20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2017
ދެ ވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރި ޑީލަށް ޔުނިލެވާ ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 20) - އެމެރިކާގައި ކާބޯތަކެތި އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ކްރާފްޓް ހެއިންޒް އިން ހުށަހެޅި 143 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގު ބޮޑު ޑީލަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ޔުނިލެވާ ކުންފުނިން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2017 12
"ލަދު ކުޑަ މަންމަ" 13 ވަނަ ދަރިއަށް ބަލިވެ

އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި ހުރި އެންމެ ދަރިން ގިނަ މީހާގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ، 12 ދަރިންގެ މަންމަ ޝެރީލް ޕްރުދަމް 13 ވަނަ ދަރިއަކަށް ބަލިވެ އިންކަން އެނގުމާ އެކު އެ ގައުމުގެ މީޑިއާގެ ސަމާލުކަން އޭނާއަށް އަނެއްކާވެސް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2017 1
މި ކުއްޖާގެ ސިފަޔާއި އުމުރު ހާސްބައި ތަފާތު

އުމުރުން އެންމެ 16 އަހަރުގައި ވެސް މި އަންހެންކުއްޖާއަށް ޖެހުނީ މޫނުގައި ހުރި ރޫތައް ގިނަކަމުން ފޭސްލިފްޓް ސާޖަރީ ހަދާށެވެ. ވަރަށް މަދުން ނޫނީ މީހުންނަށް ނުޖެހޭ މި ބަލީގެ ސަބަބުން އޭނާގެ ސިފަ ހުންނަނީ 50 އަހަރުން މަތީގެ މީހަކާ އެއްގޮތަށެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 154
ނަޝީދަށް ކުޑަ ވެސް ފުރުސަތެއް އެބަ އޮތްތަ؟

އަންނަ އަހަރުގެ ރިއާސީ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ގޮތުން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެންމެ ފަހުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓްގައި އެމަނިކުފާނަށް ވާދަނުކުރެއްވޭ ނަމަ، އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން އެހެން މީހަކު ވާދަ ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 7
ގެމްބިއާ އަލުން ކޮމަންވެލްތާ ގުޅެނީ

ބަންޖުލް (ފެބްރުއަރީ 15) - ގެމްބިއާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔަހުޔާ ޖަމޭގެ ވެރިކަމުގައި ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވި ނަމަވެސް، 52 ގައުމު ހިމެނޭ ޖަމާއަތާ ވަރަށް އަވަހަށް ގުޅޭނެ ކަމަށް އާ ރައީސް އަދަމާ ބަރޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017
ޔޫކޭގެ ޑިޕާޓްމަންޓް ސްޓޯރެއްގައި އަލަށް ބުރުގާ ވިއްކަނީ

ބުރުގާ ވިއްކަން ފަށާ، އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޑިޕާޓްމެންޓް ސްޓޯރު ކަމަށް ވުމަށް "ޑެބެންހޭމްސް" ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2017 35
ރާއްޖޭގެ ކަންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ

ރާއްޖެ އަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތުން ހައްލެއް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 2
އިނގިރޭސި ޕާލަމެންޓުގައި ޓްރަމްޕް ތަގްރީރުކުރަން ދެކޮޅު

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ޕާލަމެންޓުގައި ތަގްރީރު ކުރެއްވުމަށް ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގެ ރައީސް ޖޯން ބާކޯ ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017
މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާދިނުމަށް އަސާންޖް އެދިއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 6) - ގެއްލުވާލާފައިވާ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގު އަނބުރާ ހޯދައިދިނުމަށް ވިކިލީކްސްގެ ބާނީ ޖޫލިއަން އަސާންޖް އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސްވިޑަންގެ ކިބައިން އެދިއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2017 3
27 އަހަރު ފަހުން އަންހެނަކު ޑިޕޯޓްކޮށްލަނީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 4) - އިނގިރޭސި ރައްޔިތަކާ ކައިވެނިކޮށްގެން 27 އަހަރު ވަންދެން އެ ގައުމުގައި އުޅުނު ސިންގަޕޫރުގެ އަންހެނަކު ޑިޕޯޓްކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 6
ޔޫކޭގައި ތަރުކާރީގެ ބައެއް ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 3) - އައިސްބާގު ލެޓޫސް އާއި ބްރޮކޮލީ ފަދަ ބާވަތްތައް ލިބުން ދަތިވެ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ސުޕަމާކެޓްތަކުގައި މި ބާވަތްތައް ވިއްކުން ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 7
ޓްރަމްޕް ޔޫކޭ އަށް ވަނުމާ ދެކޮޅަށް 1.5 މިލިއަން ސޮއި

