21 މެއި

May 21, 2017 14
ހައްދުފަހަނަޅައި ދިއުމާ ދެކޮޅު ހެދުމަކީ ދީނާ ދެކޮޅުވުމެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ހައްދުފަހަނަޅާ ދިއުމާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުމަކީ އެއްވެސް ދީނަކާ ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ އަގީދާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރުން ނޫން ކަމަށާއި އެއީ "ރަނގަޅާއި ނުބަޔާ...

May 21, 2017 4
ސައުދީ-އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު އެއްބަސްވުން 110 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް

ރިޔާޒް (މެއި 21) - ހަތިޔާރު ވިއްކުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސައުދީ އަރަބިއާ އާއި އެމެރިކާ އިން 110 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 މެއި

May 20, 2017
އެމެރިކާގެ ދެ ވަނަ މަނަވަރެއް ކޮރެއާއާ ކައިރި ކުރަނީ

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 20) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ޔޫއެސްއެސް ރޮނަލްޑް ރޭގަން ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާއާ ކައިރި ކުރަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ނޭވީން ބުނެފި އެވެ.

19 މެއި

May 19, 2017 4
ޗަައިނާގެ ޖެޓްތަކުން އެމެރިކާގެ ބޯޓަކަށް ހުރަސް އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 19) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓަކަށް ޗައިނާގެ ހަނގުރާމަ މަތީ ދެ ޖެޓަކުން ހުރަސް އަޅާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ބުނެފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2017 5
ޖޯންއަށް ފައިސާ ދޭން ކުރި ހުކުމް ދަމަހައްޓައިފި

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅެނިކޮށް ހުޅުމާލެ އިން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާ މީހެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފަޓް ހުޅުމާލޭގައި ހިންގި ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރީގެ އަނެއް...

May 17, 2017 4
ނޯތު ކޮރެއާ އަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކަށް އިންޒާރުދީފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ނިއުކްލިއާ ޕްރޮގްރާމަށް ވާގިވެރިވާ ގައުމުތަކުން އެކަން ނުކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން އިންޒާރުދީފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 3
ކެފެއިން ގިނަވެގެން ކުއްޖަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ

ކެފެއިން ހުރި އެއްޗެހި މާގިނައިން ބުއިމުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގައި ދަރިވަރަކު ކުއްލިއަކަށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2017 7
ޓެސްޓްކުރީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާދެވޭ ވަރުގެ މިސައިލެއް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 15) - އެންމެ ފަހުން ޓެސްޓްކުރީ ނިއުކްލިއާ ވޯހެޑް އުފުލުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ އަދި އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދެވޭ ފެންވަރުގެ މިސައިލެއް ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ރަސްމީ މީޑިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2017 6
އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 13) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އައުމުގެ މަގުމަތީގައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 13, 2017 13
ވިސާ ނުނަގާ އެމެރިކާއަށް ދެވެނީ: އެއީ ބޮޑު ދޮގެއް!

އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުމަށް ދިވެހިން ވިސާ ނަގަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހަމަޖައްސަވައިފި ކަމަށް ބުނާ ޚަބަރެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ވަނީ އާންމުވެފަ އެވެ. އެ...

11 މެއި

May 11, 2017 1
ފަތުހުއްޝާމުގެ ލީޑަރުގެ ބޮލަށް 10 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 11) - އަލްގައިދާ އިން ވަކިވެފައިވާ ކުރީގެ ނުސްރާ ފްރަންޓް ނުވަތަ މިހާރުގެ ފަތުހުއްޝާމުގެ ލީޑަރުގެ ބޮލަށް އެމެރިކާ އިން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2017 1
ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކީ މި ދެމަފިރިންނަށް މައްސަލައެއް ނޫން

"ލޯތްބަށް އެއްވެސް އިމެއް، ދުރުމިނެއް ނޯންނާނެ އެވެ. ލޯބީގެ އޮންނާނީ ހަމައެކަނި އެންމެ މަގްސަދެކެވެ. ދެ މީހަކު އަބަދަށް އެކަކު އަނެކަކާ ގުޅުވާލުމެވެ."

09 މެއި

May 09, 2017 2
އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާކުރީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ނޫން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރުމަކީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅެއް ނޫން ކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ކޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2017 5
ދަރިވަރަކު ދަމާފައި ގެންދިޔަ ޓީޗަރު ވަކިކޮށްފި

އޮހާޔޯ (މެއި 8) - އެމެރިކާގެ އޮހާޔޯ ސްޓޭޓުގެ ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރަކު ދަރިވަރެއްގެ އަތުގައި ހިފާ ބިންމަތީގައި ދަމާފައި ގެންދިޔަ މައްސަލަ ބޮޑުވެ އެންމެ ފަހުން އެ ޓީޗަރު ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2017
އެމެރިކާ މީހާ ހައްޔަރުކުރީ ދައުލަތާ އިދިކޮޅަށް އުޅުމުން

