02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 15
ޔޫއޭއީ ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގެންފި

އަބޫ ދާބީގެ ވަލީ އަހްދު މުހައްމަދު ބިން ޒައިދު އަލް ނަހްޔާންގެ ދައުވަތަކަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރެއްވި ދަތުރުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށް ފަހު ރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 25
އެކުވެރި ދެ ރައީސުންގެ ފޮޓޯތަކަށް ސަމާލުކަން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފުރަތަމަ ޓުވީޓު ކުރެއްވީ، މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ޔޫއޭއީއަށް ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅުގައި، ހާއްސަ ޖެޓްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް ސޯލިހާ އެކު އިންނެވި ފޮޓޯފުޅެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ބޮލުގެ އިޝާރާތަށް ދުވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް

ބޮލުގެ އިޝާރާތުން ދުވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ޔޫއޭއީގެ ދަރިވަރަކު އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓްގެ ޝަރަފުގައި ފައިސާ ފޮއްޗެއް

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް އެޖެންސީ (އައިއެސްއެސް) ދިޔަ ފުރަތަމަ އަރަބި އެސްޓްރޮނޯޓް އަދި ޔޫއޭއިން އެ ޝަރަފު ހޯދި އެސްޓްރޮނޯޓް ހައްޒާ އަލް މަންސޫރީ ގައުމަށް ހޯދައިން ދިން ފަހުރަށްޓަކައި އޭނާގެ ނަމުގައި ހަނދާނީ ފައިސާ ފޮއްޗެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2019 1
އެތުގެ ނަޖިހުން ތައްޔާރުކުރަނީ ކަރުދާސް

ފަންސާސް އަހަރުގެ ރާދާ އާއި 47 އަހަރުގެ މަދޫ އަކީ ޔޫއޭއީގެ ޕާކް ޒުލުގައި އޮންނަ ދެ އެތެވެ. އަދި މިއީ އެ ޒުލަށް ދާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ލިބޭ ދޭއްޗެވެ. ސަބަބަކީ ދުވަސްވީ ދެ އެތު ކިބައިގައި ފުޓުބޯޅައިގެ ހުނަރު ވެސް ހުންނާތީ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 27
ޖީޓެކްސް ދަތުރަށް ދައުލަތުން ޚަރަދެއް ނުކުރޭ: މާރިޔާ

ގަލްފް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެގްޒިބިޝަން (ޖީޓެކްސް 2019) ގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ކުރެއްވި ދަތުރަށް ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހްމަދު ދީދީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019 4
ފަޔަމަނުން ތަމްރީނުކުރަން ޔޫއޭއީން އެހީވަނީ

ރާއްޖޭގެ ފަޔަމަނުން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ މަޝްހޫރު އިންސްޓިއުޓެއްގައި ތަމްރީނުކޮށްދޭން އެ ގައުމުން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

October 10, 2019
ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކުރަން ހާއްސަ އެޕެއް ލޯންޗްކޮށްފި

ގުނަވަންތަކަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ގުނަވަންތައް ހަދިޔާކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޔޫއޭއީގައި މޮބައިލް އެޕެއް ނެރެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
ޔޫއޭއީގެ އެސްޓްރޮނޯޓަކު އައިއެސްއެސްގައި

ޖައްވުގައި ޝާމިލްވުމަށް، ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް އިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އެސްޓްރޮނޯޓަކު ފަޒާ އަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. އެއީ ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީ އެވެ. އޭނާ މި ވަގުތު ހުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން "އައިއެސްއެސް" ގަ އެވެ. ސެޕްޓެމްބަރު 25 އިން ފެށިގެން ހައްޒާ އަލީ މަންސޫރީގެ ނަން ޚަބަރުތަކުގައި ލިޔެވެނީ އެމިރޭޓްސް އިން އެންމެ...

