18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020
ފޯރަނާ 745: ކަސްރަތުކުރަންވީ ވަގުތު ބުނެދޭނެ

ސިއްހީ ކަންކަމަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ނެރޭ ޑިވައިސްތައް މިހާރު އަންނަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ. މިގޮތަށް ނެރޭ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކީ ވެސް އެކަތި އަނެކައްޗާ އަޅާކިޔާ އިރު ފީޗާޒްގެ ގޮތުން ގިނަ ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ އެއްޗިއްސެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 2
އެމެރިކާ ވިއްސާރައިގައި ބައި މިލިއަން ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތައް އަނދަމުން ދާ އިރު، އަނެއް ބައި ހިސާބުތަކަށް ބޮޑެތި ތޫފާންތަކާ ކުރިމަތިވެ، އާދަޔާ ހިލާފަށް ފެން ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

September 17, 2020
އަންހެން ކުދިންގެ ތައުލީމަށް ހެރީގެ 130،000 ޑޮލަރު

އެފްރިކާ ބައްރުގެ ގައުމުތަކެއްގެ އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ތައުލީމާއި ތަރައްގީ އަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް 130،000 ޑޮލަރު...

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
އެންވީޑިއާ އިން އާމް ގަންނަނީ 40 ބިލިއަނަށް

މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުގެ ސޮފްޓްބޭންކުން ގަނެފައިވާ އަދި އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެޑްކުއާޓަރު ހުންނަ އާމް ލިމިޓެޑް، ގްރެފިކް ޗިފް އުފައްދާ އެމެރިކާގެ ކުންފުނި އެމްވީޑިއާ އަށް...

September 15, 2020
"ޕްރިންގްލްސް" ޗިޕްސް ދަޅު ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހިކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކެލޯގްސް ކުންފުނިން އުފައްދާ "ޕްރިންގްލްސް" ބްރޭންޑްގެ ޗިޕްސް ދަޅުތައް ރިސައިކަލްކުރަން ބޮޑު ބުރައަކަށްވެފައި ވާތީ އެ ދަޅުގެ މެޓީރިއަލްތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 3
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅި ދުނިޔެއިން ޕޮޒިޓިވް ވި މީހުންގެ އަދަދު އިއްޔެ ރެކޯޑަކަށް އަރައިފި ކަމަށް، ޑަބްލިޔުއެޗުއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

September 14, 2020
ޓެކް ދާއިރާ އިން އެމެރިކާ ފަހަތަށް ހިނގައިދާނެ

ޗައިނާ އިން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ އަށް ކުރަމުން އަންނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކާއި އެ ދާއިރާގެ ރިސާޗަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކާއި އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގޮތުން ހޯދާ ކުރިއެރުންތަކާ އެއްވަރަށް...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020
ވާވޭގެ އޯއެސް އަންނަ އަހަރު ސްމާޓްފޯނުތަކަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާގެ ވާވޭ ބްލެކްލިސްޓްކުރުމުން، ގޫގުލް އިން އެ ކުންފުންޏާ އެކު ހިންގަމުން އައި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތްތައް މިދިޔަ އަހަރު ހުއްޓާލުމުން އެންޑްރޮއިޑްގެ ބަދަލުގައި ވާވޭގެ ޑިވައިސްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން އުފެއްދި އޮޕަރޭޓިން ސިސްޓަމް ހާމަނީ އޯއެސް (ހާމަނިއޯސް) އަންނަ އަހަރު އެ ކުންފުނީ ސްމާޓްފޯންތަކަށް ގެންނަން...

September 12, 2020
ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށް "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް"

ޔުނިވަސިޓީތަކުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފޭސްބުކުން "ފޭސްބުކް ކޭމްޕަސް" ގެ ނަމުގައި އާ ޓޫލެއް ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

September 12, 2020 1
ވޮލްމާޓުން ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި

ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ރިޓައިލް ކުންފުނި ވޮލްމާޓުން ޑެލިވަރީ ޑްރޯން ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 1
ބިޔޯންސޭގެ ނަމާ ހެދި ލަވައެއް އިސްލާހުކުރަން ޖެހިއްޖެ

