03 ޖުލައި

July 03, 2020
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ޕައިލެޓަކު ޑެލިވަރީ ހިދުމަތުގައި

ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަކަށް އުޅެން ދަސްކުރާށެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ހަނގުރާ ކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދަސްވި ފިލާވަޅަކީ މިއީ އެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓި، ކުރިން އުފުލަން ނުޖެހުނު އެތައް ތަކުލީފެއް ވަނީ އުފުލަން ޖެހިފަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި ވެސް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 37
މާމިގިލި އެއާޕޯޓު އަނެއްކާވެސް އިންޓަނޭޝަނަލް ވަނީ

ކުރިން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގުމަށް ފަހު ޑޮމެސްޓިކް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ މާމިގިލީ އެއާޕޯޓް އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ...

June 06, 2020 37
އޮޅުވާލައިގެން ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކުރަނީ ބަޔަކާ ގުޅިގެން

އެއް ގަރާޖެއްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އުޅަނދުތައް އޮޅުވާލައިގެން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގައި ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ތެރެއިން ބައެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް...

05 ޖޫން

June 05, 2020 95
ސިފައިންގެ އުޅަނދުތައް ފުލުހުން ޗެކްކުރާ ސަބަބު ހޯދަނީ

އެމްއެންޑީއެފް ވެހިކަލްތައް ފުލުހުން ހުއްޓުވައި، ޗެކްކުރާ ކަމުގެ ޝަކުވާތަކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުން ފެންމަތި ކުރެއްވުމުން...

June 05, 2020 4
އައްޑޫގެ ދަތުރުފަތުރަށް ބޮޑު ލުޔެއް ދީފި

ފުލުހުންގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި ދަތުރުކުރެވޭނީ ހެނދުނު 6:00 އިން ހަވީރު 6:00 އަށް

04 ޖޫން

June 04, 2020 18
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން އެހީވާނެ: ނަހުލާ

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނާއި ޓެކްސީ ސެންޓަރުތަކުން ދެނީ އަގުހުރި ހިދުމަތެއް ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް ވެވެން އޮތް އެހީއެއް ސަރުކާރުން ވާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 04, 2020 2
އަތް ދޮންނަން އޮޓޯގައި ފެން އިސްކުރެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބަލިމަޑުކަމާ އެކު މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ކުރަން މަޖުބޫރުވެފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ހާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިގެންނެވެ. ވައިރަހުން ސަލާމަތްވާން ވީހާ ވެސް...

June 04, 2020 14
ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތައް ޖައްސަން އިތުރު އެއާޕޯޓްތައް ބަލަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ރާއްޖެ އަށް މީހުން އައުން މަނާކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، ޓޫރިޒަމަށް ރާއްްޖެ އަލުން ހުޅުވައިލާ އިރު އުއްމީދުކުރާ ވަރަށް އެއާލައިންތައް ނައުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށާއި...

03 ޖޫން

June 03, 2020 54
މަސައްކަތް ނުފެންނަނީ ފޮޓޯނުނަގާތީ ކަމަށްވެދާނެ: ނަހުލާ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި މިހާރު އޮފީހަށް ވަޑައިނުގެންނެވުނަސް ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށާއި މަަސައްކަތް މާބޮޑަށް ނުފެންނަނީ ފޮޓޯ ނަގައި އާއްމު ނުކުރާތީ ކަމަށް ވެދާނެ ކަމަށް...

June 03, 2020 2
ކޮވިޑް ގަވާއިދަށް ގައުމުތަކުން އަމަލުކުރަން އެދިއްޖެ

އައިއޭޓީއޭ އަކީ އެއާލައިންތަކުން ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދާފައިވާ ޖަމިއްޔާއެއް. މި ޖަމިއްޔާ އުފައްދާފައި ވަނީ 1945 ވަނަ އަހަރު. އެ ޖަމިއްޔާގައި 280 އަށް ވުރެ އެއާލައިނުން ބައިވެރިވެފައިވޭ....

23 މެއި

May 23, 2020 22
ނަހުލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިކުރަން ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރައްވަން ކާށިދޫ...

May 23, 2020 10
ބައްޕަ ގޮވައިގެން ކުރި ބައިސްކަލު ދަތުރުން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް

އިންޑިއާގައ އިއުލާންކޮށްފައި އޮތް ލޮކްޑައުންގެ ތެރޭގައި، އަމިއްލަ ވަޒަން ބިހާރަށް ދެވޭނެ ގޮތެއް ނެތި ގުރްގާއޯންގައި ތާށިވި ރިކްޝޯ ޑްރައިވަރަކު ބައިސްކަލަށް އަރުވައިގެން ދިގު...

