06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 4
ނޯތު ކޮރެޔާ މީހުން ވިނަ ވެސް ކައިފާނެ: ޕުޓިން

ނޯތު ކޮރެޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ ބޭކާރު ކަމެއް ކަމަށާއި ނިއުކްލިއަ ޕްރޮގްރާމަށްޓަކައި އެ މީހުން ވިނަ ކައިގެން ވެސް އުޅެފާނެ ކަމަށް، ރަޝިޔާގެ ރައީސް ލަޑީމިއާ ޕުޓިން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 2
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ

ރާމުﷲ (އޮގަސްޓް 29) - ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދުމަށް ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލު ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2017 2
ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ: އދ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮގަސްޓް 17) - އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނަސްލީ ތަފާތު ކުރުމަށް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2017 143
މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒުކުމަކީ ބޮޑު ގޯހެއް: އދ

ރާއްޖޭގައި އަލުން މަރުގެ ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމަކީ ހެދޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހަކަށް ވާނެ ކަމަށް އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ޚާއްސަ ރެޕަޓުއާ އެނިސް ކަލަމާޑް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2017
އަގްސާ މައްސަލަ މިހާރު އޮތީ ބޮޑު ނުރައްކަަލެއްގެ ތެރޭގައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖުލައި 26) - އަގްސާ މިސްކިތް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި އިޒްރޭލުން އުފެއްދި ހަމަނުޖެހުންތައް މިހާރު އޮތީ ބޮޑު ނުރައްކަލަކަށް ބަދަލުވުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ފަލަސްތީނުގެ މަންދޫބު ރިޔާޒް މަންސޫރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2017 10
އދ.ގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް އަލީ ނަސީރު

އދ. ގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މަންދޫބަކަށް ކުރީގެ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަލީ ނަސީރު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2017 13
ނާޒިމްގެ ކުށެއް ނެތް ކަމަށް ފޮނުވި ސިޓީ އދ. އަށް

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ ކޮޓަރިން ފެނުނު ފިސްތޯލަ އަކީ އޭނާއާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް އޮތް އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށާއި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ހާމަކޮށްދެއްވަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް ވިދާޅުވެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފޮނުއްވި ސިޓީ އދ. ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017 13
ޔޫއެންއެޗްއާރްސީ އަށް ވާދަ ނުކުރަން ރާއްޖޭން ނިންމައިފި

އދ. ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ކުރިއަށް އޮތް ދައުރަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފަހު ރާއްޖެއިން ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2017 7
އަލްޖަޒީރާ ބަންދުކުރަން އެންގުން ގަބޫލް ނުކުރެވޭނެ:އދ

ޖެނީވާ (ޖުލައި 1) - ގަތަރާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ގަލްފުގެ ތިން ގައުމަކުން ކުރި ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަލް ޖަޒީރާ ނެޓްވޯކް ބަންދު ކުރުމަކީ ގަބޫލް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2017 2
އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން އދ.ގެ އެންގުން ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ

އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ދަށު ދަރަޖައިގެ އަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެ އިން އިސްލާހުުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އ.ދގެ ކޮމެޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 21
ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު: އާސިމް

ގިނަ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސުލްހަވެރި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރަން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 27
އަދީބަށް ފަރުވާ ނުދޭ މައްސަލަ އދ. އަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ސިއްހީ ފަރުވާ އިން މަހްރޫމްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 47
އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނަމްބަރެއް ނަގައިފިން:ޝަހީދު

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުލިބުމުން، އެ މަނިކުފާނު އދ.ގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކެވުމަށް ނަމްބަރެއް ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް، ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ އދ.ގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު މިއަދު...

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ކަންބޮޑުވުންތައް އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއާ މެދު 30 ގައުމަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ މެދު ސަމާލުކަންދީ އެކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ފިޔަވަޅު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 3) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ތަކުރާރުކޮށް މި އަހަރު މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ވަކި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އާއިލާއިން އދ.އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހިދާނެ ހޭދައަށް މާލީ އެހީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. އިން ފުލުސް އޮފީހަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 17
ޔާމީންގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ވީހާ ވެސް ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 2
އދ.ގެ އެންމެ ޒުވާން ސުލްހައިގެ މެސެންޖަރަކަށް މަލާލާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - އދ.ގެ އެންމެ ޒުވާން ސުލްހައިގެ މެސެންޖަރަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 11, 2017 16
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އދ. ގެ ކޯޑިނޭޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އދ. ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރާ މިއަދު...