12 އޯގަސްޓް

August 12, 2016 27
ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކަށް ހުއްދަ ދޭ ގަވައިދަށް ބޮޑު ބަދަލެެއް

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދޭ ގަވައިދަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް، އެތަންތަން ހިންގޭނީ ސިއްހީ ހިދުމަތާއި 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓް އަދި ފުލުހުން ތިބޭ ރަށްރަށުގައި ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 5
ޖުލައި މަހު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 5.7 ޕަސެންޓް އިތުރު

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 5.7 ޕަސެންޓް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

August 08, 2016 34
750،000 ޓޫރިސްޓުން ހަމަވިތޯ ސުވާލު އުފެދިއްޖެ

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ އަހަރު ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތުގެ ދަށުން އިއްޔެއާ ހަމަޔަށް 750،000 ޓޫރިސްޓުން އައި ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، އެ އަދަދު ހަމަވެދާނެ ކަމާ ދޭތެރޭ ސުވާލު...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 2
ޖޫން މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ތިން ޕަސެންޓް ދަށް

ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވުމާ އެކު މިދިޔަ ޖޫން މަހު ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިދިޔަ މަހު ތިން ޕަސެންޓް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 5
އިޒްރޭލުގެ ޓޫރިސްޓް ރޭޕްކުރި ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 26) - އިންޑިއާގެ ހިމާޗަލް ޕްރަދޭޝްގައި އިޒްރޭލުގެ އަންހެނަކު ރޭޕްކުރި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

July 26, 2016 5
ޓޫރިޒަމަށް ޔޫރަޕްވަރެއް އަދިވެސް ނެތް!

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް 30 ޕަސެންޓް ހިއްސާކުރަނީ ޗައިނާއިންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ ފަސް އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް އެންމެ ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އަންނަ އެއް...

25 ޖުލައި

July 25, 2016 4
ދިވެހި ކާޓޫން "އައިދިން" މާދަމާ ޕްރިމިއާ ކުރަނީ

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހެދި ފުރަތަމަ ކާޓޫން "އައިދިން" މާދަމާ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޗެނަލްތަކުން ޕްރިމިއާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2016 5
ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި، ދެން އެކަނިމާއެކަނި

ޕާކިސްތާނުގެ ދެމަފިރިއަކު އެ މީހުންގެ ފުރަތަމަ ހަނީމޫން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ދެ ވަނަ މަންޒިލެއްގައި ހޭދަކުރަން ރޭވި ހަނީމޫން ދަތުރުގައި ފިރިމީހާ އަށް ދެވޭ ގޮތް ނުވެ އަންހެން މީހާ އެކަނިވެ އެ ދަތުރުގައި ނެގި ފޮޓޯތައް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ބޮޑު މަޖާގަނޑަކަށް ވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2016 23
މިހިރި ބޮޑު އިމާރާތަށް މިވަނީ ކިހިނެއް؟

ފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެންނަ ބިޔަ އިމާރަތަކީ ކޮން އިމާރާތެއްކަން ގިނަ ބަޔަކަށް ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެކަމަކު އެއީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ކުންފުނި، އެސްޓީއޯ އިން ހުޅުމާލޭގައި ހަދަން ފެށި 250...

July 23, 2016 31
އޫރުމަސް ހުރި ޕެކެޓްތަކެއް ތޮއްޑޫގައި ބަހައިފި

ތޮއްޑޫގައި އިއްޔެ ބޭއްވި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއްގައި ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓްތަކެއް ބެހި ހަދިޔާތަކުގެ ތެރޭގައި، އޫރުމަސް ހިމެނޭ ޕެކެޓްތަކެއް ކުދިންނަށް ބަހައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2016 6
އިރުފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އިރުފުށި ރިސޯޓުގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ދެ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ހަވީރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 3
ސީޑީއެލްގެ ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުގެ ފައިދާ ދަށަށް!

