02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2020
ބަލި ކުއްޖަކަށް ޓިމްބަލޭކްގެ ގަނެދިނީ ވޭނެއް

ހިނގުމުގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ލުއެއް ހޯދައިދޭން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޖަސްޓިން ޓިބްބަލޭކް ވޭނެއް ގަނެދިނުމުން އޭނާ އަށް އާންމުންގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފު އޮހެން ފަށައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020
ވިޝަން އާބަނޯޓް: ހުރިހާ ކަމެއް ތަފާތު ކާރެއް

ދިގު ތާރީހެއް އޮތް އިނގިރިސޭވިލާތުގެ އޮޓޮމޭޓިވް ކުންފުނި މިނީ އިން ތަފާތު ޑިޒައިނެއްގެ ކާރެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި އޭގެ ހިޔާލީ ތަސައްވުރު އާންމުކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 13
ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައިފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝިޕިން ގަވާއިދު އަލުން އެކުލަވާލައި ގެޒެޓްކުރަން ރައީސް އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 25, 2020
ބްރިޓިޝް އެއާވޭސްގެ "ތެލިތަށި" ވިއްކަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ދަތުރުފަތުރަށް ކުރިމަތިވި ހުރަސްތަކާ ހެދި މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ބްރިޓިޝް އެއާވޭސް (ބީއޭ) އިން ތަފާތު ވިޔަފާރިއެއް ފަށައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 23
ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް: ނަހުލާ

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ ގުޅުވައިދިން ސިނަމާލެ ބްރިޖުން ފީ ނެގުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2020 21
އެއާޕޯޓް ހުޅުވާތާ ހަފުތާއެއް ތެރޭ ޝެޑިއުލް ދަތުރުފަށަނީ

ހޯރަފުށި އެއާޕޯޓް އަންނަ އަންގާރަދުވަހު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވައި ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 35
ތުޅާދު އާއި ބިލެތްފައްސާއި މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ބ.ތުޅާދު އާއި ށ. ބިލެތްފައްސާއި މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 2
ވާޖިން ހައިޕަލޫޕް އިންސާނުންނާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި

ރޭލު ދަތުރު ފަދަ ދަތުރުތަކުގެ ސްޕީޑަށް އިންގިބާލެއް ގެންނަން ކުރިއަށް ގެންދާ "ވާޖިން ހައިޕަލޫޕް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އުފެއްދުމުގެ މަރުހަލާގައި ހައެއްކަ އަހަރު ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިންސާނުންނާ އެކު އާދީއްތަ ދުވަހު ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ދަތުރު، ވިޔަފާރި އިތުރުކުރަން އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރަން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

November 09, 2020
ބެންޓްލީން 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލް ވަނީ

ލަގްޒަރީ ކާރު އުފައްދާ އިނގިރޭސި ކުންފުނި ބެންޓްލީ މޮޓޯޒް ލިމިޓެޑް 2030 ގައި ކާބަން ނިއުޓްރަލްވާން އަމާޒު ހިފައި 2026 އިން ފެށިގެން ސައްތައިން ސައްތަ އިލެކްޓްރިކް ކާރު ނެރޭ ގޮތަށް...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020
ހާލީ-ޑޭވިޑްސަނުން އިލެކްޓްރިކް ބައިސްކަލް ހަދަނީ

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ސައިކަލް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ހާލީ-ޑޭވިޑްސަނުން މުޅިން އަލަށް ކަރަންޓް ބައިސްލެއް ނެރެން ނިންމައި، އެ ދައްކާލައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2020 6
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނޫން ހުރިހާ ދާއިރާއެއްދަނީ ކުރިއަރަމުން

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ހެދި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

October 23, 2020
ކައިވެނީގެ ހަފުލާގައި މައިންބަފައިންގެ އިސްކޮޅު ފޮޓޯއެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބޭއްވި ކައިވެނީގެ ހަފުލާއެއްގައި އަންހެން މީހާގެ މައިންބަފައިންނަށް ކޮވިޑް-19 ގެ ނުރައްކަލާ ހެދި ބައިވެރި ނުވެވުމުން، އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ އެކީގައި...