އަންނަ މަހުގެ 2 ގައި ޒީ ޕްލެކްސް އިން ޕްރިމިއާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހިންދީ ފިލްމު "ކާލީ ޕީލީ" ގެ ފުރަތަމަ ލަވަ "ބިންޔޯސޭ ޝަރުމާ ޖާއޭގީ" ދައްކައިލުމާ އެކު ބޮޑު މައްސަލަގަނޑަކަށްވެ ލަވައިގެ ޅެމަށް ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 11, 2020
މައިކްރޮސޮފްޓްގެ އާ ކޮންސޯލްތައް ނޮވެމްބަރު 10 ގައި

ވީޑިއޯ ގޭމް ކުޅޭ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މައިކްރޮސޮފްޓުން ނެރޭ އާ ކޮންސޯލް އެކްސްބޮކްސް ސީރީޒް އެކްސް އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 10 ގައި ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

September 11, 2020 5
ޓްރަމްޕުގެ ނަން ނޯބެލްގެ އިނާމަށް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ އަހަރު ނޯބެލް ސުލްހައިގެ އިނާމު ލިބިވަޑައިނުގަތުމުން ޝަކުވާކުރެއްވި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ނަން އަލުން އިނާމަށް ހުށަޅައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 4
"ކީޕިން އަޕް ވިތު ކާޑޭޝަންސް" ހުއްޓާލަނީ

އާންމުންގެ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ހޯދާފައިވާ ޝޯ ހުއްޓާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ޗައިނާގެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ބްލެކްލިސްޓަށް

އެމެރިކާ އިން ޗައިނާ އަށް ކުރިމަތި ކުރަމުންދާ ފިއްތުންތަކުގެ ތެރެއިން އެ ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ޗިޕް ކުންފުނި ސެމީކޮންޑަކްޓާ މެނުފެކްޗަރިން އިންޓަނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (ސްމިކް) އެމެރިކާގައި ބްލެކްލިސްޓްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020
ޓްރަމްޕަކީ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ "ބޮޑެއް"

ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަކީ "ބޮޑެއް" ކަމަށް، އޭނާގެ ކުރީގެ ވަކީލް މައިކަލް ކޯހެންގެ ފޮތުގައި ލިއުމުން އާ ބޭޒާރުވުންތަކަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 2
އަހަރެން މި އޮތީ ހުއްޓުމެއް ނެތް ތަދެއްގައި: ބްލޭކް

ދޮން ނަސްލުގެ ފުލުހަކު ބަޑި ޖަހާ ޒަހަމްކޮށްލި ކަޅު ނަސްލުގެ، ޖެކޮބް ބްލޭކް، ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެގެން އޭނާގެ ތަޖުރިބާ އިއްޔެ، ޓުވިޓާ މެދުވެރިކޮށް ކިޔައިދީފި އެވެ.

September 07, 2020 6
ބިންލާދިން އަށް ބޮޑުބޭބެ ކިޔާ ނޫރްގެ ތާއީދު ޓްރަމްޕަށް

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް ޖޯ ބައިޑެން އިންތިހާބު ވެއްޖެ ނަމަ 9/11 ފަދަ ހަމަލާއެއް ތަކުރާރުވެދާނެ ކަމަށާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނީ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެ ވަނަ...

September 07, 2020 2
ކަންޔޭގެ ރިއާސީ ކެމްޕޭނަށް 6.8 މިލިއަން ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ރިއާސީ އިންތިހާބަށް ވާދަކުރާ މަޝްހޫރު މިއުޒިޝަން ކަންޔޭ ވެސްޓްގެ ކެމްޕޭނަށް 6.8 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 5.87 މިލިއަން...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 4
ޖެޓްޕެކްގައި 3،000 ފޫޓު މަތީ އުޅުނު މީހަކު ހޯދަނީ

އެމެރިކާގެ ވައިގެ ސަރަހައްދަށް ނުރައްކާވާ ގޮތަށް ޖެޓްޕެކެއްގައި 3،000 ފޫޓު މަތިން އުދުހުނު މީހެއްގެ މައްސަލަ ޕައިލެޓުންތަކެއްގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މީހާ ހޯދަން އާންމުންގެ އެހީ އަށް އެދި، އެ މައްސަލަ އެމެރިކާގެ އެފްބީއައި އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

September 06, 2020
"އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ނެރެފި

މާވެލްގެ "އެވެންޖާޒް" ސީރީޒްގެ ފިލްމުތަކުގެ ޖާދޫގައި ޖެހުނު މީހުން އިންތިޒާރުކުރަމުން ދިޔަ "މާވެލްސް އެވެންޖާޒް" ވީޑިއޯ ގޭމް ހުކުރު ދުވަހު ނެރެފި އެވެ.

