05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ރަންވޭއިން ކަހާލި ބޯޓު ތިންބުރިވެ 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (ފެބްރުއަރީ 5) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ ރަންވޭއަކުން ކަހާލި ބޯޓު ތިން ބުރިވެ ބޯޓުގައި ތިބި ޕަސިންޖަރުންގެ ތެރޭން ތިން މީހުން މަރުވެ 170 މީހުން މިރޭ ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
"ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ވަނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި"

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން އޮތީ "ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި" ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 80
އާ މިސްކިތް: ބޭރަކުން ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ގޮތަށް، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ. އެކަމަކު ތަނެއްގެ ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެ ބޮޑު، ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 58
ހުޅުމާލޭގައި ހަމަލާ ދިނީ ތުރުކީ މީހަކަށް

ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް މިރޭ ހަމަލާދީފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ތުރުކީ މީހަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 4
ހާޝުގުޖީގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް

ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީގެ ކޮންސިއުލާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝިގުޖީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ސައުދީގެ ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރަން ތުރުކީން އެހީވަނީ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ތުރުކީން އެހީތެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ގްރީސް އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އެމެރިކާއާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އަންކަރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ތުރުކީން ފޮނުވާލި އައިއެސް މީހާ ބޯޑަރުގައި ތާށިވެފައި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ހުރީ ގްރީސް ބޯޑަރުގައި "ތާށިވެފައި" ކަމަށާއި އެއީ ތުރުކީއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން އަސްމާ ފައުޒީ މުހައްމަދު އަލް ގުބައިސީގެ ފަރާތުން އެ ޖަމާއަތާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 19
ތުރުކީގެ ބްލެކްލިސްޓްގައި 134 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން 134 ދިވެއްސަކު ތުރުކީ ސަރުކާރުން ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
"ހުޅަނގުން ދަަނީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވަމުން"

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވަމުން ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 7
ހަމަަލާތައް ހުއްޓާލަން ތުރުކީން އެއްބަސްވެއްޖެ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލަން އަންކަރާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 14
ތުރުކީގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވޭނެ ބާރެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލުމަށް ބާރު އަޅަން އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
އައިއެސް މީހުން ތިބި ޖަލެއް ކުރުދީން ހުސްކޮށްފި:ތުރުކީ

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް...

October 14, 2019 4
ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރުދީން ގުޅުނީ ސީރިއާ ސަރުކާރާ އެކު

ބައިރޫތު/އައްމާންް/ ރޮއިޓާސް - ސީރިއާގެ އުތުރު ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވަން ކުރުދީން ސީރިއާ ސަރުކާރާ އެއްބަސްވުމަކަށް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 3
ކުރުދީންގެ މައިރަށަކަށް ތުރުކީ ސިފައިން ވަދެއްޖެ

އަންކާރާ/ބައިރޫތު- ސީރިއާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި، ކުރުދީންގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ރައުސުލް އައިންގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނަށް ތުރުކީން ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި ތުރުކީއާ އިންވެގެން އޮންނަ ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އައިއެސް އެނބުރި އަންނަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ތުރުކީ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެން އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ބުނާ އިމާރާތް ވަނީ ވިއްކާލާފައި

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މިދިޔަ އަހަރު މަރާލި، ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް އިމާރާތް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.