10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 2
ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކުން އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަން އެދެފި

ޓްރެވެލް އޭޖެންސީތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2018 3
މަޓާޓޯގެ ރަައީސްކަމަށް އަބްދުﷲ ސުއޫދު އިންތިހާބުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަ އޮޕަރޭޓާޒް (މަޓާޓޯ) ގެ އާ ރައީސަކަށް އެ ޖަމިއްޔާގެ ނައިބު ރައީސް ކަން ކުރެއްވި އަބްދުﷲ ސުއޫދު އައްޔަނު ކޮށްފި އެވެ.

December 03, 2018 28
ދިވެހިން ދަތުރުކުރާ ސްޓައިލަށް ބޮޑު ބަދަލެއް!

"މިފަހަރު ޗުއްޓީ އަށް ދާނީ، ބާލީއަށް، ނޫން ޕިލިޕީންސް އަށް، މެލޭޝިއާ ވެސް އޯކޭ. ޝޮޕިން ކޮށްލެވޭނެ،" މިއީ މި ދުވަސްވަރު އެކުވެރިން އެއްވެއްޖެ ނަމަ ދައްކާނެ އެއް ވާހަކަ އެވެ. ޗުއްޓީ...

05 މާޗް

March 05, 2018 8
އައިޓީބީ ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ 300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން

ޖަރުމަނުގެ ބާލިންގައި މި މަހުގެ 7 އިން 11 އަށް އޮންނަ އައިޓީބީ ފެއާއަށް ރާއްޖެއިން 300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހިމެނޭ ވަފުދެއް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2017 18
ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުތަކުން ބުނެދޭ ހަގީގަތް

އަދަދުތަކުން ދައްކައިދެނީ ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން އަންނަ ތަނެވެ. މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 1.1 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ހަ ޕަސެންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. އެއް ބަޔަކަށް މިއީ ހަމަ ރަނގަޅު ކުރިއެރުމެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017 2
ގިނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީތަކެއްގެ ހުއްދަ ބާތިލްކޮށްފި

އަހަރީ ރިޕޯޓް ހުށަނާޅާތީ 100 އަށް ވުރެ ގިނަ ޓްރެވަލް އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016
އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ

ބޭރުގެ އޮންލައިން ޓްރެވަލް އެޖެންސީތަކުން ވިތުހޯލްޑިން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.