02 އެޕްރީލް

April 02, 2020
ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރޭ މަނަވަރުގެ ފަޅުވެރިން ކަރަންޓީންކުރަނީ

ގުއާމް (އެޕްރީލް 2) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ތިއޮޑޯ ރޫޒްވެލްޓުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރެމުންދާތީ އެ މަނަވަރުގެ ފަޅުވެރިން ގުއާމްގައި ކަރަންޓީން ކުރުމުގެ...

April 02, 2020 1
އެމެރިކާއިން އެއް ދުވަހުން 26،000 މީހުން ޕޮޒިޓިވް

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 2)- ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެމެރިކާ އިން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު 26،770 އަށް އަރައިފި އެވެ.

30 މާޗް

March 30, 2020 1
މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާ މައްސަލާގައި ގޯޑަން ރައްދު ދީފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރެސްޓޯރަންޓްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ ކަށަވަރުކަން ނުދެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ ނޯޓިސް ފޮނުވި، މަޝްހޫރު ޝެފް ގޯޑަން ރަމްޒީ އަށް އަމާޒުވަމުންދާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރައްދު ދީފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 6
މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާތީ ގޯޑަން ރަމްޒީ އަށް ފާޑުކިޔުން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން، އެމެރިކާ އަށް އުފަން އިނގިރޭސި މަޝްހޫރު ޝެފް ގޯޑަން ރަމްޒީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދިނުމުން އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާވެއްޖެ އެވެ.

March 27, 2020 4
ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިހާރު އެންމެ ގިނައީ އެމެރިކާގައި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 27) - ދުނިޔޭގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން މިހާރު އެންމެ ގިނައީ އެމެރިކާގައި ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

March 27, 2020 1
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވްވި މީހުން ބައި މިލިއަނަށް

ޕެރިސް (މާޗް 27) - މުޅި ދުނިޔޭގައި ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ އަދަދު މިހާތަނަށް ބައި މިލިއަނަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 1
އާނޯލްޑް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި

ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން، ހޮލީވުޑްގެ ތަރި އާނޯލްޑް ޝްވެޒްނެގާ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

March 26, 2020
ފޯޑުން މާސްކާއި ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު އެމެރިކާ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ، މެޑިކަލް ސާމާނުގެ ދަތިކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމުގެ ގޮތުން އެ ގައުމުގެ މަޝްހޫރު ކާރު ކުންފުނި ފޯޑް މޮޓޯ އިން މެޑިކަލް ސާމާނު...

25 މާޗް

March 25, 2020 97
"ރާއްޖޭގެ މަސަައްކަތް އެމެރިކާއަށް ވުރެ ރަނގަޅު"

"ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ލިބުނު ރެސްޕޮންޑް އެމެރިކާ އަށް ވުރެ ވެސް ފުރިހަމަ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޗައިނާ ސަފީރު ރާއްޖެ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ތައުރީފުކުރައްވައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 1
ނިއު ޔޯކަށް ފޭސް މާސްކް ހަދަން ފެޝަން ޑިޒައިނަރެއް

މުޅި ދުނިޔެ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަމުގައި އެންމެ މުހިއްމީ ފަރުދީ ޒިންމާ އާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުން ފަދަ ކަންކަމަށް އިސްކަން ދިނުމެވެ. އެގޮތުން...

March 24, 2020 3
އެޕަލް އިން އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕަށް މާސްކް ދެނީ

ކޮރޯނާވައިރަސް އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކޮށް ފެތުރެމުންދާ އިރު، އެ ގައުމުތަކަށް މާސްކްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އެކަމަށް އެހީވާން އެޕަލް ކުންފުނިން...

23 މާޗް

March 23, 2020 35
ވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން ދޫކުރި އެއްޗެއް: އީރާން

ތެހެރާން (މާޗް 23) - ދުނިޔެ ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 1
ޓެސްލާ އިން ވެންޓިލޭޓަރު އުފައްދަނީ

އެމެރިކާގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ވަރަށް ބާރަށް ފެތެރެމުންދާތީ ބަލިޖެހޭ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ވެންޓިލޭޓަރު ލިބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައި ވާތީ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ އެހީ އަށް އެދެފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދޭ ކުޅޭ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ހެޕީ މީލްސްއާ އެކު ޕްލާސްޓިކް ކުޅޭ ސާމާނުދޭތީ އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކުރި ކެމްޕޭނަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެކަން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2020
އެޕަލްގެ އާ އައިޕެޑް ޕްރޯގައި ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް

އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނިން އަލަށް ނެރޭ އައިޕެޑްގައި ކުރިން ނެތް ހާއްސަ ޓެކްނޮލޮޖީއެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށް ބުނެފި އެވެ.

