30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 1
ގަރުނެއް ފަހުން އިނގިރޭސިން ބެލްފޯ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - ފަލަސްތީނުގެ ބިމުގައި ޔަހޫދީން ވަޒަންވެރި ކުރުވައި އިޒްރޭލް އުފައްދަން މެދުވެރިވި ބެލްފޯ ޑިކްލަރޭޝަނަށް ގަރުނެއްވީ އިރު އެ ގަރާރުގެ ދިފާއުގައި އިނގިރޭސިން މިއަދު ވެސް ދަނީ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2017
ކަރު ތެރެއިން މަހެއް ނަގައި ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި، ދިރިދިރި އޮތް މަހެއް ހިފައިގެން ސަމާސާކުރަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަސް ކަރު ތެރެއަށް ވެއްޓިގެން ނޭވާ ހޮޅި ބެދި، ހިތް ހުއްޓުނު މީހެއްގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 21
ދިވެހިން ޔޫކޭއަށް އެތެރެވެވޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ހަދައިފި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެއާޕޯޓުތަކާއި ޔޫރަޕްގެ ބައެއް ބަނދަރުތަކުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ "ރެޖިސްޓާޑް ޓްރެވަލް ސާވިސް"ގެ ޚިދުމަތް ދިވެހިންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 12
ސޫކީ އަށް ދިން ފްރީޑަމް އޮފް އޮކްސްފޯޑް ލަގަބު އަތުލައިފި

ލަންޑަން (އޮކްޓޯބަރު 4) - މިއަންމާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސެލާ އަން ސަން ސޫކީ އަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ސިޓީން ދީފައިވާ "ފްރީޑަމް އޮފް އޮކްސްފޯޑް" ލަގަބު އަތުލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2017 2
މީހަކު މެރުމުގެ ތުހުމަތު ހަރުފަޔަކަށް

އިންގްލެންޑުގައި ހަރުފަ ގެންގުޅޭ މީހަކު އޭނާގެ ކޮޓަރި ތެރޭ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު އިރު އޭނާ ކައިރީގައި، އޭނާގެ އޮޅު ހަރުފަ އޮތުމުން މަރުގެ ތުހުމަތު ހަރުފަޔަށް ކޮށް ތަހުގީގު ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 4
ހިތުގެ ޑޮކްޓަރެއް، މިހާރު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރެއް

ހިތުގެ އޮޕަރޭޝަންތައް ކުރުމުގައި ތަޖުރިބާ ހުރި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރަކު، އޭނާ މަސައްކަތްކުރި ހޮސްޕިޓަލުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުން ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުން ޓެކްސީކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 5
ފަޅުވެރިންނަށް މުސާރަ ދޭން އިންޑިއާގެ ބޯޓު ވިއްކާލަން އަންގައިފި

ލަންޑަން (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސްކޮޓްލެންޑުގައި ހިފަހައްްޓާފައިވާ އިންޑިއާގެ ބޯޓުގެ ފަޅުވެރިންނަށް ނުދީވާ މުސާރަ ދިނުމަށް އެ ބޯޓު އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން...

September 16, 2017
ކުއްލި މަރުގެ ސަބަބަކަށް ވީ އިސްތަށި ގުޅައެއް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން 16 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖަކު ކޮލެޖުގައި ހުއްޓާ ކުއްލިއަކަށް މަރުވުމުން ހިންގި ތަހުގީގުން، އެ ކުއްޖާ މަރުވީ ބަނޑުގައި އޮތް އިސްތަށި ގުޅައައެއްގެ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 2
ޔޫކޭގެ އެންމެ ޒުވާން ގްރެޖުއޭޓަށް 13 އަހަރު

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އެންމެ ޒުވާން ގްރެޖުއޭޓަކަށް ވަންގް ޕޮކް ލޯ ވެއްޖެ އެވެ. އުމުރުން 13 އަހަރުގެ ވަންގް ހިސާބު މާއްދާއިން ޑިގްރީ ހާސިލުކޮށްފައި ވަނީ ފަސްޓް ކްލާސް އޮނާޒް އާއެކުގަ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 14
ވަކީލުންގެ ސަސްޕެންޝަނަށް ޔޫކޭ، ކެނެޑާގެ ފާޑުކިޔުން

ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން އުޅުނު ޕެޓިޝަނަކާ ގުޅިގެން 54 ވަކީލަކު ސަސްޕެންޑް ކުރުމުން އިނގިރޭސިވިލާތާއި ކެނެޑާއިން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017
ޔަތީމުޚާނާއިން ގެނައި ކުއްޖާ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީގައި

މިހާރު އުމުރުން 21 އަހަރު ވެފައިވާ ބްރިއަން ވައިޓް އަކީ ޒިމްބާބުވޭގެ ޔަތީމުޚާނާއެއްގައި އުޅެ ބޮޑުވި ކުއްޖެކެވެ. މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން އިނގިރޭސި ދެމަފިރިއަކު އޭނާ އެޑޮޕްޓްކޮށްގެން އެ ގައުމަށް ގެންދިއުމުން އޭނާ އުޅެމުން ދަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތުގަ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2017 5
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނުވަ މީހަކު ބައިސްކަލުގައި ހައްޖަށް