ސިންގަޕޫރުގެ މަޝްހޫރު ހޮޓެލް ޗެއިން، ސީޑީއެލް ހޮސްޕިޓަލިޓީ ޓްރަސްޓުން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުން ލިބޭ ފައިދާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2016 5
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ގައުމު ވިއްކާނެ ގޮތެއް މި އޮތީ!

ފަހުރުވެރިވުން ހައްގު ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ގައުމެކެވެ. ސާފު، ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކެވެ. ބިއްލޫރިކޮޅެއްހާ ސާފު މޫދެވެެ. ރުށްރުކާއި އެ ނޫން ވެސް ގަސްގަހާގެހިން ރަށްރަށުގެ މަލަމަތި ޒީނަތްތެރިކޮށްލާފައިވެ އެވެ. އެ ގަސްތަކުގެ ތެރެއިން އިރުގެ ދޯދިތައް ފޭދިގެން އައިސް ދޮންވެލި ގޮނޑުދޮށްތަކުގައި ބީހިލާ ގޮތުން ފެންނަ ރީތި މަންޒަރާއި...

06 ޖުލައި

July 06, 2016 1
ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

އއ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ނިކަ އައިލެންޑް ރިސޯޓު ކައިރި އަށް ސްނޯކްލިން އަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 56
ބިޑްކުރާ ރަށްތައް ތަރައްގީއެއް ނުކުރެވޭ: ޒަމީރު

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް، ބިޑް ކޮށްގެން ދޫކުރާ ރަށްރަށް ތަރައްގީ ނުކުރެވޭ ކަމަށާއި އެ މޮޑެލް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2016 16
އެމްޑީޕީ މެމްބަރަކު ވޯޓު ދެއްވި މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ފާސް ކުރަން ވޯޓު ދެއްވި ކުރެންދޫ ދާއިރާގެ...

June 30, 2016 45
ކޮރަޕްޝަންގައި ރަށްތައް ދޭތަން ބަލާކަށް ނުތިބޭނަން

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލާ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސް ކުރިޔަސް، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ރަށްތައް ދޭތަން ބަލަން...

29 ޖޫން

June 29, 2016 7
މިދިޔަ މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ދަށަށް!

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 2.3 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

June 29, 2016 33
ރަށްތަކުގެ މައްސަލާގައި ވޯޓު ނުދެއްވަނީ ފާރިސް އެކަނި

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ...

June 29, 2016 74
އިއުލާން ނުކޮށް ރަށްތައް ދޫކުރަން ފާސްކޮށްފި

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާއެކު އިއުލާންކޮށްގެންނާއި ނުކޮށް ވެސް ރަށް ނުވަތަ ފަޅެއް ނުވަތަ ބިމެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ. އެކަމަކު އިއުލާންނުކޮށް ދޫކުރެވޭނީ ވަކި...

26 ޖޫން

June 26, 2016
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ޝަންގްރިއްލާ ރިސޯޓުގައި މިއަދު ހެނދުނު މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޗައިނާ ޓޫރިސްޓަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ސަރުކާރު އުޅެނީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން

ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ކަންކަމަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް، ކުރިން އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހެޅީ ގާނޫނުން ވައްކަން ކުރުމުގެ...

June 21, 2016 12
ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ހުށަހަޅައިފި

ގެސްޓްހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ވެސް ގްރީން ޓެކްސް ނަގާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2016 1
ފަސް ލައްކަ ވަނަ ޓޫރިސްޓު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

މިއަހަރުގެ ފަސް ލައްކަ ވަނަ ޓޫރިސްޓު މިއަދު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 11
ފަޅު ހިއްކައިގެން ހަދާ ރިސޯޓްތަކެއް ވިއްކަން ފަށަނީ

ދައުލަތަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި ފަޅުތައް ހިއްކައިގެން ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް ކައުންސިލްގެ ކޯޗެއާ އަދި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ޝައިނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2016
ޓޫރިސްޓުން އައުން މައްޗަށް، މިހާތަނަށް 4 ލައްކަ

މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 447،659 އަށް އަރައި މިދިއަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތަށް ވުރެ 3.6 ޕަސަންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.