25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2017 2
އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ހުޅުވައިފި

ރ. ފިލައިދޫގައި އަލަށް ހެދި "ރީތިފަރު" ރިސޯޓް ކްރިސްމަސްއާ ދިމާކޮށް ޓޫރިސްޓުންނަށް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2017 12
ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ނުކުރެވެނީ އެއާޕޯޓު ތޮއްޖެހުމުން

ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރު ނުކުރެވެނީ ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތޮއްޖެހިފައި އޮތުމުން ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 91
ނޫޑްލްސް ތައްޓެއް 165 އަށް، އެންމެން ހައިރާން!

އާދައިގެ ކެފޭއަކުން، ހަ ތަށި ނޫޑްލްސް އާއި އެނަޖީ ޑްރިންކް ދަޅަކާއި ހަތަރު ކޮފީ އާއި ޑޯނަޓަކާއި ތިން ފުޅި ފެނާއި ދުފާއެއްޗެހި ހިމެނޭ ބިލަކަށް، 1200 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަރާފާނެ ހެއްޔެވެ؟ ޖަވާބަކީ އާނއެކެވެ؛ ނޫޑްލްސް ތައްޓެއްގެ އަގަކީ 165 ރުފިޔާ ކަމަށް ވަންޏާ އަރާފާނެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017
ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފޭބި ލަންކާ ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2017 2
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިޒަަމަށް 15 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް

މިދިޔަ މަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ޓޫރިޒަމަށް 15 ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 33
ޓޫރިޒަމްގެ މާޒީގެ ތެރެއިން، 40 އަހަރު ކުރީގެ އަގު

މީގެ 40 ވަރަކަށް އަހަރު ކުރިން ހައި ސީޒަންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓެއްގެ އެނދު ވިއްކި އަގު ހަނދާން ހުންނާނީ ކިތައް މީހުންގެ ބާވަ އެވެ؟ އެ އަގު އެނގިއްޖެ ނަމަ ގިނަ މީހުން މިހާރު ހައިރާންވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ހަގީގަތަށް ބުނާ ނަމަ އެ ޒަމާނަށް ބަލާއިރު އެއީ ނިސްބަތުން ބޮޑު އަގަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

December 14, 2017 14
ޗައިނާގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭން ފުރުސަތެއް ނެތް

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކުރި ނަމަވެސް އެ ގައުމުގެ ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރުންނަށް ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް...

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2017 6
ގެއްލުނީ ޗައިނާގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން އިއްޔެ ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނީ، އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރެއް ކަމަށާއި އޭނާ އަދިވެސް ނުފެންނަ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2017 72
ގެސްޓްހައުސްތައް ފުރިއްޖެ، ރިސޯޓްތަކުގައި ޑިސްކައުންޓް

މިއީ އަހަރު ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމަށް އެންމެ ބާރު ބޮޑުވާ ދުވަސްވަރެވެ. މީގެ ހަތަރު ފަސް އަހަރު ކުރިން މި ދުވަސްވަރު ރިސޯޓަކުން ކޮޓަރިއެއް ހޯދުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ރިސޯޓްތަކުގެ އެނދުތައް ހުންނާނީ އެކިއެކި ޓްރެވަލް އެޖެންޓުންނަށް ދުރާލައި ވިއްކައިފަ އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2017 9
ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރުކުރަން ޗައިނާ އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިސްތިހާރު ކުރުމުގައި ޗައިނާ އިން އެހީވާން އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

December 08, 2017 18
ޗައިނާ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަންއެދެފި

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ޗައިނާގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް ފަހި ގޮތްތަކެއް ހޯދައި ދޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޕްރިމިއާ އޮފް ދި ސްޓޭޓް ކައުންސިލް ކީކްޔަންގް އިއްޔެ...

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2017 3
ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތައް ހޯދައިދޭން ބިލެއް ހުށަހަޅަނީ

ފަސިންޖަރުންގެ ހައްގުތަކާއި އިތުބާރު ހޯދައި ދެވެނޭ ފަދަ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންނަ އަހަރު ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017 2
މޯލްޑިވިއަންގެ އިތުރު ދެ ސީ ޕްލޭން ގެންނަނީ

މި އަހަރުގެ ޓޫރިސްޓް ސީޒަނާ ދިމާކޮށް، މޯލްޑިވިއަނުން ގެންނަ ދެ ސީޕްލޭންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބޯޓް މިއަދު ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2017 6
ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް ރިސޯޓުތަކަށް ނުފުރިފައި!

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރިސޯޓުތަކަށާއި ރަށްރަށަށް ޗުއްޓީ ހޭދަ ކުރުމަށް އައި ބައެއް ޓޫރިސްޓުންނަށް، މޫސުން ގޯސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ތަންތަނަށް ނުފުރި، މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްތަކުގައި ތާށިވެއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 4
ޓޫރިޒަމުން ޖީޑީޕީއަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓޫރިޒަމުން ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 53.7 ޕަސެންޓް އިތުރުވި ނަމަވެސް ޖީޑީޕީ ނުވަތަ ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި ހިއްސާކުރާ މިންވަރު ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 18
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުތަކުން ބުނެދޭ ހަގީގަތް

އަދަދުތަކުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ތަނެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.1 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ހަ ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އެއް ބަޔަކަށް މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެކެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 1
ޓޫރިސްޓުން އައި އަދަދު 8.9 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ

މިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 8.9 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 15
ކުރެހުމުން ނަފާ ހޯދަން ފެށި ދަތުރު ނިމުނީ މާފުއްޓަށް

ލިބިފައިވާ ހުނަރު އެހެން މީހުންނަށް ދައްކާލުމަކީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ ހަސަން ރިފާޒުގެ އަބަދުވެސް އަމާޒެވެ. އެހެންވެ، އަމިއްލަ ގޭގައި އިނދެގެން ކުރެހުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށީ މީހުންގެ ގޭގޭގެ ފާރުތަކުގައި ކުރަހައިދޭށެވެ. ހިތާނުކޮށްގެން އުޅޭ ގޭގެ ޑެކަރޭޓްކުރުމާއި ރަށުގައި ބާއްވާ އެކި ހަފުލާތަކަށް ތަން...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2017 11
ހަދިޔާއެއްކަން ސާބިތުކޮށް ނުދެވޭތީ ފައިސާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ބިދޭސީއަކު ދިވެއްސަކަށް ދިން 7،500 ޑޮލަރު (115،000ރ.) އަކީ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާއެއް ކަން، ފައިސާ ލިބުނު މީހާ އަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވުމުން އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2017 2
"މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ"ގެ އާ އެޑިޝަނެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ނެރޭ "ޑެސްޓިނޭޝަން ގައިޑް މޯލްޑިވްސް އިންސައިޑާ"ގެ އާ އެޑިޝަނެއް ނެރެފި އެވެ.

November 08, 2017 2
ޑަބްލިއުޓީއެމްގައި ރާއްޖެ ދުނިޔެ އަށް ދައްކަނީ

މިތަނަށްވަދެގެން އަންނައިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެންނަނީ ނ. އޮރިވަރުގައި އަލަށް ހަދާ ރޮބިންސަން ކްލަބް ނޫނު އިސްތިހާރުކުރަން ހަރުކޮށްފައިވާ ބޮޑު ބިލްބޯޑެވެ. ހަމަގައިމު ވެސް މިތަނަށް...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓު ޕޫލަށް ގެނބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޕޫލަށް ގެނބިގެން ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.