ޖިއްދާ (އޮގަސްޓް 21) - ހައްޖަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލުގައި ދަތުރު ފެށި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނުވަ މީހަކު ހަ ހަފުތާގެ ދަތުރަށް ފަހު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2017 2
ޔޫކޭ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ރާއްޖެއިން ބަލައިގަންނަން ފަށަނީ

އިިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދިވެހިން ދިއުމުގެ ވިސާ އެޕްލިކޭޝަން ވަގުތީ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

August 07, 2017
ރޯގާއަށް ފަރުވާއެއް ހޯދުމުގައި މުހިއްމު ކުރިއެރުމެއް

އަރިދަފުސް ރޯގާ އަށް ފަރުވާއެއް ހޯދަން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ވަރަށް މުހިއްމު ހިސާބަކަށް ދެވިއްޖެ ކަމަށް ސައިންސްވެރިން ބުނެފި އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 2
އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އިގްތިސާދު މި އަހަރު ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރި މިންވަރު އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް (އައިއެމްއެފް) އިން ދަށްކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 1
ދަރިފުޅު މަރުވާން ދޫކޮށްލަން ޑޮކްޓަރުން ބުނާތީ ކޯޓަށް

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އުފަންވި ކުޑަ ކުއްޖެއް ކަމަށްވާ ޗާލީ ގާޑް ބަލިކަމުން އޭނާގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. މިހާރު ލައިފް ސަޕޯޓިންގެ އެހީގައި ނޭވާލާ މި ތުއްތު ކުއްޖާގެ ލައިފް ސަޕޯޓް ނައްޓާލަން ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ނިންމާފަ އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މައިންބަފައިން ކަމަށްވާ ކްރިސް ގާޑް އާއި ކޯނީ...

17 ޖުލައި

July 17, 2017
ކިރަށް އެލާޖިކްވާ ކުއްޖަކަށް ޗީޒް ދިނުމުން މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސްކޫލެއްގައި، ކިރަށް އެލާޖިކްވާ 13 އަހަރުގެ އިންޑިއާ ފިރިހެން ކުއްޖަކަށް އޭނާގެ އެކުވެރިން ޗީޒް ސޭންޑުވިޗެއް ކާންދިނުމުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2017 6
އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުންނަށް ލޮނުމެދު މަނާ

އިނގިރޭސި ޝާހީ އާއިލާގެ ބޭފުޅުން ގަނޑުވަރު ތެރޭގައި އުޅުއްވާ ގޮތާ ބެހޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތައް ދެކެވެ އެވެ. އެ ބޭފުޅުންގެ ކޮންމެ ފަރިއްކޮޅުގައި އާދައިގެ މީހެއްގެ ގޭގައި ބާއްވާ ޕާޓީއެއްގައި ހުންނާނެ ހުރިހާ ކާނާއެއް ހުރުމަކީ ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ނުވަތަ ވަރަށް އާދައިގެ ފަރިއްކޮޅަކަށް ވެސް ވެދާނެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 5
ގަތަރަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައް އުވާލަން ޖޯންސަން ގޮވާލައިފި

ކުވޭތު ސިޓީ (ޖުލައި 9) - ގަތަރަށް އެޅި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އުވާލުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކަށް އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2017 8
އިނގިރޭސި ބޮޑު ވަޒީރު އާ ސަރުކާރެއް އުފައްދަނީ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - ޕާލަމެންޓުގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް ނުލިބުނު ނަމަވެސް މައިނޮރިޓީގެ ތާއީދާ އެކު އާ ސަރުކާރެއް އުފެއްދުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި ނިންމަވައި...

June 09, 2017 6
ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ގެއްލިއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 9) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އިއްޔެ ބޭއްވި އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ ކޮންޒަވެޓިވް ޕާޓީ އަށް އަޣުލަބިއްޔަތު ނުލިބޭނެކަން މިހާތަނަށް ސާފުކުރި ނަތީޖާތަކުން...

08 ޖޫން

June 08, 2017 1
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި

ލަންޑަން (ޖޫން 8) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ފަށައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2017 2
ލަންޑަންގައި ދެން ހަމަލާ ދިނީ މޮރޮކޯ-އިޓަލީ މީހެއް

ލަންޑަން (ޖޫން 6) - ލަންޑަން ބްރިޖުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަމަލާ ދިން ތިން ވަނަ މީހަކީ މޮރޮކޯ-އިޓަލީ އަށް ނިސްބަތްވާ 22 އަހަރުގެ ޔޫސުފް ޒަގްބާ ކިޔާ މީހެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

June 06, 2017 9
ޓްރަމްޕާއި ލަންޑަނުގެ މޭޔަރުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެއްޖެ

ލަންޑަން (ޖޫން 6) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ލަންޑަނުގައި ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ލަންޑަނުގެ މޭޔަރު ސޯދިގު ޚާން އަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ދެއްވާ...