September 06, 2020
ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންނަށް ބިޔޯންސޭ 1 މިލިއަން ދީފި

އެމެރިކާގެ ކަޅު ނަސްލުގެ މީހުންގެ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން، މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބިޔޯންސޭ އިތުރު 1 މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2020
އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެފްބީއާ ދުރުވާ ނަމަ ފައިސާ ދެނީ

އެމެރިކާގައި އަންނަ ނޮވެމްބަރު ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް އެ ގައުމުގައި ފޭސްބުކާއި އިންސްޓަގްރާމް ބޭނުންކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓައިލާ މީހުންނަށް ފައިސާ ދޭން މާކް ޒަކަބާގްގެ ފޭސްބުކުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2020
ހެރީގެ ދެކަނބަލުން ނެޓްފްލިކްސްއާ ގުޅިއްޖެ

މި އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ޝާހީ ޒިންމާތައް ދޫކޮށްލައްވައި މިހާރު އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅުއްވާ ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް، ސްޓްރީމިން ޓީވީގެ ހިދުމަތްދޭ ނެޓްފްލިކްސްއާ...

September 04, 2020
ގާތުންދޭ މައިންނަށް ވޮލްމާޓްގައި ޕޮޑްތަކެއް

ގާތުންދޭ އުމުރުގެ ކުދިން ގޮވައިގެން ބާޒާރުކުރަން ނުކުމެ އުޅޭ މައިންނަށް އެމެރިކާގެ ވޮލްމާޓުން އެތަނުގެ ސަތޭކައެއްހާ އައުޓްލެޓްގައި، ގާތުންދޭ މައިންނަށް ހާއްސަ ޕޮޑްތަކެއް ހިލޭ...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 3
އެމެރިކާގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން ނޮވެމްބަރު 1 ގައި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު 1 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމަކަށް ސްޓޭޓްތަކުން ތައްޔާރުވުމަށް ސެންޓަ ފޯ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020
އައިސީސީގެ އޮފިޝަލުންނަށް އެމެރިކާއިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖިނާއީ ކޯޓް (އައިސީސީ) ގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅައިފި އެވެ.

September 02, 2020 1
އެމެޒޯންގެ ޑްރޯން ޑެލިވަރީ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން، މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޕްރައިމް އެއާ" އަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރެލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން...

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020
ޕޯޓްލޭންޑުގެ ހަމަނުޖެހުން:ޓްރަމްޕާއި ބައިޑަން "ހަމަލާ"

ޕޯޓްލޭންޑް (އޮގަސްޓް 31) - އެމެރިކާގެ ޕޯޓްލޭންޑް ސިޓީގައި ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް ޖޯ ބައިޑަން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020
ކޭޓީ ޕެރީގެ އާ އަލްބަމަކީ "ސްމައިލް"

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ދަރިއަކު ލިބުނު އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކޭޓީ ޕެރީ އޭނާގެ ހަ ވަނަ އަލްބަމް ނެރެ ފޭނުން އުފާކޮށްދީފި އެވެ.

August 30, 2020
ޓިކްޓޮކް ހޯދުމުގެ ރޭހަށް ޓްރިލާ އާއި ސެންޓްރިކަސް

ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން ހިންގާ ޓިކްޓޮކް ގަންނަން މަސައްކަތްކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ލިސްޓުގައި އިތުރު ކުންފުނިތަކެއް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

August 30, 2020
އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާތީ ދައުވާކުރަނީ

އިންސްޓަގްރާމްގައި ފޭކް ލައިކް ވިއްކާ ޑިވެލޮޕަރުންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމައި ފޭސްބުކުން ނިކޮލީ ހޯޕާ ކިޔާ މީހަކަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ސެން ފްރަންސިސްކޯގެ ފެޑެރަލް ކޯޓަށް...