March 20, 2020
ފްރާންސުން އެޕަލް އަށް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޖޫރިމަނާއެއް

އެޕަލްގެ އުފެއްފުންތައް ފްރާންސްގައި ވިއްކާ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަން ނޯންނަ ގޮތަށް އެއްބަސްވުން ހަދައި، އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތައް މާކެޓް ރޭޓްތަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް...

19 މާޗް

March 19, 2020
ހީނާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ ފިލްމަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް

އިންޑިއާގެ ބަތަލާ ހީނާ ޚާން ކުޅުނު ފުރަތަމަ ބޮލީވުޑް ފިލްމު "ލައިންސް" އަށް ބޭރުގެ އެވޯޑެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 16
ބޭރުން އަންނަ ދިވެހިން ގޭގައި އެކަހެރި ކުރަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، މިހާތަނަށް ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައިވާ ގައުމުތައް ނުވަތަ ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވައި އެހެން ގައުމުތަކުން އެތެރެވާ ދިވެހިން ވެސް 14 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް...

March 18, 2020
މި އަހަރުގެ މެޓް ގާލާ ކެންސަލްކޮށްފި

ފެޝަނުގެ ދުނިޔެ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކޮންމެ އަހަރަކު ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް އިވެންޓް ކަމަށްވާ މެޓް ގާލާ ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ފަސްކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 11
ޗައިނާގެ އޮފިޝަލް ދެއްކި ވާހަކައަށް ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - ދުނިޔޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހަކީ އެމެރިކާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން އުފައްދާ ޗައިނާ އަށް ދޫކުރި އެއްޗެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ ސީނިއާ އޮފިޝަލަކު ވިދާޅުވުމާ...

March 16, 2020 6
ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ޖެކް މާގެ އެހީ އެމެރިކާ އަށް

އެމެރިކާގައި ވަރަށް ބާރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތެރެމުންދާތީ އެކަމާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ޗައިނާގެ މަހުޖަނު އަދި އަލީބާބާ ގްރޫޕްގެ ކުރީގެ ޗެއާމަން ޖެކް މާ 500،000...

15 މާޗް

March 15, 2020 41
ކޮވިޑް-19: ޓޫރިސްޓެއްގެ ތައުރީފު ރާއްޖެ އަށް

ރާއްޖެއިން ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ފެނި ހައިރާންވެއްޖެ ކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ޓޫރިސްޓަކު ރާއްޖެ އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

March 15, 2020 5
ކޮވިޑް-19: ޓްރަމްޕުގެ ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާ ނެގެޓިވް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ކޮރޯނާވައިރަސް ޓެސްޓް ނެގެޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްގެ ޑޮކްޓަރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2020 6
ގޭޓްސް މައިކްރޮސޮފްޓްގެ ބޯޑުން ވަކިވަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކުންފުނި މައިކްރޮފްސޮފްޓްގެ ބާނީ ބިލް ގޭޓްސް އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އިއުލާންކުރައްވައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 7
އެމެރިކާއަށް ދަތުރުކުރުން މަނާކުރުމާ އެކު ކުއްލި ހާލަތު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 14) - ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލުމުގެ އަމުރަށް ރެއިން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފަށާފައިވާ އިރު އެމެރިކާގައި ކުއްލި ހާލަތު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ރޭ ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020 5
ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ ވެޑިން ޑްރެސް ނީލަމަށް

މީގެ އަށް އަހަރު ކުރިން މަރުވެފައިވާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ވިޓްނީ ހިއުސްޓަންގެ މެޑިން ޑްރެސް ނީލަމެއްގައި ވިއްކައިލަން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

March 13, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ގޭމިން ކޮންފަރެންސް ކެންސަލް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ގޭމިން ކޮންފަރެންސް އިލެކްޓްރޯނިކް އެންޓަޓައިންމަންޓް އެކްސްޕޯ (އީ3) ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 1
ޓޮމް ހޭންކްސްގެ ދެމަފިރިންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހިއްޖެ

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޓޮމް ހޭންކްސްް އާއި އަންހެނުން ރީޓާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެގެން ފަރުވާ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 12, 2020 6
ކޮވިޑް-19: ޔޫރަޕުން އެމެރިކާއަށް މީހުން ދިއުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - ކޮރޯނާވައިރަސް ހުއްޓުވުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ޔޫރަޕުގެ ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އަށް މީހުން ދަތުރު ކުރުން 30 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2020
ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ރިސޯޓް އަލުން ހިދުމަތަށް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި ބަންދުކުރި ޑިޒްނީގެ ޝަންހާއީ ޑިޒްނީ ރިސޯޓްގެ ބައެއް ތަންތަން، ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ޗައިނާގައި މިހާރު މައިތިރިވަމުން އަންނާތީ އަލުން އާންމުންނަށް...