21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2020 1
އަހަރަކަށްފަހު ފްލައި ދުބާއީ އަލުން ރާއްޖެ އަންނަނީ

ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލިތާ އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ފަހުން ޔޫއޭއީގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން، ފްލައި ދުބާއީން އަލުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 12
މިއީ މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް: ޓްރަމްޕް

އިޒުރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔޫއޭއީ އާއި ބަހުރެއިން އިން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަކީ "މެދު އިރުމައްޗަށް އާ ފަތިހެއް"ގެ ގޮތުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް ސިފަކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 7
ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު އިއުލާންކުރީ ބުރުޖް ޚަލީފާ ދިއްލައިގެން

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ދުބާއީގެ ބުރުޖް ޚަލީފާ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން ރީތި ކުލަތަކުން ދިއްލުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވެސް ހުއްޓޭ ކަމެކެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 5
"ޔޫއޭއީން ވަނީ މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ޚިޔާނާތްވެފައި"

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ބަދަހި ކުރުމަކީ ޔޫއޭއީން މުސްލިމް ދުނިޔެއަށް ވި ބޮޑު ޚިޔާނާތެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ދުބާއީގައި ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވާ ތެތްފިނިކަން ނުވަތަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފައްދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 2
ޗައިނާ ކުންފުނީގެ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލް 4 ގައުމެއްގައި

ބެއިޖިން (އޮގަސްޓް 23) - ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ބަޔޯޓެކް ގްރޫޕް (ސީއެންބީޖީ) އިން އުފެއްދި، ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ވެކްސިންގެ ޓްރަޔަލްތައް ހަތަރު ގައުމެއްގައި ކުރިއަށް އެބަގެންދެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ދޫނި ހާލިހެދުމުން ދުބާއީ ވަލީއަހުދުގެ ކާރު ޕާކުކޮށްފައި

ދުބާއީގެ ޒުވާން ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ދޫނިތަކެއް ހާލި ހެދުމުން އެ ކާރު ބޭނުންކުރެއްވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 6
ޔޫއޭއީއާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ފޯނުގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 17) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާއި އިޒްރޭލާ ދެމެދު ޓެލެފޯނުގެ ސީދާ ޚިދުމަތް ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

August 17, 2020
އިކިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ވާޗުއަލް ދަތުރެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ދަތި ހާލުގެ ތެރޭގައި ޗުއްޓީ ދަތުރަތަކަށް ދިއުމަކީ އެހާ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެވެސް ދިމާލަކަށް ހިތްއުފާކޮށްލަން ދަތުރެއް ޕްލޭންކުރަން އުޅޭ ނަމަ...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 14
ޔުއޭއީއާ ގުޅުން ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެ: އުރުދުޣާން

އަންކާރާ (އޮގަސްޓް 16) - އިޒްރޭލާ ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ނިންމުމާ ގިޅިގެން، އެ ގައުމާ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ދެއްވައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 9
އެއްބަސްވުމަކީ ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާ އެކު ގުޅުން ގާއިމްކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގާއިމްކުރި އެއްބަސްވުމަކީ "ތޫނު އެއްޗަކުން ފަހަތުން ދިން ހަމަލާއެއް" ކަމަށާއި އެ...

August 14, 2020 10
އިޒްރޭލާއި ޔޫއޭއީން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 14) - އިޒްރޭލާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ގުޅުން ގާއިމްކުރަން އެއްބަސްވެފައިވާކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި...

20 ޖުލައި

July 20, 2020 5
ޔޫއޭއީން މާސް އަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް ފޮނުވައިފި

ދުބާއީ (ޖުލައި 20) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން މާސް އަށް ޖައްވީ އުޅަނދެއް މިއަދު ހެނދުނު އުދުއްސާލައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020 1
ދުބާއީން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ތިން ވަނަ ފޭސް ފަށައިފި

ދުބާއީ (ޖުލައި 19) - ކޮރޯނާވައިރަހަށް ދުބާއީ އިން އުފައްދާ ވެކްސިންގެ ކްލިނިކަލް ޓްރަޔަލްތަކުގެ ތިން ވަނަ ފޭސް ފަށައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 25
އަރަބިން ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ޝަހީމްގެ ވެބްސައިޓެއް

އަރަބި ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ މީހުންނަށް ރާއްޖެއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާ އެކު ލިބޭ ގޮތް ހަދައި، މެދު އިރުމަތީގެ މާކެޓަށްް ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކުރީގެ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ ކުރީގެ ޗާންސެލަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ވެބްސައިޓެއް އިފްތިތާހް ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ޖުލައި 7އިން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ދުބާއީ (ޖޫން 22) - ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު، އަންނަ ޖުލައި މަހު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 37
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާ މެޝިނަކާއި ކިޓްތައް ޔޫއޭއިން ދީފި

ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރާ ޕީސީއާރު މެޝިނަކާއި އެ އަށް ބޭނުންވާ ކިޓްތަކާއި އެހެން ބައެއް މުހިއްމު ތަކެތި ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެ އަށް ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ދުބާއީ ފުލުހުންނާ އެކު ޕެޓްރޯލަށް ދާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގައި، ބައިސްކަލުގައި ދުބާއީ ޕެޓްރޯލްކުރުން ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2020 2
ސިއްހީ އެހީތެރިންނަށް ގަތަރުން ހިލޭ 100،000 ޓިކެޓް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހެލްތު ޕްރޮފެޝަނަލުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 100،000 ޓިކެޓް ހިލޭ ދޭން ނިންމައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ގަތަރު އެއާވޭޒް އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 21ޕަސެންޓަށް މަތިވި

މިދިޔަ އަހަރު އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ 21 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު، މި އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.