30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 3
ތުރުކީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީއެއް އަރައިފި

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ތުރުކީ އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު ސުނާމީއެއް އަރައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 25
ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް ކޮވިޑުން އަރައިގަނެވޭނެ:މައުމޫން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފައާ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް އެންމެން އެކަތިގަނޑަކަށް ވެގެން މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ބަލި މަޑުކަމުން އަރައިގަނެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 5
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެއްބައިވަންތަވާންޖެހޭ: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން، ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރައްޔިތުން ދެއްކި އެއްބައިވަންތަކާއި އަޅައިލުމުގެ ނަމޫނާ ކުރިއަށް ނެރުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު...

December 26, 2019 11
ވިލުފުށީގައި އެއްބައިވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބިނާއެއް

މީގެ 15 އަހަރު ކުރިން ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގައި ރާއްޖެ އަށް އެރި ސުނާމީގައި އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްވި އެއް ރަށް ކަމަށް ވާ ތ. ވިލުފުށީގައި ހެދި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ބިނާ ރައީސް އިބްރާހިމް...

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 31
ވިމްލާއާ ގުޅޭ ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް އެހުން ހުއްޓުވައިފި

ސުނާމީ ހާދިސާގައި ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުންނަށް ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވި ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 78 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހުނު މައްސަލައިގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން ހެދި ރިޕޯޓަށް ވޯޓަށް ނާޙައި، މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ސުނާމީގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ: މެޓް

އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މިރޭ އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސް އިން ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 6
ބޮޑު އުފަލެއް؛ ރަށްވެހިންނަށްވެ، ގެތައް ރަޖިސްޓްރީވަނީ!

ސުނާމީގެ ބިޔަ ރާޅުތަކުން ރ. ކަނދޮޅުދޫ ދޮވެލީ، އަލީ އަބްދުއްރަހްމާން ފަދަ އެތައް އާއިލާއެއްގެ ދިރިއުޅުމާ އެކުގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މި އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރަށް 15 އަހަރު ފުރޭއިރު އެއީ އަދިވެސް އެއްވެސް ރަށެއްގެ ރަށްވެހިންނެއް ނޫނެވެ. އެ މީހުން ދިރިއުޅެން އެ އަތޮޅު ދުވާފަރުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަޖައްސައިދީފަ އެވެ....

03 ޖޫން

June 03, 2019 56
ވިމްލާ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުގައި ހައްލުކުރަނީ

ސުނާމީ ގެތައް އެޅުމުން ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނަށް 78 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ މެދު ކޯޓުން ބޭރުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބަންޑާރަ ނައިބު އިބްރާހިމް ރިފްއަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2019 18
ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ސުނާމީ ލޯނުތައް ހަލާސްކޮށްފި

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ނުދަައްކާ ހުރި ބައި، ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލުން ހަލާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖެނުއަރީ

January 27, 2019 19
ސުނާމީގައި އެހީތެރިޔަކަށް، މިހާރު ވެރިޔަކަށް!

އެރި ސުނާމީއާ އެކު ހަމަ އެ ދުވަހުން އެ ދުވަހަށް، ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް އުފެއްދި އިރު އެކަން ކުރާނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ރޭވިފައެއް ނެތެވެ. އެފަދަ ތަޖުރިބާއެއް އޭގެ ކުރިން ދިވެހިން ކޮށްފައެއް ވެސް ނުވެ އެވެ. އެފަދަ ސެންޓަރެއް ހިންގުން ވީ ހިތާމަވެރި ދަނޑިވަޅެއްގައި ކުރަން ޖެހުނު ބުރަ މަސައްކަތަކަށެވެ. ކުއްލިއަކަށް...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 3
ފިލިޕީންސަށް އައި ބިންހެލުމާ އެކު ކުޑަ ސުނާމީއެއް

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާގެ ބޭރުން ކަނޑު އަޑިއަށް 6.9 ގެ ބާރު މިނުގައި މިއަދު އައި ބިންހެލުމުގައި ކުޑަ ސުނާމީއެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018 21
ދުވާފަރުގައި 10 އަހަރު، ރަށްވެހިކަން ކަނދޮޅުދޫގައި!

