13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 2
7 ލައްކަ ރުޕީސްގެ ތަކެތި ހުރި ދަބަހެއް ރައްދުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ ޕޫނޭގެ ރިކްޝާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެމަފިރިއަކަށް ބާއްވާފައި ދެވުނު ހަތް ލައްކަ ރުޕީސްގެ ސާމާނު ހުރި ދަބަހެއް ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 16
ރާއްޖެ-ކޮޗިން ފެރީ މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށަނީ

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިންއާ ދެމެދު ބާއްވާ ފެރީގެ ހިދުމަތް މި މަހުގެ 20 ގައި ފަށާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބައެއް ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 6
ޓައިވާން ޕާސްޕޯޓުން ޗައިނާގެ ނަން ކުޑަކޮށްފި

ރަސްމީ ނަމަކަށް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ ކިޔާ ޓައިވާނުގައި ބޭނުންކުރާ ޕާސްޕޯޓްގެ ސަބަބުން އެތަނުގެ ރައްޔިތުން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ އިރު، ޗައިނާ މީހުން ކަމަށް ހީކޮށް އޮޅުން އަރާ މައްސަލާގައި ޕާސްޕޯޓަށް ބަދަލު ގެންނަން، ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ނިންމުމުން އެކަން ތަންފީޒުކުރުމުގެ ގޮތުން ނެރޭ އާ ޕާސްޕޯޓް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
ނިއު ދިއްލީގެ މެޓްރޯ ފަސް މަހަށް ފަހު އަލުން ފަށައިފި

އިންޑިއާގެ ވެރިރަށުގެ އެތެރޭގެ ރޭލު ނިޒާމް، މެޓްރޯގެ ހިދުމަތް ފަސް މަސް ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 4
ޖެޓްޕެކްގައި 3،000 ފޫޓު މަތީ އުޅުނު މީހަކު ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޖެޓްޕެކެއްގައި 3،000 ފޫޓު މަތިން އުދުހުނު މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕައިލެޓުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީ އަށް އެދި، އެ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
ހޫނުވާތީ މަތިންދާބޯޓުން ނުކުމެ ފިޔަގަނޑުމަތީ!

މަތިންދާބޯޓުގެ އެތެރެ މާ ހޫނު ކަމަށް ބުނެ ފިނިކޮށްލަން އިމަޖެންސީ ދޮރު ހުޅުވާލައި ބޯޓުގެ ފިޔަގަނޑު މައްޗަށް އެރި އަންހެނަކު އެ އާލައިންގައި ދަތުރުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ޔުކްރޭން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާލައިންސް (ޔޫއައިއޭ) އިން އުމުރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 7
ގެއްލުނު ސައިކަލެއްގެ އަގު ދައްކަންކުރި ހުކުމް ރަނގަޅު

ދުއްވާލަން ގެންދިޔަ ސައިކަލެއް ގެއްލުނު މައްސަލައެއްގައި ސައިކަލުގެ ފުރިހަމަ އަގު ދައްކަން ސައިކަލާ ހަވާލުވި މީހާގެ މައްޗަށް ކުރި ހުކުމް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ދަމަހައްޓައިފި އެވެ.

August 31, 2020 6
ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސް ލާޒިމްކުރެވޭ ބިލް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކުރުމުން އަދި ޓްރެފިކް ގަވާއިދާ ޚިލާފްވެގެން ކުރާ ޖޫރިމަނާތައް ނުދެއްކޭ ނަމަ މުޖްތަމައުއަށް ޚިދުމަތް ކުރުވަން ލާޒިމްވާ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ...

August 31, 2020 5
އުދުހޭ ކާރެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި

ޓެކްނޮލޮޖީގެ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ޖަޕާނުން، އުދުހޭ ކާރެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ޓެސްޓްކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 60
އަމިއްލަ ބަޔަކު އެންމެ ދެކުނަށް ފެރީ ދަތުރު ފަށައިފި

ބޭސް ފަރުވާ އަށް އައްޑު އަށް ދާން ބޭނުންވާ ހުވަދު އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 33
ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ލާޒިމްނުވާ ގޮތަށް އިސްލާހެއް

އެއްގަމު އުޅަނދުތައް ތާޑް ޕާޓީ އިންޝުއަރެންސް ކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2020 65
ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކޭ ނަމަ، ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސް އަށް ނެރެނީ

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާކް ކުރުމާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު ވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ނުދެއްކޭ ނަމަ، މުޖުތަމައަށް ޚިދުމަތް ކުރަން ލާޒިމު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
ފަޅުވެރިންނަށް އޮތް ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑު

މާލެއިން ރަށަށް ފުރަން ދިޔަ އިރު ފެރީ ލޯންޗްގެ އިންތިޒާމް ހުރީ ވަރަށް ރަނގަޅަށެވެ. ދަތުރުވެރިން ލޯންޗަށް އެރުމުގެ ކުރިން ފުރަތަމަ ވެސް ދިއްކޮށްލީ މާސްކާއި އަންގި އެވެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ޔަގީންކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރަން ފޭސް ޝީލްޑް ވެސް ދިނެވެ. ހަތަރު ގަޑިއެއްހާއިރުގެ ދިގު ދަތުރުގައި އަހަރެން އިނީ އެ ހުރިހާ ރައްކާތެރިކަމުގެ...

