26 ޖޫން

June 26, 2017 21
ސުލްހަ ގާއިމްކުރަން ރާއްޖެ ތައްޔާރު: އާސިމް

ގިނަ ގައުމުތައް ގުޅިގެން ސުލްހަވެރި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖްތަމައެއް ބިނާކުރަން ރާއްޖެ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު އާސިމް މިއަދު ވިދާޅުވެެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2017 27
އަދީބަށް ފަރުވާ ނުދޭ މައްސަލަ އދ. އަށް

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބު ސިއްހީ ފަރުވާ އިން މަހްރޫމްކޮށްފައިވާ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017 47
އަދީބު ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން ނަމްބަރެއް ނަގައިފިން:ޝަހީދު

ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހްމަދު އަދީބުގެ ސިއްހީ މައްސަލަތަކުގައި ރާއްޖެ އިން ފަރުވާ ނުލިބުމުން، އެ މަނިކުފާނު އދ.ގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ދެއްކެވުމަށް ނަމްބަރެއް ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް، ދީނީ އަދި ފިކުރީ މިނިވަންކަމާ ބެހޭ އދ.ގެ ހާއްސަ މަންދޫބު ޑރ. އަހްމަދު ޝަހީދު މިއަދު...

08 ޖޫން

June 08, 2017 5
ކަންބޮޑުވުންތައް އިސްލާހުކުރަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

އދ. ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއާ މެދު 30 ގައުމަކުން ފާޅުކޮށްފައިވާ ކަންބޮޑުވުންތަކާ މެދު ސަމާލުކަންދީ އެކަންކަން އިސްލާހުކުރަން ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ދިވެހި ސަރުކާރަށް މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2017
މިސައިލް ޓެސްޓާ ގުޅިގެން ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ފިޔަވަޅު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 3) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ތަކުރާރުކޮށް މި އަހަރު މިސައިލް ޓެސްޓް ކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ ވަކި ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017 23
ޔާމީންގެ މަރުގެ މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހަޅައިފި

ރަހުމުކުޑަ ގޮތަކަށް މަރާލި ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ އާއިލާއިން އދ.އަށް ހުށަހަޅައި، އެކަމުގައި ކުރަން ޖެހިދާނެ ހޭދައަށް މާލީ އެހީ ހޯދަން ފަށައިފި އެވެ.

27 އެޕްރީލް

April 27, 2017 40
ޔާމީންގެ މަރާ ގުޅިގެން އދ. އިން ފުލުސް އޮފީހަށް

ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަށް ވަޅި ހަރައި މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިން މިއަދު ފުލުހުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2017 17
ޔާމީންގެ މަރު ތަހުގީގުކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި

ބްލޮގާ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މައްސަލަ ވީހާ ވެސް ފުރިހަމައަށް ތަހުގީގުކުރަން އދ. އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017 2
އދ.ގެ އެންމެ ޒުވާން ސުލްހައިގެ މެސެންޖަރަކަށް މަލާލާ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 11) - އދ.ގެ އެންމެ ޒުވާން ސުލްހައިގެ މެސެންޖަރަކަށް ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ހޯދާފައިވާ ޕާކިސްތާނުގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒައި ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

April 11, 2017 16
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން އދ. ގެ ކޯޑިނޭޓަރާ ބައްދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާއި ސިޔާސީ އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާ މައްސަލާގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ އދ. ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރާ މިއަދު...

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 2
ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދޭތީ އދ. އިން ފާޑުކިޔައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 3) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދޭން އިޒްރޭލުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް އދ. އިން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
މަންދޫބު ނުހިމަނައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށަނީ

(ޖެނީވާ) ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މާދަމާ ޖެނީވާގައި ފަށާއިރު، އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
ލަންކާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް އަދިވެސް ދަށް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ އަށް އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުގައި އަނިޔާ އާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް އަދިވެސް ހިންގާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 3
މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ރަޝިޔާ ސަފީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، ރަޝިޔާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ވިޓަލީ ޗޫރްކިން އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ނޫން ހައްލެއް ނެތް: އދ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ ސުލްހަ އަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
އދ. އަށް ވުރެ ސީރިއާ ދިފާއު ކުރުން މުހިންމު: އަސަދު

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 8) - ސީރިއާ ސަރުކާރު ފަހުން ނަމަވެސް ހާޒިރުކޮށްފާނެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަކަށް ވުރެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭން ސީރިއާ ދިފާއު ކުރުން މާ މުހިންމު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިވެރިކަން މުސްލިމުން ސިފަކޮށްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ވާހަަކަ ބައެއް މުސްލިމުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުން އދ.ގެ ފާޑު ކިޔުން ޓްރަމްޕަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 1) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 41
ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު ގެއަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ސިޔާދަތާ ބެހި، ބޭރުގެ އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އަތްތިލަބަޑި ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 33
އަދީބާ ހަމައިން ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލަ އޮބުނީތަ؟

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ނިންމުމާއެކު، އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބައެއް ރައީސުންނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އެމްނެސްޓީ...