29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ އެންމެ ބޮޑު ފިލްމު ކުންފުނި ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާއެރް) އިން ފިލްމު ހަދާތާ ބައި ގަރުނު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ލޯގޯއެއް ނެރެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް އަށާރަ ވަނަ އަހަރު ޒީ5 ގެ ވެބް ސީރީޒް "ދަ ފައިނަލް" ކޯލް" ގައި މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅުނު އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާލް އަނެއްކާ ވެސް ޒީ5 ގެ ފިލްމަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭޖް ޖަޔަތޭ 2" އަންނަ އަހަރުގެ ފިތުރު އީދުގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020
"ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ރިލީޒްކުރުން ފަސްކޮށްފައިވާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" ގެ އާ ޓްރެއިލާއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 1
ޔޫއްޕެގެ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ޔޫސުފް ޝަފީއު (ޔޫއްޕެ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ސިލްސިލާ "ހުވާކޮށްފާ ބުނަން" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
"ކާލީ ޕީލީ" ގެ ޓީޒާ ވަރަށް ޝައުގުވެރި

ޒުވާން ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ އިޝާން ޚައްތަރާއި އަނަންޔާ ޕާންޑޭގެ ޖޯޑު އެކީގައި ފެންނަ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 1
"ބެޓްމޭން" ގެ ގޮތުގައި ޕެޓިންސަން ދައްކާލައިފި

ސުޕަހީރޯ ކެރެކްޓާތަކުގެ ތެރެއިން "ބެޓްމޭން" އަކީ ވެސް ފޭނުން ވަރަށް ގަޔާވާ ކެރެކްޓާއެކެވެ. "ބެޓްމޭން" ގެ ކުރިއަށް އޮތް ފިލްމުގެ ޓައިޓްލް ރޯލު ޒުވާން އެކްޓަރު ރޮބަޓް ޕެޓިންސަނާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، މީގެ ޓީޒާ ޓްރެއިލާއެއް މިހާރު ވަނީ ދައްކާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަލީ ފަޒަލް މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅެފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ޑެތު އޮން ދަ ނައިލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިހާރު ވަރަށް މަދުން ފިލްމުތަކުން ފެންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަފްތާބް ޝިވްދަސާނީ ވެބް ސީރީޒަކުން ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 3
ޓީޒާ އިން "ނީނާ" ގެ ގަދަކަން ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ގެނެސްދިން "ބަވަތި" އާ އެކު އިލްޔާސް ވަހީދު (އިއްލެ) މިހާރު ވެފައި ވަނީ ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ އުންމީދީ ޑައިރެކްޓަރަށެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ފިލްމަކަށް ގެނެސްދިން ސައިކޮލޮޖިކަލް ތުރިލާ އަކީ ބެލުންތެރިންނަށް ވަރަށް ކަމުދިޔަ ފިލްމެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020
"ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މި މަހުގެ 28 ގައި ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "ސަޅަކް 2" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020
"ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

"ގުންޖަން ސަކްސޭނާ" މި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރާނެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ބޮބީ ޑިއޯލް ކުޅެފައިވާ ވެބް ސީރީޒް "އާޝްރާމް" މި މަހު ސްޓްރީމްކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޖޯން އަބްރަހަމްގެ "ސަތިޔަމޭވް ޖަޔަތޭ 2" ގެ ޝޫޓިން އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، މި ފަހަރު ފިލްމުގެ މަންޒަރުތައް ލަކްނޫގައި ނަގަން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ނެޓްފްލިކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ނަވާޒުއްދީން ސިއްދީގެ ފިލްމު "ރާތު އަކޭލީ" ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި، މި މަހުގެ 31 ގައި ފިލްމު ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑިޒްނީ ޕްލަސް ހޮޓްސްޓާ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ނިންމި ފިލްމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ "ލޫޓްކޭސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު އެމެޒޯން ޕްރައިމް ވީޑިއޯ އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވިދިޔާ ބާލަންގެ ފިލްމު "ޝަކުންތަލާ ދޭވީ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތައްބޫ އާއި ޒުވާން އެކްޓަރު އިޝާން ޚައްތަރު މުހިއްމު ރޯލްތަކެއް ކުޅެފައިވާ ޑައިރެކްޓަރު މީރާ ނައިރްގެ އާ ސިލްސިލާ "އަ ސޫޓަބަލް ބޯއި" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޕްރަބާސްގެ އާ ފިލްމުގެ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 2
ސުޝާންތުގެ ފަހު ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

މިދިޔަ މަހު މަރުވި އެކްޓަރު ސުޝާންތު ސިންގް ރާޖްޕޫތުގެ އެންމެ ފަހުގެ ފިލްމު "ދިލް ބޭޗާރާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.