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 29
ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ އިމާރާތަށް

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ، ކުރީގެ ސްޓާ ސިނަމާ އިމާރާތަށް ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 3
ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާއިރު މަތިންދާބޯޓުތަކަށް ބިރެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި މުޅި ދުނިޔެ މި އޮތީ ބަންދުވެފަ އެވެ. މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެންމެ ބޮޑަށް ކޮށްފައި ވަނީ އޭވިއޭޝަން ސިނާއަތަށެވެ. މީހުންނަށް ހެލިފެލިވެ އުޅުން މަނާވެފައި އޮތުމުން މަތިންދާބޯޓްތަކުގެ އިންޖީނު ނިއްވާލައި ވަނީ ގުދަންކުރަން ޖެހިފަ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 4
ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމުގައި އޮޅުވާލާ މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ވެހިކަލްތައް އެތެރެކުރުމަށް ފަހު، ޑިއުޓީއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް އޮޅުވައިލާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ކަސްޓަމްސް އިން މަޝްވަރާ ފަށައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 2
ބްރިޓިޝް އެއާވޭޒުން ބޮއިން 747ގެ ބޯޓުތައް ދޫކޮށްލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން އިނގިރޭސި ގައުމީ އެއާލައިން ބްރިޓިޝް އެއާވޭޒް (ބީއޭ) ގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓި ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވަނިކޮށް އެ އެއާލައިންގެ...

July 18, 2020
ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ހިންގި މާރާމާރީން ޖަލަށް

ފުރަން އޮތް ފްލައިޓް ޑިލޭވުމުން ރުޅި ގަދަވެ އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އެއާޕޯޓެއްގައި މުވައްޒަފުންތަކަކާ މާރާމާރީ ހިންގި މައްސަލައެއްގައި ތިން އަންހެނަކު ހައްޔަރުކޮށް، އެ މީހުންގެ...

14 ޖުލައި

July 14, 2020 1
ޓެސްލާގެ "މޮޑެލް ވައި" ކާރުގެ އަގުހެޔޮކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ކާރުގެ ވިޔަފާރި ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައި ވަނިކޮށް މަޝްހޫރު ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މޮޑެލް ވައި ކާރުގެ އަގު ހެޔޮކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020
ސުޕަސޮނިކްގެ ޖެޓްގެ ދަތުރުތަކަށް އަލުން ތައްޔާރުވަނީ

ސުޕަސޮނިކް އެއާލައިނެއްގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވި އިނގިރޭސި-ފްރާންސްގެ ކޮންކޯޑްގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓައިލިތާ 17 އަހަރު ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް ކުންފުންޏަކުން ސުޕަސޮނިކް ޖެޓް ދަތުރުތަކަށް އަލުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
ކޮވިޑްގެ ސަބަބުން ޕައިލެޓަކު ޑެލިވަރީ ހިދުމަތުގައި

ހާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަކަށް އުޅެން ދަސްކުރާށެވެ. މުޅި ދުނިޔެ މި ވަގުތު ހަނގުރާ ކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުން ވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ދަސްވި ފިލާވަޅަކީ މިއީ އެވެ. ދިރިއުޅުމަށް ކުރިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ހުއްޓި، ކުރިން އުފުލަން ނުޖެހުނު އެތައް ތަކުލީފެއް ވަނީ އުފުލަން ޖެހިފަ އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިލެކްޓްރިކް ކާރު ޕްރޮމޯޓްކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އިލެކްޓްރިކް ކާރު ބޭނުންކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެކަމަށް ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 41
ގަމަށް ސްރީލަންކަން އަލުން ދަތުރުކުރާނެކަން ޔަގީނެއްނޫން

އައްޑޫ ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޝެޑިއުލް ދަތުރުތައް ބާއްވާ ބޭރުގެ ހަމައެކަނި އެއާލައިން ކަމަށްވާ ސްރީ ލަންކަން އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ވެސް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތް ނަމަވެސް ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހުގައި ވެސް އަލުން ދަތުރުތައް ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތް ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.