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 1
ކައިވެނީގެ ހަފުލާ އެމެރިކާ-ކެނެޑާ ބޯޑަރުގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އެއް ގައުމުން އަނެއް ގައުމަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ތާށިކަމާ ހެދި ދެ ފަރާތުގެ އާއިލާގެ މީހުން އެއް ތަނެއްގައި ތިބެގެން ކައިވެނީގެ ހަފުލާ ބޭއްވެން ނެތުމުން ކެނެޑާގެ ދެ މީހަކު އެ ގައުމާއި އެމެރިކާގެ ބޯޑަރު ކައިރީގައި ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020 25
ދީބާޖާއަށް ބަދަލު ދޭން އެންގި ގޮތެއް ނޭނގޭ: ދައުލަތް

ދީބާޖާ އިންވެސްޓްމަންޓްއަށް 348 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޭން ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ހުކުމްކުރީ ކޮން ހިސާބުތަކަކަށް ބިނާކޮށް ކަން އެނގެން ނެތް ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 4
މަތިންދާބޯޓުގައި އުފަންވުމުން އުމުރު ދުވަހު ހިލޭ ދަތުރު

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އެއާލައިން އިންޑިގޯގެ ދަތުރެއްގައި މަތިންދާބޯޓު ތެރޭ އުފަންވި ކުއްޖަކަށް އުމުރުދުވަހު ހިލޭ ދަތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 6
އެންމެ ނުފޫޒު ގަދައީ ނިއު ޒީލެންޑް ޕާސްޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބާރުގަދަ ޕާސްޕޯޓްގެ އޮންނަ ގައުމުގެ މަގާމު ޖަޕާނަށް އަހަރުތަކެއް ފަހުން ގެއްލި، އެ މަގާމު މުޅިން އަލަށް ނިއު ޒީލެންޑަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2020 72
އައްޑު އާއި ހުވަދުއާ ދެމެދު އަލުން ސީޕްލޭން

އައްޑު އާއި ހުވަދު އަތޮޅާ ދެމެދު ސީ ޕްލޭންގެ ދަތުރުކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން އޮޕަރޭޓްކުރާ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އާއި އައްޑޫ އިންޓަނެޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އޭއައިއޭ) އިން މިއަދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 29
ނަހުލާގެ ދިފާއު: "ގަވައިދު އުވާލީ އިސްލާހުކުރަން"

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލެއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގެ ވެސް ލަފާ ލިބިގެން،...

September 29, 2020 35
ނަހުލާއާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރިވެރިންތަކެއް އޭސީސީއަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޯޑަށް ހުށަނާޅުއްވައި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޝިޕިން އެޖެންސީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު، ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އުވާލެއްވީ ބަޔަކަށް...

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020 4
އެމްޓީސީސީން ބަހާނީ ހިއްސާއަކަށް 2ރ.

އެމްޓީސީސީ އަށް މިދިޔަ އަަހަރު ލިބުނު ފައިދާ އިން ހިއްސާއަކަށް 2ރ. ބަހަން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

September 27, 2020 4
އެމްޓީސީސީގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 55 ޕަސެންޓް އިތުރު

އެމްޓީސީސީގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސާފު ފައިދާ އޭގެ ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ 55.57 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
ތެލުން ދުއްވާ ވެހިކަލް ކެލިފޯނިއާގައި މަނާކުރަނީ

ތިމާވެއްޓަށް ގެއްލުންދޭ ވިހަ ގޭސްތައް ޖައްވަށް ދޫކުރާ އިންޖީނުލީ އުޅަނދުފަހަރު 2035 އިން ފެށިގެން އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގައި ވިއްކުން މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 1
ކާގޯ ބޯޓެއް ވައިގެ ހަކަތައިން ދުއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

ކަނޑުމަގުން ކުރާ ކާގޯ ދަތުރުތަކުގެ 90 ޕަސެންޓަކީ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި ނޫން ހަކަތަ އަށް ބަރޯސާވެފައި އޮތް ކަމަކަށް ވާތީ، އިން އެކަމާ ދެކޮޅަށް ނުކުމެ، ވައިގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ ބިޔަ ކާގޯ ޝިޕެއް ބަންނަން ކުންފުންޏަކުން މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 2
7 ލައްކަ ރުޕީސްގެ ތަކެތި ހުރި ދަބަހެއް ރައްދުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގެ ރިކްޝާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިއަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު ހަތް ލައްކަ ރުޕީސްގެ ސާމާނު ހުރި ދަބަހެއް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 16
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ފެރީ މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ބާއްވާ ފެރީގެ ހިދުމަތް މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.