22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 16
ކްރޫޒްތަކަށް އިއްޒުއްދީން ފާލަން ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ރާއްޖެ އަންނަ ކްރޫޒް ލައިނާތަކުން ޓޫރިސްޓުން މާލެ ފޭބުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ އިއްޒުއްދީން ފާލަން ހިމެނޭ ސަރަހައްދު އެ ބޭނުމަށް ދޫކުރުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 15
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތަކުގައި މުޒާހަރާ ކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ރިސޯޓުތަކަށް ސަރުކާރުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ދެކޮޅަށް އެ ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުން މިއަދު މުޒާހަރާ ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2018 12
1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ރެކޯޑް ހަދައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އައި 1.3 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުންނާއެކު ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

January 18, 2018 10
ގާސިމްގެ ރިސޯޓުތައް މިއަދު ވެސް ފާސްކުރަނީ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމްގެ ފަސް ރިސޯޓަށް މިއަދު ވެސް ފުލުހުންނާއި ކަސްޓަމްސްގެ އޮފިޝަލުން އަރައި ފާސްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ވިލާ ގްރޫޕް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ގައިސަރު...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2018 5
މީދުއްޕަރުގައި ސްނޯކްލިނަށް ދިޔަ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ރ. މީދުއްޕަރު ރިސޯޓްގައި ސްނޯކްލިނަށް ގޮސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު ހެނދުނު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2018 3
ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

އއ. ކުރަމަތި ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ހަވީރު ފެނިއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2018 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް އިނގިރޭސިއެއް

މި އަހަރު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިއަކަށް، އިނގިރޭސިވިލާތު މީހަކު ވެއްޖެ އެވެ.

January 01, 2018 26
ފޯރިގަދަ ޝޯއަކުން އާ އަހަރަށް ދިވެހިން ހެއްވާލައިފި

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ލަވަކިޔުންތެރިންނާ އެކު އަލިމަސްކާނިވަލުގައި މިރޭ ބޭއްވި ފޯރިގަދަ ޝޯ އާއި ހަވާ އެރުވުމުގެ ކުޅިވަރުން 2018 ވަނަ އަހަރަށް ދިވެހިން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 7
ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓްކުރަން 100މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރަން، ސަރުކާރާއި އެ ދާއިރާ ގުޅިގެން އަންނަ އަހަރު 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ

އިންޑިއާ މީހުންގެ މެދުގައި އެންމެ މަގުބޫލް ހަނީމޫން ތިން މަންޒިލްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ހުޅުވައިފި

ރ. ފިލައިދޫގައި އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ރިސޯޓް ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ޓޫރިސްޓުންނަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 12
ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ނުކުރެވެނީ އެއާޕޯޓު ތޮއްޖެހުމުން

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުކުރެވެނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތޮއްޖެހިފައި އޮތުމުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 91
ނޫޑްލްސް ތައްޓެއް 165 އަށް، އެންމެން ހައިރާން!

އާދައިގެ ކެފޭއަކުން، ހަ ތަށި ނޫޑްލްސް އާއި އެނަޖީ ޑްރިންކް ދަޅަކާއި ހަތަރު ކޮފީ އާއި ޑޯނަޓަކާއި ތިން ފުޅި ފެނާއި ދުފާއެއްޗެހި ހިމެނޭ ބިލަކަށް، 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާފާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބަކީ އާނއެކެވެ؛ ނޫޑްލްސް ތައްޓެއްގެ އަގަކީ 165 ރުފިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ އަރާފާނެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 2
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަަމަށް 15 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

މިދިޔަ މަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ޓޫރިޒަމަށް 15 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 33
ޓޫރިޒަމްގެ މާޒީގެ ތެރެއިން، 40 އަހަރު ކުރީގެ އަގު

މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހައި ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ އެނދު ވިއްކި އަގު ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުންގެ ބާވަ އެވެ؟ އެ އަގު އެނގިއްޖެ ނަމަ ގިނަ މީހުން މިހާރު ހައިރާންވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަށް ބުނާ ނަމަ އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

December 14, 2017 14
ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭން ފުރުސަތެއް ނެތް

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
ގެއްލުނީ ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން އިއްޔެ ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނީ، އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 72
ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރިއްޖެ، ރިސޯޓްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް

މިއީ އަހަރު ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ދުވަސްވަރު ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގެ އެނދުތައް ހުންނާނީ އެކިއެކި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް ދުރާލައި ވިއްކައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 9
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރަން ޗައިނާ އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި ޗައިނާ އިން އެހީވާން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

December 08, 2017 18
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަންއެދެފި

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރިމިއާ އޮފް ދި ސްޓޭޓް ކައުންސިލް ކީކްޔަންގް އިއްޔެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތަކާއި އިތުބާރު ހޯދައި ދެވެނޭ ފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނަ އަހަރު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދެ ސީ ޕްލޭން ގެންނަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.