01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020
ހަރަމްފުޅު ހުޅުވުމާ އެކު ފުރަތަމަ ދުވަހު 10،000

މައްކާ (ނޮވެމްބަރު 1) - ބައިނަލްއަގުވާމީ އުމްރާވެރިންނަށް މައްކާގެ ހަރަމްފުޅު މިއަދު ހުޅުވާލުމާ އެކު ފުރަތަމަ ދުވަހު ވެސް 10،000 މީހުން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ދަތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހައްޖު މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
އުމްރާއަށް ގޮސް ކަރަންޓީނުގައި ތިބެންޖެހޭނީ ތިން ދުވަހު

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދޭއިރު، އުމްރާގެ ކުރިން ކަރަންޓީނުގައި ތިބެން ޖެހޭނީ ތިން ދުވަހު ކަމަށާއި އިހްރާމް ބަންނާނީ އެ މީހަކު ހުންނަ ހޮޓަލެއްގައި ކަރަންޓީނު ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު އެންމެ ކައިރި މީގާތަކަށް ދިއުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020
ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައި 15،000 މީހުން އުމްރާކުރެވޭނެ

މައްކާ (އޮކްޓޯބަރު 19) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުން ނަމާދު ކުރަން ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން އިއްޔެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލައި ދުވާލަކު 15،000 މީހުންނަށް އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 1
ހަތް މަހަށް ފަހު، އުމްރާކުރަން ހަރަމްފުޅު ހުޅުވާލައިފި

މައްކާ (އޮކްޓޯބަރު 5) - ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭތީ، ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މައްކާގެ މާތްވެގެންވާ ހަރަމްފުޅު އާއްމުންނަށް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން، މަދު ބަޔަކާ އެކު އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރަން އިއްޔެ އިން ފެށިގެން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020
އުމްރާއަށް ހުޅުވާލުމާއެކު 16،000 މީހުން ނޯޓްކޮށްފި

މައްކާ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ރަޖިސްޓްރީ ވާން މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން ލޯންޗްކުރިތާ މަދު ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި 16،000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި ކަމަށް މައްކާގެ އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2020 1
އުމްރާއަށް ގެންދަން ޕްރޮސަލް ހުށަހަޅަން ހުޅުވާލައިފި

ދިވެހިން އުމްރާއަށް ގެންދަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2020 1
އުމްރާއަށް ސައޫދީއަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ނޮވެމްބަރުގައި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާގެ އަޅުމާއި ދެ ހަރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރުން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަންނަ މަހު 4 ގައި ދޭން ފަށަން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އެކަންޏެެވެ. އަދި ނޮވެމްބަރުން ފެށިގެން އެހެން ގައުމުތަކުގެ މީހުން ސައޫދީ އަށް ގޮސް އުމްރާގެ އަޅުކަން...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 3
ފުރަތަމަ އުމްރާ އަށް ދެވޭނީ ސައޫދީ މީހުންނަށް އެކަނި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާގެ އަޅުކަން މެދުކަނޑާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު އަލުން ފަށަން ތަައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެންމެ ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި އުމްރާ އަށް ފުރުސަތު ދޭނީ ސައޫދީގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ކަމަށް ސައޫދީ ގެޒެޓް/އޮކާޒް އިން ބުނެފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020
އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދަން ދިން ހުއްދަ އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އިން އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވާ ހުއްދަ އެއް އަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020
ރޯދަ އުމްރާއަށް ނުދެވޭނެތީ ފައިސާ ދޭން ނިންމައިފި

ރޯދަ މަހު އުމްރާ އަށް ދާން ފައިސާ ދައްކާފައިވާ މީހުންނަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ފައިސާ އަނބުރާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 5
އުމްރާއަށް ދިޔަ މީހުން ގެނައީ ހާލަތު ބަލާފައި

އުމްރާއަށް މީހުން ދިއުން ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސައުދީ ސަރުކާރުން މަނާކުރުމުގެ ކުރިން، އުމްރާ އަށް ގޮސް ތިބި މީހުންގެ ތެރެއިން އެއ ބަޔަކު މިއަދު ރާއްޖެއަށް އައި އިރު، އެމީހުން އައުމުގެ ކުރިންނާއި އައުމުން ވެސް ހާލަތު ބަލާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 8
އުމްރާގެ އަޅުކަން ވަގުތީ ގޮތުން ސައުދީން ހުއްޓާލައިފި

