19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 22
އަލީ ނަސީރަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އާ މަގާމެއް ދީފި

އދ. އަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ދާއިމީ މަންދޫބު ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އާ މަގާމެއް އަނެއްކާވެސް ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2019 18
އަލީ ނަސީރުގެ ސަފީރުކަން ނިމުމަކަށް

ރާއްޖެ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު އަދި އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޑރ. އަލީ ނަސީރު މުހައްމަދު އެ މަގާމުތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމަވާލައްވައިފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 45
މަރުގެ އަދަބު ހުއްޓުވުމާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ވޯޓު ދީފި

މަރުގެ އަދަބު ދިނުން ހުއްޓުވުމަށް އދ. އަށް ހުށަހެޅި ގަރާރަކާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެ އިން އދ. ގައި މިއަދު ވޯޓު ދީފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 20
ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ވެގެން ދިޔައީ ފަހުރުވެރި ދަތުރަކަށް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ދިޔައީ އަމާންކަމާއެކު ކަމަށާއި އެއީ ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާކުރަން ރާއްޖެއިން ފަށާފައިވާ ދަތުރުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ފަހުރުވެރިވާނެ ކަމެއް ކަމަށް ރާއްޖޭން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ޑރ. އަލީ ނަސީރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
ރާއްޖެ-ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް ގުޅިއްޖެ

ރާއްޖެ އާއި ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކްއާ ދެމެދު އިއްޔެ ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2017 10
ގުދުސްއާ މެދު ގޮތެއް ނިންމޭނީ މަޝްވަރާކޮށްގެން: ރާއްޖެ

ގުދުސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންމޭނީ އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށާއި އިޒްރޭލުން ގުދުސްގެ މައްޗަށް ވެރިވެގަންނަން އުޅުމަކީ...

December 21, 2017 83
ރާއްޖޭން ގުދުސް ގަރާރު ސްޕޮންސަ ކޮށްފި

ގުދުސަކީ އިޒްރޭލުގެ ވެރިރަށް ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އިއުތިރާފްވުމުން އެކަމާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ އާންމު މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅާ ގަރާރަށް ތާއީދުކޮށް، އެ ގަރާރު ރާއްޖެ އިން ކޯ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2017 13
ރާއްޖެއަށް ސަލާމަތީ މަޖިލިހުން ޖާގަ ދޭން ތާއީދު ލިބޭ

އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ރާއްޖެއަށް ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އެކި ގައުމުތަކުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ކަމަށް އދ.ގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބު، ޑރ. އަލީ ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 17
އދ. ގައި ރާއްޖޭން ބުނާނެ ބަހަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ

ރާއްޖޭން އދ.ގައި ދޭ ވޯޓަށާއި ބުނާނެ ބަހަކަށް އެހެން ގައުމަކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތަށް ރާއްޖޭން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ދާއިމީ މަންދޫބު، އަލީ ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2017 23
ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފުދެއް އދ. އަށް

އދ. ގެ 72 ވަނަ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ވަފްދެއް އެމެރިކާގެ ނިއުޔޯކަށް ފުރައިފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2017 11
އަލީ ނަސީރު އެމެރިކާގެ ރައީސަށް ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

އެމެރިކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައެޅި ސަފީރު އަލީ ނަސީރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އިއްޔެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 10
އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް އަލީ ނަސީރު

އދ. ގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަލީ ނަސީރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 34
"ރާއްޖެ އަށް ބޭރުގެ ޕްރެޝަރެއް ނެތް، އެއީ ހިޔާލު"

އެކި މައްސަލަތަކުގައި ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަށް އަންގާ އެންގުންތަކާއި ދައްކާ ވާހަކަތަކަކީ ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2016
އދ. އަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށާއި އެމެރިކާއަށާއި ކެނަޑާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް، މިހާރުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޑރ.އަލީ ނަސީރު އައްޔަންކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 3
އދ. އަށް ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރުހުން ދީފި

އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބު ކަމަށާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނަޑާއަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް، މިހާރުގެ ފޮރިން ސެކެރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 9
"ރާއްޖެ ތަމްސީލްކުރަން ބޭރަށް ދިއުމަކީ ފިލުމެއް ނޫން"

ދިވެހި ދައުލަތް ތަމްސީލްކުރަން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ވަޑައިގަތުމަކީ "ފިލުމެއް" ނޫން ކަމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 23, 2016 23
ގަވަރުނަރު "ފިއްލަވަން" އުޅުއްވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަޒީމާ އާދަމް "ފިއްލެވުމު"ގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސަވަން އޭނާގެ ފިރިކަލުން އަދި ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ޑރ. އަލީ ނަސީރު އުޅުއްވާ ކަމަށް...