15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 7
ވިހެއުމުގެ ދެ ޕެކޭޖެއް ޓްރީޓޮޕުން ތައާރަފުކޮށްފި

ވިހެއުމާއި ތުއްތުކުއްޖާގެ ޗެކަޕް ހިމެނޭ އާ ދެ ޕެކޭޖެއް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 79
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޮވިޑް 19 އަށް މިރޭ ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 2
ޓްރީ ޓޮޕުން ހިޔަރިން އެއިޑްގެ ހިދުމަތް ދެނީ

ހިޔަރިން އެއިޑް ޓްރަޔަލް އާއި ފިޓިން އަދި އެ ޕްރޮގްރާމްކޮށް ވިއްކުމުގެ ހިދުމަތް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަށައިފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 6
ޓްރީ ޓޮޕްގެ ފުރަތަމަ ކެޓަރެކްޓް އޮޕަރޭޝަން ކާމިޔާބު

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް "ކެޓަރެކްޓް" އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
ޓްރީ ޓޮޕުން ކޮވިޑަށް ފަރުވާދިނުމުގައި ނަމޫނާ ދައްކައިފި

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް ފުރަތަމަ މީހާ ޕޮޒިޓިވްވުމާ އެކު، އިންފެކްޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި ކޮންޓްރޯލް (އައިޕީސީ)ގެ ދަށުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އަޅާފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމި ހިސާބުން މި ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް...

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
ޓްރީ ޓޮޕްގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، އެ ތަނުގައި އެޑްމިޓު ކުރާ އެންމެން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 8
ހާލުބޮޑު 3 މީހުން ބަދަލުކުރީ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމުން

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވި ތިން މީހަކު ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް ރޭ ބަދަލުކުރީ، ޓްރީ ޓޮޕާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވުމުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

June 30, 2020
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މާދަމާއިން ފެށިގެން އާއްމު ހާލަތަށް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މާދަމާ އިން ފެށިގެން އާއްމު ހާލަތަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް، އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020 8
ކޮވިޑް-19: ތިން މީހެއްގެ ހާލު ސީރިއަސް

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ތިން މީހެއްގެ ހާލު ބޮޑުވެ އިތުރު ފަރުވާއަށް ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލަށް މިއަދު ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 2
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ޓްރީޓޮޕު އާއްމު ހާލަތަށް

ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން އައި ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ޖުލައި އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އަލުން ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 10
ކޮވިޑް ޖެހުނު ދެ މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ހާލުބޮޑުވި ދެ މީހަކު ވެންޓިލޭޓަރަށް ލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2020 7
ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާދޭން ފަށައިފި

ކޮވިޑް ވިލެޖެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރި ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މީހަކު ބަދަލުކޮށް، އެ ތަނުގައި މިއަދު ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 8
ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ސަމާލުކަން ދެންތަ؟

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު ގައިގެ ހަންގަނޑު ޖަރާސީމުން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި މުހިއްމު ކަންތައްތަކެއް ކުރަން ޖެހެ އެވެ. ހާއްސަކޮށް ގިނައިން އަތް ދޮވެ، ސެނިޓައިޒް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ވެސް ބައެއް މީހުންގެ ހަންގަނޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް އާދެ އެވެ. މި ހާލަތުގައި ހަންގަނޑު ރީތިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި ކުރެވިދާނެ މުހިއްމު...

01 ޖޫން

June 01, 2020 3
ކޮވިޑް-19 ގެ 28 މީހަކަށް ފަރުވާ ދީފިން: ޓްރީޓޮޕް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންގެ ފަރުވާއަށް ޚާއްސަ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ކަނޑައެޅިތާ މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 28 މީހަކަށް ފަރުވާދީފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020 12
އިތުރު 12 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ޖެހި ހާލުބޮޑުވެގެން ވެންޓިލޭޓަރުގައި ފަރުވާދެމުން އައި އެކަކު ހާލު ރަނގަޅުވެ ވެންޓިލޭޓަރުން ނަގައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2020
ކޮވިޑް-19:މާބަނޑު މީހުން ސަމާލުވާންވީ ކަންކަން

ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެންމެންގެ ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ހާސްކަން އިތުރުވެފައިވަނީ މާބަނޑު މީހުންގެ އެވެ. ވައިރަސް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ވާނޭ ގޮތާއި، ވައިރަހާ ގުޅިގެން އާއިލާ އަދި ރައްޓެހިންނާ ވަކިވާން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރާއި، ޑޮކްޓަރުގެ އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް ކުއްލިއަކަށް އޮންލައިން ކޮންސަލްޓޭޝަނަށް...

09 މެއި

May 09, 2020 22
މެނޭޖްމަންޓުން މަހަކު 20މިލިއަން ހޭދަކުރާނެ: ޓްރީޓޮޕް

ކޮވިޑް-19 ޖެހޭ މީހުންނަށް ހާއްސަ ސެންޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ދީފައިވަނީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ މޭނެޖްމަންޓުން މަހަކު 20 މިލިއަން ރުރިފިޔާ ހަރަދުކުރާ ގޮތަށް ކަމަށް...

May 09, 2020 4
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަސް މީހަކު އެޑްމިޓްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޚާއްސަކުރި ހުޅުމާލޭގެ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެ ބަލީގެ ފަސް މީހަކު މިހާރު އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އައިޖީއެމްއެޗުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2020 7
ޓްރީ ޓޮޕް އަށް ކޮވިޑް ބަލީގެ މީހުން ގެންދަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހުން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

May 06, 2020 21
އެޑްމިިޓްކުރި މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

އައިޖީއެމްއެޗްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފައި އޮތް މާބަނޑު މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. މިއީ، މިހާތަނަށް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު މާބަނޑު މީހަކު ރާއްޖޭގައި...

02 މެއި

May 02, 2020 1
ބޭނުންވާވަރަށް އޮކްސިޖަން އެބަހުރި: ޑރ.އަލީ ނަޒީމް

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރެމުންދާއިރު، މިހާރަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އޮކްސިޖަން އެބަހުރި ކަމަށް، އައިޖީއެމްއެޗުގެ މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރު ޑރ. އަލީ ނަޒީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 8
ޓްރީ ޓޮޕާ އެކު ސަރުކާރުން ސޮއިކުރީ 3 މަސް ދުވަހަށް

ކޮވިޑް-19 ފަރުވާ އަށް ޓްރީ ޓޮޕް ދޫކުރަން އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޯޑު ރިޒޮލިއުޝަނެއް ފާސްކޮށް، ސަރުކާރާ އެކު ތިން މަސް ދުވަހަށް އެމްއޯޔޫއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ)ން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 26
ކޮވިޑް ފަރުވާ އަށް ޓްރީ ޓޮޕް ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލައިފި

މާލެތެރޭގައި، ކޮވިޑް-19 ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕޮޒިޓިވްވާ ގިނަ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާދޭން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާތީ، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ސަރުކާރަށް މިވަގުތަށް ދޫކުރަން ނިންމައި އެ ތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު އެކަން އަންގައިފި އެވެ.