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 3
ދެ އަނބު ކާލުމުން ޖޫރިމަނާކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކާގޯ ޝިޕްމަންޓަކުން ދެ އަނބު ނަގައިގެން ކެއި މައްސަލައެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ދައުވާކޮށް، ބޮޑު އަދަބެއް ދީފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
އަބޫ ދާބީ އެއާޕޯޓަށް ސެލްފް-ޑްރައިވިން ވީލްޗެއާ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން އަބޫ ދާބީ އެއާޕޯޓްގައި މުޅިން އަލަށް ސެލްފް-ޑްރައިވިން ނުވަތަ އަމިއްލަ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑި ބޭނުންކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2019
ހާއްސަ އެހީގެ ސްކޫލެއް ބިނާކުރީ ބެލެނިވެރިން

ޔޫއޭއީގައި ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ ބެލެނިވެރިންތަކެއް އިސްނަގައިގެން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަ ސްކޫލެއް ޝާރްޖާގައި ބިނާކޮށް އެ ތަނުގެ ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 8
ފިރިމީހާ މާ ބޮޑަށް ލޯބިވާތީ ވަރިވާން ކޯޓަށް

އާންމުކޮށް އަނބިން ފިރިން ގާތުން ވަރިވާން ކޯޓަށް ދަނީ ދެ މީހުންގެ ދޭތެރޭގައި އެކި ކަހަލަ މައްސަލަތައް ޖެހި އެކީގައި ނޫޅޭވޭ ހިސާބަށް ދިއުމުންނެވެ. އެކަމަކު މި ފަހަރު މިއީ މުޅިން...

August 26, 2019 2
ނާސްތާ ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް ބެލެނިވެރިންނަށް ކިޔައިދެނީ

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުމަކީ ދަރިވަރުންގެ ނާސްތާއާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރަން ޖެހުނު ފިކުރުތަކަށް ނިމުމެއް އައިކަމެކޭ ބުނެވިދާނެ އެވެ. މި ބާވަތުގެ ކަމެއް ޔޫއޭއީގައި...

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 12
ޔޫއޭއީގެ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް މޯދީ އަށް

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 25) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ދޭ އެންމެ މަތީ މަދަނީ ޝަރަފް އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ދުބާއީގެ ސިނަމާތަކުގައި އަޑުގަދަކުރާ މީހުން ބޭރުކުރަނީ

ފިލްމެއް ބަލައިލަން ސިނަމާއެއްގައި އިންނަ އިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ އުނދަގޫވާ އެއް ކަމަކީ ސިނަމާ ތެރޭގައި ހަޅޭއްލަވައި އަޑުގަދަ ކުރުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު ފިލްމުގެ ތެރެއަށް ގެއްލި އިނދެ ފިލްމު ބަލަން ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށްވެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 2
ދުބާއީގައި ޔޯގާ އިޝްތިހާރުކުރި ގޮތް ހޫނުވެއްޖެ

ދުބާއީގައި ޔޯގާ އިޝްތިހާރު ކުރި ގޮތަކުން މައްސަލަ ހޫނުވެ، އިޝްތިހާރުކުރަން ބެހެއްޓި ބިލްބޯޑް ނަގައި އެކަން ކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން ނެނީންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދެނީ

ބައެއް ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި، އެންމެންނަށް ވެސް އިހްތިރާމްކުރުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އަންހެނުންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 3
މަގުމަތީގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދުމުން ކުނި ކަހުވައިފި

އާންމުންނަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޔޫއޭއީގެ ޝާރްޖާގެ މަގެއްގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދި ތިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސްގެ ތެރެއިން އެ ތިން މީހުން ލައްވައި ބައެއް މަގުމަތަކާއި ބައެއް ޕާކްތަކުގައި ކުނި ކަހުވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 1
ސްމާޓް ޓޮއިލެޓް ޔޫއޭއީގައި އިތުރުކުރަނީ

ތަރައްގީގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޔޫއޭއީ އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ވެސް އެކު އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ސްމާޓް ޓޮއިލެޓްތައް ބެހެއްޓުމަކީ މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 11
ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޯޓުން ހިމާޔަތްހޯދަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 31) - ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚް މުހައްމަދު އަލް މަޚްތޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސަސް ހަޔާ ބިންތު އަލް ހުސެއިން ފިއްލަވައިގެން ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގެ ހިމާޔަތަށް އެކަމަނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.