17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 2
ބުޅަލުގެ އެޕާޓްމަންޓަށް މަހު ކުއްޔަށް 1،500 ޑޮލަރު

ލޯބިން ގެންގުޅޭ ޕެޓްތަކަށް ކިތަންމެ ވަރަކަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ޚަރަދުކޮށްފާނެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭގެ ތެރެއިން ވެސް ހާއްސަ މީހެކެވެ.

January 17, 2019 2
މި އުޅެނީ އިހުގެ ފޯނާ ކުޅެން ނޭނގިގެން

ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އައި ބަދަލުން އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ފެންނަ އެއްޗަކަށް ވާނީ ފޯނެވެ. މިހާރު ކޮންމެ މީހެއްގެ އަތުގައި ވެސް އަތަށް ހެޔޮވަރު މޮބައިލް ފޯނެއް އޮތަސް، އިހު ޒަމާނުގައި...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019
މިލްކް މޭކަޕަކީ ކޯއްޗެއް؟

އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ އާންމުކޮށް މި ބޭނުން ކުރާ މޭކަޕްގެ ކަލެކްޝަންތަކާ މުޅިން ތަފާތު ބްރޭންޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. މިއީ މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ތައާރަފުކުރި އެކަމަކު އެހާ ބޮޑަށް...

January 16, 2019
ދަރިވަރުން އަގުބޮޑު ތޮފި ނާޅަން އިލްތިމާސެއް

އެެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުންތަކެއް މާ އަގުބޮޑު މޮންކްލާ ބްރޭންގެ ބީނީ ތޮފިތަކެއް އަޅައިގެން ސްކޫލަށް ގޮސް، އެ އެއްޗެހި ގެއްލޭތީ، ވަކި އުމުރުފަރައެއްގެ ދަރިވަރުން އެ...

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 3
އެއް ފަހަރާ ބަލިވެއިން 7 ނަރުހުންގެ ދަރިން ދައްކާލައިފި

އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތްކުރާ 16 ނަރުހަކު މިދިޔަ އަހަރު އެއްފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން އެތަނުގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ބުރޫ އެރި އެވެ. އެކަމަކު އެއަށް ވުރެ އެ 16 ނަރުހުންގެ ވާހަކަ އަށް ލިބުނު ސަމާލުކަން މާބޮޑެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 6
ސީރިއާ އިން ސިފައިން ފޭބުމާ ސައުދީ ޕްރިންސަކު ދެކޮޅު

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 14) - ސީރިއާ އިން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބުމާ ވަރަށް ބޮޑަށް ދެކޮޅު ހަދާ ކަމަށް ސައުދީ ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއާ މެންބަރެއް ކަމަށްވާ ޕްރިންސް ތުރުކީ އަލް ފައިސަލް ވިދާޅުވެއްޖެ...

January 14, 2019 1
"ނޫސްވެރިޔާގެ ގާތިލުންނަށް އަދަބު ދޭން ބާރު އަޅާނަން"

ރިޔާޒް (ޖެނުއަރީ 14) - ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ ގާތިލުންނަށް ހައްގު އަދަބު ދިނުމަށް ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންއާ އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބާރު އަޅުއްވާނެ...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 6
މާސް އަށް މީހުން އުފުލަން ހެދި އުޅަނދު ދައްކާލައިފި

ޓޫރިސްޓުންގެ ގޮތުގައި މާސް އަށް މީހުން އުފުލުމުގެ އުންމީދުގައި އެމެރިކާގެ ބިލިއަނަރު އީލޮން މަސްކްގެ ކުންފުނި ސްޕޭސް އެކްސް އިން ބަންނަމުން ދިޔަ އުޅަނދު "ސްޓާޝިޕް" ގެ އެސެބްލްކޮށް ނިންމައިލުމަށް ފަހު، ދައްކާލައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 1
އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހުއްޓިފައި 22 ދުވަސް، މިއީ ރެކޯޑެއް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 12) - އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ ބޮޑު ބައެއް ހުއްޓިފައި އޮންނަތާ މިއަދަށް 22 ދުވަސްވީއިރު މިއީ އެ ގައުމުގެ ތާރީޚުގައި ވެސް މިހާ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަރުކާރު ހުއްޓުމަކަށް...

