19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2017 2
މިއަންމާ އަށް ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ: އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 19) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ ވެރިންނަށް ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ 43 މެންބަރަކު ގޮވާލައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2017 3
ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމުން އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި ތައާރަފް ކުރެއްވި ސިއްހީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމް، އޮބާމާކެއާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް...

October 17, 2017 1
"އެމެރިކާއާ މަޝްވަރާ ކުރާނީ މަގްސަދު ހާސިލްކޮށްފައި"

ޕިއޮންޔޮން (އޮކްޓޯބަރު 17) - އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ އިންޓަކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް އުފައްދަން ނޯތު ކޮރެއާ އިން ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި އެ މަގްސަދު...

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017
ބަލި ކުދިންނަށް ލޯބި ދޭ "އައިސީޔޫ ކާފަ"

މޭރީ ބެތު ބްރޫލޮޓްގެ ދަރިފުޅު ލޯގަން އުފަންވީ ދުވަސް ފުރެން ތިން މަހާ 15 ދުވަސް އޮއްވަ އެވެ. ބަރުދަނުގައި ހުރީ އެއް ޕައުންޑް 15 އައުންސް (878 ގްރާމް) އެވެ. ލޯގަން އަށް އިންޓެންސިވް ކެއާ ޔުނިޓްގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބާއްވަން ޖެހޭނެކަން މޭރީ އަށް އެނގެ އެވެ. ނަމަވެސް އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާގެ ލާގްރޭންގްގައި ދިރިއުޅޭ 33 އަހަރުގެ...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2017 3
ޓްރަމްޕުގެ ނިންމުމަށް ރޫހާނީ ވަރުގަދަ ރައްދެއް ދީފި

ތެހެރާން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން ސެޓިފައި ނުކުރައްވާ، ކޮންގްރެސް އިން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ދޫކޮށްލެވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމެވުމުން އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ އެކަމަށް ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދެއްވައިފި އެވެ.

October 14, 2017
ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމާ މެދު ޓްރަމްޕުގެ ނިންމެވުމާ ދުނިޔެ ދެކޮޅު

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 14) - އީރާނާ އެކު ގާއިމްކުރި ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން "އިރާލައްވާނެކަމުގެ" އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި ނަމަވެސް އެ އެއްބަސްވުމަށް...

October 14, 2017 7
އެމެރިކާގެ ފަހަތުން އިޒްރޭލް ވެސް ޔުނެސްކޯއިން ވަކިވަނީ

ތެލް އަވީވް (އޮކްޓޯބަރު 14) - އެމެރިކާގެ ފަހަތުން އިޒްރޭލް ވެސް ޔުނެސްކޯ އިން ވަކިވާން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 7
އިޒްރޭލަށް ތަފާތު ކުރާތީ ޔުނެސްކޯއިން އެމެރިކާ ވަކިވަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 12) - އިޒްރޭލަށް ތަފާތުކުރާތީ ކަމަށް ބުނެ އދ.ގެ ސަގާފަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ ޔުނެސްކޯ އިން ވަކިވާން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2017 1
ކޮރެއާ މަތިން އެމެރިކާގެ ބޮންއަޅާ ބޯޓުތަކެއް ދަތުރުކޮށްފި

ސޯލް (އޮކްޓޯބަރު 11) - ސައުތު ކޮރެއާއާ އެކު ބޭއްވި އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއްގައި އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތަކުން ކޮރެއާ ޕެނިންސުލާ މަތިން އުދުހިއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 1
ޓްރަމްޕުގެ ފުރަތަމަ އަނބިކަނބަލުންނާއި މެލަނިއާ ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފުރަތަމަ އަނބިކަނބަލުން އިވާނާ އާއި މިހާރުގެ އަނބިކަނބަލުން މެލަނިއާ ޓްރަމްޕާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 3
15 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ މިސައިލް ސިސްޓަމެއް ސައުދީން ގަންނަނީ

ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ފަނަރަ ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި މިސައިލުން ދިފާއުވެވޭ ނިޒާމެއް ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވިއްކަން އެމެރިކާ އިން އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2017
އެމެރިކާގައި ކެންސަރުގެ އާއްމު ސަބަބަކަށް ފަލަވުން

ހުންނަން ޖެހޭ ވަރަށް ވުރެ ބަރުދަން އިތުރުވުމާއި ފަލަވާ ބަލި ނުވަތަ އޮބީސިޓީއާ މެދު މިހާރަށް ވުރެ ވެސް ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ އިންޒާރެއް އެމެރިކާގެ ބަލިތަކާ ބެހޭ އިދާރާގެ ރިޕޯޓެއްގައި...

