24 އެޕްރީލް

April 24, 2020 2
މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 2.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 29
މިދިޔަ އަހަރު ޓީބިލް ވިއްކި އަދަދު 4.3 ބިލިއަނަށް

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ހަފްތާއާ ހަމަޔަށް 4.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019 23
ދައުލަތުން ޓީބިލް ވިއްކި އަދަދު 3.2 ބިލިއަނަށް

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކާފައިވާ ކަން ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2019 8
ދައުލަތުގެ ދަރަނިން 1.5 ބިލިއަން ކެނޑޭނެ: އަމީރު

އަންނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނިން، އިންޑިއާގެ އެހީއާ އެކު، 1.5 ބިލިއަން ކެނޑޭނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 57
ދެ ހަފްތާގެ ތެރޭ ބޮޑު އަދަދަކުން ޓީބިލް ވިއްކައިފި

މިދިޔަ ދެ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން 475.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 13
ޓީ ބިލާއި ބޮންޑް އާންމުންނަށް ވިއްކަން ތައްޔާރުވަނީ

ރާއްޖޭގެ ހިއްސާގެ ބާޒާރު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ދަށުން، ސެކަންޑަރީ މާކެޓުގައި ޓްރެޝަރީ ބިލާއި ޓްރެޝަޒީ ބޮންޑު އާންމުންނަށް ވިއްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 9
ބޮންޑް ވިއްކައިގެން 543.4 މިލިޔަން ހޯދައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖައްސަން ޓްރެޝަރީ ބޮންޑް ވިއްކައިގެން މިދިޔަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 543.4 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވާކަން އެމްއެމްއޭގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017 21
އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ޓީބިލް ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް އަނެއްކާ ވެސް ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހޯދަން ޓްރެޝަރީ ބިލް (ޓީބިލް) ވިއްކަން ނިންމައިފި އެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން 1,258.40 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް ވިއްކަނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ ޓީބިލް ވިއްކަން ހުޅުވާލަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި މަހުގެ 28 ގަ އެވެ. މިއީ މިހާ ބޮޑު...

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2017 19
މި މަހު ވެސް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް ހަމަޖައްސަން މި މަހު މިހާތަނަށް އެކަނި ވެސް 2.1 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 10
މިިމަހު އެކަނި ވެސް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީބިލް

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި މި މަހުގެ މިހާތަނަށް 2.9 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ވިއްކައިފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 6
އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓީ ބިލް ސަރުކާރުން ވިއްކަނީ

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޓްރެޝަރީ ބިލް (ޓީ ބިލް) ވިއްކަން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޓީ ބިލްގެ ގޮތުގައި ވިއްކަން ހުޅުވާލި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 16
އެތެރޭގެ ދަރަނި 24.5 ބިލިއަން އަރައިފި

ސަރުކާރުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖައްސަން ރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުންނާއި އެހެން އިދާރާތަކުން ނެގި ދަރަނީގެ ޖުމްލަ މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނުއިރު 24.5 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެ، އެ މުއްދަތުގައި ވިއްކި ޓީ ބިލާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އަދަދު 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.