މައްކާ (މާޗް 4) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް މާތްވެގެންވާ މައްކާ އާއި މަދީނާގައި ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެތީ އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލާފައިވާކަން ސައުދީ ސަރުކާރުން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2020 1
މި މަހުގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން ދިވެހި ބައެއް ޖަމާއަތްތަކުގެ އުމްރާ ދަތުރުތައް އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
އިއްޔެ އުމްރާއަށް ފުރި މީހުން މައްްކާއަށް ހިނގައްޖެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ހައްޖާއި އުމްރާ އަށް ދިއުމަށް ވިސާ ދިނުން ސަައުދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލި ނަމަވެސް ރާއްޖޭން އިއްޔެ ފުރި އުމްރާވެރިން އެ ގައުމަށް އެތެރެކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 5
އުމްރާ އަށް ދިއުމުގެ ތައްޔާރީތައް މަޑުޖައްސާލަން އެދެފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައިވާތީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މަޑުޖައްސާލުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

February 27, 2020 12
މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް ހުރަހެއް ނެތް

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ، އުމްރާ އަށް މީހުން ދިއުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ ސަރުކާރުން ވަގުތީ ގޮތުން މަނާކޮށްފައި ވިޔަސް ރާއްޖޭން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރާ މީހުންނަށް...

February 27, 2020 50
ވައިރަސް ފެތުރޭތީ އުމްރާއަށް ދިއުން ސައޫދީން މަނާކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ އުމްރާ އަށް މީހުން އައުމާއި މަސްޖިދުއް ނަބަވީ އަށް ޒިޔާރަތްކުރުން ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ވަގުތީ ގޮތުން މިއަދު މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 36
ކުރިން ވިސާ ނުނަގައި އުމްރާއަށް ދެވޭގޮތް ހަމަޖެހިއްޖެ

އުމްރާ އަށް ދާ ދިވެހިންނަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާގެ ވިސާ ކުރިން ހޯދުމަކާ ނުލައި، އޮން އެރައިވަލް ވިސާ ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އެ މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނިއުސް ކޮންފަރެންސްގައި މިނިސްޓަރު އިއުލާނު ކުރެއްވި ގޮތުގައި ސައޫދީ އަށް ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި ދާ ދިވެހިންނާއި...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019 13
އުމްރާގައި ހުއްޓައި އަނިޔާވި މީހާ ގެންނަން އެހީވަނީ

އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް މައްކާގައި ހުރި ދިވެއްސެއްގެ ހާލު ދެރަވުމުން އޭނާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ސައުދީގައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ އެމްބަސީން އެހީތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 31
ދިވެހި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން އުމުރާގެ އަޅުކަމަށް

ހުސައިން ހަމީދު، 27، އާއި އޭނާގެ އަންހެނުންނަށް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެންމެ ހާއްސަ ދުވަސްވަރަކީ އެކުގައި ހޭދަކޮށްލާ ޗުއްޓީ އެވެ. އެކި ފަހަރު އެކި މަންޒިލެވެ. މިފަހަރު އެ ދެމަފިރިންގެ މަންޒިލަކީ މައްކާ އެވެ. މިއީ ދިވެހި ޒުވާނުން އުމުރާ އާއި ހައްޖު ވާން މި ފަހުން ދެމުން އަންނަ ސަމާލުކަމުގެ ތެރެއިން އެއް މިސާލެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2019
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހަ ޖަމާއަތަކަށް

އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ އިތުރު ހަ ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް މިިނިސްޓްރީން މިއަދު ދީފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 10
އުމްރާގެ ވިސާ ފީ ސައުދީން ބޮޑެއް ނުކުރޭ: މިނިސްޓްރީ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާ އިން އުމްރާގެ އެއްވެސް ފީއެއް ބޮޑުނުކުރާ ކަމަށް ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ގައުމުގެ އެމްބަސީއާ ހަވާލާދީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.