28 އޯގަސްޓް

August 28, 2020
މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް ޔުއެފާ ރައީސްގެ ތާއީދު

ޒިއުރިކް (އޮގަސްޓް 28) - މި އަހަރު ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގާއި ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން އެއް ލެގު އުސޫލުން އެއް ސަރަހައްދެއްގައި މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓަށް މެޗުތައް ކުރިއަށްދިޔައިރު މެޗުތަކުގެ ވާދަވެރިކަން ފެނުމުން އެކަމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2020
"ޕޮޒިޓިވް ކޭހެއް ފެނުނަސް ރެއާލްގެ ހާލަތު ރަނގަޅު"

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 29) - ރެއާލް މެޑްރިޑް މަރިއާނޯ ޑިއާޒް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވުމާ ގުޅިގެން އެ ޓީމުގެ ހާލަތު ވަރަށް ކައިރިން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު އެ ޓީމުގެ ކަންތައްތައް އޮތީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2020 6
"ސިޓީގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެންޖެހޭ މީހުން އެބަތިބި"

މެންޗެސްޓާ (ޖުލައި 15) - ޔުއެފާ އިން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ސަސްޕެންޑްކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ޓީމަކީ މަކަރު ހަދާ އޮޅުވާލާ ޓީމެއް ކަމަށް ތުހުމަތުތަކެއްކުރި މީހުން އެބަތިބި ކަމަށާއި ސިޓީގެ ކިބައިން އެ އެންމެން މާފަށް އެދެންޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2020 1
މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ސަސްޕެންޝަން ކޯޓުން އުވާލައިފި

ޒިއުރިކް (ޖުލައި 13) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުފާނުގެ މައްސަލަ ބަލައި ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން އެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލައިފަ އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމަށް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި

ލަންޑަން (ޖުލައި 5) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މައްސަލަ މި ވަގުތު ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) އިން ބަލަމުން އަންނައިރު، އެ މައްސަލައިގައި ސިޓީ އަދަބުން ސަލާމަތްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އޮގަސްޓް މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ނިޔޯން (ޖޫން 18) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ފެށިގެން މިނީ މުބާރާތެއްގެ ގޮތުގައި ޕޯޗުގަލްގެ ލިޒްބަންގައި އޮގަސްޓް 12-23 އަށް ބާއްވަން ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ބާއްވަން ގައުމުތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް

ޒިއުރިކް (ޖޫން 10) - މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ބާކީ މެޗުތައް ޔުއެފާ އިން ކަނޑައަޅާ މިނީ ޓޯނަމެންޓް ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް ބާއްވަން ޔޫރަޕްގެ އެކި ގައުމުތަކުން ހުށަހަޅަަން ފަށައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
ޔޫރަޕް ފުޓްބޯޅައާ މެދު ކެފެރިންގެ އުއްމީދީ ވާހަކަތަކެއް

ލިޒްބަން، ޕޯޗުގަލް (ޖޫން 20) – ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ މި ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އޮގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކުރަން އަމާޒުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް އެލެކްޒެންޑާ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2020
ކޯޓުގައި އޮތް ސިޓީ މައްސަަލަ އަންނަ މަހަށް ތާވަލުކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މެއި 20) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް އަންނަ މަހު ފަށަން މައްސަލަ ކޯޓް އޮފް އާބިޓްރޭޝަން ފޯ ސްޕޯޓްސް (ސީއޭއެސް) ނިންމައިފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 1
"ސީޒަން ފެށޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް"

ނިޔޯން، ފްރާންސް (އޭޕްރިލް 30) – ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން އަލުން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ޔަގީނުން ވެސް އެބައޮތް ކަމަށް ޔުއެފާގެ މެޑިކަލް ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

24 އެޕްރީލް

April 24, 2020
ސީޒަން ކެންސަލްކުރެވިދާނެ އެކަމަކު ޝަރުތަކާ އެކު

ޒިއުރިކް (އޭޕްރީލް 24) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕް ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަނާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ އިހުތިޔާރު އެ ގައުމުތަކުގެ ފުޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންތަކަށް އެބައޮތް ކަމަށާއި އެކަމަކު ޔުއެފާގެ ވަކި ޝަރުތުތަކެއް ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގު އޮގަސްޓުގައި؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 23) – ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ފުރިހަމަކޮށް، ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔުރޮޕާ ލީގުގެ މެޗުތައް އޮގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށް ޔުއެފާ އާއި ޔޫރަޕިއަން ކްލަބް އެސޯސިއޭޝަނުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް އޮގަސްޓް 29 ގައި؟

