25 މާޗް

March 25, 2019 10
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނުން އެޖެންޓުން ހޯދަނީ

ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިދުމަތް އާންމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮންމެ އިންތިހާބީ ދާއިރާއަކުން އެ ކުންފުންޏަށް އެޖެންޓުން ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 10
ލަބީނާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާއިން، އުމްރާގެ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ލަބީނާ ހައްޖު އެންޑް އުމްރާގެ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019 11
އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 25 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 25 ކުންފުންޏަކަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ދީފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2019
އުމްރާވެރިންގެ ހިމާޔަތަށް އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި

ރާއްޖެއިން އުމްރާ އަށް ދާ މީހުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އުސޫލެއް އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 13
ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ އެމްޑީއަކަށް އާ ބޭފުޅެއް

މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2018 2
ވަގު ޓިކެޓު ލިބުނު އެންމެނަށް ފުރޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ފަރާތުން އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވަގު ޓިކެޓު ލިބުނު އެންމެންނަށް ފުރޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 4
ވަގު ޓިކެޓާ ހެދި އުމްރާއަށް ނުދެވެނު މީހުން ފުރައިފި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން އުޅެނިކޮށް، އެ މީހުންގެ ޓިކެޓްތަކުގައި މައްސަލަ ޖެހިގެން އެ ދުވަހު ނުފުރުނު 50 މީހުން މިއަދު އުމްރާ އަށް ފުރައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2018 5
އެންމެނަށް ވެސް ފުރޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑު: އަސްކޮއި

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕުގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ދާން ފައިސާ ދެއްކި ގިނަ ބައެއްގެ ނަމުގައި ވަގު ޓިކެޓްތަކެއް ވިއްކާފައި ވިޔަސް އެ އެންމެންނަށް ވެސް ފުރޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދު...

November 27, 2018 7
އުމްރާއާ ގުޅޭ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަކަރެއް

މުހައްމަދު މުބާރަކް، 48، މި ނޮވެމްބަރު މަހު އުމްރާއަށް ދާން ހިތުލައިގެން ތައްޔާރުވާން ފެށީ މީގެ ހަ މަސް ކުރިންނެވެ. ނުވަ ދަރިންނަށް ހަރަދު ކުރަމުން އަދި ގޭގެ ކުލި ދައްކަމުން ފައިސާ...

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2018 17
ވަގު ޓިކެޓްގެ މައްސަލާގައި މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އަސްކޮއި ހައްޖު އުމްރާ ގުރޫޕްގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް ދޫކުރި ވަގު ޓިކެޓްތަކުގެ މައްސަލައިގައި މިއަދު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުހުން އެ މައްސަލަ...

November 26, 2018 6
1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގު ޓިކެޓުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާގެ ހަވާލުގައި އުމްރާ އަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ 150 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވިއްކި 1.6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ވަގު ޓިކެޓުތަކުގެ މައްސަލަ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި...

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2018 25
ވަގު ޓިކެޓުގެ ސަބަބުން 50 މީހުންގެ ފުރުން ކެންސަލް

އަސްކޮއި ހައްޖު، އުމްރާ ގްރޫޕާ ގުޅިގެން އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ފުރަން އުޅުނު 50 މީހަކަށް ވަގު ޓިކެޓުތަކެއް ދީފައި ވާތީ މިއަދު ފުރުން ކެންސަލް ވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 17
ސައުދީގެ އިސް ބޭފުޅުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މިހާރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެ ގައުމުގެ އިސް ފަރާތްތަކުން އިބޫއާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 21
އިބޫ، އުމްރާއަށް ފުރާވަޑައިގެންފި

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިއަދު ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2018 14
އިބޫ މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ

އިންތިޚާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މާދަމާ އުމްރާ އަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018 1
އުމްރާއަށް ގެންދަން ބޭންކްގެރެންޓީ ހުށަހެޅުން އުވާލައިފި

ރާއްޖެއިން އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު، ހަތް ލައްކަ ރުފިޔާގެ ބޭންކް ގެރެންޓީއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް ކުރިން އޮތްއޮތުން އުވާލައިފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
ޖަމިއްޔަތުލްޚައިރުން ހައްޖު ފޮތާއި ދުއާ ކާޑު ހިލޭ ދެނީ

ހައްޖާ ބެހޭ ފޮތަކާއި ދުއާ ކާޑު ސެޓެއް ދިވެހި ހައްޖުވެރިންނަށް މި އަހަރު ވެސް ހިލޭ ދޭނެ ކަމަށް "ޖަމިއްޔަތުލް ޚައިރު"ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 2
ހަ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރެއް ލިބޭ ޕްރޮމޯޝަނެއް

ގުރުއަތުން ހޮވޭ ހަ މީހަކަށް އުމްރާ ދަތުރު ލިބޭ ޚާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް އަލް މުދިޝް އިން ފަށައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެމަފިރިން ބައިސްކަލެއްގައި މައްކާ އަށް

މައްކާ (ފެބްރުއަރީ 16) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ދެމަފިރިން އުމްރާގެ އަޅުކަން އަދާކުރުމަށްޓަކައި ބައިސްކަލެއްގައި މައްކާ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2018 5
ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދައްކަން އެދެފި

މި އަހަރު އުމްރާއަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ނެތް ކުންފުނިތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އެދެފި އެވެ.

24 ޖެނުއަރީ

January 24, 2018 1
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ 16 ކުންފުންޏަކަށް

ރާއްޖެއިން މި އަހަރު އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމުގެ ހުއްދަ ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަނާއެކު 15 ކުންފުންޏަކަށް ދީފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2017 25
އުމްރާއަށް ގެންދިއުމުގެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ އޭސީސީއަށް

އުމްރާ އަށް މީހުން ގެންދިއުމާ ބެހޭ ގޮތުން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އަލަށް އެކުލަވައިލި އުސޫލަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް އޮތް އުސޫލެއް ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.