05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 12
އެމެރިކާ- ޔުނިސެފުން ރާއްޖެ އަށް 11 މިލިއަން ރުފިޔާ

އާންމުން އެއްވެ އުޅޭ ތަންތަނާއި ސްކޫލްތައް ރައްކާތެރިކޮށް، އެ ތަންތަން އަލުން ހުޅުވުމަށްޓަކައި އެމެރިކާ އާއި ޔުނިސެފް ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ބޮޑު އެހީއެއް މިއަދު ދީފި އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2020 8
އަނެއްކާވެސް ޔުނިސެފްގެ ބޮޑު އެހީއެއް

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އާއި ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ޔުނިސެފް އިން ރާއްޖެ އަށް ބައެއް ތަކެތި ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ނުދެވިފައި

މުޅި ދުނިޔެ ކޮވިޑް-19 ގެ މަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި އޮތުމުން ގައުމުތަކުގައި ކުދިންނަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަމަށް ވަރަށް ބޮޑަަށް ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 12
ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވަން 543،152 ޑޮލަރު (8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަދި މުޅިން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިސެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 1
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގެއްލުމަށް ޔުނިސެފުން ލިބޭ އެހީ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިސެފުން އެހީތެރިކަން ދެމުން އަންނަކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 10
ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް 8 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ކޮވިޑް-19އާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް އެހީވާން ޔުނިސެފާއި ރެޑް ކްރެސެންޓް މެދުވެރިކޮށް، ޖަޕާނު ސަރުކާރުން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ހިލޭ އެހީ ދީފި އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 5
ދަތިހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ޔުނިސެފްގެ އެހީއެއް

ދަތިހާލުގައި ތިބި މީހުންނަށް ޔުނިސެފުން "ފުޑް ރިލީފް ޕެކޭޖް" ހަދިޔާކުރަން ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

17 އެޕްރީލް

April 17, 2020
ކޮރޯނާވައިރަހަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ރީތީގެ ރާނީން

ދުނިޔެ މިހާރު ހަނގުރާމަކުރަމުން އަންނަ ފަރުވާއެއް ނެތް ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް-19 ބައްޔަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފައްދަން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމެއްގައި މިސް ވޯލްޑްގެ ތާޖު ހާސިލުކޮށްފައިވާ ތިން ރާނީއެއް ބައިވެރިވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 2
ޕްރިޔަންކާގެ ފަރާތުން 100،000 ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަށް އެހީވުމަށް އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ 100،000 ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 1
އެންޖެލީނާގެ މިލިއަން ޑޮލަރު ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ވަރަށް ގިނަ ސެލެބްރިޓީން މާލީ ގޮތުން އެހީދެމުން އަންނަ އިރު، ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ބަތަލާ އެންޖެލީނާ ޖޮލީ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 3
ކުރިމަގުގެ ޖީލު އޮތީ ނުރައްކަލެއްގައި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކުރިމަގުގެ ޖީލު ނުވަތަ ކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 91
"ކޮންމެ 10 އަންހެނަކުން އެކަކު ވަނީ ހިތާނުކޮށްފައި"

ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 އަންހެނަކުން އެކަކު ހިތާނުކޮށްފައިވާ ކަމަށް، ސަރުކާރުން ހަދާފައިވާ ޑިމޮގްރަފިކް އެންޑް ހެލްތު ސާވޭއާ ހަވާލާދީ ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 1
އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު 392,078 ކުދިން އުފަންވި

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ދުނިޔޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި 392،078 ކުދިން އުފަންވި ކަމަށް އދ. ގެ އާބާދީއާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 4
ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ދެ ގާނޫނެއް ތަސްދީގުކޮށްފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތަކާ ގުޅޭ ދެ ގާނޫނެއް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
ކުޑަކުދިންނާ ގުޅޭ ބިލަށް ޔުނިސެފުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި

ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ދެ ބިލް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން އިއްޔެ ފާސްކުރުމުން، އދ. ގެ ކުޑަކުދިންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ، ޔުނިސެފުން މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ނުރަސްމީ ތައުލީމުގެ މަހާސިންތާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 6
އާއިލީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ގިނަ ދަތިތަކެއް

ރާއްޖޭގެ އާއިލީ ނިޒާމުގައި ހުރި ގިނަ ދަތިތަކެއް، ފެމިލީ ކޯޓާއި މެޖިސްޓްރޭޓްކޯޓްތައް އަދި އެ ނިޒާމާ ގުޅުން ހުރި އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019
ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން މަންތާ އާއި ޔުނިސެފުން ގުޅިއްޖެ

އޭވިއޭޝަން ދާއިރާ އިން ދިވެހި ޒުވާނުން ކުރިއަރުވަން ޔުނިސެފާއި މަންތާ އެއާއާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2019 15
ރާއްޖޭގައި ނިއުޓްރިޝަން ހާލަތު ރަނގަޅެއް ނޫން: އަމީން

ރާއްޖެއަށް އަންނަ ހަލުވި ކުރިއެރުމާ އަޅާބަލާއިރު ކުދިންގެ ނިއުޓްރިޝަންގެ ހާލަތު އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނުގައި ރަނގަޅުވަމުން ނުދާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019 2
ކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޓްރީޓޮޕާއި ޔުނިސެފް އެހީވަނީ

ކުޑަކުދިންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ރަނގަޅު ސިއްހަތު ކުރިއަރުވަން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލާއި ޔުނިސެފުން އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.