03 ޖުލައި

July 03, 2020 2
ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންގެ ޝަރީއަތް ތުރުކީގައި ފަށައިފި

އިސްތަންބޫލް (ޖުލައި 3) - ސައުދީގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ސައުދީގެ 20 މީހެއްގެ މައްޗަށް ޣައިރު ހާޒިރުގައި، އިސްތަންބޫލްގެ ކޯޓެއްގައި ޝަރީއަތް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020 6
ދަރި ގޮވައިގެން ބުޅަލެއް ހޮސްޕިޓަލަށް!

ޖަނަވާރުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ ބައެއް ކަންކަމަކީ އިންސާނުން އަޖައިބުކޮށްލާވަރުގެ ކަންކަމެވެ. މިއީ އެކަމަކު އާދަޔާ ހިލާފް ކަމެކެވެ.

28 އެޕްރީލް

April 28, 2020 23
ތުރުކީގެ އެހީއަށް ވެސް ރާއްޖެ އިން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ތުރުކީގެ އެހީއަށް ވެސް ރާއްޖެ އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 1
ޖޯލި މޯލްޑިވްސްގެ 33 މުވައްޒަފުން އައިސޮލޭޓްކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަން އެނގުނު ރ. ޖޯލި މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ބިދޭސީ މީހާއާ ކޮންޓެކްޓްވި ކަމަށް ބެލެވޭ 33 މީހަކު މިހާތަނަށް އައިސޮލޭޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 46
ޕޮޒިޓިވްވީ ޖޯލިމޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ބިދޭސީއެއް

ރާއްޖެ އިން ފުރައިގެން ދިޔަ ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި ކަން އެނގުނީ ޖޯލި މޯލްޑިވްސްގެ ވަޒީފާގައި އުޅުނު ބިދޭސީއެއް ކަމަށް ނެޝެނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ. އެ މީހާގެ ގައުމު އެ އިދާރާ އިން ހާމަނުކުރި ނަމަވެސް "މިހާރު" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އެއީ ތުރުކީގެ މީހެކެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020 56
ކުރެއްދޫ ރިސޯޓުގެ ޑޮކްޓަރު ފުރުން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ އަލާމާތްތަކެއް ހުއްޓައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ނާންގައި، އިޓަލީގެ ޓޫރިސްޓަކު ގައުމަށް ފުރުވާލި މައްސަލައިގައި އެ ރިސޯޓުގެ ބިދޭސީ ޑޮކްޓަރުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓައި ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020 1
ރަންވޭއިން ކަހާލި ބޯޓު ތިންބުރިވެ 3 މީހުން މަރުވެއްޖެ

އިސްތަންބޫލް (ފެބްރުއަރީ 5) - ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގެ ރަންވޭއަކުން ކަހާލި ބޯޓު ތިން ބުރިވެ ބޯޓުގައި ތިބި ޕަސިންޖަރުންގެ ތެރޭން ތިން މީހުން މަރުވެ 170 މީހުން މިރޭ ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2020 1
"ސުލްހައިގެ ޕްލޭން ވަނީ ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި"

އަންކަރާ (ޖެނުއަރީ 29) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ އިއުލާން ކުރެއްވި މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހައިގެ ޕްލޭން އޮތީ "ވިހެއުމުގެ ކުރިން މަރުވެފައި" ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 80
އާ މިސްކިތް: ބޭރަކުން ނޭނގޭނެ! އެތެރެ ވަރަށް ރީތި!

ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ރަސްގެފާނު ސަލްމާން އަބްދުލްއަޒީޒްގެ ޚަރަދުގައި މާލޭގައި އިމާރާތް ކުރި މިސްކިތުގެ ފުރާޅާއި މުންނާރު ހުރި ގޮތަށް، ބައެއް މީހުންގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒުވި އެވެ. އެކަމަކު ތަނެއްގެ ރީތިކަން ހަމައެކަނި ބޭރުން ބަލައިގެން ނޭނގިދާނެ އެވެ. އެ ބޮޑު، ފަސް ބުރީގެ މިސްކިތުގެ އެތެރެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނަށް ދެއްކި...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 58
ހުޅުމާލޭގައި ހަމަލާ ދިނީ ތުރުކީ މީހަކަށް

ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓް ހައުސްއަކުން ނުކުމެގެން ދަނިކޮށް މިރޭ ހަމަލާދީފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ތުރުކީ މީހަކަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2019 4
ހާޝުގުޖީގެ މައްސަލާގައި ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް

ތުރުކީގައި ހުންނަ ސައުދީގެ ކޮންސިއުލާގެ ތެރޭގައި ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝިގުޖީ މަރާލުމުގެ ކުށުގައި ސައުދީގެ ފަސް މީހަކަށް މަރުގެ ހުކުމް އިއްވައިފި ކަމަށް، އެ ގައުމުގެ ޕަބްލިކް ޕްރޮސެކިއުޓާގެ އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019 3
ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް ތަރައްގީ ކުރަން ތުރުކީން އެހީވަނީ

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅު ކުރަން ތުރުކީން އެހީތެރިވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ގްރީސް އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އެމެރިކާއާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އަންކަރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ތުރުކީން ފޮނުވާލި އައިއެސް މީހާ ބޯޑަރުގައި ތާށިވެފައި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ހުރީ ގްރީސް ބޯޑަރުގައި "ތާށިވެފައި" ކަމަށާއި އެއީ ތުރުކީއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން އަސްމާ ފައުޒީ މުހައްމަދު އަލް ގުބައިސީގެ ފަރާތުން އެ ޖަމާއަތާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 19
ތުރުކީގެ ބްލެކްލިސްޓްގައި 134 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން 134 ދިވެއްސަކު ތުރުކީ ސަރުކާރުން ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
"ހުޅަނގުން ދަަނީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވަމުން"

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވަމުން ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 7
ހަމަަލާތައް ހުއްޓާލަން ތުރުކީން އެއްބަސްވެއްޖެ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލަން އަންކަރާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 14
ތުރުކީގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވޭނެ ބާރެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.