03 ޖޫން

June 03, 2019 11
މައްކާ ސަމިޓަށް ފަހު ގަތަރަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިއުން

މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)ގެ ސަމިޓްގައި ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގަތަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 6
"ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު

ރިޔާޒް (މެއި 13) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ބޭރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިން "ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ޚާލިދު އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 2
ޕަބްޖީ ކުޅެން ހުރަސް އަޅާތީ އަންބަކު ވަރި އަށް އެދެފި

ގިނަ ބަޔަކު އެ ގޭމަކަށް ދެވިހިފާފައިވާ ޕަބްޖީއަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން މި ގޭމް މަނާ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ޔޫއޭއީގައި ވެސް ވަނީ ޕަބްޖީގެ މައްސަލާގައި ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމެއް ހިނގައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 13
27 އަހަރު ކޯމާއެއްގައި އޮތް މީހަކު ހޭއަރައިފި

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 27) - ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުގައި 1991 ވަނަ އަހަރު ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އަންހެނަކު 27 އަހަރު ކޯމާއެއްގައި އޮތުމަށް ފަހު ހޭއަރައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 6
މިސްކިތުގެ ހަމަލާއަށް ތައުރީފްކުރި މީހަކު ބޭރުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (މާޗް 22) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފޭޭސްބުކްގައި ތައުރީފް ކުރި މީހަކު ޔޫއޭއީގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލުމަށް ފަހު އެ ގައުމުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019 2
ޔޫއޭއީގެ ކޯޓްތަކަށް ރަސްމީކޮށް ހިންދީ ބަސް

ގާނޫނީ ކަންކަމުގައި ކޯޓުގައި ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރެވޭ ބަހަކަށް، ހިންދީ ބަސް ހަމަޖައްސަން ޔޫއޭއީން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2019 7
ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ޔޫއޭއީ އިން 50 މިލިއަން ޑޮލަރު

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ރާއްޖެ އަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (772.5 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން އިއްޔެ ނިންމައިފި އެވެ.

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 29
މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ޝާހިދު ތިން ގައުމަކަށް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ސަރުކާރުން ހާރިޖީ ދާއިރާގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ މުހިންމު މަސައްކަތްތަކަކަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރާއްޖެ އިން މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 7
ޔޫއޭއީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 3
ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އެވޯޑު ރައީސް ދެއްވައިފި

ޒައިދު ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ ޕްރައިޒް މި އަހަރު ހާސިލްކުރި 10 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަކަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިރޭ އެވޯޑް ހަވާލުކޮށް ދެއްވައިފި އެވެ.

January 14, 2019 9
ރާއްޖެ-ޔޫއޭއީ ޖޮއިންޓް ކޮމިޝަނެއް ގާއިމްކުރަނީ

ރާއްޖެއާ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާ ދެމެދު އެއްބާރުލުން އިތުރު ކުރަން "ޖޮއިންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮމިޓީ"އެއް އުފައްދަން ދެގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 5
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް ޔޫއޭއީ އަށް

ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

January 13, 2019 8
ރައީސްގެ ޔޫއޭއީ ދަތުރުގައި އެހީތަކެއް ލިބޭނެ: ޝާހިދު

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)އާ އެކު ޚާއްސަ ގުޅުމެއް އުފެދެން ފަށާފައިވާ ކަމަށާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެ ގައުމަށް މިރޭ ފައްޓަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ރާއްޖޭގެ...

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 5
ޔޫއޭއީ އިން ވެސް ޕާކިސްތާނަށް ހަ ބިލިއަން ޑޮލަރު

އިސްލާމްއާބާދު (ޖެނުއަރީ 6) - ޕާކިސްތާނުގެ ބަޖެޓް ދަރަނި ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 6.2 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސަޕޯޓް ޕެކޭޖެއް ދިނުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 19
ޔޫއޭއީއަށް ދާން ދިވެހިންނަށް ދެން ވިސާ ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާދަމާ އިން ފެށިގެން، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 1
ދުބާއީގެ އެއް ބިލިއަން ވަނަ ޕަސިންޖަރަށް ކުޑަ ކުއްޖެއް

ދުބާއީ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބިޒީ އެއާޕޯޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ އެއް ބިލިއަން ވަނަ ޕަސިންޖަރަށް ނުވަ އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖަކު ވެއްޖެ އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2018 1
ލޯބިވެރިޔާ އަށް "އިޑިއަޓް" އޭ ކިޔައިގެން ޖަލު ހުކުމެއް

ލޯބިވެރިޔާއާ ދިމާއަށް "އިޑިއަޓް" އޭ ކިޔައިގެން 20،000 ދިރުހަމުން (5،444.90 ޑޮލަރު) ޖޫރިމަނާކޮށް، ދެ މަސް ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އަބޫ ދާބީގެ ފިރިހެނަކަށް އިއްވައިފި އެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2018 1
މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

ބްރެޒިލްގެ ފުރާވަރު އުމުރުގެ މޮޑެލްއަކަށް ބޭއަދަބީ ފޮޓޯތަކެއް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މިކާ ސިންގް ޔޫއޭއީގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2018 1
ޔޫއޭއީ އިން މަސައްކަތްކުރީ ނަފްސާނީ ގޮތުން ބިރުދައްކަން

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 6) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ހައްޔަރު ކުރުމަށް ފަހު އުޅުނީ ނަފްސާނީ ގޮތުން އަނިޔާ ކުރުމަށް ފަހު ނުކުރާ ކުށަކަށް އެއްބަސް ކުރުވުމަށް ކަމަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕީއެޗްޑީ ދަރިވަރު މެތިއު ހެޖަސް ބުނެފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 42
މާފަރު އެއާޕޯޓް: ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ފެނަށް!

ނ. މާފަރުގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ހަވާލު ކުރުމާ އެކު، އެ އަތޮޅާއި އެ ރަށު ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރީ އެ މީހުންގެ އުންމީދުތަކަށް ނިމުމެއް އައީ ކަމަށެވެ! ބޮޑު އަގުގައި އެ މަޝްރޫއު ބިޑްކޮށް މަޝްރޫއުގައި އެހެން ކަންކަން ވެސް ހިމެނޭތީ ރައްޔިތުން ތިބީ ވަރަށް އުފަލުންނެވެ. އެކަމަކު އާޚިރުގައި އެކަން ނިމިގެން މި ދަނީ ހީ ވެސް ނުކުރާ...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2018 31
ވިސާއާ ނުލައި އެމިރޭޓްސް އަށް ދެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޔުނައިޓެޑް އެރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ވިސާއާ ނުލައި ދިވެހިންނަށް ދެވޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.