25 މެއި

May 25, 2017 1
މެންޗެސްޓާ ބޮމުގެ ހަމަލާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ހޯދަނީ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 25) - މެންޗެސްޓާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދީ 22 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ފަހަތުގައިވާ މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާކޮށް މިހާތަނަށް ހަތް މީހުން ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

May 25, 2017
ކުޑައިރުގެ ލޯބި ލިބުނީ 34 އަހަރު ފަހުން

ސޫޒަން މާޗެންޓް އާއި ކެވިން ބައްދަލުވީ 1979 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ވަކިވިތާ 30 އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެކަކު އަނެކަކަށް ހިތް އެދޭ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނައި މި ގުޅުމަކީ އަލަތު ލޯބި ދުވަހަކު ވެސް...

24 މެއި

May 24, 2017 3
މެންޗެސްޓާގައި ބޮން ގޮއްވި ސަލްމާން އާބިދީ އަކީ ކާކު؟

މެންޗެސްޓާ (މެއި 24) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ސަލްމާން ރަމަދާން އާބިދީ ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2017
މެންޗެސްޓާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދިނީ އައިއެސް އިން

މެންޗެސްޓާ (މެއި 23) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ބޮމުގެ ހަމަލާ ދީ 22 މީހުން މަރުވި ހާދިސާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އުފުލައިފި އެވެ.

May 23, 2017 9
މެންޗެސްޓާގެ ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 19 މީހުން މަރުވެއްޖެ

މެންޗެސްޓާ (މެއި 23) - މެންޗެސްޓާ އެރީނާގައި ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގައި 19 މީހުން މަރުވެ، 50 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2017 8
ކެންސަރު ޖެހުމުން ފިރިމީހާ ގާތުން ވަރިވެ މަޖާކުރަނީ

އަނަބެލް ނޯޗިރީ އަކީ ލަންޑަންގެ އިރުމަތީގައި ދިރިއުޅޭ އާޓް ޓީޗަރެކެވެ. އޭނާއަށް ކަށީގެ ކެންސަރު ޖެހި 2016 ގައި ބަލީގެ ހަތަރު ވަނަ ސްޓޭޖަށް ދިޔަ އެވެ. އަދި އެ ބަލިން އޭނާ ދެން ގަދަނުވާނެކަން ނޯޗިރީ އަށް ޔަގީންވި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017
101 އަހަރުގެ މީހަކު ސްކައިޑައިވްކޮށް ރެކޯޑް ހަދައިފި

ސްކައިޑައިވިން އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ބިރު ގަންނަ ކުޅިވަރެކެވެ. މަތިންދާބޯޓަކުން ފުންމާލުމަކީ ގިނަ މީހުން އުމުރުން އެންމެ ފަހަރަކު ނަމަވެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާއެއް ނޫނެވެ.

12 މެއި

May 12, 2017 21
ނަޝީދު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ސްރީލަންކާގައި ހުންނެވުމަށް ފަހު، އެމަނިކުފާނަށް ހިމާޔަތް ދީފައިވާ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އަނެއްކާވެސް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 3
ހަމައެކަނި ނިދައިގެން ކެލޮރީޒް އަންދާ ޖިމް ކްލާހެއް

ޖިމަށް ދިއުމަކީ ބޮޑު ކަމަކަށް ވޭ ހެއްޔެވެ؟ ކަސްރަތު ކުރުމަކީ ކުރާހިތްވާ ކަމަކަށް ނުވިޔަސް ބަރުދަން ލުއިކުރަން ކޮންމެހެން ވެސް ކަސްރަތުކުރަން މަޖުބޫރުވެގެން އުޅެން ހެއްޔެވެ؟

23 އެޕްރީލް

April 23, 2017
ކުޑަ ބެޓެރިއެއް ދިރުނު ކުއްޖަކު މަރާ ހަނގުރާމަކުރަނީ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި، އުމުރުން ދެ އަހަރުގެ ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ކުޑަކުޑަ ލިތިއަމް "ބަޓްން" ބެޓެރިއެއް ދިރުމުގެ ސަބަބުން ހާލު ދެރަވެ ފަރުވާ ދެމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ. މި ކުއްޖާގެ ފުރާނަ...

April 23, 2017
މާމަ ދަރިންގެ އަދަދު 150 އިން މަތީގައި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ، އުމުރުން 97 އަހަރުގެ މާގްރެޓް ހޮވާތު ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި އެންމެ ބޮޑީ އޭނާގެ އާއިލާ އެވެ. އެންމެ ފަހުން ގުނިއިރު މާގްރެޓްގެ މާމަ ދަރިންނާއި މުނިމާމަ...

