12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 12) - ފަސް އަހަރު ތެރޭ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ބާއްވާ ތިން ވަނަ އިންތިޚާބުގައި މިއަދު ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019 1
ލޮރީގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިބީ ވިއެޓްނާމް މީހުން

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 2) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިރުމަތީގެ އެސެކްސް އިން ރެފްރިޖަރޭޓެޑް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު 39 މީހުންނަކީ ވިއެޓްނާމް ބައެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019
96 އަހަރަށް ފަހު އިނގިރޭސިން ވިންޓާ އިލެކްޝަނަކަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 31) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ވިންޓަގައި އާއްމު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ނުކުރާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރު މި ވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހު އާއްމު އިންތިޚާބެއް ބާއްވަން...

October 31, 2019 7
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް އަލަށް ރެސިޑެންޓް ސަފީރެއް

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްވެ ހުންނަވާ ގޮތަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ސަފީރަކު ކަނޑައަޅުއްވައި، އޭނާގެ މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 5
މަރުވެފައި ތިބި ބަޔަކު ފެނުނު ލޮރީ ޑްރައިވަރަށް ދައުވާ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން މަރުވެފައިވާ 39 މީހަކު ފެނުނު ލޮރީގެ ޑްރައިވަރުގެ މައްޗަށް މީހުން މެރުމާއި މީހުން ވަގަށް ނެގުމުގެ ދައުވާ އުފުލައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 2
ލޮރީން މީހުން މަރުވި މައްސަލާގައި 4 މީހަކަށް ތުހުމަތު

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 26) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިރުމަތީގެ އެސެކްސް އިން ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 39 މީހުން ފެނުނު މައްސަލާގައި ހަތަރު މީހަކާ ފުލުހުން ސުވާލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019 8
ލޮރީގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި ތިބީ ޗައިނާ މީހުން

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 25) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން ޓްރަކް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން ފެނުނު މަރުވެފައިވާ 39 މީހުންނަކީ މުޅިން ވެސް ޗައިނާގެ ރައްޔިތުން ކަމަށް އިނގިރޭސި ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 1
ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން 39 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފެނިއްޖެ

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 23) - ލަންޑަނާ ކައިރި ހިސާބަކުން ޓްރަކް ލޮރީއެއްގެ ތެރޭން މަރުވެފައިވާ 39 މީހެއްގެ ހަށިގަނޑު ފުލުހުން ހޯދައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 3
ޔޫކޭގެ ބަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރުކުރަން ފަށައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ބަސްތަކުގައި ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގެ ނިންމުން އީޔޫ އަށް

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމުގެ ތާރީޚު މި މަހު 31 އަށް ވުރެ ލަސްކުރަން ޕާލަމެންޓުން އިއްޔެ ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ ނިންމުން ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އީޔޫ އަށް ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2019 1
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެކު މެންބަރުން ޕާލަމެންޓަށް

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑްކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި މުހިންމު ނިންމުމާ އެކު މެންބަރުން މިއަދު ޕާލަމެންޓަށް ނުކުންނަށް ނިންމައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސިންގެ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލައިފި ކަމަށް ތެހެރާނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 1
އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަން ދަނީ ތައްޔާރުވަމުން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 9) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ތެޔޮ ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދޫކޮށްލުމަށް ގާނޫނީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާން އައްބާސް މުސަވީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ޕާލަމެންޓުގައި ބޮޑު ވަޒީރު ޖޯންސަން އަށް ނާކާމިޔާބު

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އޮކްޓޯބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު އެކަން ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކުރައްވަމުން ގެންދެވި މަސައްކަތަށް ޕާލަމެންޓުގައި ފުލުފުލުން ނާކާމިޔާބީއާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019 14
އުކުޅަހުގައި ސައިންސްވެރިންގެ ކޮންފަރެންސް ފަށައިފި

އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރިކްސް އިންޖިނިއާސް އިން އއ. އުކުޅަހުގައި ބާއްވާ ސައިންސްވެރިންގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ކޮންފަރެންސާއި އުގައިލް ފައުންޑޭޝަނުން ބާއްވާ ޓެކްފެއާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
އިނގިރޭސިން ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލަފާނެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 14) - ޖިބްރޯލްޓާގެ ބޭރުން އިނގިރޭސި ސިފައިން އަރާ ހިފެހެއްޓި އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ވަރަށް އަވަހަށް ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އީރާނުގ ޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 14
މަތިންދާ ބޯޓުން ފުންމާލި ކުއްޖާގެ ބައިތައް ހޯދައިފި

އެންޓަނަނަރީވޯ، މަޑަގަސްކަރަ (އޮގަަސްޓް 8) - ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ދޮރު ހުޅުވުމަށް ފަހު ފުންމާލި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ދަރިވަރުގެ ހަށިގަނޑުގެ ބައިތައް މަޑަގަސްކަރައިގެ އެކި އަވަހަށްތަކުން ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2019
ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުން އިންޑިއާގެ 9 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 26) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިން އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ޕެނަމާގެ ދިދަ ނަގާފައިވާ އެމްޓީ ރިއާގައި ތިބި އިންޑިއާގެ 12 ފަޅުވެރިންގެ ތެރޭން ނުވަ މީހުން...

July 26, 2019 3
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޯޓުތަކަށް ގަލްފުގައި ހިމާޔަތް ދެނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 26) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ބޯޓުތަކަށް އެ ގައުމުގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ މަނަވަރުތަކުން ހިމާޔަތް ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2019 5
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރަކީ ބޮރިސް ޖޯންސަން

ލަންޑަން (ޖުލައި 23) - ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ މަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގަތުމާ އެކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާ ބޮޑު ވަޒީރުގެ މަގާމު ބޮރިސް ޖޯންސަން ކަށަވަރު ކުރައްވައިފި އެވެ.

July 23, 2019 2
ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ފޮޓޯތައް އާއްމުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ހިފެހެއްޓި ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ ފަޅުވެރިންގެ ފޮޓޯތައް އީރާނުގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 1
"ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލާނީ ފަޅުވެރިން އެއްބާރުލުން ދޭ ނަމަ"

ތެހެރާން (ޖުލައި 21) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަނިކޮށް ހިފަހައްޓާފައިވާ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ދޫކޮށްލާނީ ތަހުގީގުގައި ޓޭންކަރުގެ ފަޅުވެރިން އެއްބާރުލުން ދޭ މިންވަރެއްގެ މައްޗަށް ބަލާފައި ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި އެވެ.

July 21, 2019
ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓާ ވީޑިއޯ އީރާނުން އާއްމުކޮށްފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 21) - ހޮޒްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓާ ވީޑިއޯ އީރާނުގެ ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑް ކޯޕްސް (އައިއާރުޖީސީ) އިން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

July 21, 2019 3
އީރާނުން ހިފެހެއްޓި ޓޭންކަރުގައި އިންޑިއާގެ 18 ކްރޫން

ނިއު ދިއްލީ (ޖުލައި 21) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ބޯޓުގައި އިންޑިއާގެ 18 ފަޅުވެރިން ތިބި ކަމަށް ނިއު ދިއްލީން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 19
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް އީރާނުން ހިފަހައްޓައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 20) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރެއް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުން އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.