03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 2
ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދޭތީ އދ. އިން ފާޑުކިޔައިފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (އެޕްރީލް 3) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދޭން އިޒްރޭލުން ފާސްކުރުމާ ގުޅިގެން އިޒްރޭލް ސަރުކާރަށް އދ. އިން ފާޑު ކިޔައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017
މަންދޫބު ނުހިމަނައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށަނީ

(ޖެނީވާ) ސީރިޔާގެ ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް މާދަމާ ޖެނީވާގައި ފަށާއިރު، އދ.ގެ ޚާއްސަ މަންދޫބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2017
ލަންކާގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް އަދިވެސް ދަށް

ކޮލަމްބޯ (މާޗް 4) - ސްރީ ލަންކާގެ ހަނގުރާމަ ނިމުނުތާ އަށް އަހަރުވީ އިރު ވެސް އެ ގައުމުގައި އަނިޔާ އާއި ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް އަދިވެސް ހިންގާ ކަމަށް އދ. އިން ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2017 3
މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް ރަޝިޔާ ސަފީރު އަވަހާރަވެއްޖެ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 21) - ނިއު ޔޯކުގައި ހުންނަ އދ.ގެ މައި މަރުކަޒުގައި މަސައްކަތުގައި އުޅުއްވަނިކޮށް، ރަޝިޔާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ވިޓަލީ ޗޫރްކިން އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 4
ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ނޫން ހައްލެއް ނެތް: އދ

ގާހިރާ (ފެބްރުއަރީ 16) - ފަލަސްތީނާއި އިޒްރޭލުގެ ސުލްހަ އަށް އޮތް ހަމައެކަނި ހައްލަކީ ދެ ދައުލަތް އުފެއްދުން ކަމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 1
އދ. އަށް ވުރެ ސީރިއާ ދިފާއު ކުރުން މުހިންމު: އަސަދު

ދިމިޝްގު (ފެބްރުއަރީ 8) - ސީރިއާ ސަރުކާރު ފަހުން ނަމަވެސް ހާޒިރުކޮށްފާނެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓްރައިބިއުނަލަކަށް ވުރެ ހަނގުރާމައިގެ ތެރޭން ސީރިއާ ދިފާއު ކުރުން މާ މުހިންމު ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2017 4
މިއަންމާ ސިފައިންގެ އަނިވެރިކަން މުސްލިމުން ސިފަކޮށްދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 3) - މިއަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގެ ރޮހިންޖާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ކުރަމުންދާ އަނިޔާ އާއި އިންސާނިއްޔަތާ ޚިލާފު އަމަލުތަކުގެ ވާހަަކަ ބައެއް މުސްލިމުން ކިޔައިދީފި އެވެ.

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2017 4
މުސްލިމުން މަނާކުރުމުން އދ.ގެ ފާޑު ކިޔުން ޓްރަމްޕަށް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ފެބްރުއަރީ 1) - މުސްލިމް ހަތް ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފައިވާތީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭސް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 41
ރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރު ގެއަށް ފާޑެއް ނުކިޔޭނެ: ރައީސް

ރާއްޖޭގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާއި ސިޔާދަތާ ބެހި، ބޭރުގެ އެކި ޖަމިއްޔާތަކާއި ޖަމާއަތްތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރަށް އަތްތިލަބަޑި ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 33
އަދީބާ ހަމައިން ފިސްތޯލައިގެ މައްސަލަ އޮބުނީތަ؟

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ވަގުތުން މިނިވަންކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އދ. ގެ ވޯކިން ގްރޫޕް އޮން އާބިޓްރަރީ ޑިޓެންޝަނުން މިދިޔަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ނިންމުމާއެކު، އެގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ ބައެއް ރައީސުންނާއި ކުރީގެ ވަޒީރުންނާއި ބައެއް ގާނޫނީ ވަކީލުން އަންނަނީ ސަރުކާރަށް ގޮވާލަމުންނެވެ. އެމްނެސްޓީ...

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 62
ނާޒިމާ އެއްކޮޅަށް އދ. އިން މައްސަލަ ނިންމައިފި

ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ނާޒިމް ޖަލަށް ލި މައްސަލައިގައި އދ. އަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭނާއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމައި، އޭނާ ވަގުތުން މިނިވަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އދ.ގެ ވޯކިން ގްރޫޕުން މިރޭ ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.

19 ޖެނުއަރީ

January 19, 2017
އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: އެމެރިކާ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ހަތިޔާރުގެ ވިޔަފާރި ކުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ހަތިޔާރުގެ ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އދ. އިން އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް، އދ.ގައި ހުންނަވާ އެމެރިކާ ސަފީރު ސަމަންތާ ޕަވަރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
އދ. އަށް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 29) - އދ. އަށް އާ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ ޖަމާއަތުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 5
ގަރާރާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން ގައުމުތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 27) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ހުކުރު ދުވަހު ނެގި ވޯޓަށް ތާއީދުކުރި 12 ގައުމަކާ އެކު އޮންނަ ގުޅުންތައް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 7
އދ.ގެ ގުޅުން މުޒާޖައާކުރަން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 25) - އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މުރާޖައާ ކުރަން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 3
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ބަލަން ޕެނަލެއް ހަދަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 22) - ސީރިއާގައި ހިންގާފައިވާ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކުގެ ހެކި ހޯދުމަށް ޕެނަލެއް އުފެއްދުމަށް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016 3
ހަލަބަށް އޮބްޒާވަރުން ފޮނުވަން ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހަނީ

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޑިސެމްބަރު 18) - ސީރިއާގެ ހަލަބު ސިޓީ އަށް އޮބްޒާވާރުން ފޮނުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން އދ.ގެ ސަލާމަތީ މަޖިލީހުގައި ވޯޓަށް އަހާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 6
ހަލަބް: ވަރުގަދަ ސިޓީ "ނަރަކަޔަކަށް"

އދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ބާން ކީ މޫން، އިއްޔެ ނިއު ޔޯކްގައި ވިދާޅުވީ "މިހާރު ހަލަބަކީ ނަރަކަޔާ އެއްފަދަ ލަފުޒެއް" ކަމަށެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ސީރިޔާގެ ރައީސް ބައްޝާރުލް އަސަދާއި ރަޝިޔާ އަދި އީރާނުން ހަލަބްގައި އެ ހިންގާލީ ގަތުލުއާންމެކެވެ.

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2016 5
އދ.ގެ އޮފިޝަލުން މަހުލޫފާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ އދ. ގެ އޮފިޝަލުން މިއަދު ޖަލުގައި ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 17
މަހްލޫފާ ބައްދަލުކުރަން އދ. ގެ އޮފިޝަލުން އެދިއްޖެ

ޖަލު ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރަމުން އަންނަ، ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު މަހްލޫފާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އދ. ގެ އޮފިޝަލުންތަކެއް އެދިފައިވާ ކަމަށް އޭނާގެ އާއިލާ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.