18 އެޕްރީލް

April 18, 2017 3
އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އާއްމު އިންތިޚާބު ޖޫން 8 ގައި

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 18) - އަންނަ ޖޫން މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އާއްމު އިންތިޚާބު ބާއްވާނެކަން ބޮޑު ވަޒީރު ތެރޭސާ މެއި މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2017
ފެން ފުޅީގެ ބަދަލުގައި "ފެން ގުޅަ"

އުކާލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ އެކައްޗަކީ، ފެން ހުސްކުރި ފުޅި އެވެ. އެހެންވެ މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ކުންފުންޏަކުން ފުޅީގައި ފެން ބަންދުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެ ފަދަ އީޖާދެއް ކޮށްފި އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުމަކީ "ފެން ގުޅަ" އެކެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2017 1
އާއިލާގެ ނުރުހުމުގައި ލައިފްސަޕޯޓް ނައްޓާލަން ހުއްދަދީފި

ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ޖެނެޓިކް ބައްޔެއްގައި ސިކުނޑި އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބި ހަރަކާތް ހުއްޓިފައި އޮތް ތުއްތުކުއްޖެއްގެ ލައިފް ސަޕޯޓް ނައްޓާލަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ހައި ކޯޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ. އަށް މަހުގެ ޗާލީ ގާޑްގެ ބައްޔަށް ފަރުވާ ނުދީ ދޫކޮށްލުގެ ހުއްދަ ލަންޑަންގެ ގްރޭޓް އޯމަންޑް ސްޓްރީޓް ހޮސްޕިޓަލަށް ފަނޑިޔާރަކު...

06 އެޕްރީލް

April 06, 2017 13
ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވާ މަންޒަރު ދެކެން ބޭނުން: ޑޯރިސް

އެކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ފައްކާވާ މަންޒަރު ދެކެވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންވާ ކަން، ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މަޝްވަރާ އަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިސް މަންދޫބު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީއާ އެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގައި ހަނދާން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ކަމަށް އިނގިރޭސި ސަފީރު ޖޭމްސް ޑޯރިސް ރޭ...

30 މާޗް

March 30, 2017 2
އިނގިރޭސި ވިލާތް އީޔޫއިން ވަކިވުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތް ޔޫރަޕްގެ އިއްތިހާދު (އީޔޫ) އިން ވަކިވުމަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރަސްމީކޮށް ފަށައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 3
ޔޫކޭ ޕާލިމެންޓު ކައިރީ ހަމަލާދީ ތިން މީހަކު މަރާލައިފި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކައިރީގައި ހަމަލާދީ ތިން މީހަކު މަރާލައި މަޖިލިސް ތެރޭގައި ފުލުހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ ޒަހަމްކޮށްލުމާ އެކު އެ ގައުމު ކުއްލި ހާލަތަށް...

March 22, 2017 5
ޕާލިމެންޓުގައި ބަޑިޖެހިއިރު މިނިސްޓަރު ސައީދު ހުންނެވި

އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިސް ކައިރީގައި މިއަދު ބަޑިޖަހައި ތިން މީހަކު މަރާލި ހާދިސާ ހިންގިިއިރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދާއި ރާއްޖެއިން އިނގިރޭސި ވިލާތަށް...

01 މާޗް

March 01, 2017 2
ދަރިންގެ ހަމުގެ ކުލައިން ހައިރާންކަން

ކެތަރީން ހޯވާތު ދެ ފަހަރު ބަލިވެ އިނދެ ވިހޭ ދެ ދަރިން ފެނިފައި ވެސް ޑޮކްޓަރުން ތިބީ ހައިރާން ވެފަ އެވެ. ހަމާއި ލޮލުގެ ކުލައިން ފެންނަނީ މުޅިން ތަފާތު ކަމެކެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 4
އެކުގައި 27 އަހަރު: ފިރިމީހާއާ ވަކިކޮށް ފޮނުވާލައިފި

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 27) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން 27 އަހަރު ވަންދެން އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ނަމަވެސް ސިންގަޕޫރުގެ އަންހެން މީހާ އެންމެ ފަހުން ޑިޕޯޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 5
އަޖުމަ ބަލަން ދިން ބޭހަކުން ބޮޑު ބިރުވެރިކަމެއް

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވޯޑެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި ބަލި މީހުންތަކެއް އެމީހުންގެ ގައިގައި އަޅާ ވޭނުން ހަޅޭއްލަވައި ރޮމުން ދިޔަ އެވެ. އެމީހުންގެ ގުނަވަންތައް ފޭލް ވަނީ އެވެ. އެމީހުންގެ ބޯ ވަނީ ދުޅަވެފަ އެވެ. ދިފާއީ ނިޒާމް ހުއްޓުމަކަށް އަންނާތީ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ހޮޑުލެވެމުން ދިޔަ އެވެ. ސިފަވަނީ ބިރުވެރި ފިލްމެއްގެ މަންޒަރެކެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ދެ ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ޑީލަށް ޔުނިލެވާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - އެމެރިކާގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކްރާފްޓް ހެއިންޒް އިން ހުށަހެޅި 143 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ޑީލަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިލެވާ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 12
"ލަދު ކުޑަ މަންމަ" 13 ވަނަ ދަރިއަށް ބަލިވެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުރި އެންމެ ދަރިން ގިނަ މީހާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ، 12 ދަރިންގެ މަންމަ ޝެރީލް ޕްރުދަމް 13 ވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް އަނެއްކާވެސް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 1
މި ކުއްޖާގެ ސިފަޔާއި އުމުރު ހާސްބައި ތަފާތު

އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގައި ވެސް މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ޖެހުނީ މޫނުގައި ހުރި ރޫތައް ގިނަކަމުން ފޭސްލިފްޓް ސާޖަރީ ހަދާށެވެ. ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީހުންނަށް ނުޖެހޭ މި ބަލީގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސިފަ ހުންނަނީ 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކާ އެއްގޮތަށެވެ.