10 މާޗް

March 10, 2019
ޓްރީ ޓޮޕްގެ މެޑިކަލް ކޭމްޕަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބަކާ އެކު، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ 'ވެލްނެސް ކޭމްޕް' އިއްޔެ ނިންމާލައިފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019
ޓްރީ ޓޮޕުން އަހަރީ ދުވަހަށް ހާއްސަ ހިދުމަތްތަކެއް

ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް އެއް އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބާއާ ގުޅިގެން ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ "ވެލްނެސް ކޭމްޕް" އާއި "މެޑިކަލް ޕެކޭޖު" ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2019 13
ދުވަސްވީ މީހެއްގެ ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް ޓްރީޓޮޕުން

އުމުރުން 104 އަހަރުގެ އަންހެނެއްގެ ގޯލްބްލެޑާ ނުވަތަ ފިތް ނެގުމުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް (އޯޕަން ކޮލެސިސްޓެކްޓޮމީ) ޓްރީ ޓޮޕް އިން ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 2
އަމާނާ ތަކާފުލްގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ޓްރީ ޓޮޕަށް

އަމާނާ ތަކާފުލްގެ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސް ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 17
ހުޅުމާލޭގައި މަރުވި ޒުވާނެއްގެ މައްސަލަ ފުުލުހުން ބަލަނީ

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ މަރުވި ޒުވާން އަންހެނެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 5
ޓްރީޓޮޕަށް އުރީދޫ އެމް-ފައިސާ ތައާރަފްކޮށްފި

އުރީދޫ އެމް-ފައިސާގެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގެ ހިދުމަތްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް އުރީދޫ އާއި ޓްރީޓޮޕް ގުޅިގެން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 58
ޓްރީ ޓޮޕްގެ މެނޭޖްމަންޓް އެގްރީމަންޓް ބާތިލްކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ ބޮޑެތި މަހުޖަނުންތަކެއް ހިއްސާވާ ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖް ކުރުމަށް ރަމްސޭ ސައިމް ޑާބީ ހެލްތު ކެއާއާ އެކު ވި އެއްބަސްވުން ދެ ފަރާތުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 72
ޓްރީޓޮޕްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކިކުރަނީ

ގެއްލުމުގައި ހޮސްޕިޓަލް ހިންގަން ޖެހިފައިވާތީ ހަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބައެއް ޑިޕާޓްމެންޓްތައް އުވާލައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ވަކި ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 46
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދައިގެ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް މިއަދުން ފެށިގެން ލިބޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 121
މަސައްކަތް މިކުރަނީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަން

ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިވެރިންނަކީ ސީދާ ވަކި ވިޔަފާރިއެއް ކުރަން އުޅޭ ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންދަވަން ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް މަހުޖަނު ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 07, 2018 27
ހުޅުމާލޭގައި މިއަދުވެސް ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައިފި

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހެނދުނު ވެސް ޒުވާނެއްގެ ގަޔަށް ވަޅި ހަރައި ޒަހަމްކޮށްލައިފި އެވެ.

August 07, 2018 9
ހުޅުމާލޭގެ މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ހާލު ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހިންގި މާރާމާރީގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާގެ ހާލު ސީރިއަސް ކަމަށް އެ އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 32
ޓްރީޓޮޕްގެ ބޮޑު ބިލް އާންމުންގެ އެހީއާއެކު ދައްކައިފި

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލަށް ދައްކަން ޖެހުނު އެއް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އާންމުންގެ އެހީއާ އެކު ދައްކައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018 188
ބިލް ނުދެއްކިގެން ޒުވާނަކު ޓްރީޓޮޕްގައި ތާށިވެއްޖެ

މިދިޔަ ރޯދަ މަހު ހުޅުމާލޭގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ޒަހަމްވެގެން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ދިން ޒުވާނެއްގެ ބިލް ބޮޑުވެ، އާއިލާ އަށް އެ ނުދެއްކިގެން އާއްމުންގެ އެހީތެރި ކަމަށް އެދެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 155
ހުޅުމާލޭގެ އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން 24 އަހަރުގެ މީހާ ދެންމެ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 10
ހުޅުމާލޭ އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ޒުވާނާ ސީރިއަސް

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ހަވީރު ހިނގި ސައިކަލް އެކްސިޑެންޓުގައި ޒަހަމްވި ދެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހާލު އަދިވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 10
އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ދެ މީހަކަށް ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 2
މޫދަށް އެރިއުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު މޫދަށް އެރިއުޅުނު ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 21
ޓްރީޓޮޕަށް ދާ މީހުންނަށް ހިލޭ ފެރީގެ ހިދުމަތް ފަށައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ދާ މީހުންނަށް، މާލެ އާއި ހުޅުމާލެއާ ދެމެދު ފެރީގެ ހިދުމަތް ދޭން އެ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2018 16
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގެ ފުރަތަމަ ހިތުގެ ސާޖަރީ ކާމިޔާބު

މި މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު ހުޅުމާލޭގައި ހުޅުވި ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު މިއަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018 32
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް އާއްމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

ހުޅުމާލޭގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުޅުވި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށާއި ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކި ކަމަށް އެތަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 58
ޓްރީ ޓޮޕް: ޓޫރިޒަމްގެ ހިނިތުންވުން ބަލިމީހުންނަށް

ކުރިން ނަމަ އޭނާގެ އިންޓަވިއު ބިނާކުރީހީ އާކިޓެކްޗާގެ ދާއިރާ އިންނާއި ޓޫރިޒަމްގެ ސިނާއަތުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ކެމެރާ ކުރިމަތީގައި، "މިހާރު"ގެ ނޫސްވެރިންނާ އެކު އަހުމަދު ސަލީމް...

March 01, 2018 70
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައިފި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ހެދި އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ހޮސްޕިޓަލް، ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް ހުޅުވައި މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.