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ސުމަޓްރާގެ ކައިރިއަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު އުފެދުނު ސުނާމީގައި ރ. ކަނދޮޅުދޫ މުޅިން ވީރާނާ ވިތާ މިއަދަށް މިވީ 14 އަހަރެވެ. ޑިސެމްބަރު 26، 2004 ގައި ހިނގި އެ ހާދިސާއަށް ފަހު ރ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުގައިވާ ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ކަނދޮޅުދޫ މީހުން ހަތަރު އަހަރު ހޭދަކުރި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2018
ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 281 އަށް

ޖަކާޓާ (ޑިސެމްބަރު 24) - އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިގެން އިންޑޮނީޝި އަށް ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އެރި ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 281 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

December 24, 2018 1
ޝޯއެއް ދެނިކޮށް ސުނާމީ އަރައި ބޭންޑު މެންބަރުން މަރު

އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުންޑާ ސްޓްރައިޓުގެ އައްސޭރީގެ ހިސާބުތަކަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެރި ސުނާމީގައި އެތައް ބަޔަކު މަރުވެފައިވާ އިރު މީގެ ތެރޭގައި އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ބޭންޑް "ސެވެންޓީން" ގެ...

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 3
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް އެރި ސުނާމީގައި 62 މީހުން މަރު

ޖަކާޓާ (ޑިސެމްބަރު 23) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުންޑާ ސްޓްރައިޓުގެ އައްސޭރީގެ ހިސާބުތަކަށް އެރި ސުނާމީއެއްގައި 62 މީހުން މަރުވެ 584 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ޕެސިފިކަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ނިއު ކެލެޑޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 5) - ޕެސިފިކުގެ ނިއު ކެލެޑޯނިއާ ކައިރި އަށް ރިކްޓަ މިންގަނޑުން 7.5 ގެ ބާރު މިނުގައި މިއަދު އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން 1،000 ކިލޯ މީޓަރު (620 މޭލު) ގެ ސަރަހައްދަކަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 28
ސުނާމީ ގެތައް އެޅިއިރު 144 މިލިޔަނުގެ ގެއްލުމެއް

ރާއްޖެ އަށް 2004 ވަނަ އަހަރު އެރި ސުނާމީގައި ގއ. އަތޮޅުން ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެންމެ ފަހުން އެޅި ގެތަކަށް ހޭދަވާން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް 144.6 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހަރަދުވެ، ދައުލަތަށް ގެއްލުންވެފައިވާ ކަމަށް އޮޑިޓާ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 5000 އަށް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 8) - އިންޑޮނީޝއާގެ ޕާލޫ އައިލެންޑަށް މިދިޔަ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 5،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2018 1
ސުނާމީގައި ގެއްލުނު ކުއްޖާ ހަފުތާއެއް ފަހުން އާއިލާއަށް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕާލޫ ސިޓީ އަށް މިދިޔަ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާ އެކު އެރި ސުނާމީގައި ސުސީ ރަހުމަތިއާގެ ފަސް އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ގެއްލުނެވެ. އެ އާއިލާ އިން ދިޔައީ ކެނޑި ނޭޅި އެ ކުއްޖާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ހަފުތާއެއް ވާން ކައިރިވި އިރު ކުއްޖާ ނުފެނުމުން އެ މީހުން ހީކުރީ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ބިންހެލުން އައި ސިޓީން އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފި

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ބިންހެލުމަކަށް ފަހު ސުނާމީއެއް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގައި ހުރި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް މިއަދު ގޮވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1300 އަށް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 2) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގެ ޕާލޫ އަށް އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،347 އަށް އަރައިފި އެވެ.

October 02, 2018 1
ސުނާމީގައި ގެއްލުނު ދެމަފިރިން ބައްދަލުވުމުން ބޮޑު އުފަލެއް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 2) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕާލޫ އައިލެންޑަށް އައި ބިންހެލުމާ އެކު އެރި ސުނާމީގައި ގެއްލުނު އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަޒްވާން ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނާ އަށް،...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 4
ސުނާމީގައި ގެއްލުން ބޮޑުވީ އިންޒާރުދޭ ނިޒާމްފެއިލްވުމުން

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕާލޫ ސިޓީ އަށް އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު އެރި ސުނާމީގެ ގެއްލުން ބޮޑުވީ އިންޒާރު ދޭ ނިޒާމްތައް ފެއިލްވުމުން ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

October 01, 2018 1
ސުނާމީއަށް ފަހު ޖަލު ފަޅާލައިގެން ގިނަ ބަޔަކު ފިލައިފި

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގެ ޕާލޫ އަށް އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ އަށް ފަހު ޖަލު ފަޅާލައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފިލާފައިވާ ކަމަށް...