10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 21
ބިދޭސީންގެ ނަމުގައި ބައެއް ވަކީލުން ދަނީ އޮޅުވާލަމުން

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ހިންގި ހަމަނުޖެހުމާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި 19 ބިދޭސީންގެ ނަމުގައި ބަޔާންތައް ނެރެ ވާހަކަ ދައްކަމުން އަންނަ ބައެއް ވަކީލުންގެ ސުލޫކީ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ މައްސަލަ ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 38
"ބިދޭސީންނަށް އަދަބު ނުދީ މައްސަލަ ހަލުކުރޭ"

ބ. އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ހަމަނުޖެހުން ހިންގި ނަމަވެސް އެ މީހުންނަށް އިތުރު އަދަބުތަކެއް ނުދީ، މައްސަލަ ބޮޑުވާން މެދުވެރިވި ސަބަބުތައް ހޯދައި ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 38
މެމްބަރުންގެ އާއިލީ މާލީ ބަޔާން ހާމަނުކުރަން ފާސްްކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ ފިރިންނާއި އަނބިދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމުނުކުރާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު އިސްލާހުކުރަން، އެމްޑީޕީގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 58
މެމްބަރުންގެ އަނބިދަރިންގެ ބަޔާން ހާމަނުކުރާ ގޮތްހަދަނީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަނބިންނާއި ދަރިންގެ މާލީ ބަޔާން އާންމު ނުކުރާ ގޮތަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެންނަން މަޖިލީހުގެ އާންމު ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 11
ބިދޭސީންނަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ދިނުމާ މެދު ކަންބޮޑުވުން

އާއްމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި ހާލަތުގެ ބިލް، މިހާރު އޮތް ގޮތަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ނުލިބުމުގެ ބިރު...

June 22, 2020 24
އައިމާ އިން ބިދޭސީން ފުރުވާލި މައްސަލަ ކޮމިޓީގައި

އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެތަކެއް ސަތޭކަ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މިދިޔަ މަހު ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިއުމާއި އެ ރަށުގައި އެ މީހުން ގެންގުޅުނު ގޮތާއި އެ މީހުންނަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް...

18 ޖޫން

June 18, 2020 3
އާންމު ސިއްހަތުގެ ބިލުން، މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުރަސްއެޅޭ

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިހާރު ހުށަހަޅާފައިވާ އާންމު ސިއްހަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ބިލް، އެ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ ނަމަ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 6
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި ޓީއެމް އާއެކު މަސައްކަތްކުރަނީ

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 21
ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެ ފަހަތަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ނެރޭ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ރާއްޖެ ހަ ދަރަޖަ ފަހަތަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 10
"ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހާމަކުރަންޖެހޭ"

ބަދަލު ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ބަދަލު ދިނުމުގައި ލަފާ ދިނުމަށް އޮންނަ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގުން ހާމަކުރަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 4
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަހާސިންތާ ފަށައިިފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ ދެ ވަނަ މަހާސިންތާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 20
މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 20،000ރ. ގެ އެލަަވަންސް އުވާލަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މަޖިލިހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 16
ވޯޓާ ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅު: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

އާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ ޖުމްލަކޮށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ އިންތިޚާބު މޮނީޓާ ކުރާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 10
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ކުށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމެނުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެކަމާ ބެހޭ ވަކި ގާނޫނެއް އޮތުން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 32
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 12
ހަގީގަތާ ހަމައަށް ދެވޭނީ 155 މީހުން ހާމަ ކުރުމުން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ހަގީގަތާ ހަމައަށް ވާސިލްވެވޭނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ލިބުނު 155 މީހުންގެ ނަން ހާމަކޮށްގެން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 6
ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސް ގައި ރާއްޖެ ފަހަތަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ނެރޭ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ އަނެއްކާ ވެސް ފަހަތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 38
މާލީ ބަޔާނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ހޫދު

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރަން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 46
"ގާސިމަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން، ބަތަލެއް"!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވައިލި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމާ މެދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެކޭ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި އޭނާގެ ދިފާއުގައި، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 16
"އިންތިޚާބު ސައްހަ، ބާތިލް ކުރަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ވޯޓު ލާން ފެށުން ދިޔައީ ރަނގަޅަށް: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިއަށް ދާއިރު، ވޯޓު ލާން ފެށުން ދިޔައީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.