02 އެޕްރީލް

April 02, 2019 5
"މާމުއި" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި

ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓައިންމަންޓުން މި އަހަރު ގެނެސްދޭ ދެވަނަ ފިލްމު "މާމުއި" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 1
ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ: ވިވެކް މޯދީއާ ވައްތަރުތަ؟

ގިނަ ބަޔަކު އެ ފިލްމަކަށް އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އިންޑިއާގެ މިހާރު ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ބައޮގްރަފިކަލް ޑްރާމާ "ޕީއެމް ނަރެންދުރަ މޯދީ" ގެ...

March 22, 2019
ލިއޮނާޑޯ އާއި ޕިޓްގެ ފިލްމުގެ ޓީޒާ ދައްކާލައިފި

ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތަކަށް ލޯބިކުރާ މީހުން މި އަހަރު އެންމެ އިންތިޒާރު ކުރާނެ އެއް ފިލްމަކީ ކްއެންޓިން ޓެރެންޓީނޯގެ އާ ފިލްމު "ވަންސް އަޕޮން އަ ޓައިމް ހިން ހޮލީވުޑް" އެވެ. ތާރީހު...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 4
"ލީނާ" ގެ ޓީޒާ: މިއީ މައުސޫމު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ

މިއީ ދިރިއުޅުމާ ދޭތެރޭ ފޮނި އުންމީދުތަކެއް ކުރަމުން ދިޔަ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ހިތްދަތި ނިމުމުގެ ވާހަކަ އެވެ. އަނިޔާވެރި ގާތިލެއްގެ ޝިކާރަކަށްވެ، ދުނިޔެ ދޫކޮށްދާ މައުސޫމު އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މި ކަހަލަ ހާދިސާއެއް މީގެ ވިއްސަކަށް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ހިނގި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2019
"ޓޯޓަލް ދަމާލް"ގެ ޓްރެއިލާ: ހާއްސައީ މަދޫރީ

މަދޫރީ ޑިކްސިޓްގެ ތަފާތު ރޯލެއް ބަލައިލަން ބޭނުން ނަމަ "ޓޯޓަލް ދަމާލް" އަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ބަލައިލަން ޖެހޭ ފިލްމަކަށް ވާނެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެންމެ ފުރަތަމަ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރާ ގޮތަށް އޮތް އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު މަންމޯހަން ސިންގްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ދި އެކްސިޑެންޓަލް ޕްރައިމް މިނިސްޓާ" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018
"މަނިކަރްނިކާ" ގެ ޓްރެއިލާ: ކަންގަނާ ވަރަށް ވަރުގަދަ

އަންނަ މަހުގެ 25 ގައި ރިލީޒްކުރަން ތާވަލުކޮށްފައިވާ، ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ތާރީހީ ފިލްމު "މަނިކަރްނިކާ: ދި ކްއީން އޮފް ޖާންސީ" ހަމަ އެ ތާރީހުގައި ރިލީޒް ކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދެމުން ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ހޮލީވުޑްގައި ކުރިއަށް ހުރީ ކޮން ފިލްމުތަކެއް؟

އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު މި އަހަރަކީ ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބު ފިލްމުތަކެއް ހޮލީވުޑްގެ ސިނަމާތަކަށް އައި އަހަރެކެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
"ސިމްބާ"ގެ ޓްރެއިލާ: ރަންވީރުއާ ކުޅެން ނަހަދާތި

އަހަރު ނިމުމަކަށް އަންނަ އިރު، ހިންދީ ފިލްމުތަކަށް ލޯބި ކުރާ މީހުން އެންމެ ބޮޑަށް މި އަހަރު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ އެއް ފިލްމު ކަމަށްވާ "ސިމްބާ"ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 1
އިންޑިއާގެ އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމުގެ ޓްރެއިލާ

އިންޑިއާގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ އަގުބޮޑު ފިލްމު "2.0" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.