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 7) - އެމެރިކާ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ދައުލަތާ އިދިކޮޅު އަމަލެއް ހިންގަން އުޅުމުން ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 މެއި

May 06, 2017
ބޯޓުން ބޭލި އާއިލާގެ ކިބައިން ޑެލްޓާ އިން މައާފަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 6) - ކުޑަ ދެ ކުދިންނާއި ދެމަފިރިއަކު ގަދަ ކަމުން ބޯޓުން ބާލުވާފައިވާތީ ޑެލްޓާ އެއާލައިންސް އިން މައާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2017
އެމެރިކާ އިން ދަނީ ކިމް ޖޮން-އުން އަވަހާރަކޮށްލަން ރާވަމުން

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 5) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަވަހާރަކޮށްލަން އެމެރިކާގެ ސީއައިއޭ އާއި ސައުތު ކޮރެއާގެ އެޖެންޓުން ރާވަމުންދާ ކަމަށް ޕިއޮންޔޮން އިން ބުނެފި އެވެ.

May 05, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަން ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރު ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ކުރައްވާ ގޮތަށް...

May 05, 2017 2
އޮބާމާކެއާ "މަރުވެއްޖެ" ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 5) - ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ވަރަށް ހަނި އަޣުލަބިއްޔަތުން ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސްގެ ބިލް ފާސްވުމާ އެކު، ކުރީގެ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް އޮބާމާކެއާ...

04 މެއި

May 04, 2017 3
ޕެރިސް އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެދިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 4) - ޕެރިހުގެ ތިމާވެށި އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިނުވުމަށް އެ ގައުމުގެ 11 ސްޓޭޓެއްގެ ގަވަރުނަރުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ އަރިހުން އެދިއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ގަދަކަމުން ޕަސިންޖަރު ބޭލި އެއާލަނުގެ ސީއީއޯ ކޮންގްރެސްއަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ގަދަކަމުން ޕަސިންޖަރަކު ބޯޓުން ބޭލުމުން އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ސީއީއޯ އޮސްކާ މުނޯޒް ކޮންގްރެސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2017 5
މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރަން ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 2) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދިފާނެ ހަމަލާއަކުން ދިފާއުވުމަށް ސައުތު ކޮރެއާގައި އެމެރިކާ އިން ބެހެއްޓި މިސައިލުން ދިފާއުވާ ނިޒާމު ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ވައިޓް ހައުސް އަށް ދައުވަތު ދިނުމުން ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (މެއި 1) - އިންސާނީ ހައްގުތަކުގެ ރެކޯޑް ވަރަށް ގޯސް ވެރިއެއް ކަމަށްވާ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޓުޓާޓެ ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަތުމުގެ ދައުވަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވުމުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާޑު ކިޔަން ފަށައިފި އެވެ.

May 01, 2017
އެމެރިކާގެ މަނަވަރުތަކުން ކޮރެއާ ސަރަހައްދުގައި ތަމްރީނު ފަށައިފި

ސޯލް (މެއި 1) - ކޮރެއާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ފެށި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކުގައި އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ކާލް ވިންސަން އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

May 01, 2017 2
އަނބިމީހާގެ އެކަނިވެރިކަން ފިލުވައިދޭ ނަމޫނާ ފިރިއެއް

ކެލިފޯނިއާގައި އުޅޭ، އުމުރުން 17 އަހަރުގެ މެކެނާ ނިއުމަން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އޭނާގެ ބައްޕަ އަކީ މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ހުރި އެންމެ ރަނގަޅު ބައްޕަ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2017 4
މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހެއްގެ ޕޯސްޓްމޯޓަމް ހަދަން އަންގައިފި

އާކަންސާ (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ އާކަންސާ ސްޓޭޓުގައި އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން މަރުގެ އަދަބު ދިން މީހެއްގެ ޕޯސްޓް-މޯޓަމް ހަދަން ފަނޑިޔާރަކު އަންގައިފި އެވެ.

April 30, 2017
އިންތިޚާބީ މަގާމަކަށް ވާދައެއް ނުކުރާނަން: މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އިންތިޚާބީ އެއްވެސް މަގާމަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 30, 2017 9
ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް: ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާ މީޑިއާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 30) - އެމެރިކާގެ އާ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ޕެންސިލްވޭނިއާގައި ބޭއްވި އެއްވުމެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ހަމަލާތައް މީޑިއާ އަށް އަމާޒުކޮށްފި...

29 އެޕްރީލް

April 29, 2017 12
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ އެމެރިކާގައި 4 މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު

އާކަންސާ (އެޕްރީލް 29) - އެމެރިކާގެ އާކަންސާ ސްޓޭޓުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހު ތެރޭ ހަތަރު މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދީފި އެވެ.

April 29, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް ޓެސްޓްކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (އެޕްރީލް 29) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް މިއަދު ޓެސްޓްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އާއި އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.