January 12, 2019 2
އައިފޯންގެ އާ ތިން މޮޑެލެއް މި އަހަރު ނެރެނީ؟

އެޕަލްގެ އައިފޯންގެ ވިޔަފާރި މިދިޔަ އަހަރު ލަފާކުރި ވަރަށް ވުރެ ދަށްވެފައިވާތީ، މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި އައިފޯން އުފައްދާ މިންވަރު މަދުކުރަން ނިންމި ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019
ޝޭން އާއި ހަނާ؛ މިއީ ލޯބީގެ ނަމޫނާއެއް

އުމުރުން 26 އަހަރުގެ ޝޭން ބާކޯ އަކީ އުމުރުން ދެ އަހަރުން ފެށިގެން، ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަ މީހެކެވެ. އޭނާއކަށް ނުހިނގެ އެވެ. ހަށިގަނޑު ހުންނަނީ ފާޑަކަށް ކުރުގެޅިފަ އެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އާދައިގެ ޒުވާނަކާ ވަރަށް ތަފާތެވެ. އެކަމަކު ސްޕައިނަލް މަސްކިއުލާ އެޓްރޯފީ (އެސްއެމްއޭ) ގެ ޝިކާރައަކަށް ވިޔަސް ޝޭންއަކީ...

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 5
ބަލި މީހާ ވިހޭ މައްސަލާގައި ސްޓާފެއްގެ ޑީއެންއޭ ނަގަނީ

އެރިޒޯނާ (ޖެނުއަރީ 10) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލައިގައި އެ ތަނުގެ ފިރިހެން ސްޓާފެއްގެ ޑީއެންއޭ ނަގަން ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

January 10, 2019
މި ދެ އަހަރު އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ: ވޯލްޑް ބޭންކް

ކުރިއަށް ދެ އަހަރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައިދާ މިންވަރު ދަށްވާނެ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

January 10, 2019
"ހިނގާ" ކާރެއް، ކާރިސާގެ ހާލަތަށް ހާއްސަ

އެމެރިކާގެ ހިޔުންޑޭ ކުންފުނިން "ހިނގާ" ކާރެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 2
ހަރަކާތެއް ނުކޮށް އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލަ ހޫނުވެއްޖެ

އެރިޒޯނާ (ޖެނުއަރީ 9) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާ ސްޓޭޓުގެ ނާސިން ހޯމެއްގައި އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުކޮށް ދިހަ ވަރަކަށް އަހަރު ދުވަހު އޮތް ބަލި މީހަކު ވިހޭ މައްސަލަ ހޫނުވެ އެ ތަނުގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

January 09, 2019 1
އެެމެރިކާ އިން ވިހަ ގޭސް ބޭރުކުރި މިންވަރު މައްޗަށް

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 9) - އެމެރިކާ އިން ކާބަންޑައި އޮކްސައިޑް ބޭރު ކުރި މިންވަރު ތިން އަހަރު ދަށްވެފައި އޮތުމަށް ފަހު މިދިޔަ އަހަރު 3.4 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

January 09, 2019 2
ގެއްލުނު އިތުބާރު ހޯދަން ޓެޓޫ "ބަޔާނެއް"

އަނބިމީހާގެ ގެއްލިފައިވާ އިތުބާރު އަލުން ހޯދައި، އިސްލާހުވެއްޖެކަން ވެސް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ ފިރިހެނަކު ހަށިގަނޑުގައި ޓެޓޫ "ބަޔާނެއް" ލިޔެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ދަރިވަރުންނަކީ މަކުނުންތަކެއް ކަމަށް ބުނި ޓީޗަރަކު ސަސްޕެންޑް

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ އެލެމެންޓްރީ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ރާމާމަކުނުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރި ޓީޗަރަކު އަދަބެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 8
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގައި މުސްލިމް މެންބަރުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

January 06, 2019 2
މި އަހަރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް އަތުވެދާނެ 10 ބަދަލު

އެއް ގައުމު އަނެއް ގައުމުގެ އިގްތިސާދަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން މުޅި ދުނިޔެއަށް އޭގެ އަސަރު ކުރެ އެވެ. އާ އަހަރެއް ފެށުނު އިރު ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމުން ވަނީ މި އަހަރު ހިނގާނެ ކަމަށް...

