18 ޖޫން

June 18, 2020
އިންޑިއާއާ އެކު 4 ގައުމު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 18) - އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ކުރިއަށް އޮތް 2021 އަދި 2022 ގެ ދައުރުގެ މެންބަރު ކަމަށް އިންޑިއާ، މެކްސިކޯ، ނޯވޭ އަދި އަޔަލެންޑް އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019 16
އދ.ގެ ނިންމުމަކާ ހިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަކަށް ނެތް

އދ. ގެ ނިންމުމަކާ ޚިލާފު ވުމަކީ ކުށެއް ކަމަށް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ގާނޫނެއްގައި ނެތުމުން، ނޯތު ކޮރެއާގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރަކާ އެކު މުއާމަލާތް ހިންގަން އުޅުނު ކަމަށް ބުނެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2018 18
ސެކިއުރިޓީކައުންސިލަށް އިންޑިއާ ގެންނަން ރާއްޖޭގެ ތާއީދު

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލިހުގެ ދާއިމީ މެމްބަރަކަށް ވުމަށް އިންޑިއާ ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތައް ރާއްޖެއިން ތާއީދު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 6
އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގަ ދިވެއްސަކު ހުނަރު ދައްކާލައިފި

އދ. ގެ މައި މަރުކަޒުގައި ދިވެހި ކުރެހުންތެރިއަކު އޭނާގެ ހުނަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

June 19, 2018 40
އދ.ވޯޓުގައި ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް އިންޑިޔާ ކެމްޕޭން ކުރި

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާބުވިޔަ ނުދިނުމަށް އަވައްޓެރި އިންޑިޔާ އިން ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކެމްޕޭން ކުރި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ނޫހަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 21
ސަލާމަތީ މަޖިލިސް މައްސަލާގައި ޝާހިދުގެ ރައްދު ޝަހީދަށް

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެއިިން ކުރިމަތިލާން 2008 ގައި އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަކި މީހަކު ކުށްވެރިކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޑރ. އަހުމަދު ޝަހީދަށް އޭރުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 55
ގޮނޑި ކާމިޔާބު ނުވުމުން ޝަހީދުގެ ޚިޔާލު ވަރަށް ތަފާތު

އދ. ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރަން އިއްޔެ ނެގި ވޯޓުގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން ރާއްޖެ ބަލިވުން ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހި ސަރުކާރަށް އެތައް ފާޑު ކިޔުމެއް އަމާޒުވި ކަމަކަށެވެ. އދ. ގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ އަދި ފަޚުރުވެރި ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަން ހޯދަން 10 އަހަރު ވަންދެން ރާއްޖެ އިން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ނަޒަރުގައި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތައް ހުރި ގޮތުންނެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2018 25
ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ:ޝައިނީ

ގައުމުތަކުގެ ތާއީދާ އެކު އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ރާއްޖެ އަށް ކާމިޔާ ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީން ކަން އޮތް ކަމަށް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2018 26
ރާއްޖެ ވާދަކުރާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ވޯޓު ހުކުރު ދުވަހު

ރާއްޖެ ވާދަކުރާ، އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި އަށް މެމްބަރުން އިންތިޚާބު ކުރުމަށް ބާއްވާ ވޯޓު ނެގުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު އޮންނާނެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 41
އދ.ގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް!

އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަން ހޯދަން ރާއްޖެ އިން ކުރާ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރާއި އިދިކޮޅު މީހުން ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 24
ޝައިނީގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ޖަމީލާއި ނަސީމަށް

އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލާން ނިންމައި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް، ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ކެމްޕޭން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު...

16 މެއި

May 16, 2018 1
އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނަން ސަލާމަތީ މަޖިލިސް ނުކުޅެދިފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 16) - ގާޒާގައި ފަލަސްތީން މީހުންނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އެތައް ބަޔަކު ޝަހީދު ކުރަމުންދާ މައްސަލާގައި ބޭއްވި އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިޒްރޭލާ ދެކޮޅަށް ބަސް ބުނަން އެ މަޖިލީސް ފެއިލްވެފައިވާކަން އަނެއްކާވެސް ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން ރޮހިންޖާ ކޭމްޕްތަކަށް

ޑާކާ (އެޕްރީލް 29) - މިއަންމާގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވުމުން އެ ގައުމު ދޫކޮށް ބަންގްލަދޭޝް އަށް އެތެރެވި ރޮހިންޖާ ރެފިއުޖީންގެ އެތައް ލައްކަ ބަޔަކު ދިރިއުޅޭ ކޭމްޕްތަކަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މަންދޫބުން މިއަދު ޒިޔާރަތްކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2018 6
ރާއްޖެ އާއި ކޮންގޯއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ރިޕަބްލިކް އޮފް ކޮންގޯއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިރޭ ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2018 6
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރު ކަމަށް އިޒްރޭލް އައުން ހުއްޓުވަނީ

ރިޔާޒް (އެޕްރީލް 14) - އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުކަން ހޯދަން އިޒްރޭލް ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކުން ފަށާފައިވާ ކެމްޕޭނަށް ތާއީދު ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ރިޔާޒް އަލް މާލިކީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2018 1
ސީރިއާއާ ގުޅޭ ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - ސީރިއާގެ އިރުމަތީ ޣޫތާގައި ދިން ކެމިކަލް ހަމަލާ ތަހްގީގު ކުރަން ތަޖްރިބާކާރުންގެ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018 1
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން މިއަންމާ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 3) - އެތައް މަހެއްގެ ދެކޮޅު ހެދުންތަކަށް ފަހު މިއަންމާ އިން އެންމެ ފަހުން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ވަފުދެއް ޒިޔާރަތް ކުރަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2018 12
ރާއްޖެ އާއި ޒެމްބިއާ އިން ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމްކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި ޒެމްބިއާއާ ދެމެދު ސިޔާސީ ގުޅުން މިއަދު ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 24
ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ހޯދަން ރާއްޖެ ކެމްޕެއިންގައި

އދ.ގެ އެންމެ ބާރު ގަދަ ކައުންސިލް ކަމަށްވާ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލާން ނިންމާފައިވާތީ އެކަމަށް ތާއީދު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް، އެކި ގައުމުތަކުގެ މަންދޫބުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2018
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު ރަޝިޔާއިން ވީޓޯކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 27) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން އުޅުނު ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯކޮށްފި އެވެ.