07 މެއި

May 07, 2019 3
އިސްތަންބޫލްގެ އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަނީ

އިސްތަންބޫލް (މެއި 7) - ތުރުކީގެ އިދިކޮޅު ފަރާތުން ކާމިޔާބު ކުރި އިސްތަންބޫލްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 3
ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްތަންބޫލްގައި ހުޅުވައިފި

އިސްތަންބޫލް (މެއި 4) - ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްތަންބޫލްގައި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އިއްޔެ ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
ނަތީޖާ ބާތިލްކޮށް އަލުން ވޯޓުލާން އޭކޭ ޕާޓީން އެދިއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 17) - ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ އިސްތަންބޫލްގެ މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް އަލުން ވޯޓުލުމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޖަސްޓިސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާޓީ (އޭކޭ ޕާޓީ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 9
ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު

އަންކަރާ (އެޕްރީލް 1) - ތުރުކީގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 2
މެޗެއްގައި ތޫނު ތިލައެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އިދިކޮޅު ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާ ކުރަން، ތޫނު ތިލައެއް ގެންގުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑުވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި

ދޯހާ (މާޗް 4) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 7
ތުރުކީ މީހަކު މާފުށީގައި ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ތުރުކީގެ ފިރިހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ޓީމު ތުރުކީގައި

އިސްތަންބޫލް (ޖެނުއަރީ 30) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ބަލާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގު ޓީމުގެ އިސް މެންބަރު ތުރުކީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތައްޔާރު

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 22) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތުރުކީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2019
ތުރުކީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން 165 އަހަރުގެ މީހެއް

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 22) - އަންނަ މާޗު މަހު ތުރުކީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 165 އަހަރުގެ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
ގަތަރާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 13) - ދިފާއީ، ޓޫރިޒަމް އަދި ހަކަތަ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ގަތާރާ އެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 6
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދޫނުކުރާނަން: ތުރުކީ

އަންކަރާ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދާފައި ނޫނީ ތުރުކީން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މެލްވުތު ކަވުސޮގްލޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝޯން ޕެން ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
ތުރުކީގެ ހުށަހެޅުމަށް ސައުދީން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 10) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ތުރުކީ އަށް ހަވާލު ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް...

December 10, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާގެ ފަހު ބަސް: އަހަންނަކަށް ނޭވާއެއް ނުލެވޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ފަހު ބަހަކީ "އަހަންނަކަށް ނޭވާއެއް ނުލެވޭ" ކަމަށް ސީއެންއެން އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018
ނޫސްވެރިޔާގެ ގާތިލުން ހައްޔަރު ކުރެވޭތޯ ތުރުކީން ބަލަނީ

އިސްތަންބޫލް (ޑިސެމްބަރު 5) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުޅުނު ކަމަށް ބެލެވޭ ދެ މީހުން ކަމަށްވާ ސައުދީ ވަލީ އަހުދުގެ އަރިސް ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ސައުދު އަލް ގަހުތާނީ އާއި ސައުދީ އިންޓިލެންސްގެ ނައިބް އަހުމަދު އަސީރީ ހައްޔަރު ކުރުމުގެ އަމުރު އިސްތަންބޫލްގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ނެރެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ތުރުކީއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ: އުރުދުޣާން

ބިއުނަސް އޭރީޒް (ޑިސެމްބަރު 2) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ތުރުކީ އަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އަނެއްކާ ވެސް އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018
ތުރުކީ ފުލުހުން ބެލީ ވަލީއަހުދުގެ ރައްޓެއްސެއްގެ ގެއެއް

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 28) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅިގެން ތުރުކީ ފުލުހުން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގެއެއް ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 3
އުރުދުޣާންްއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ވަލީ އަހުދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 27) - އާޖެންޓީނާގައި ފަށާ ޖީ20ގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން އެދިވަޑައިެގންފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ކަވަސޮގްލޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ގެއެއް ފާސްކޮށްފި

އިސްތަންބޫލް (ނޮވެމްބަރު 26) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅިގެން ތުރުކީގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޔަލޮވާގެ ގެއެއް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލައި ފާސްކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2018 32
ނޫސްވެރިޔާ މަރަން އަމުރުކުރީ ކާކުކަން ސައުދީން ބުނެދީފި

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 16) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލަން އެންގީ ކާކުކަން ސައުދީ ސަރުކާރުން ސާފުކޮށްދީފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 9
ނޫސްވެރިޔާ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބު

ރިޔާޒް (ނޮވެމްބަރު 15) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ ސައުދީގެ ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ އަދަބާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެޓާނީ ޖެނެރަލް ސައުދު އަލް މުޖީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.