30 ޖޫން

June 30, 2020 10
6ރަށެއްގައި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓުކުރާނެ ކާޓްރިޖް ހަދިޔާކޮށްފި

ހަ ސަރަހައްދެއްގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަން، ޖީން އެކްސްޕާޓް ކާޓްރިޖް، ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ އިން ރޭ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 29
ލޯއަނދިރިވުމުން ކުރި ފުރައްސާރައިން ދެއްކީ ނަމޫނާ!

އެންމެ ކުޑައިރުއްސުރެ ފެނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުއްޓަސް ފާތުމަތު އިބްރާހިމް (ފާތުން)ގެ އަޒުމެއް އޮތެވެ؛ ލޯއަނދިރި މީހަކަށް ވާތީ އޭނާގެ އެއްވެސް އުއްމީދަކަށް، ހުވަފެނަކަށް ހުރަސް އެޅުނަ ނުދިނުމެވެ. އެކަން އޭނާ ސާބިތުކޮށްދީފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 2
ލޯފަން މީހުންނަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕް ތައާރަފްކޮށްފި

ލޯފަން މީހުންނަށް ދިވެހި ބަހުން މައުލޫމާތު ލިބޭނެ ގޮތަށް "ތާނަ މެލޯ" އެޕްލިކޭޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2020 48
ރާއްޖެ ކޮވިޑްގެ ގެއްލުން އެންމެ ބޮޑުވެދާނެ އެއް ގައުމު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އެކި ދާއިރާތަކުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނޭކަން، ޔޫއެންޑީޕީގެ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ. އޭގެ އެންމެ އެއް ސަބަބަކީ ޓޫރިޒަމްގެ މައްޗަށް އިގުތިސާދު ބިނާވެފައި އޮތްލެއް ބޮޑުވުމެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 6
މި ހާލަތުގައި އަސާސީ މުސާރައަކުން ސަލާމަތެއްނެތް: އދ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ ދަތިކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެންނަށް އެއް ހަމައަކުން އަސާސީ މުސާރައެއް ދިނުމަކީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދު ސަލާމަތް ކުރުމަށް ހައްލެއް އޮތް ހައްލެއް ނޫން ކަމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ބިއުރޯގެ ވެރިޔާ ކަންނީ ވިގްނަރާޖާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2019 1
އިންސާނީ ތަރައްގީގައި ރާއްޖެ އަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް

ޔޫއެންޑީޕީން އާންމުކުރާ ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިންޑެކްސް (އެޗްޑީއައި) ގައި ރާއްޖެ އިން މިފަހަރު ވެސް ކުރިއެރުންތައް ހޯދައިިފި އެވެ.

December 09, 2019 8
އެޗްޑީއެފްސީން ލޯނު ދެނީ އެންމެ 11 ރަށަށް: އަސްލަމް

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީއެފްސީ) އިން ލޯނު ދެނީ ރާއްޖޭގެ އެންމެ 11 ރަށަކަށް ކަމަށާއި އެކަހަލަ ތަފާތު ކުރުންތައް ނައްތާލެވޭނީ، ރަށްރަށާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު...

December 09, 2019 6
ހަމަހަމަކަން ނެތުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަމާ!

މުއްސަނދި އާއިލާއެއްގެ ގެއެއްގެ ނޯކަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަން ފެށުމުން، އަސާސީ ތައުލީމު ފުރިހަމަ ނުކުރެވެނީސް އަހަރެންގެ މާމަގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ނިމުމަމަކަށް އަ އެވެ....

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2019
މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ގޮތް ނިންމުމުގެ އިހުތިޔާރު

ޔޫ.އެން ކްލައިމެޓް ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމަށް، 16 އަހަރުގެ ކްލައިމެޓް އެކްޓިވިސްޓް ގްރެޓަ ތަންބަރގް ޔޫރަޕުން ނިޔު ޔޯކަށް ދިޔައީ ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ރިޔަލު ބޯޓެއްގައި 3000 މޭލުގެ ދިގު ދަތުރެއް ކޮށްފަ އެވެ. އޭނާ ދެކޭގޮތުގައި މޫސުމީ ބަދަލާ ގުޅިގެން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކަކީ ދުނިޔެ އަށް އަދި އިންސާނިއްޔަތަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ...

16 ޖޫން

June 16, 2019 24
ރާއްޖެ އަށް އަންނަނީ އާ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިވަމުން

"އިންސާނުންނަކީ އިޖުތިމާއީ ގުޅުންތަކެއްގެ މައްޗަށް ދިރިއުޅޭ ބައެއް. މަގުދައްކާނެ ލީޑަރުންނަށް ބޭނުންވުމަކީ އަހަރެމެން އިންސާނުންގެ ޠަބީޢީ ސިފައެއް."

