12 ޖުލައި

July 12, 2018 2
ލަންކާއަށް ދިޔަ ދިވެހިންގެ އަދަދު ދަށަށް

މިއަހަރު ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ސްރީ ލަންކާއަށް ދަތުރުކުރި ދިވެހިންގެ އަދަދު 2.8 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018
ޕުކެޓް ކައިރިން ބޯޓެއް ފެތި ޓޫރިސްޓުންތަކެއް މަރުވެއްޖެ

ޕުކެޓް (ޖުލައި 6) - ތައިލެންޑުގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން މަޝްހޫރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ޕުކެޓް ކައިރިއަށް ޕަސިންޖާ ބޯޓެއް ބަންޑުން ޖަހާލުމުން 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން މަރުވެ އަދި އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 11
ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ބ. ފިނޮޅު ރިސޯޓު ކައިރީގައި ފީނަން އޮތް ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިގައި ޑިންގީއެއްގެ ބުރަފަތިން ޖެހި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
މެލޭޝިއާގެ މިސްކިތަކަށް ޓޫރިސްޓުން ދިއުން މަނާކޮށްފި

ކުއާލަ ލަމްޕޫރު (ޖޫން 26) - ކުރު ހެދުމުގައި ތިބި އަންހެން ދެ ޓޫރިސްޓަކު މިސްކިތެއްގެ ބޭރުގައި ނަށާ ވީޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާއްމުވުމާ އެކު ބޯނިއޯ އައިލެންޑުގެ ކޮޓާ ކިނަބަލޫ ސިޓީ މިސްކިތަށް ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތް ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018
ކޮކޯ ޕާމްގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ކޮކޯ ޕާމް ދުނިކޮޅު ރިސޯޓުގައި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 23
އާ އެއާޕޯޓުތަކާ އެކު ބޭނުން ވަނީ އެނދު

ރާއްޖޭގެ އުތުރުން ދެކުނަށް އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓްތަކެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ސިފަސިފައިގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ. ހއ. އަތޮޅުގައި އެކަހެރިކޮށް އޮންނަ ހޯރަފުށީ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ މާފިނޮޅު ކިޔާ ކުޑަ ފަޅުރަށަކާ ގުޅުވައިގެން އެއާޕޯޓެއް ހަދާއިރު، އެ ސަރަހައްދުގައި މިވަގުތު އޮތީ އެންމެ ރިސޯޓެކެވެ....

25 މެއި

May 25, 2018 10
ތައިލެންޑްގެ މި ތަޖުރިބާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް މުހިންމު

ތައިލެންޑްގައި ބޮޑެތި ގާތަކާ އެކު ހެދިފައި ހުންނަ ކުދިކުދި ރަށްތައް ފެނިފައި ޓޫރިސްޓުން ހައިރާންވެ އެވެ. އެތަނުގެ ކަނޑު އަޑީގެ ދިރުންތަކުން އެ މީހުންނަށް ގެނެސްދެނީ އިތުރު އުފަލެކެވެ. ތައިލެންޑަށް ދާ ގިނަ ޓޫރިސްޓުންނަށް އެގައުމުގެ ޖަޒީރާ ރަށްތަކާއި ކަނޑުތަކާއި ފަރުތައް ވަރަށް މުހިންމެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 1
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދަށް ދަށްވުމެއް

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 0.1 ޕަސެންޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2018 7
ވޯލްޑްކަޕާ ދިމާކޮށް ރަޝިޔާގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރަނީ

އަންނަ ޖޫން މަހު 14 ގައި ރަޝިޔާގައި ފަށާ މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕާ ދިމާކޮށް، އެ ގައުމުގައި ރާއްޖެ އިސްތިހާރު ކުރުމަށް ބޭރުގެ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2018 13
ހަ ރިސޯޓެއް ގުޅިގެން ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމާ ދިމާކޮށް، ބ. އަތޮޅު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށަން އެ އަތޮޅުގެ ހަ ރިސޯޓަކުން ޚާއްސަ ހަރަކާތެއް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 15
ރާއްޖެ، މުއްސަނދިންގެ ސުވަރުގެއެއްގެ ގޮތުގައި