October 05, 2017 5
ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ނުދިން މަންމައަކު ޖަލަށް

ދަރިފުޅަށް ވެކްސިން ދޭން ދެކޮޅު ހެދި އެމެރިކާ އަންހެނަކު ޖަލަށް ލާން އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 11
ލަސް ވެގަސްގައި ބަޑި ޖެހި މީހާ ޓެރަރިސްޓަކަށް ނުވީ ކީއްވެ؟

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 4) - އެމެރިކާގެ ނެވާޑާ ސްޓޭޓުގެ ލަސް ވެގަސް ސިޓީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ މިއުޒިކް ކޮންސެޓަކަށް ބަޑިޖަހާ 58 މީހުން މަރާލި ހާދިސާގެ ތަފްސީލުތައް ލިބެމުންދާ އިރު ބަޑި ޖެހި ސްޓެފަން ޕެޑޮކަކު ޓެރަރިސްޓަކަށް ނުވި ސަބަބާ ގުޅޭ ގޮތުން އެކި ފޯރަމްތަކުގައި ބަހުސްތައް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 5
ނިދުމާ ބެހޭ ދިރާސާއަކަށް ނޮބެލް އިނާމު

ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން ދޭ ނޮބެލް އިނާމު، ނިދުމާ ގުޅުން ހުރި ދިރާސާއަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

October 03, 2017 4
ލަސް ވެގަސްގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އައިއެސް އިން އުފުލައިފި

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ލަސް ވެގަސްގައި ދިން ބަޑީގެ ހަމަލާގެ ޒިންމާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން އުފުލައިފި އެވެ.

October 03, 2017 9
ލަސް ވެގަސްގައި ބަޑި ޖެހި މީހާގެ ކޮޓަރީގައި 23 ބަޑި

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 3) - އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގެ މިއުޒިކް ކޮންސެޓަށް ބަޑިޖެހި މީހާގެ ކޮޓަރިން 23 ބަޑި ފެނިފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2017 12
ލަސް ވެގަސްގެ ކޮންސެޓަކަށް ބަޑިޖަހާ 50 މީހުން މަރާލައިފި

ލަސް ވެގަސް (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ލަސް ވެގަސްގައި ކޮންސެޓެއް ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ބަޑިން ދިން ހަމަލާތަކެއްގައި 50 މީހުން މަރުވެ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2017 5
ދަތުރުތަކެއްގެ މައްސަލާގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އިސްތިއުފާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - ރަސްމީ ބޭނުންތަކުގައި ޕްރައިވެޓް މަތިންދާ ބޯޓުތަކުގައި އަގު ބޮޑު ދަތުރުތަކެއް ކުރެއްވި މައްސަލާގައި އެމެރިކާގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު ޓޮމް ޕްރައިސް...

September 30, 2017 4
މިއަންމާގެ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން ޖެހޭ: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 30) - މިއަންމާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލުންނަށް ދައުވާ ކުރަން އެމެރިކާ އިން ގޮވާލައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 3
އެމެރިކާއިން ވަނީ ހަނގުރާމަ އިއުލާންކޮށްފައި: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ނޯތު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ވަނީ ހަނގުރާމަ އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ރި ޔޮން-ހޯ ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 4
އިތުރު ތިން ގައުމެއްގެ މީހުން އެމެރިކާއަށް ވަނުން މަނާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 25) - އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކުރާ ގައުމުތަކުގެ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ތިން ގައުމު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 4
އެމެރިކާއަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ޔަގީނުން ވެސް ވާނެ ކަމެއް

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން އަށް މަލާމާތް ކުރައްވާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގައި ދެއްވި ތަގްރީރަށް ފަހު އެމެރިކާ އަށް...

September 24, 2017 11
އިންޒާރުދޭން އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތައް ކޮރެއާ އަށް

ޕިއޮންޔޮން (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - އިންޒާރު ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ބޮން އަޅާ ބޯޓުތަކުން ނޯތު ކޮރެއާގެ އިރުމަތީ ހިސާބުތަކުގެ މަތިން ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 2
ޓްރަމްޕާއި ކިމް އެކަކު އަނެކަކަށް މޮޔައިންނަށް ގޮވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 23) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އދ.ގެ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީގައި ދެއްވި ތަގްރީރާ ގުޅިގެން އަނެއްކާ ވެސް މި ވަނީ ނޯތު ކޮރެއާއާ އެކު ބަހުގެ ހަމަލާތައް ހޫނުވެފަ އެވެ. ޓްރަމްޕުގެ ތަގްރީރަށް ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ވެސް ގެންދަވަނީ ވަރުގަދަ އަށް ރައްދު ދެއްވަމުންނެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2017
ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށްދިން މީހާ މަރުވެއްޖެ

މޮސްކޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ފިނި ހަނގުރާމައިގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ދުވަސްވަރު ނިއުކްލިއާ ހަނގުރާމައަކުން ދުނިޔެ ސަލާމަތްކޮށް ދިން ސޯވިއެޓް ކުރީގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރު ސްޓެނިސްލާވް ޕެޓްރޯފް އުމުރުން 77 އަހަރުގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 6
ނޯތު ކޮރެއާ ނައްތާލަން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިހާރު އެ އުޅޭ ގޮތަށް އުޅެމުންދާ ނަމަ އެ ގައުމު ނެތިކޮށްލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނިއްކީ ހޭލީ ދެއްވައިފި އެވެ.