16 މެއި

May 16, 2020 1
ޕޮއިމޯ: ބެކްޕެކަށް ލެވޭ ކަހަލަ އީ-ސްކޫޓަރެއް

ތަންތަނަށް ދަތުރުކުރާ އިރު ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ބޭނުންކުރާ ބެކްޕެކްތަކަށް ލެވޭ ވަރުގެ ކުޑަ އީ-ސްކޫޓަރެއް ޖަޕާނުން ދައްކާލައިފި އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 1
ފުރާ މީހުން ސްކޭންކުރަން "ސްމާޓް ހެލްމެޓް"

ކޮރޯނާވައިރަހުން ޖައްސާ ކޮވިޑް-19 ހުރިތޯ ސްކްރީންކުރުމަށް އިޓަލީގެ އެއާޕޯޓެއްގައި "ސްމާޓް ހެލްމެޓް" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 7
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުތަކަށް ލުއިތަކެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އައްޑޫގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން، ވިޔަފާރި އާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުތަކަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާއްސަ އުސޫލުތަކަކާ އެކު މިއަދު...

May 14, 2020 18
ދަންވަރު 1 ން ހެނދުނު 9 އަށް ބްރިޖު ބަންދު

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ "ސާޖެއް" (ކުއްލި އިތުރު ވުމެއް) އަޔަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިރެއިން ފެށިގެން ދެ ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ސިނަމާލެ ބްރިޖު ވަކި ގަޑިތަކެއްގައި...

09 މެއި

May 09, 2020 8
މާސްކް އަޅަން ބުނުމުން މޫނަށް ޖެހީ ކުޅު

ބަހަކަށް އެރި އަންހެނަކު އެހެން ފަސިންޖަރާ ދިމާލަށް ކެއްސާތީ މާސްކް އަޅަން ޑްރައިވަރު އެދުމުން އޭނާގެ މޫނަށް ކުޅު ޖަހާފައި ބަހުން ފޭބި މައްސަލައެއް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖެއް

އެމެރިކާގެ ޓްރެފިކް ފުލުހުން ކާރެއް ހުއްޓުވި އިރު އެ ދުއްވަން ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ކުއްޖަކު އިނުމުން ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
މަހުޖަނު ބުފެޓް، އެއާލައިންތަކުގެ ހިއްސާ ދޫކޮށްލައިފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓި ބައެއް ކުންފުނިތައް "ބަނގޫރުޓްވުމުގެ" މަގުމަތީގައި އޮއްވައި، އެމެރިކާގެ ބޮޑު ހަތަރު އެއާލައިނެއްގެ ހިއްސާ އޮންނަ މަހުޖަނު ވޮރެން ބުފެޓް އެ ކުންފުނިތަކުގައި އޮތް އޭނާގެ ހިއްސާތައް ވިއްކާލއިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 2
ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ހޮންކޮން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި ހަށިގަނޑު ޑިސްއިންފެކްޓްކުރާ މެޝިނެއް ބަހައްޓައި އެ ޓެސްޓްކުރަން ފަށައި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
ނެދަލެންޑްސްގެ ޓިއުލިޕް ބަގީޗާތަކުން މެސެޖެއް

ނެދަލެންޑްސް އަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް އެ ގައުމުގެ ޓިއުލިޕް ދަނޑުތަކުގެ ޗާލުކަން ބަލައިލަން އެތައް ބަޔަކު ޒިޔާތަޔްކުރާ ގައުމެކެވެ. އެކަމަކު މިހާރު ކުރިމަތިވެފައި މިއޮތް ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި އެ ފުރުސަތެއް މި އަހަރަކު ނެތެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
އީޒީ ޖެޓްގައި މެދު ސީޓް ދެން ބަހައްޓާނީ ހުސްކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ހުއްޓާލައި، ފްލީޓް އެއްކޮށްހެން ގްރައުންޑް ކުރުމަށް ފަހު، އަލުން ދަތުރުތައް ފަށާ އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ސޯޝަލް ޑިސްޓޭންްސިން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ފްލައިޓްތަކުގެ މެދު ސީޓް ހުސްކޮށް ބަހައްޓަން އީޒީ ޖެޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 1
ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ސްޓްރޯބެރީތައް ލިބުނީ ޖަނަވާރުތަކަށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ގައުމު ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައިވާތީ ކުރިމަތިވިތި ދަތިތަކާ އެކު އިންޑިއާގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 14
ބްރިޖުގައި 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ސްކޫލްތައް ހުޅުވެންދެން ބްރިޖު މަތީގައި 24 ގަޑިއިރު މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 22
ފްލައިޓް ޗާޓަރުކޮށްގެން މީހުން ގެންނަން ހުއްދައެއްނުދޭނެ

ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި، ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ތިބި ދިވެހިން ގެންނަން ވަކިވަކި ފަރާތްތަކުން ޗާޓަރު ފްލައިޓްތައް ބާއްވަން ހުއްދަ ދިނުން...

March 26, 2020
ފޯޑުން މާސްކާއި ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ، މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ފޯޑް މޮޓޯ އިން މެޑިކަލް ސާމާނު...