27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ކުމްކުމްގެ އާ ސިލްސިލާ އަކީ "ހަމާރީވާލީ ގުޑް ނިއުސް"

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ކުމްކުމް" ގެ ޓައިޓްލް ރޯލް ކުޅެގެން މަޝްހޫރުވި ބަތަލާ ޖޫހީ ޕަރްމަރް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ސިލްސިލާއާ އެކު ބެލުންތެރިންނާ ބައްދަލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020
ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު "ބިގް ބޮސް 14" އަށް

ނުވަދިހައިގެ އަހަރުތަކުގައި ހިންދީ ސިނަމާގައި އެންމެ ވިދައިލި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުމާރު ސާނޫގެ ދަރިއަކު ކަލާޒް ޗެނެލްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ގެ ސީޒަން 14 ގައި ވާދަކުރާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީ ދާފި ފަހުން އުފެއްދި އަމިއްލަ ފިލްމު ކުންފުނި އޮބެރޯއީ މެގަ އެންޓަޓައިންމަންޓުން އިއުލާންކުރި ދެ ފިލްމުގެ ތެރެއިން "ރޯޒީ: ދަ ސެފްރޯން ޗެޕްޓާ" ގެ މޯޝަނާއި ސްޓިލް ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 4
"ކީޕިން އަޕް ވިތު ކާޑޭޝަންސް" ހުއްޓާލަނީ

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައިވާ ޝޯ ހުއްޓާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 2
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރުވާނެ

ކަލާޒްގެ ކާމިޔާބު ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ އެޕިސޯޑްތައް ކުރީގެ ސީޒަންތަކާ ހިލާފަށް ކުރުވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020
އެކްތާގެ "ބްރައްމަރަކްޝަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން އެކްތާ ކަޕޫރް ޒީޓީވީން ގެނެސްދިން ސުޕަނެޗްރަލް ސިލްސިލާ "ބުރައްމަރަކްޝަސް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
ސުނިލްގެ ކޮމެޑީ ޝޯ ފެށިތަނާ ޝިލްޕާ ވަކިވެއްޖެ

މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާއާ އެކު ސްޓާ ބާރަތުން ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދައްކަން ފެށި ކޮމެޑީ ޝޯ "ގޭންގްސް އޮފް ފިލްމިސްތާން" ފެށުމާ އެކު ޓީވީ ބަތަލާ ޝިލްޕާ ޝިންޑޭ ޝޯ އިން ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020
"ޑަންގަލް" ގެއްލުމަކީ ބޮޑު ދެރައެއް: މުރްނާލް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި އާމިރު ޚާންގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ޑަންގަލް" އަށް އޮޑިޝަން ހަދަން ފުރުސަތު ލިބުނު ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭރު ކުޅެމުން ދިޔަ ޓީވީ ސިލްސިލާއެއްގެ ޝޫޓިންއާ ހެދި އެ ފުރުސަތު ގެއްލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ދެރައެެއް ކަމަށް މިހާރު ބޮލީވުޑްގެ ފިލްމުތައް ކުޅޭ ޒުވާން ބަތަލާ މުރްނާލް ތާކޫރް ބުނެފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 1
ސަލްމާނަށް "ބިގް ބޮސް 14" އިން 250 ކްރޯޑް

"ބިގް ބޮސް 14" ދައްކަން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 4 ގައި

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" އަންނަ މަހަކު ނޫން، އޮކްޓޫބަރުގައި

"ބިގް ބޮސް 14" ފަށާނެ ކަމަށް މިހާރު ބެލެވެނީ އޮކްޓޫބަރު 4 ގައި

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ކޮވިޑް-19 އިން ރަނގަޅުވެ އަމީތާބް މަސައްކަތަށް

ދާދި ފަހުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެެން ފަރުވާ ހޯދި ބޮލީވުޑްގެ ސުޕަސްޓާރު އަމީތާބް ބައްޗަން އަލުން މަސައްކަތަށް ނުކުމެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަކްޝޭ ކުމާރުގެ ފިލްމު "ބެލް ބޮޓަމް" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2020
ސުނިލްގެ އާ ކޮމެޑީ ޝޯ މި މަހުގެ 31 ގައި

ކުރިން ސޮނީ ޓީވީގެ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" އިން ފެނުނު މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ސުނިލް ގްރޯވާގެ އާ ޝޯ ގެނެސްދޭން ފަށާ ތާރީހާ އެކު އޭގެ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި އެވެ.

August 15, 2020
ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމް އެއް ކުޅެނީ

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކޮމީޑިއަން ކަޕިލް ޝަރުމާ ސިޓްކޮމްއަކަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020
"ނަޗް ބަލިޔޭ 10" ގެ ޖަޖަކަށް ބިޕާޝާ؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" 10 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އޭގެ ޖަޖެއްގެ ގޮތުގައި މި ފަހަރު ބަތަލާ ބިޝާޕާ ބާސޫ ފެންނާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020
"ބިގް ބޮސް 14" ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ދައްކާލައިފި

އަންނަ މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް" ސީޒަން 14 ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯ ސަލްމާން ޚާނާ އެކު ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 21 ހައި ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮބީ ޑިއޯލްގެ އަލަތު ވެބް ފިލްމު "ކްލާސް އޮފް 83" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 6
ސަލްމާނާ ގުޅުވައި ކަޕިލްގެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ގޮވަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ފަސް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ މެދުކެނޑުމަކަށް ފަހު ސޮނީ ޓީވީގެ ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ އަލުން ދައްކަން ފެށުމާ އެކު، އެ ޝޯ ބޮއިކޮޓްކުރަން ބައެއް މީހުން ޓްވިޓާގައި ގޮވާލަން ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2020
ސޯނޫއާ އެކު ކަޕިލް ޝޯ މިރޭ އަލުން ފަށަނީ

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއާ އެކު ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތް ސޮނީ ޓީވީގެ މަގުބޫލު ކޮމެޑީ ޝޯ "ދަ ކަޕިލް ޝަރުމާ ޝޯ" މެހުމާނެއްގެ ގޮތުގައި އެކްޓަރު ސޯނޫ ސޫދާ އެކު މިރޭ ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2020 1
"ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ އާ ޝޯއެއް ފަރާއާ އެކު

ޑައިރެކްޓަރު ރޯހިތު ޝެޓީ ހޯސްޓްކޮށް ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ހަތުރޯން ކޭ ކިލާޅީ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން ބަތަލާ ކަރިޝްމާ ތައްނާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކާމިޔާބުކޮށް ނިންމައިލުމާ އެކު، މި ޝޯގެ އާ ބާބެއް ޑައިރެކްޓަރު/ކޮރިއޮގްރާފަރު ފަރާ ޚާނާ އެކު ގެނެސްދޭންް ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2020
"ނަޗް ބަލިޔޭ 10" ޕްރޮޑިއުސްކުރާނީ ކަރަން؟

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ޑާންސް ޝޯ "ނަޗް ބަލިޔޭ" ގެ 10 ވަނަ ސީޒަން ޕްރޮޑިއުސްކުރާނީ ކަރަން ޖޯހަރް ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.