08 މާޗް

March 08, 2019 11
50-50 ހަމަހަމަކޮށް ވިސްނުން

[އަޅުގަނޑު ބޭނުމީ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރަށް ވާން!" ކުލާހުގައި އިން އަންހެން ދަރިވަރަކު ވަރަށް ސާބިތުކަމާ އެކު ބުނެލި އެވެ. އެއީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް އަންހެން ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ކޮށްފައިވާ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާކޮށްލަން ބޭއްވި...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2018 3
ޔޫއެންޑީޕީ މެދުވެރިވެގެން 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ

އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަކަށް ޔޫއެންޑީޕީ ގްލޯބަލް އެންވަޔަރަމެންޓް ފެސިލިޓީގެ ފަރާތުން 7.9 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ މިއަދު ދީފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2018
"އާބަން އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖު"ން އިތުރު އިނާމު ދީފި

ޔޫއެންޑީޕީން ބޭއްވި "އާބަން އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖް"ގައި ބައިވެރިވި ޓީމުތަކުގެ ހިޔާލުތައް ކަމުދިޔުމުން، ކޮރެއާގެ ސޯލް މެޓްރޮޕޮލިޓަން ގަވަމެންޓުން 75،000 ރުފިޔާގެ އިތުރު ދެ އިނާމެއް އިއްޔެ ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 5
"އާބަން އިނޮވޭޝަން"ގެ 1 ވަނައަށް 120،000ރ.

"ސްމާޓް ސިޓީއަކަށް" ހުޅުމާލެ ހަދަން ޒުވާނުންގެ އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން ޔޫއެންޑީޕީން ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ހިންގާ އާބަން އިނޮވޭޝަން ޗެލެންޖުން އެއް ވަނަ އަށް ހޮވޭ މީހަކަށް/ގްރޫޕަކަށް އެ ޖަމިއްޔާއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރަން 120،000 ރުފިޔާގެ ފަންޑެއް ދޭން ޔޫއެންޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ. ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އުރީދޫ އަދި...

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018
ޒުވާނުންގެ އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލަށް ޔޫއެންޑީޕީން ފުރުސަތު

"ސުމާޓް ސިޓީއަކަށް" ހުޅުމާލެ ހަދަން ޒުވާނުންގެ އުފެއްދުންތެރި ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގޮތުން، ޔޫއެންޑީޕީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ދިވެހި ޒުވާނުން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު މާދަމާ ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2018
ވިލުނޫ: ކަނޑާ ގުޅޭ މުހިއްމު މެސެޖެއް

ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގެ ކަނޑުގެ ރީތިކަމާއި މުއްސަނދިކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ވެސް މަޝްހޫރެވެ. އެކަމަކު މި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭހައި އުޅޭ ބައެއްގެ ސަބަބުން އެ ރީތިކަން ވަނީ ގެއްލެން ފަށައިފަ އެވެ. އެކަން މިފަހަރު މި ދައްކައިދެނީ، ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގުން ގުޅިގެން ބޭއްވި "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"ގެ ތެރެއިންނެވެ. ޒުވާނުންތަކެއް ތައްޔާރުކުރި ފަސް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން "ބިލާހު"ން

އަންހެނުންނަށް ލިބެމުންދާ އަނިޔާތަކާއި އެމީހުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ވާހަކައަކީ އަބަދު ވެސް ދައްކަމުންދާ ވާހަކަ އެކެވެ. އަހަރެމެންނަށް ނޭނގި ނުވަތަ އެއްވެސް އިހުސާސެއް ނެތި ވެސް އެއީ އަބަދު ހިނގާ ކަމެކެވެ. މިފަހަރު އެފަދަ އަނިޔާގެ ވާހަކަ މި ކިޔަައިދެނީ ޔޫއެންޑީޕީ އާއި ދިރާގާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2018
ރަނގަޅު ތައުލީމެއްގެ މުހިއްމުކަން ކުރު ފިލްމަކުން

މި ކުރު ފިލްމުން ދައްކައިދޭނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މުޖުތަމައު ފެއިލްވެފައިވާ މިންވަރެވެ. ގޭތެރެއިންނާއި ސްކޫލުގެ އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 24
ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ

ދިވެހިންނަކީ ސުލްހަ އަށް ލޯބިކުރާ ބަޔަކަށް ވިޔަސް މިހާރު ރާއްޖެ އަށް ފެތުރެމުން އަންނަ ދީނީ ގޮތުން ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ވިސްނުންތަކާ ދެކޮޅަށް، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ރާއްޖެ ވެސް މި ކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު އާދަމް ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018
"ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް"ގެ ކުރު ފިލްމުތައް ދައްކާލައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ކުރު ފިލްމުތަކެއް ހަދަން ދިރާގާއި ޔޫއެންޑީޕީ ގުޅިގެން ޒުވާނުންނަށް ހިންގާ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމްގައި އުފެއްދި ކުރު ފިލްމުތައް އާންމުންނަށް މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018
މިއަހެލި ޕްރޮގްރާމްގެ ދެ ހުށަހެޅުމަށް ޔޫއެންޑީޕީގެ އެހީ

ޔޫއެންޑީޕީ އާއި އުރީދޫ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގި "މިޔަހެލި" ޕްރޮގްރާމްގައި ހުށަހެޅި އެންމެ މޮޅު ދެ ހުށަހެޅުން އަމަލީ ގޮތުން ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ޔޫއެންޑީޕީން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018 1
21 ބައިވެރިންނާއެކު "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ފަށައިފި

މުޖުތަމައުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށް ކުރު ފިލްމު ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ "ފިލްމް ފޯ ޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމް 21 ބައިވެރިންނާއެކު މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.