03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 8
"ބަދަލުގެ މިންވަރު އެއް އަހަރަށް ލިމިޓް ނުކުރެވޭނެ"

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ނަގައިދޭ މިންވަރު އެއް އަހަރަށް ލިމިޓް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 10
ހުކުމާއެކު، މަލީހާ އަލުން ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާ އަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގި މަލީހާ ޖަމާލަށް އެ ބޭންކުން އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 6
މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނެތް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތައް ނުދީ، ހިފެހެއްޓުމުން ފެށިގެން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންނަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިސްކަން ދިނުމާއި އެ މީހުންގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ތަފާތު ކުރުންތަކަކީ ގާނޫނުގައި ކިތަންމެ ސާފުކޮށް...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 21
މަނަފަރުން 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ވަކިކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 68 ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 34
އެމްސީއާ ނުލައި ސަލާމް ބުނެވޭ ދުވަސްތައް މަދުކޮށްފި

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައި އަހަރަކު 30 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮތް އޮތުން 15 ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް މިއަދު...

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 39
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 56
ވަޒީފާތަކުގެ 60 ޕަސެންޓް ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަކުރަނީ

ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ވަޒީފާތަކުގެ 60 ޕަސެންޓް ދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
އިންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 27 މިލިއަން ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި މުސާރަ ކުޑަވި މީހުންނާއި ވަޒީފާ ގެއްލުނު 6،637 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް މީހަކަށް 27.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2020 3
ވަޒީފާ އާއި މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ: އެޖެންޑާގެ ކުރިއަށް

ޝައްކެއްނެތް ގޮތުގައި ގައުމެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު ވަސީލަތަކީ، އެ ގައުމެއްގެ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް، ނުވަތަ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެވެ. މި ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގައުމުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު އަހްމިއްޔަތެއް ދޭން ޖެހެނީ، އެ އާބާދީގެ ބައިވެރިވުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ލިބިގެން މެނުވީ، ގައުމުގެ...

05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
އިންކަމް ސަޕޯޓަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 2507 މީހަކަށް 10.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 18
އެލަވަންސް ދޭން ގޮވާލި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައެއްނުގަތް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް މިހާރުން ފެށިގެން އެލަވަންސެއް ދޭން ގޮވާލައި ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިއަދު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 34
ކޮންމެ ސަލާމަކަށް އެމްސީ ހުށަހެޅުން ގޯސް: އުޝާމް

ބަލިވެގެން ވަޒީފާ އަށް ނުނުކުމެވޭތީ ސަލާން ބުނަންޖެހޭ ކޮންމެ ދުވަހަކު މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ގެންނަން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި ނަމަ އެކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް އުފެދޭނެ ކަމަށް ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އުޝާމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 14
ވަޒީފާއަށް ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތު ދޭން ގޮވާލާ ޕެޓިޝަނެއް

ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި ދިވެހިންނަށް ފުރުސަތުތައް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރަން ގޮވައިލާ ޕެޓިޝަނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 10
ވަޒީފާ ނެތް މީހުންގެ އެލަވަންސް ދޭން ބާބެއް ހިމަނަނީ

ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސް ކުރާއިރު، ވަޒީފާ ނެތް މީހުން ސަރުކާރުން އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް އެ ބިލުގައި ހިމަނަން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020 37
މިިނިމަމް ވޭޖާއި އިނާޔަތް ދޭންވީ ވަގުތަކީ މިއީ: ނަޝީދު

މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ އާއި ވަޒީފާ ނެތް ފަރާތްތަކަށް އެލަވަންސް ދޭންޖެހޭ ވަގުތަކީ މިއީ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 8
ޖޮބް ސެންޓަރަށް ރިޕޯޓް ކުރަން ހޮޓްލައިނެއް ގާއިމްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނާއި ވަޒީފާގެ ހާލަތަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ މީހުން ރިޕޯޓް ކުރަން ޚާއްސަ ހޮޓްލައިނެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ގާއިމްކޮށްފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 17
މަސައްކަތްތެރިންނަށް ހިމާޔަތް ދޭނެ އަތެއް ނެތް؟!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުން ހުއްޓި އިގްތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖެއް އިއުލާން ކުރުމުން ގިނަ ބަޔަކަށް ހިތްހަމަޖެހުން ލިބުނެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ދެ މަހުގެ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ވަކި މިންވަރެއް ސަރުކާރުން ދައްކައިދޭން ނިންމުމަކީ ވެސް މި ވަގުތަށް ވަރަސް ބޮޑު...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 10
ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާ މީހުންނަށް 3 މަހުގެ އެލަވަންސެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަޑިގަނޑުގައި ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ތިން މަސް ވަންދެން ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 6
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީ ދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މީހުންގެ ތެރެއިން ތިން ރަށެއްގެ މީހުންނަށް ހިލޭ ގާނޫނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ކުރީގެ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް މުހުތާޒް މުހުސިން ނިންމަވައިފި އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 13
އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ބެނެފިޓްސްގެ ވަގުތު ޖެހިއްޖެ

ވަޒީފާ ހޯދަން އުޅެ، ވަޒީފާ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް ވާހަކަ ދެކެވިފައިވާ އަންއެމްޕްލޯއިންމަންޓް ބެނެފިޓްސްގެ ވަގުތު، ނުމޫސުމުގައި މިވަނީ ބޯމަތި ވެފަ އެވެ.