22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 2
ދުބާއީގައި ޔޯގާ އިޝްތިހާރުކުރި ގޮތް ހޫނުވެއްޖެ

ދުބާއީގައި ޔޯގާ އިޝްތިހާރު ކުރި ގޮތަކުން މައްސަލަ ހޫނުވެ، އިޝްތިހާރުކުރަން ބެހެއްޓި ބިލްބޯޑް ނަގައި އެކަން ކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން ނެނީންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދެނީ

ބައެއް ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި، އެންމެންނަށް ވެސް އިހްތިރާމްކުރުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އަންހެނުންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 3
މަގުމަތީގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދުމުން ކުނި ކަހުވައިފި

އާންމުންނަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޔޫއޭއީގެ ޝާރްޖާގެ މަގެއްގައި ކާރު ސްޓަންޓް ހެދި ތިން ޒުވާނަކު ހައްޔަރުކޮށް، ކޮމިއުނިޓީ ސާވިސްގެ ތެރެއިން އެ ތިން މީހުން ލައްވައި ބައެއް މަގުމަތަކާއި ބައެއް ޕާކްތަކުގައި ކުނި ކަހުވައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 1
ސްމާޓް ޓޮއިލެޓް ޔޫއޭއީގައި އިތުރުކުރަނީ

ތަރައްގީގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޔޫއޭއީ އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ވެސް އެކު އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ސްމާޓް ޓޮއިލެޓްތައް ބެހެއްޓުމަކީ މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 11
ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޯޓުން ހިމާޔަތްހޯދަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 31) - ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚް މުހައްމަދު އަލް މަޚްތޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސަސް ހަޔާ ބިންތު އަލް ހުސެއިން ފިއްލަވައިގެން ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގެ ހިމާޔަތަށް އެކަމަނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 19
ދިވެހި ދިދައަކުން ބުރުޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލައިފި

ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިވެހި ދިދައަކުން ބުރުޖް ޚަލީފާ މިރޭ ދިއްލާލައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019
ކެލަރީ ހުންނަ ވަރު މެނޫގައި ހިމަނަން މަޖުބޫރުކުރަނީ

ދުބާއީގައި ކާބޯތަކެތީގެ ހިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް، އެތަނުން ލިބެން ހުންނަ ހުރިހާ އެއްޗެއްގައި ކެލޮރީޒް ހިމެނޭ މިންވަރު މެނޫގައި ހިމަނަން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ދެ އަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 2
ހަޑިވެފައި ހުންނަ ކާރު ޕާކްކުރާ ނަމަ ޖޫރިމަނާއެއް

ނުދޮވެ ހަޑިވެފައި ހުންނަ ކާރުތައް ދުބާއީގެ އާންމު ޕާކިން ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

July 15, 2019
ދަހި ކަމަށް ބުނެ އަނބީިމީހާ އަނިޔާކުރާތީ ދައުވާކޮށްފި

ދަހިކަމުން، އާއިލާ އަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ހަރަދު ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ ތަކުރާރުކޮށް އަނިޔާކުރާތީ ޔޫއޭއީ މީހަކު އަނބިމީހާ އަށް ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 11
ފެން އުފައްދަން ޔޫއޭއީ އަށް އައިސްބާގެއް ގެންދަނީ

މެދުއިރުމަތީގެ ބައެެއް ގައުމުތަކަކީ ތަރައްގީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ގައުމަތަކަށް ވިޔަސް، އެ ސަރަހައްދުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ސާފު ބޯފެނަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޑިސެލިނޭޝަން ފެން ބޭނުން ކުރާ އިރު، މިއީ އަގުގެ...

