23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2020 21
ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި މިފަހަރު ވެސް ރާއްޖެ ފަހަތަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ނެރޭ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ރާއްޖެ ހަ ދަރަޖަ ފަހަތަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019 10
"ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ހާމަކުރަންޖެހޭ"

ބަދަލު ހޯދަން ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، ބަދަލު ދިނުމުގައި ލަފާ ދިނުމަށް އޮންނަ ސެޓްލްމަންޓް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތަކާއި ހިންގުން ހާމަކުރަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 4
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މަހާސިންތާ ފަށައިިފި

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބާއްވާ ދެ ވަނަ މަހާސިންތާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2019 20
މެމްބަރުންގެ ކޮމިޓީ އެލަވަންސް އުވާލަން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންނަށް ކޮމިޓީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ލިބިވަޑައިގަންނަވާ 20،000ރ. ގެ އެލަަވަންސް އުވާލަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މަޖިލިހަށް އިއްޔެ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 16
ވޯޓާ ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅު: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

އާންމު އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ކުރިއަށް ދަނީ ޖުމްލަކޮށް ރަނގަޅަށް ކަމަށް އެ އިންތިޚާބު މޮނީޓާ ކުރާ ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 10
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަމާ ބެހޭ ގާނޫނެއް ބޭނުން: ނަޝީދު

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅަން ތާއީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ކުށް ގާނޫނުލްއުގޫބާތުގައި ހިމެނުމަށް ވުރެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އެކަމާ ބެހޭ ވަކި ގާނޫނެއް އޮތުން ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 32
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ކުށަކަށް ހަދަން ހުށަހަޅައިފި

ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ގާނޫނުލްއުގޫބާތަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލެއް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019 12
ހަގީގަތާ ހަމައަށް ދެވޭނީ 155 މީހުން ހާމަ ކުރުމުން

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތުގެ ހަގީގަތާ ހަމައަށް ވާސިލްވެވޭނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ފައިސާ ލިބުނު 155 މީހުންގެ ނަން ހާމަކޮށްގެން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2019 6
ކޮރަޕްޝަން އިންޑެކްސް ގައި ރާއްޖެ ފަހަތަށް

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިންޓަނޭޝަނަލް އިން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ނެރޭ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ރާއްޖެ އަނެއްކާ ވެސް ފަހަތަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 38
މާލީ ބަޔާނާ ގުޅޭ ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރާނަން: ހޫދު

ރައީސާއި ނައިބު ރައީސާއި ވަޒީރުން އަދި ރައީސް އޮފީހުގައި ތިއްބަވާ ސިޔާސީ ބޭފުޅުންގެ މާލީ ބަޔާން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާންމު ކުރަން އިއްޔެ ފަށާފައިވާއިރު، އަދިވެސް ރަނގަޅު ކުރަންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެއްވޭ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާން އިބްރާހިމް ހޫދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 46
"ގާސިމަކީ ކުށްވެރިއެއް ނޫން، ބަތަލެއް"!

އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތް ފަޅާއަރުވައިލި ގާސިމް އަބްދުލްކަރީމާ މެދު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދެކޭ ގޮތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހި އޭނާގެ ދިފާއުގައި، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ތެދުވެއްޖެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 16
"އިންތިޚާބު ސައްހަ، ބާތިލް ކުރަން އުޅޭތީ ކަންބޮޑުވޭ"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގާފައި ނުވާ ކަމަށާއި އިންތިހާބު ބާތިލް ކުރުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2018 2
ވޯޓު ލާން ފެށުން ދިޔައީ ރަނގަޅަށް: ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު ކުރިއަށް ދާއިރު، ވޯޓު ލާން ފެށުން ދިޔައީ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018 30
ބޮޑު ނިންމުން: ހައްގު ދޫކޮށްނުލާތި!

ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި މިއޮތީ ދެ އިޚްތިޔާރެކެވެ؛ އެއްގޮތަކީ، މާދަމާ ނަގާ ވޯޓުގައި، ފަސް އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން އަނެއްކާވެސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ހަވާލުކުރުމެވެ. ނުވަތަ، އާ ބަދަލަކަށް، ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ކެންޑިޑޭޓު، އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރައީސަކަށް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 31
ޓްރާންސްޕޭރެންސީން ރިިޔާސީ ބަހުސެއް ބާއްވަނީ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މެދުގައި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ބަހުސެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
"އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުގެންނާތީ ސުވާލުއުފެދޭ"

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާތީ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (ޓީއެމް) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 6
ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް މަދު

ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެއްޓަށް ޕްލާސްޓިކުން ކުރިމަތިވެފައިވާ ނުރައްކާތަކާ ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ބުނެ، އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކުން އިއްޔެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018 16
ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތައް ކެމްޕެއިނަށް ބޭނުންކުރޭ: ރިޕޯޓް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕެއިނަށް ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 7
އެންޓިޑިފެކްޝަން ގާނޫނުން އެކަނި ކޮރަޕްޝަން ނުހުއްޓުވޭނެ

ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމް/އެމްޑީއޭ ކޯލިޝަނުން ފާސްކުރި އެންޓި ޑިފެކްޝަން ބިލް އިއްޔެ މިވަނީ ގާނޫނަކަށް ވެފަ އެވެ. ޕީޕީއެމްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުން ވިދާޅުވާ ގޮތުން އެ ބިލްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލި ކަމަށް ހައްލެއް ގެނައުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދަ އާއި ރިޝްވަތުން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 38
ރާއްޖެ، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު މަސައްކަތުގައި ފަހަތަށް!

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު އަންގައިދޭން ޓްރާންސްޕޭރަންސީން ނެރޭ ކޮރަޕްޝަން ޕާސެޕްޝަން އިންޑެކްސް (ސީޕީއައި) ގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މިދިއަ އަހަރު އެއްވެސް ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.