ފަހަރު ފުރަވެރީގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް ރާއްޖޭގައި އެތައް ފަހަރަކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައިވާ އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 30, 2020 5
ރާއްޖޭން ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ދީފައި: ސޮނާކްޝީ

ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައި އެނބުރި ގައުމަށްދާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ދަނީ ހިތުން ތަންކޮޅެއް ރާއްޖެ އަށް ދީފައި ކަމަށް ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 6
500 ޓޫރިސްޓުންނާ އަޒުރް އެއާ އަލުން ރާއްޖެއަށް

ރަޝިއާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން ކަމަށްވާ އަޒުރް އެއާގެ ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް އިއްޔެ އަލުން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2020 20
"އެވޯޑް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން"

ވޯލްޑް ލީޑިން ޑެންޓިނޭޝަންގެ އެވޯޑް ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2020 2
ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 95 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މިދިޔަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މި އަހަރުގެ އެ މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 95 ޕަސެންޓު ދަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 9
ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަނީ ގޮންޖެހުން ކުޑަކުރަން: މައުސޫމް

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލުގެ ބޭނުމަކީ ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ނައްތައިލުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 25, 2020 17
ޓޫރިސްޓަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި މައްސަލައެއް ބަލަނީ

އއ. ތޮއްޑޫގައި ޓޫރިސްޓަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

November 25, 2020 23
އިންޑިއާގެ ތަރިން ރާއްޖެ އަންނާތީ ފާޑުކިޔަނީ

އިންޑިއާގައި އަދިވެސް ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ކޮންޓްރޯލް ނުކުރެވިގެން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ފިލްމީ ތަރިން ދިވެހިރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 42
އާޒިމް ފައްޔާޒަށް: "ކުރި ވައްކަންތައް އެނގޭ"

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލަށް ބޮޑެތި ތުހުމަތެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
ސޮނާކްޝީ އަނެއްކާވެސް ރާއްޖޭގައި

ކުރިން ވެސް ރާއްޖެ އަށް އެތައް ފަހަރަކު ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޮނާކްޝީ ސިންހާ އަނެއްކާ ވެސް ރާއްޖެ އަށް ޗުއްޓީ އަށް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 23, 2020 5
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭއިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްހެން: ސާގިބް

މި ވަގުތު ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ އިރު ހީވަނީ ހުވަފެނެއްގެ ތެރޭގައި އުޅެވުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ސާގިބް ސަލީމް ބުނެފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2020 13
އިންޑިއާ ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެ، ލިސްޓުގެ ދެވަނައަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި ފަހުން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުގެ ދެ ވަނަ އަށް އިންޑިއާ އަރައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 2
ޝާހްރުކްގެ ގޭގައި ހުރެލަން މިހާރު ދެވިދާނެ

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޝާހްރުކް ޚާނާއި އަންހެނުން ގޯރީ ޚާންގެ ނިއު ދިއްލީގެ ގޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެ ފުރުސަތު އެއާބީއެންބީ މެދުވެރިކޮށް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 2
ރާއްޖެ އައުމުން ރަކުލް "ވޯޓާ ބޭބީއަކަށް"

ރާއްޖެ އަށް މިއަދު ޗުއްޓީ އަށް އައިސް އިންޑިިއާގެ ބަތަލާ ރަކުލް ޕްރީތު ސިންގް އޭނާ "ވޯޓާ ބޭބީއެއް" ގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށްފި އެވެ.

November 19, 2020 6
ތާރާ އާއި އާދާރުގެ ޗުއްޓީ ވެސް ރާއްޖޭގައި

އިންޑިއާގެ ޒުވާން ލޯބިވެރިން ކަމަށްވާ ތާރާ ސުތާރިއާ އާއި އާދާރު ޖެއިން ވެސް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 13
ކަނޑިންމަ މުވައްޒަފަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލަނީ

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުން މަރުވި މުވައްޒަފުގެ ބޭސްފަރުވާގައި އިހުމާލުވި ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އޭނާ އަށް އިންސާފު ހޯދައިދޭން ގޮވާލައި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ކެމްޕެއިނެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020
ރާއްޖޭން ޓައިގާ ދިނީ ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މެސެޖު

ރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް އޭނާ ހުރި ރިސޯޓްގެ މޫދުގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއަކާ އެކު މުޅި ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަ މެސެޖެއް ދީފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020
ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން

ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވިފަހުން 51،354 ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކޮށްފި އެވެ.

November 13, 2020 2
ކާޖަލްގެ ރާއްޖޭގެ ހަނީމޫނުން އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އައި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލްގެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮންރެޑް މޯލްޑިވްސް ރަންގަލި ރިސޯޓްގައި ނަގާފައިވާ އިތުރު ފޮޓޯތަކެއް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2020 11
ޓައިގާ ޝްރޮފް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖޭގައި

އަންނަ މަހު "ހީރޯޕަންތީ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ޓައިގާ ޝްރޮފް ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަދެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 1
ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން އެއާޕޯޓުގައި ހާއްސަ ޑެސްކެއް

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެހީވާން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ޑެސްކެއް ބަހައްޓައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 8
ޓޫރިޒަމްދާއިރާގެ އިހުމާލު މަޖިލީހުން ބަަލަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަން މެނޭޖު ކުރުމުގައި ބައެއް ރިސޯޓުތަކުން އިހުމާލު ވެފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީތަކުން ބަލަން...

November 10, 2020 35
އިހުމާލު އެ އޮތީ ފެންނަން، ނޭޅެނީ ފިޔަވަޅު!

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19ގެ ފުރަތަމަ ކޭސް މިދިޔަ ފެބުރުއަރީ މަހު ފެނުނު ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ އިހުމާލު ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން "ހަނދާން ނެތިއްޖެ" އެވެ. ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރި ކަން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ކެޓްރީނާ ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖޭގައި

މީގެ ކުރިން ވެސް އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވާ ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ކެޓްރީނާ ކެއިފް ފޮޓޯޝޫޓަކަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2020 14
ކަނޑިންމަގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ހިފަހައްޓައިފި

ކަނޑިންމަ ރިސޯޓުގެ މުވައްޒަފަކު މަރުވެ، ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓު ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ވަގުތީ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރޭ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 1
ބަތަލާ ކާޖަލްގެ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި

މިދިޔަ މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކައިވެނިކުރި އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކާޖަލް އަގަރްވާލާއި ފިރިމީހާ ގޯތަމް ކިޗްލޫގެ ހަނީމޫނަށް ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

November 08, 2020 2
ޓޫރިސްޓަކު ދެ ސްކޫލަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާ ކޮށްފި

ނ. އަތޮޅުުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ޝެވަލް ބްލާންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޓޫރިސްޓަކު އެ އަތޮޅުގެ ދެ ރަށެއްގެ ސްކޫލްތަކަށް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 5
ފުރަތަމަ ޓޫރިސްޓުންނަށް ތުލުސްދޫން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކ. ތުލުސްދޫގެ ވެސް ގެސްޓު ހައުސްތައް ބަންދުކުރިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު އެ ރަށް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ތުލުސްދޫން މިއަދު ވަނީ އެ ރަށަށް ފުރަތަމަ އައި ދެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަރުހަބާ ކިޔައިފަ އެވެ.