18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ބުނާ އިމާރާތް ވަނީ ވިއްކާލާފައި

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މިދިޔަ އަހަރު މަރާލި، ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް އިމާރާތް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 11
ތުރުކީގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ އަތް ދަބަހުގެ އަގު 50،000 ޑޮލަރު

އަންކަރާ (ޖުލައި 5) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ އަނބިކަނބަލުން އަމީން އުރުދުޣާން ދާދި ފަހުން ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވި އަތްދަބަހުގެ އަގު 50،000 ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 2
އިސްތަންބޫލްގެ އިންތިޚާބު އުރުދުޣާން އަށް ނާކާމިޔާބު

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 24) - އިސްތަންބޫލްގެ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވުމުން ވެސް ރައީސް ރަޖަބް އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
މުރްސީގެ މަރާގުޅިގެން މިސްރު ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަންޖެހޭ

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 20) - ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ހުންނަވަނިކޮށް އަވަހާރަވެގެން ވެއްޓުނު މައްސަލާގައި މިސްރު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ހާޝުގްޖީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދުގެ އިންޒާރެއް!

ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ފައިދާ ނަގަން ނޫޅުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 10
އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުރުދުޣާން

އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2019 3
އިސްތަންބޫލްގެ އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަނީ

އިސްތަންބޫލް (މެއި 7) - ތުރުކީގެ އިދިކޮޅު ފަރާތުން ކާމިޔާބު ކުރި އިސްތަންބޫލްގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަލުން ބާއްވަން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 3
ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްތަންބޫލްގައި ހުޅުވައިފި

އިސްތަންބޫލް (މެއި 4) - ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު މިސްކިތް އިސްތަންބޫލްގައި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން އިއްޔެ ހުޅުވައިދެއްވައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2019
ނަތީޖާ ބާތިލްކޮށް އަލުން ވޯޓުލާން އޭކޭ ޕާޓީން އެދިއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (އެޕްރީލް 17) - ތުރުކީގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޓީ އިސްތަންބޫލްގެ މުނިސިޕަލް އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް އަލުން ވޯޓުލުމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޖަސްޓިސް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާޓީ (އޭކޭ ޕާޓީ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2019 9
ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު

އަންކަރާ (އެޕްރީލް 1) - ތުރުކީގައި ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ބޮޑެތި ސިޓީތަކުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2019 2
މެޗެއްގައި ތޫނު ތިލައެއް ގެންގުޅުނު މައްސަލައެއް ބަލަނީ

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ތުރުކީގެ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗެއްގައި އިދިކޮޅު ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އަނިޔާ ކުރަން، ތޫނު ތިލައެއް ގެންގުޅުނު ކުޅުންތެރިއެއްގެ މައްސަލަ ފެންމަތިވެ، އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2019 6
ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑުވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި

ދޯހާ (މާޗް 4) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ހަށިގަނޑު ވަނީ އަވަނަކަށްލައި އަންދާލާފައި ކަމަށް އަލް ޖަޒީރާ އިން ތައްޔާރުކުރި ތަހުގީގު ރިޕޯޓަކުން ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 7
ތުރުކީ މީހަކު މާފުށީގައި ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. މާފުށީގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ތުރުކީގެ ފިރިހެނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ ތަހުގީގު ޓީމު ތުރުކީގައި

އިސްތަންބޫލް (ޖެނުއަރީ 30) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި މައްސަލަ ބަލާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގު ޓީމުގެ އިސް މެންބަރު ތުރުކީގެ ޕްރޮސެކިއުޓަ ޖެނެރަލްއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 1
ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތައްޔާރު

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 22) - އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭ މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަހުގީގަކަށް ތުރުކީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 22, 2019
ތުރުކީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން 165 އަހަރުގެ މީހެއް

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 22) - އަންނަ މާޗު މަހު ތުރުކީގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށް 165 އަހަރުގެ މީހަކު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން...

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 1
ގަތަރާ އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނަން: އުރުދުޣާން

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 13) - ދިފާއީ، ޓޫރިޒަމް އަދި ހަކަތަ ފަދަ ދާއިރާތަކުން ގަތާރާ އެކު އިތުރަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2018 6
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރުގެ މައްސަލަ ދޫނުކުރާނަން: ތުރުކީ

އަންކަރާ (ޑިސެމްބަރު 16) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ހަގީގަތް ހޯދާފައި ނޫނީ ތުރުކީން ހުއްޓާނުލާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މެލްވުތު ކަވުސޮގްލޫ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018
ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީގެ މަރާ ބެހޭ ޑޮކިއުމަންޓްރީއެއް ހަދަނީ

މިދޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް ތެރޭގައި ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝޮގްޖީ މަރާލި ހާދިސާ އަށް ބިނާކޮށް ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޝޯން ޕެން ޑޮކިއުމަންޓްރީ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 2
ތުރުކީގެ ހުށަހެޅުމަށް ސައުދީން އަނެއްކާވެސް ދެކޮޅު

ރިޔާޒް (ޑިސެމްބަރު 10) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުން ތުރުކީ އަށް ހަވާލު ކުރުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އާދިލް އަލް...

December 10, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާގެ ފަހު ބަސް: އަހަންނަކަށް ނޭވާއެއް ނުލެވޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - މަރާލި ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ފަހު ބަހަކީ "އަހަންނަކަށް ނޭވާއެއް ނުލެވޭ" ކަމަށް ސީއެންއެން އިން ބުނެފި އެވެ.