ކްރިސްމަސް އާއި އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ)ގެ ޕާކިން ޖާގަ ފުރިފައި އޮންނަނީ މުއްސަނދިން ދަތުރުކުރާ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކުންނެވެ. އެ ދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގެ އަގު ބޮޑު ހުރިހާ ރިސޯޓުތަކެއް ވެސް އޮންނަނީ ފުރިފަ އެވެ. މިއިން އެނގެނީ އަދިވެސް މުއްސަނދިން އެންމެ ބޮޑަށް ޝައުގުވެރިވާ އެއް މަންޒިލަކީ ރާއްޖެކަމެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018
އަރަބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓްގައި ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފުދެއް

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ދުބާއީގައި މިއަދު ފެށި އަރަބިއަން ޓްރެވަލް މާކެޓް (އޭޓީއެމް) ގައި ރާއްޖެ ޕްރޮމޯޓްކުރަން 68 ކުންފުންޏަކުން 128 މީހުން ހިމެނޭ ބޮޑު ވަފުދެއް ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 7
މާޗް މަހު އައި ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާޗު މަހަށް ވުރެ މިދިޔަ މާޗް މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު، މިދިޔަ މަހުގެ ބޮޑު ބައެއް ހޭދަވީ ރާއްޖޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އިމަޖެންސީ ހިންގާފައި އޮއްވަ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2018 7
ޖެޓްސްކީއަކުން ޖެހި ޓޫރިސްޓަކަށް އަނިޔާވުމުން ބަދަލުދެނީ

ރާއްޖެ އައިސް އުޅުނު ޓޫރިސްޓެއްގެ ގައިގައި ޖެޓް ސްކީ އަކުން ޖެހި އަނިޔާވި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި 140،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާ އަށް ދައްކަން ދިވެއްސެއްގެ މައްޗަށް ސިވިލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 25
މިދިޔަމަހު ޓޫރިސްޓުން އިތުރުވުމަކީ ކާމިޔާބީއެއް: ޒަމީރު

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، މިދިޔަ މަހު އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވުމަކީ ކާމިޔާބެއް ކަމަށާއި މި އަހަރުގެ ބާކީ މަސްތައް ވެސް ފެންނަނީ ވަރަށް އުޖާލާކޮށް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 33
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

ޗައިނާއިން އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 19 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2018 47
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ހާސްކަމެއްގެ ތެރޭގައި

ހުޅުމާލޭގައި ހިންގާ ގެސްޓް ހައުސްއެއްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރާ އެކު ކޮފީއެއްގައި އިންދާ އެތަނުގެ ބޭރު މުވައްޒަފަކު އައިސް އެހީ މި މަހުގެ މުސާރަ ޖަމާވަނީ ކޮން އިރަކުންތޯ އެ؟ އެ ވަގުތު ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު ޖަވާބު ދިނެވެ: "މި މަހު މުސާރަ ދެވޭނީ އަދި ތަންކޮޅެއް ފަހުން. މުސާރަ ދެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރަމުން މި އަންނަނީ."

03 މާޗް

March 03, 2018 47
ތަސައްވަރު ކިލަނބުކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް އަސަރުކުރޭ: އާސިމް

ރާއްޖޭގެ ތަސައްވަރު ކިލަނބު ކުރާތީ ޓޫރިޒަމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018
އިމަޖެންސީ އުވާލަން ގެސްޓްހައުސްތަކުން ގޮވާލައިފި

ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަމުން ދާތީ، އެ ހާލަތު އުވާލައި، އެކަަން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް އަންގަން ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2018 16
24 ރިސޯޓާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ: ރައީސް

ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން 24 ރަށަކާއި ދެ ހޮޓާ މި އަހަރު ހުޅުވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.