10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 9
ފިރިމީހާގެ ފޯނު ބެލުމުން ތިން މަހަށް ޖަލަށް

ޔޫއޭއީގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ ފިރިމީހާގެ ފޯނު ހުޅުވައިގެން ބެލި މައްސަލައެއްގައި، ފިރިމީހާ ދައުވާ ކުރުމުން އަނބިމީހާ ތިން މަހަށް ޖަލަށް ލާން ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2018 5
އީރާނުގެ ވެރިކަން ބަދަލު ކުރަން ޖެހޭ: ސައުދީ- ޔޫއޭއީ

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - އީރާނުގައި މިހާރު އޮތް ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރަން ސައުދީ އަރަބިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ ސަފީރު ގޮވާލައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2018
އޯޕެކް ވަނީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ހަދާފައި: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ތެޔޮ އުފައްދާ ގައުމުތަކުގެ ޖަމިއްޔާ، އޯޕެކަކީ އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރަކަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން ހަދަމުންދާ ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 3
ޔޫއޭއީން ދިން އެހީ ގަބޫލް ނުކުރުމުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ

ކެރަލާ ސްޓޭޓް (އޮގަސްޓް 23) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން އެހީގެ ގޮތުގައި ދިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު އިންޑިއާގެ މައި ސަރުކާރުން ގަބޫލް ނުކުރުމުން ކެރަލާގެ ލީޑަރުން ރުޅިގަދަވެއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 32
ރާއްޖެ، ޔޫއޭއީ، ގަތަރުގެ އެހީ އިންޑިއާ ބޭނުމެއް ނުވި

އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓްގައި ފެންބޮޑުވެ، ލިބެމުންދާ ގެއްލުންތަކުންތަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން އެ ގައުމަށް ދޭން ނިންމި ފައިސާގެ އެހީ އާއި ގަތަރާއި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ފައިސާގެ އެހީ ގަބޫލު ނުކުރަން އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 2
އަބޫ ދާބީ އެއާޕޯޓަށް ވަނީ ޑްރޯނަކުން ހަމަލާދީފައި: ހޫތީ

އަބޫ ދާބީ (ޖުލައި 27) - ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސްގެ އަބޫ ދާބީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޑްރޯނަކުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2018 7
ގަތަރުގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ޔޫއޭއީ އަށް އަންގައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖުލައި 24) - ގަތަރުގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުން އަންގައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018 1
ޔޫއޭއީގެ މައްސަލަ ގަތަރުން އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 27) - ގަތަރާ މެދު އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު ގޮތަކަށް އަމަލު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގައި ދޯހާ އިން މައްސަލަ ޖައްސައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
ހުދައިދާ އޮތީ އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތް މަތީގައި

ޔަމަނަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ މިނިވަން ކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި އެމިރޭޓްސްގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ފަށާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން، އެ ރަށް މިހާރު އޮތީ އިންސާނީ ކާރިސާއެއްގެ ތުންފަތް މަތީގައި ކަމަށް، އދ. މަޖިލީހުގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ...

18 ޖޫން

June 18, 2018
ހުދައިދާގެ އެއާޕޯޓް އަދިވެސް ހޫތީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި

ޔަމަންގެ ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާގެ ވައިގެ ބަނދަރަށް ވެރިވެގަނެގެން އުޅުު ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ އަތްދަށުން އެ ބަނދަރު މިނިވަންކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޔަމަން ސަރުކާރުގެ ސިފައިން ބުނި ނަމަވެސް، އެ ބަނދަރު އަދިވެސް އޮތީ ހޫތީންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި ކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
ހުދައިދާ އިން ބޯފެނާއި ކާނާ ހުސްވިތާ 3 ދުވަސް

ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އޮތީ އެގައުމަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން އުޅޭ ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގަ އެވެ. އެ ރަށުން ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިން ފައްސައިލުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ބަލިކޮށްލުމަށްޓަކައި، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރާއި ޔަމަން ސަރުކާރުގެ ސިފައިން އެ ރަށް ހިސޯރު ކޮށްގެން އުޅޭތާ އެތައް ދުވަހެއް ވެއްޖެ...

16 ޖޫން

June 16, 2018
ޔަމަން ސިފައިން ހުދައިދާ އެއާޕޯޓް ހިފައިފި

ޔަމަންގެ ބަނދަރުމަތީ ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ އަށް އަތް ގަދަކޮށްގެން ތިބި ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް ދީ ބަލިކުރުމަށް ފަހު، ޔަމަން ސަރުކާރު ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ހުދައިދާގެ ވައިގެ ބަނދަރު ގެނެސްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 11
ހުދައިދާ ހިފުމަށް ސައޫދީ ލަޝްކަރުން ހަނގުރާމަ ފަށައިފި

ހޫތީ ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް، ޔަމަންގެ ބަނދަރު ރަށެއް ކަމަށްވާ ހުދައިދާ ހިފުމަށް، ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ގުޅިފައިވާ ލަޝްކަރުން ހަމަލާތައް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

June 13, 2018 2
ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުން ޖޯޑަން އަށް 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ޖޯޑްން އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ގަލްފުގެ އަރަބި ގައުމުތަކުން ޖޯޑްން އަށް އެހީގެ ގޮތުގައި 2.5 ބިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް...

03 ޖޫން

June 03, 2018 3
ޝެއިހް ޒައިދުގެ ވާހަކަ ބޮޑު ސްކްރީނަށް ގެންނަނީ

ޔޫއޭއީގެ ތަރައްގީގެ ބާނީގެ ގޮތުގައި ދެކޭ އެ ގައުމުގެ ފުރަތަމަ ރައީސް ޝެއިހް ޒައިދު ބިން ސުލްތާން އަލް ނަހްޔާން ހަޔާތުގެ ވާހަކަ އަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 3
ކެރަލާގެ ތަރުކާރީ ޔޫއޭއީ އަށް އެތެރެކުރުން މަނާކޮށްފި

އަބޫ ދާބީ (މެއި 30) - ނިޕާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގެ މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް އެތެރެ ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 1
ސައުދީ، ޔޫއޭއީގެ މުދާ ގަތަރުގެ ފިހާރަތަކުން ނަގަނީ

ދޯހާ (މެއި 27) - ގަަތަރާ މިދިޔަ އަހަރު ގުޅުން ކަނޑާލި ގައުމުތަކުގެ މުދާ ގަތަރުގެ ފިހާރަތަކުން ނެގުމަށް އަންގައިފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2018 19
100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑެއް އަބޫ ދާބީ ފަންޑަށް

ރާއްޖެއިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު (1.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ބޮންޑެއް އަބޫ ދާބީ ފަންޑަށް ވިއްކައިފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2018 13
ރާއްޖޭގައި ޔޫއޭއީގެ އެމްބަސީއެއް ހުޅުވަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ އެމްބަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ހުޅުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 1
ގަތަރު، ސައުދީ، ޔޫއޭއީގެ ލީޑަރުންނާ ޓްްރަމްޕް ބައްދަލު ކުރައްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 25) - ގަތަރާއި ސައުދީ އަރަބިއާ އަދި ޔޫއޭއީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ގަލްފް ކޯޕަރޭޝަން ކައުންސިލް (ޖީސީސީ) ގެ ލީޑަރުންނާއި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ބައްދަލު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 29
"ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވޭ، ތަރައްގީ އަށް އެހީވާނަން"

ރާއްޖޭގެ އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުމަށް ލޮޅުން އަރާ ކޮންމެ ކަމަކާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށާއި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް އެހީތެރިވުމުގައި ދެމިތިބޭނެ ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އާއި ޔޫއޭއީ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.