15 ޖުލައި

July 15, 2020
އިންޑިއަން އައިޑޮލް 12 ގެ އޮޑިޝަން އޮންލައިންކޮށް

ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދޭ މަގުބޫލު ޝޯ އިންޑިއަން އައިޑޮލްގެ 12 ވަނަ ސީޒަނުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައި، އޮޑިޝަނަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2020
"ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" ގެ ޖަޖިން ޕެނަލަށް ބަދަލެއް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންގެ ކުރިން ޒީޓީވީން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ލަވަ ޝޯ "ސާރޭގާމާޕާ ލިލް ޗެމްޕްސް" އަލުން ފަށާ އިރު، އޭގެ ޖަޖިން ޕެނެލާ ހިމޭޝް ރޭޝަމިއާ އާއި ޖާވިދު އަލީ ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 1
"ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު

ކޮވިޑް-19އާ އެކު ހުއްޓުމަށް އައި، އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ، ސޮނީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މި މަހުގެ ފަހުކޮޅު އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށާއި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޝޯގެ ޝޫޓިން ފަށަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގިނަ ޓީވީ ޝޯތައް މި މަހުގެ އަލުން ދައްކަން ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އުފެއްދުންތަކުގެ މަސައްކަތައް މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާތީ...

July 04, 2020
ޝާހްރުކް "ސްލަމްޑޯގް މިލިއަނާ" ދޫކޮށްލީ ކީއްވެ؟

ޝާހްރުކް ޚާނަކީ ފިލްމެއް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ އެކަމާ ފަސްޖެހޭ އެކްޓަރެއް ނޫނެވެ. އެގޮތަށް އޭނާ ދޫކޮށްލި ގިނަ ފިލްމުތަކަކީ އެހެން އެކްޓަރުންނާ އެކު ގެނެސްދީގެން ވަރަށް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 4
"ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ހުއްޓާލަނީ؟

ބޮލީވުޑްގެ ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރްގެ މަގުބޫލު ޓޯކް ޝޯ "ކޮފީ ވިތު ކަރަން" ދެން ނުގެނެސްދޭނެ ކަމަށާއި އެ ޝޯ ގެނެސްދިން ސްޓާ ވޯލްޑް ވެސް އިންޑިއާގައި ހުއްޓައިލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ބައިވެރިން ކޮވިޑަށް ޓެސްޓްކުރާނެ

ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ފަށާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ކަމަށާއި ބައިވެރިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓްކޮށް، ހާއްސަ ގައިޑްލައިންތަކަކަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
ކަޕިލްގެ ޝޯ އަށް އަލުން ސުނިލް ގެނެވޭނެބާ؟

ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު އަލުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން އެކީގައި މަސައްކަތްކޮށްފި ނަމަ ބެލުންތެރިން ހެއްވާލަން ކުރާ މަސައްކަތް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަސޭހަވާ ކަމަށް އިންޑިއާގެ އެންމެ މަގުބޫލު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 1
ފަޓުލޫނު ނުލައި އިންކަން އެނގުނީ ލައިވް ޝޯއެއްގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ނެޓްވޯކް އޭބީސީގެ ޝޯ ގުޑް މޯނިން އެމެރިކާ (ޖީއެމްއޭ) ގައި އެ ޝޯގެ އެންކަރެއް ގޭގައި އިނދެ ޝޯ ހުށަހަޅަމުން ދަނިކޮށް ބޮޑު ލަނޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް

ކަލާޒް އިން ގެނެސްދޭ، ސަލްމާން ޚާން ހޯސްޓްކުރާ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ 14 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭނީ ޖަންގަލީގެ ތީމަކަށް ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020
ބާރްތީ އާއި ހާޝްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމެޑިއަން ދެމަފިރިން ކަމަށްވާ ބާރްތީ ސިންގް އާއި ހާޝް ލިމްބާޗިއާގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯއެއް ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020
އިސްކޮޅުން ދިގުކަމުން ފުރުސަތުތައް ގެއްލުނު: ކަރިޝްމާ

އިސްކޮޅުން މާ ދިގުވުމުގެ ސަބަބުން ފުރުސަތުތަކުން މަހުރޫމުވި ކަމަށާއި ފުރުސަަތު ދޭން ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޮޅުހެދި ކަމަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ތައްނާ ބުނެފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020 2
"ސީއައިޑީ" އާއި "އާހަތު" އަލުން ސޮނީ އަށް

ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ސޮނީ ޓީވީން ގެނެސްދިނުމަށް ފަހު ހުއްޓައިލި ބެލުންތެރިންގެ މަގުބޫލު ދެ ޝޯ ކަމަށްވާ "ސީއައިޑީ" އާއި "އާހަތު" އަލުން ގެނެސްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
"ފްރެންޑްސް" ގެ ރިޔުނިއަން އެޕިސޯޑް ފަސްކޮށްފި

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ފަނޑުވުމެއް ނެތް ކުރީގެ ސިޓްކޮމް "ފްރެންޑްސް" ކުރީގެ ބައިވެރިންނާ އެކު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައި އޮތް ރިޔުނިއަން އެޕިސޯޑްގެ ޝޫޓިން ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ކުރިއަށް ނުގެންދަން ނިންމައި އޭގެ މަސައްކަތް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
"ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ގެނެސްދެނީ؟

ކަލާޒް ޗެނެލުން މިދިޔަ މަހު ނިންމައިލި ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" އަލުން ދައްކަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2020
"މުޖްސޭ ޝާދީ ކަރޯގޭ" ހުއްޓާލަނީ؟

ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" ނިންމައިލުމާ އެކު އެ ޝޯގައި ވާދަކުރި ދެ ބައިވެރިއަކާ އެކު ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަން ފެށި އާ ޝޯ "މުޖްޝޭ ޝާދީ ކަރޯގޭ" ހުއްޓައިލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2020 2
"ކަހާ ހަމް، ކަހާ ތުމް" މި މަހު ނިންމާލަނީ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިދިޔަ އަހަރު ދައްކަން ފެށި ސިލްސިލާ"ކަހާ ހަމް، ކަހާ ތުމް" މި މަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 1
ދަ ވޮއިސް 18 ގެ ކޯޗަކަށް ނިކް ޖޯނަސް

އެމްބީސީން ގެނެސްދޭ މަޝްހޫރު ރިއަލިޓީ ޝޯ ދަ ވޮއިސްގެ 18 ވަނަ ސީޒަންގެ ކޯޗުންގެ ތެރޭގައި ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ ނިކް ޖޯނަސް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020 2
ސަނާ އާއި ޕާރަސްގެ ކައިވެނީގެ ޝޯއެއް

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކަލާޒް ޗެނެލުން ނިންމައިލި "ބިގް ބިސް" ސީޒަން 13 ގައި ވާދަކުރި ދެ ބައިވެރިއަކާ އެކު އެ ޗެލުން ކައިވެނީގެ އާ ޝޯއެއް ހޯމަ ދުވަހުގެ ރެއިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 4
ބިގް ބޮސް 13: މޮޅުވީ ސިދާތު ޝުކްލާ

ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދިން "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 13 މަޝްހޫރު ޓީވީ އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ ކާމިޔާބުކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 3
ބިގް ބޮސް: ގަދަ ހަޔަކާ އެކު ފިނާލޭ މިރޭ

މީގެ ހަތަރު މަސްކުރިން ފެށި ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 13 ގެ ފިނާލޭ ގަދަ ހަ ބައިވެރިންނާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.