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 17) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު އޮގަސްޓް 29 ވަނަ ދުވަހު ކުޅެން ޔުއެފާ އިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 2
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕްގެ ލީގުތައް ކެންސަލްނުކުރާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 16) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ ލީގުތައް ކެންސަލްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް ޔޫރަޕިއަން ލީގު ގްރޫޕުން ބުނެފި އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 3
"ލީގު ކެންސަލް ކުރިޔަސް ލިވަޕޫލަށް ތަށި ދޭނެ"

ވިއޭނާ، އޮސްޓްރިއާ (އޭޕްރީލް 7) - ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ހުއްޓާލާފައިވާ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނަސް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި މި ވަގުތު އޮތް ލިވަޕޫލަށް ލީގު ތަށި ދޭ ގޮތަށް ކަނޑައެޅޭނެ ކަމަށް ޔުއެފާގެ ރައީސް ސްލޮވީނިއާގެ އަލެކްސަންޑަ ކެފެރިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2020
ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު ކެންސަލްކުރަންޖެހިދާނެ

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 6) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ފެތުރޭތީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފައިވާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ޔޫރޮޕާ ލީގު އަލުން ފަށަން ހާލަތެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެއްޖެނަމަ އެ ދެ މުބާރާތް ކެންސަލްކުރަން ވެސް ޖެހިދާނެ ކަމަށް ޔުއެފާ އިން ބުނެފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020 4
ސީޒަން ފުރިހަމަނުކުރާ ނަމަ ޔޫރަޕުން ޖާގަ ގެއްލިދާނެ

ނިޔޯން (އޭޕްރިލް 4) – ސީޒަން ފުރިހަމަނުކޮށް ނިންމާލާ ލީގުތަކުގެ ކްލަބްތަކަށް އަންނަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ކްލަބް މުބާރާތްތަކުން ފުރުސަތު ނުލިބިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް އެލެކްސެންޑާ ކެފެރިން ދެއްވައިފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020
އަވަސްއަރުވާލުން އެއްގޮތްކުރީ ޓްރަމްޕްގެ އަމަލުތަކާ

އަމްސްޓަޑަމް (އޭޕްރީލް 3) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ ހުއްޓާލާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ކުރިއަށްގެންދަން މަސައްކަތްކުރާއިރު އަމަލުކުރަންޖެހޭނީ ރަނގަޅު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ކަމަށާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް އަމަލުކުރައްވާ ގޮތަށް އަމަލުނުކުރަން އަޔަކްސްގެ ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު މާކް އޯވަމާސް އެދިއްޖެ އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ސިޓީގެ އަދަބު ދަމަހައްޓަން ބާރުއަޅާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް

މެންޗެސްޓާ (މާޗް 29) - ޔޫރަޕްގެ މުބާރާތްތަކުން ކުރިއަށް އޮތް ދެ ސީޒަނަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާ މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ އިސްތިއުނާފުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ނުގެންދެވުނު ނަމަވެސް އެ...

March 29, 2020 1
ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ގެއްލުމުގެ ބިރު އެބައޮތް: ޔުއެފާ

މިލާން (މާޗް 29) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ޔޫރަޕްގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަށް އަލުން ފަށަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ނުގޮސްފިނަމަ ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ގެއްލުމުގެ...

24 މާޗް

March 24, 2020 1
ޔޫރަޕްގެ ފައިނަލްތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކޮށްފި

ޒިއުރިކް (މާޗް 24) - ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ޔޫރަޕްގެ ކްލަބް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކުގެ ފައިނަލް މެޗުތައް މުއްދަތެއް ނެތްގޮތަށް ފަސްކުރަން ޔޫރަޕްގެ މައި ފުޓްބޯޅަ އިދާރާ ޔުއެފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.