15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ގްރީސް އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އެމެރިކާއާ ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް އަންކަރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 1
ތުރުކީން ފޮނުވާލި އައިއެސް މީހާ ބޯޑަރުގައި ތާށިވެފައި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 13) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ މިހާރު ހުރީ ގްރީސް ބޯޑަރުގައި "ތާށިވެފައި" ކަމަށާއި އެއީ ތުރުކީއާ ބެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 7
ތުރުކީން ހައްްޔަރުކުރި އައިއެސް މީހުން ފޮނުވަން ފަށައިފި

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 12) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން އެ މީހުންގެ ގައުމުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019 7
ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުންގެ ފަރާތުން ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 8) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަބޫބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ އަންހެނުން އަސްމާ ފައުޒީ މުހައްމަދު އަލް ގުބައިސީގެ ފަރާތުން އެ ޖަމާއަތާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު ލިބުނު ކަމަށް ތުރުކީގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2019 19
ތުރުކީގެ ބްލެކްލިސްޓްގައި 134 ދިވެހިން ހިމެނޭ

ސީރިއާގައި ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމައާ ގުޅިގެން 134 ދިވެއްސަކު ތުރުކީ ސަރުކާރުން ބްލެކް ލިސްޓް ކޮށްފައިވާ އަލްޖަޒީރާ އިން ބުނެފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019 3
"ހުޅަނގުން ދަަނީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވަމުން"

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 21) - ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން ދަނީ ޓެރަރިސްޓުންނަށް ވާގިވެރިވަމުން ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2019 7
ހަމަަލާތައް ހުއްޓާލަން ތުރުކީން އެއްބަސްވެއްޖެ

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ފަށާފައިވާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓާލަން އަންކަރާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2019 14
ތުރުކީގެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވޭނެ ބާރެއް ދުނިޔެއަކު ނެތް

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 17) - ސީރިއާގެ އިރުއުތުރުގައި ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަން ހުއްޓުވޭނެ އެއްވެސް ބާރެއް ދުނިޔޭގައި ނެތް ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބު ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 4
އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަމަލާތައް ހުއްޓައިލުމަށް ބާރު އަޅަން އެމެރިކާއިން ތުރުކީއަށް އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2019 1
އައިއެސް މީހުން ތިބި ޖަލެއް ކުރުދީން ހުސްކޮށްފި:ތުރުކީ

ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީ ސިފައިން ދޭން ފެށި ހަމަލާތައް އަމާޒުވެފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް)ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތައް...

October 14, 2019 4
ތުރުކީއާ ދެކޮޅަށް ކުރުދީން ގުޅުނީ ސީރިއާ ސަރުކާރާ އެކު

ބައިރޫތު/އައްމާންް/ ރޮއިޓާސް - ސީރިއާގެ އުތުރު ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވަން ކުރުދީން ސީރިއާ ސަރުކާރާ އެއްބަސްވުމަކަށް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 3
ކުރުދީންގެ މައިރަށަކަށް ތުރުކީ ސިފައިން ވަދެއްޖެ

އަންކާރާ/ބައިރޫތު- ސީރިއާގެ ކުރުދީންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން ފެށި ހަނގުރާމައިގައި، ކުރުދީންގެ ރަށެއް ކަމަށްވާ ރައުސުލް އައިންގެ ކޮންޓްރޯލް އަތުލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީން ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 2
ސީރިޔާގެ ކުރުދީންނަށް ތުރުކީން ހަމަލާދޭން ފަށައިފި

ސީރިޔާގެ އުތުރުގައި ތުރުކީއާ އިންވެގެން އޮންނަ ސީރިޔާގެ ސަރަހައްދު ކޮންޓްރޯލްކުރާ ކުރުދީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ތުރުކީން އަނެއްކާވެސް ވަރުގަަދަ ހަމަލާތަކެއް ދޭން އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
އައިއެސް އެނބުރި އަންނަން ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ތުރުކީ

އިސްތަންބޫލް (އޮކްޓޯބަރު 7) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އެއްވެސް ގޮތަކަށް ދެން އެނބުރި އައުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސްގެ ތަރުޖަމާނަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 2
ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ބުނާ އިމާރާތް ވަނީ ވިއްކާލާފައި

އިސްތަންބޫލް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މިދިޔަ އަހަރު މަރާލި، ތުރުކީގެ އިސްތަންބޫލްގައި ހުންނަ ސައުދީ ކޮންސިއުލޭޓް އިމާރާތް ވިއްކާލާފައިވާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ޓީވީ ޗެނަލަކުން ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 11
ތުރުކީގެ ފަސްޓް ލޭޑީގެ އަތް ދަބަހުގެ އަގު 50،000 ޑޮލަރު

އަންކަރާ (ޖުލައި 5) - ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާންގެ އަނބިކަނބަލުން އަމީން އުރުދުޣާން ދާދި ފަހުން ޖަޕާނަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ގެންގުޅުއްވި އަތްދަބަހުގެ އަގު 50،000 ޑޮލަރަށް އަރާ ކަމަށް ބުނެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާން ފަށައިފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2019 2
އިސްތަންބޫލްގެ އިންތިޚާބު އުރުދުޣާން އަށް ނާކާމިޔާބު

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 24) - އިސްތަންބޫލްގެ މޭޔަރު ހޮވުމުގެ އިންތިޚާބު ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ބޭއްވުމުން ވެސް ރައީސް ރަޖަބް އުރުދުޣާންގެ ޕާޓީ އަށް ނާކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
މުރްސީގެ މަރާގުޅިގެން މިސްރު ސަރުކާރަށް ދައުވާކުރަންޖެހޭ

އިސްތަންބޫލް (ޖޫން 20) - ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްފައި ހުންނަވަނިކޮށް އަވަހާރަވެގެން ވެއްޓުނު މައްސަލާގައި މިސްރު ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޯޓެއްގައި ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2019 8
ހާޝުގްޖީގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި މުހައްމަދުގެ އިންޒާރެއް!

ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ހާޝުގްޖީގެ މަރުގެ ފައިދާ ނަގަން ނޫޅުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 10
އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އެންމެ އިސްކޮށް އުރުދުޣާން

އާސެނަލްގެ ތަރި މެސުޓް އޮޒިލްގެ ކައިވެނީގައި އޭނާގެ ފަރާތުން އެންމެ ގާތް އެކުވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތޮއްޔިބް އުރުދުޣާން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.