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2019 12
އެމެރިކާއާ ކައިރިއަށް އީރާންގެ މަނަވަރުތައް ފޮނުވަނީ

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 5) - މާޗު މަހުން ފެށިގެން އީރާނުގެ މަނަވަރުތައް އެމެރިކާއާ ކައިރި އަށް، އެޓްލާންޓިކަށް ފޮނުވާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ އިސް ކޮމާންޑަރަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 1
އާ އުސޫލާ އެކު ބިލް ގޭޓްސް ޓެރާޕަވާއަށް ހުރަސްތަކެއް

އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އާ ގަވައިދުތަކާއި އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ބިލްގޭޓްސްގެ ނިއުކްލިއާ އެނާޖީ ކުންފުންޏަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2019
ޓައިގާ ވުޑްސް ގޯލްފް ކޯސްތަކެއް ތަރައްގީކުރަނީ

ގޮލްފް ކުޅެން ޝައުގުވެރިވާ އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށް ޝިކާކޯގައި ގޮލްފް ކޯސްތަކެއް ތަރައްގީކުރަން، މަޝްހޫރު ގޯލްފް ތަރި ޓައިގާ ވުޑްސް ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018
ވިޔަފާރީގެ އަރައިރުންތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރު: ޗައިނާ

އެމެރިކާ އާއި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ އަރައިރުންތަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދިނުމަށް، ދެ ގައުމު އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރުކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި އެވެ.

December 31, 2018 1
ވިސާ ނުދޭން ލަސްކުރި މަންމަގެ ދަރިފުޅު މަރުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 31) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ "މުސްލިމް ބޭން"ގެ ދަށުން އެމެރިކާ ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި ޔަމަނުގެ މަންމަގެ ދެ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ކެލިފޯނިއާގައި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018
އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް

އެމެރިކާ އާއި ޗާއިނާގެ ވިޔަފާރީގެ ހަނގުރާމައިގައި ދެގައުމަށް ވެސް ބިލިއަނުން ގެއްލުންވެއްޖެ އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 2
އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނަކަށް މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 28) - އެމެރިކާ މީހުން އެންމެ ގަޔާވާ އަންހެނަކަށް ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ ވެއްޖެ އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2018
ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް ފެޑަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ފާޑުކިޔުން އަނެއްކާވެސް އެމެރިކާގެ މަރުކަޒީ ބޭންކް ފެޑެރަލް ރިޒާވް (ފެޑް) އަށް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

December 26, 2018 6
ދަރިވަރުގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި 500 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 26) - އެމެރިކާގެ ވާޖީނިއާ ޔުނިވާސިޓީގެ ދަރިވަރު އޮޓޯ ވާމްބިއާގެ މަރުގެ ބަދަލުގައި ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަރިވަރުގެ މައިންބަފައިންނަށް 500 މިލިއަން ޑޮލަރު ދިނުމަށް...

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 1
އަފްޣާނިސްތާނުން ވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ބާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިންގެ އެތައް ހާސް ބަޔަކު ބާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

December 21, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 21) - އެމެރިކާގެ ދިފާއީ ވަޒީރު ޖޭމްސް މަޓިސް އިސްތިއުފާ ދެއްވަން ނިންމަވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 1
ވިސާ ދިނުން ލަސްކުރި މަންމަ އެންމެފަހުން ކެލިފޯނިއާއަށް

ކެލިފޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 20) - ވެންޓިލޭޓަރުގައި އޮތް ބަލި ކުއްޖާ ދެކިލުމަށް އެމެރިކާ އަށް ދިއުމަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރި ނަމަވެސް ވިސާ ދޭން ދެކޮޅު ހެދުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިސާ ދިން އެ ކުއްޖާގެ ޔަމަންގެ މަންމަ ކެލިފޯނިއާ އަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

December 20, 2018
ފެޑެރަލް ރިޒާވުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ބޮޑުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ބެލުމެއް ނެތި އެމެރިކާގެ ސެންޓްރަލް ބޭންކް ފެޑެރަލް ރިޒާވުން އިންޓްރެސްޓް ރޭޓު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

December 20, 2018 10
ރާއްޖެ-އިންޑިއާ ގުޅުމަށް އެމެރިކާއިން މަރުހަބާކިޔައިފި

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މި ހަފުތާގައި އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުފުޅާ އެކު، ރާއްޖެ-އިންޑިއާގެ ގުޅުން ކުރިއަށް ވުރެ ބަދަހި ވެފައި ވާތީ އެމެރިކާ އިން އިންޑިއާއަށް...