09 ޖުލައި

July 09, 2019 1
ޔަމަނުގައި ތިބޭ ޔޫއޭއީ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދު ކުރަނީ

ދުބާއީ (ޖުލައި 9) - ޔަމަނުގައި ތިބޭ ސިފައިންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 5
ޔޫއޭއީ އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ހިލޭ ސިމް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ދަތުރު ކުރާ ހުރިހާ މީހުންނަށް ހިލޭ ސިމް ކާޑު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 1
އޭ380ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރު؛ 40 މިނެޓް

ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެމިރޭޓްސް އިން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ރެކޯޑް ހެދީ ބިޔަ އެއާބަސް އޭ380 ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރުންނެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
އަބޫދާބީ އަށް މޮބައިލް ފޯން ވެންޑިން މެޝިން

ވެންޑިން މެޝިންގެ ހިދުމަތް އެންމެ ފުޅާކޮށް ދެމުން އަންނަނީ އެކި ކަހަލަ ބުއިންތަކާއި ޗޮކްލެޓް ކަހަލަ އެއްޗެހި ވިއްކުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެއަށް ވުރެ ފުޅާކޮށް ވެންޑިން މެޝިނުގެ ހިދުމަތް މިހާރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
އެމިރޭޓްސް ވެސް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ދިމާއަކަށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ވާނެ އެވެ. ދަތުރުމަތީގައި ފަސިންސަރުންނަށް ދޭ ކާނާ އާއި ބުއިންތައް ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނާނީ ޕްލާސްޓިކް އެއްޗެހީގަ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 11
މައްކާ ސަމިޓަށް ފަހު ގަތަރަށް އަނެއްކާވެސް ފާޑުކިއުން

މާތްވެގެންވާ މައްކާގައި މިދިޔަ ހަފުތާގައި ބޭއްވި ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ)ގެ ސަމިޓްގައި ފާސްކުރި ގަރާރަށް ތާއީދު ނުކުރުމުން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ ބައިވެރިން ގަތަރަށް އަނެއްކާ ވެސް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 6
"ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު

ރިޔާޒް (މެއި 13) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ބޭރުން ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި ދިން "ހަމަލާ"ގެ އަމާޒަކީ ސައުދީ އަރަބިއާގެ ދެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އެނާޖީ މިނިސްޓަރު ޚާލިދު އަލް ފާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2019 2
ޕަބްޖީ ކުޅެން ހުރަސް އަޅާތީ އަންބަކު ވަރި އަށް އެދެފި

ގިނަ ބަޔަކު އެ ގޭމަކަށް ދެވިހިފާފައިވާ ޕަބްޖީއަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުން މި ގޭމް މަނާ ކުރަމުން އަންނަ އިރު، ޔޫއޭއީގައި ވެސް ވަނީ ޕަބްޖީގެ މައްސަލާގައި ހައިރާންވާ ވަރުގެ ކަމެއް ހިނގައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2019 13
27 އަހަރު ކޯމާއެއްގައި އޮތް މީހަކު ހޭއަރައިފި

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 27) - ޓްރެފިކް އެކްސިޑެންޓުގައި 1991 ވަނަ އަހަރު ސީރިއަސް ޒަޚަމްތަކެއް ލިބުނު ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އަންހެނަކު 27 އަހަރު ކޯމާއެއްގައި އޮތުމަށް ފަހު ހޭއަރައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 6
މިސްކިތުގެ ހަމަލާއަށް ތައުރީފްކުރި މީހަކު ބޭރުކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (މާޗް 22) - ނިއު ޒީލެންޑުގެ ކްރައިސްޗާޗުގެ ދެ މިސްކިތަށް ދިން ހަމަލާ އަށް ފޭޭސްބުކްގައި ތައުރީފް ކުރި މީހަކު ޔޫއޭއީގައި އޭނާ އަދާކުރަމުން ދިޔަ ވަޒީފާ އިން ކަނޑާލުމަށް ފަހު އެ ގައުމުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2019 3
ވައި އެންމެ ނުސާފު ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް

އެއާ ކޮލިޓީ ނުވަތަ ވައިގެ ސާފުކަން އެންމެ ދަށް ގައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝް ކަމަށް އެއާވިޝުއަލް އިން ބުނެފި އެވެ.