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 31) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރު ކެންސަލް ކުރުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ޕެޓިޝަނުގައި 1.5 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2017 2
އިނގިރޭސި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 24) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާ އިރު ޕާލަމެންޓުގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 2
އިނގިރޭސި އަންހެނާއަށް އިސްތިއުނާފުގައި ވެސް ނާކާމިޔާބު

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 23) - އީރާނުގެ ޕާސްޕޯޓް ވެސް އޮންނަ އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ އަންހެނެއް ކަމަށްވާ ނަޒަނިން ޒަގަރީ ރެކްލިފްގެ މައްޗަށް އީރާނުން އިއްވާފައިވާ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރުމުން ވެސް ހުކުމަށް ލުޔެއް ލިބޭ ގޮތެއް ނުވި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016
އެއްމާބަނޑު ކޮއްކޮ އުފަންވީ ދޮޅު މަސް ފަހުން!

އެއްމާބަނޑު ކުދިން ވިހަނީ އެކުއެކީގައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެވެ. އެކަމަކު އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި އަންހެނަކު އޭނާގެ އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން ވިހެއީ ދޮޅު މަހުގެ ދުރުމިނުގަ އެވެ. މާނަ އަކީ ބޭބެ އަށް ވުރެ ކޮއްކޮގެ އުމުރު ދޮޅު މަސް ތަފާތުވުމެވެ. މަންމަ އަށް ވިހެއުމުގެ ވޭންވަރު ވެސް ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016 10
އުގައިލްގެ ޓީމުން ތައްޔާރުކުރި ނިޒާމްގެ އަޖުމަބަލަނީ

ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލްގެ ޓީމުން އީޖާދުކުރި ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ދެނެގަނެވޭ ބާރުގަަދަ ސިސްޓަމް، "ހޭލޯ"، އިނގިރޭސި ފުލުހުން އަޖުމަބެލުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 3
ޔޫކޭގައި ހުރި އެންމެ ގިނަ ކައިވެނި ކުރި މީހާ

މުނިކާފަ ކިޔާފައިވާ ރޮން ޝެޕާޑް މިހާރު ދަނީ ނުވަ ވަނަ ކައިވެންޏަށް ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ރޮން މިފަހަރު ކައިވެނި ކުރަނީ އޭނާއަށް ވުރެ 42 އަހަރު ހަގު މީހަކާ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ކައިވެނި ކުރި މީހާގެ ރެކޯޑް ރޮން މިހާރު ވަނީ ގާއިމުކޮށްފަ އެވެ. ރޮން ބުނަނީ މި ފަހަރު އޭނާއަށް ލިބިފައި ވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު...

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 11
މަރުވާން ބޭނުން ނުވާތީ ގަބުރު ގަނޑުކޮށްފި

ވަރަށް ނާދިރު ވައްތަރެއްގެ ކެންސަރެއް ޖެހިގެން އިނގިރޭސި ވިލާތުގައި މަރުވި 14 އަހަރުގެ އަންހެންކުއްޖެއްގެ ހަށިގަނޑު ވަޅުލުމުގެ ބަދަލުގައި ގަނޑުކޮށްފި އެވެ. "ކްރައިޔޯޖެނިކަލީ ފްރޯޒަން" ކޮށްފައި މި ކުއްޖާގެ ހަށިގަނޑު ބާއްވަން ނިންމާފައި ވަނީ އެ ކުއްޖާ އަށް ޖެހިފައިވާ ބައްޔަށް އެތައް ސަތޭކަ އަހަރެއް ފަހުން ވެސް ފަރުވާއެއް ހޯދި...

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2016 5
ހީތުރޯ ބޮޑު ކުރުމާ ދެކޮޅު ހެދި 15 މީހުން ކޯޓަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ލަންޑަންގެ ހީތުރޯ އެއާޕޯޓް ބޮޑުކުރުމާ ދެކޮޅަށް ބޭއްވި އެއްވުމުގައި ހައިވޭ އަށް ހުރަސް އެޅި 15 މީހަކު ބަންދުކޮށް އެ މީހުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މެޓް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 2
ކޯޓުގެ ނިންމުމާ އެކު އީޔޫން ވަކިވުން އޮޅުންގަނޑަކަށް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 4) - އިނގިރޭސިވިލާތް އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްދާ އިރު ޕާލަމެންޓުގެ ބަހެއް އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހައިކޯޓުން އިއްޔެ ނިންމުމުން އީޔޫ އިން ވަކިވުމުގެ ޕްލޭން އިތުރު މައްސަލަގަނޑެއްގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.