25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 7
ރާއްޖެ،އަނެއްކާވެސް އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލަށް

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑިއަށް ރާއްޖެ އިން އަނެއްކާ ވެސް ވާދަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 1
ލާއިންސާނީ އަނިޔާއާ ދެކޮޅު ގަރާރުތަކަށް ރާއްޖެ ތާއީދު

ފަލަސްތީނާއި ސީރިޔާ އަދި މިޔަންމާގެ މުސްލިމުން ހިމާޔަތްކުރަން ގޮވާލައި، އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅި ގަރާރުތައް ރާއްޖޭން ކޯ ސްޕޮންސާކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2019 7
ޝަހީދުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމާއި ދީނީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ އދ. ގެ ރެޕަޓުއާ ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު 2022 އާ ހަމައަށް އދ. އިން އިތުރުކޮށްދީފި އެވެ.

07 މާޗް

March 07, 2019 3
އދ.އިން ރާއްޖެއަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ މުޝީރެއް

އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ރާއްޖެއަށް ލަފާ ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ދާއިރާގެ މުޝީރެއް އދ. އިން ރާއްޖެއަށް ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 07, 2019 3
ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ބެލުމާ ސިރިސޭނާ މިހާރު ދެކޮޅު

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 7) - ސްރީ ލަންކާގެ މަދަނީ ހަނގުރާމައިގައި ހިންގާފައިވާ ޖަރީމާތައް ބެލުމަށް ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާ ކުރިން އެއްބަސްވެވަޑައިގެންނެވި ނަމަވެސް މިހާރު އެކަމާ ދެކޮޅު...

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 11
ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތުދީފި

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދިވެހި ސަރުުކާރުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 3
ސައުދީގައި ހިންގާ ޝަރީއަތާ މެދު އދ. އިން ޝައްކު

ޖެނީވާ (ޖެނުއަަރީ 5) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީ މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ މައްޗަށް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ހިންގާ ޝަރީއަތާ މެދު އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އޮފީހުން ސުވާލު އުފައްދައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 1
ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރާ ގައުމުތަކެއް ކައުންސިލަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 14) - އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ނުކުރާ ގައުމުތަކެއް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް އިންތިޚާބު ކުރުމުން ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2018 7
ކުރީގެ ދެފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލާގައި އދ.ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ކުރީގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ކުރީގެ ފަނޑިޔާރު އަލީ ހަމީދުގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަލައިނުގަތުމުން އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 8
އިންސާނީ ހައްގުތަކާބެހޭ ކައުންސިލުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 20) - އިޒްރޭލާ މެދު ތަފާތު ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2018 9
އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ރާއްޖޭން ތާއީދުކޮށްފި

ފަލަސްތީންގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ބަލައި ތަހުގީގުކުރުމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް އުފައްދަން ފާސްކުރި ގަރާރަށް ރާއްޖެ އިން ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2018 18
އދ. ގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން ބާރު އަޅަން ޖެހޭ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރަން އިންޑިއާ އާއި އދ. ގެ މެމްބަރު...

April 17, 2018 101
މަރުހަބާ ނަޝީދު، އެކަމަކު ފުރުސަތެއް ނެތް؟!

ހަލަބޮލިވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަނެއްކާވެސް މި ބިންދާލީ ކުޑަ ރާޅެއް ނޫނެވެ؛ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭން...

16 އެޕްރީލް

April 16, 2018 88
"ނަޝީދަށް ފުރުސަތެއް ނެތް، އެކަން ބަދަލެއް ނުވާނެ"

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ.ގެ ކޮމެޓީއަކުން ނިންމި ނަމަވެސް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް އެމަނިކުފާނަށް ނޯންނާނެ ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 16, 2018 37
އދ.ގެ ނިންމުން ސަރުކާރުން ބަލައެއްނުގަތް

އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން ނިންމި ނިންމުމަކީ ސަރުކާރުން...

April 16, 2018 130
އިންތިޚާބުގައި ނަޝީދަށް ވާދަކުރެވެން ޖެހޭނެ: އދ.

ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހައްގުތައް އިއާދަކޮށް، ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ މަނިކުފާނަށް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީން...

25 މާޗް

March 25, 2018 4
އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް އެމެރިކާގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 25) - އިޒްރޭލް ކުށްވެރިކޮށް ގަރާރުތައް ނެރެމުންދާތީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން ވަކިވެދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން ދީފި އެވެ.

09 މާޗް

March 09, 2018 89
ގައުމުތައް ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނުގައި އަސްލެއް ނެތް

ރާއްޖޭގެ ހާލަތާ މެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އދ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގައި 41 ގައުމަކުން ގުޅިގެން ނެރުނު ބަޔާނަށް ރާއްޖެއިން މިއަދު ރައްދު ދީފި އެވެ.

08 މާޗް

March 08, 2018 38
އެސްއޯއީ އުވާލަން 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިދިޔަ މަހުގެ 5 ގައި އިއުލާން ކުރެއްވި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު ވަގުތުން އުވާލުމަށް 41 ގައުމަކުން ސަރުކާރަށް މިރޭ ގޮވާލައިފި އެވެ.

March 08, 2018 23
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ވަފުދެއް ރާއްޖެ އަންނަނީ

ފެބްރުއަރީ1ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި އެތައް ބައެއްގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ގެއްލޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން...

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 26
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތަކީ ޑިމޮކްރެސީ ހަލާކުކޮށްލުން

ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށް ގާނޫނު އަސާސީގެ ބައެއް މާއްދާތައް ހިފެހެއްޓުމަކީ ޗެކްސް އެންޑް ބެލެންސް ނިޒާމާއި ބާރުތައް ވަކިވެފައިވާ ޑިމޮކްރެެސީއެއް ހިންގަން ހުރަސް އެޅިގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން އެތައް ދިވެހިންގެ އިންސާނީ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގެންފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 21
ޔޫއެންއެޗްއާރުސީ އަށް ރާއްޖެ ވާދައެއް ނުކުރޭ

އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ އދ.ގެ ކައުންސިލް (ޔޫއެންއެޗްއާރުސީ)ގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ރާއްޖެ ވާދަކޮށް ނާކާމިޔާބުވި ކަމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި ޚަބަރު ފަތުރަމުން ދިޔަސް، މި ފަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ރާއްޖެ ވާދައެއް ނުކުރެ އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2017 3
މިއަންމާގައި ދަނީ ނަސްލެއް ނެތިކޮށްލަމުން: އދ

ޖެނީވާ (ސެޕްޓެމްބަރު 11) - މިއަންމާގެ ރޮހިންޖާ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ދަނީ "ނަސްލެއް ނެތިކޮށްލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން" ކަމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާ ޒައިދު ރާދު އަލް ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 143
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: އދ

ރާއްޖޭގައި އަލުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ހެދޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހަކަށް ވާނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އެނިސް ކަލަމާޑް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 10
"ޔޫއެންއެޗްއާރުސީގައި ވާދަ ނުކުރީ ތާއީދު ނެތުމުން"

އދ. އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ އަންނަ ދައުރަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލުމަށް ފަހު، ނަން އަނބުރާ ގެނައީ ރާއްޖޭގެ ހާލަތު އޮތްގޮތުން، އެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ނުވާނެ ކަން އެނގޭތީ ކަމަށް ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.