19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އެމެރިކާ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ. އިން އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް، އދ.ގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
އދ. އަށް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 29) - އދ. އަށް އާ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ ޖަމާއަތުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 5
ގަރާރާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން ގައުމުތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 27) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ހުކުރު ދުވަހު ނެގި ވޯޓަށް ތާއީދުކުރި 12 ގައުމަކާ އެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 7
އދ.ގެ ގުޅުން މުޒާޖައާކުރަން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 25) - އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މުރާޖައާ ކުރަން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 3
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ބަލަން ޕެނަލެއް ހަދަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 22) - ސީރިއާގައި ހިންގާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ހެކި ހޯދުމަށް ޕެނަލެއް އުފެއްދުމަށް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ހަލަބަށް އޮބްޒާވަރުން ފޮނުވަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 18) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް އޮބްޒާވާރުން ފޮނުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ހަލަބް: ވަރުގަދަ ސިޓީ "ނަރަކަޔަކަށް"

އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން، އިއްޔެ ނިއު ޔޯކްގައި ވިދާޅުވީ "މިހާރު ހަލަބަކީ ނަރަކަޔާ އެއްފަދަ ލަފުޒެއް" ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި ރަޝިޔާ އަދި އީރާނުން ހަލަބްގައި އެ ހިންގާލީ ގަތުލުއާންމެކެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 5
އދ.ގެ އޮފިޝަލުން މަހުލޫފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ އދ. ގެ އޮފިޝަލުން މިއަދު ޖަލުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 17
މަހްލޫފާ ބައްދަލުކުރަން އދ. ގެ އޮފިޝަލުން އެދިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އދ. ގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2016 40
ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއާ އަޅާނުލާތީ ނަޝީދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ދާއިރާ އަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ބޭރު ދުނިޔެއިން އަޅާނުލާތީ، ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2016 3
ހަލަބަކީ ގަބުރުސްތާނަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އދ. އިން ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 1) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީގައި އިދިކޮޅު ސިފައިންގެ މައްޗަށް ސަރުކާރުން ކުރި ހޯދަމުންދާ އިރު އެ ސިޓީ އިސާހިތަކު ބޮޑު ގަބުރުސްތާނަކަށް ވެދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ސްޓެފަން އޯބްރިއަން ދެއްވައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2016 1
އިޒްރޭލުގެ ފިޔަވަޅުތައް ހުއްޓަން ފަލަސްތީނުން އދ އަށް

ގުދުސް (ނޮވެމްބަރު 15) - ފަލަސްތީނާ ދެކޮޅަށް އިޒްރޭލުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އދ. އަށް އެ މައްސަލަތައް ގެންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ފަލަސްތީނުން ދީފި އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 1
އަރަބި ސްޕްރިންގައި 600 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ނޮވެމްބަރު 11) - އަރަބި ގައުމުތަކަށް 2011 ވަނަ އަހަރު ގެންނަ އުޅުނު އިންގިލާބު ނުވަތަ އަރަބި ސްޕްރިންގައި އެ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް 600 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2016 2
ސްކޫލް ކުދިން މެރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަން ގޮވާލައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 28) - ސީރިއާގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް އުތުރުގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގެ ސްކޫލަކަށް ހަމަލާދީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިޔަވާ ކުދިން މެރި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން ގޮވާލައްވައިފި އެވެ

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2016
ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސްގެ ހައްގުތަކުގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 27) - ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ކޯޓުތަކުން އޭނާގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ބްރެޒިލްގެ ކުރީގެ ރައީސް ލުއިޒް ލޫލާ ޑަ ސިލްވާގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕެޓިޝަން ބަލާނެ ކަމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016
މޫސަލްއާ ކައިރިވާ ވަރަކަށް އައިއެސްގެ އަނިޔާތައް ބޮޑު

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 26) - އިރާގު ސިފައިން މޫސަލްއާ ކައިރިވާ ވަރަކަށް އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ އަނިޔާވެރިކަން ބޮޑުވަމުންދާ ކަމުގެ ރިޕޯޓްތައް ލިބެމުންދާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2016 1
ސީރިއާގައި ވަނީ ކެމިކަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްފައި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 22) - ސީރިއާ ސަރުކާރު ސިފައިން މިދިޔަ އަހަރު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ކެމިކަލް ހަތިޔާރުން ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އދ.ގެ ސަލާމަޖީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސިއްރު ރިޕޯޓަކުން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016
އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތަކަށް އަދަބު ލިބެންޖެހޭނެ: ފަލަސްތީން

ގުދުސް (އޮކްޓޯބަރު 20) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ގޮންޖަހާ ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް އިޒްރޭލުން ގެދޮރު އަޅައިދޭ މައްސަލާގައި ޔަހޫދީ ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް އދ. އިން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފަލަސްތީނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
ސީރިއާ އަށް ދޭ ހަމަލާ ހުއްޓުވުމަށް އދ. ނުކުޅެދިފައި

އަންކާރާ (އޮކްޓޯބަރު 14) ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ދީ އެ ސިޓީ ފުނޑުފުނޑު ކުރަމުންދާ އިރު އެ ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އދ. ނުކުޅެދިފައިވާތީ ތުރުކީން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016
ހަލަބަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރު ވީޓޯކޮށްފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އޮކްޓޯބަރު 9) - ސީރިއާގެ ހަލަބް ސިޓީ އަށް ދޭ ހަމަލާތައް ހުއްޓާލުމަށް އދ. އިން ޑްރާފްޓްކޮށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ރަޝިޔާ އިން ވީޓޯ ކޮށްފި އެވެ.