29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
އިންޑޮނީޝިއާގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400 އަށް

ސުލަވެސީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑަށް އިއްޔެ އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 400 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 1
ބިންހެލުމަށް ފަހު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ސުނާމީ އަރައިފި

ސުލަވެސީ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑަށް މިއަދު އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ޕާލޫ އަށް ސުނާމީ އަރައިފި އެވެ.

September 28, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ސުނާމީގެއިންޒާރު

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މިއަދު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 28
ސުނާމީގެ ލޯނުތައް އޮތީ މާފުކޮށްދީފައި: ޝައިނީ

ސުނާމީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރި ލޯނުތައް މާފުކޮށް ދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވިދާޅުވިއިރު،...

September 13, 2018 21
ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ދޫކުރި ލޯނުތައް މާފުކުރާނަން: އިބޫ

ސުނާމީ ހާދިސާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށް ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރި ލޯނުތައް މާފުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އަދި އެމްޑީޕީ...

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2018 3
ބިންހެލުމަކާ އެކު އިންޑޮނީޝިއާ އިން ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ޖަކާޓާ (އޮގަސްޓް 5) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކް އައިލެންޑަށް މިއަދު ހަވީރު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު ސުނާމީއެއް އުފެދިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ކަމާބެހޭ އޮފިޝަލުން ދީފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 1
ސުނާމީ އާއި އެއްބައިވަންތަކަން އަދި ދުވާފަރުގެ ޝުކުރު

ސުނާމީގެ ބޮޑު ރާޅާ އެކު މުޅި ރަށް ސުންނާފަތިވެގެންދިޔަ އިރު ރ. ކަނދޮޅުދޫ މީހުން ތިބީ ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި، ބޮޑު ސިހުމެއްގައި ގޮތް ހުސްވެ އަވަދިވެފަ އެވެ. އެކަމަކު ދެން ފެނުނީ ކައިރި ރަށްރަށުގެ މީހުން ދޯނިފަހަރުގައި އެ މީހުން ބަލާ އަންނަން ފެށި ތަނެވެ. އެއީ 2004ގެ ސުނާމީގައި ރާއްޖެ އިން ފެނުނު އޯގާތެރިކަމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ އެއް...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017 23
މިއީ ގައުމު އިސްކުރަންވީ ވަގުތު: ޝައިޚް އިމްރާން

މިއީ ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ އަމިއްލަ ވިސްނުންތަކަށް ވުރެ ގައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އިސް ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެއިހް އިމްރާން އަބްދުﷲ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ...

December 26, 2017 25
މި ސިޔާސީ ކާރިސާ އިން ސަލާމަތްވާނީ އެންމެން ގުޅިގެން

ރާއްޖެ އަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވަނީ ސިޔާސީ ކާރިސާއެއް ކަމަށާއި އެކަމުން ސަލާމަތްވާން އެންމެން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިރޭ...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2017
ޕީއެންޖީ އަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ޕޯޓް މޮރެސްބީ (ޖެނުއަރީ 22) - ޕަޕުއާ ނިއު ގިނީ އަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 8 ގެ ބާރު މިނުގައި މިއަދު އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017 2
ޕީބީޑީސީގެ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު ދައުލަތުން ދޭކަށް ނުޖެހޭ

ގއ. އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުން ހިިންގި ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތްކުރި ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ޕާފޯމަންސް ބިލްޑާސް ޑިވެލޮޕާސް ކޯޕަރޭޝަން (ޕީބީޑީސީ) އިން ދިވެހި ކުންފުންޏަކަށް ދޭންޖެހޭ ހަ މިލިއަން ޑޮލަރު (92 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދައްކަން ޖެހުމުގެ ޒިންމާ ދައުލަތުން އުފުލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ނިންމައިފި...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 6
ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުނަށް ދާއިމީ ހިޔާވަހިކަން

މީގެ 12 އަހަރު ކުރިން ޑިސެމްބަރު 26، 2004ގައި ރާއްޖެ އަށް ކުރިމަތިވި ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުންނަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން މި ސަރުކާރުން މިހާރު ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް...

December 26, 2016 34
ހިޔާލު ތަފާތު ވިޔަސް ގައުމު އިސްކުރޭ: ރައީސް

ހިޔާލު ތަފާތުވުންތައް ހުއްޓަސް އަމިއްލަ މަސްލަހަތަށް ވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް އެއްބައިވަންތަ ބަޔަކަށް ވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016
ބޮޑު ބިންހެލުމުން ފުކްޝީމާ މި ފަހަރު ސަލާމަތްވެއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ނޮވެމްބަރު 22) - ޖަޕާނުގެ ފުކްޝީމާ އަށް މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކުން އެ ސިޓީ އަދި ވެސް އަރައި ނުގަނެ އެވެ. ބިންހެލުމުގެ ކޮންމެ އިންޒާރަކާ އެކު ފުކްޝީމާ އަށް ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް ގެނުވަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުކްޝީމާ އާއި މިޔާގީ އަށް 7.4 ގެ ބާރު މިނުގައި ރޭ އައި ބާރުގަދަ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2016
ނިއު ޒީލެންޑަށް ބިންހެލުމެއް އައިސް ސުނާމީ އަރައިފި

ކްރައިސްޗާޗް (ނޮވެމްބަރު 13) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ސައުތު އައިލެންޑަށް މިއަދު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަށް ފަހު އެ ގައުމަށް ސުނާމީ އަރައިފި އެވެ.