30 މާޗް

March 30, 2018
އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

މޮސްކޯ (މާޗް 30) - އެމެރިކާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން ރަޝިޔާ އިން ފޮނުވާލާ ސެއިންޓް ޕީޓާސްބާގުގައި ހުންނަ ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2018 2
ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި އަންހެން މީހާގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 27) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ގުޅުން ބޭއްވި ކަމަށް ބުނެ، ބަރަހަނާ ފިލްމުތައް ގުޅޭ އެމެރިކާގެ ބަތަލާ ސްޓޯމީ ޑެނިއަލްސް ދެއްކި ވާހަކަތައް ވައިޓް ހައުސް އިން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 2
ރަޝިޔާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން އެމެރިކާ އިން ފޮނުވާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 26) - ރަޝިޔާގެ 60 ޑިޕްލޮމެޓުން އެމެރިކާ އިން ބޭރު ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަންގަވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2018 3
ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އެމެރިކާ އަށް ވަނުން މަނާކޮށްފި

މޮސްކޯ (މާޗް 25) - ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސް މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާގެ ދަރިކަލުން އަދި ޕާލަމެންޓުގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ނަމާލް ރާޖަޕަކްސާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަތުން ހުއްޓުވާފައިވާ ކަމަށް...

March 25, 2018 4
އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލަށް އެމެރިކާގެ އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 25) - އިޒްރޭލް ކުށްވެރިކޮށް ގަރާރުތައް ނެރެމުންދާތީ ކެތްތެރިކަން ކޮޅުންލަމުންދާ ކަމަށާއި އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އދ.ގެ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުން...

24 މާޗް

March 24, 2018 1
ޔުނިވާސިޓީތަކުން ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 24) - ދުނިޔޭގެ 22 ގައުމެއްގެ 320 ޔުނިވާސިޓީގެ ކޮމްޕިއުޓާ ސިސްޓަމްތައް ހެކްކުރި އީރާނުގެ ނުވަ މީހަކަށް ދައުވާ ކުރާނެ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2018 2
ތާލިބާނުންނަށް ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރު ދޭ: އެމެރިކާ

ކާބުލް (މާޗް 23) - ތާލިބާނުންނަށް ރަޝިޔާ އިން ހަތިޔާރުގެ ގޮތުން އެހީވަމުންދާ ކަމަށް އަފްޣާނިސްތާނުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ ވެރިޔާ ޖެނެރަލް ޖޯން ނިކޯލްސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 23, 2018 2
ސައުދީ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކަން އެމެރިކާ އެއްބަސް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް އެއް ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހަތިޔާރު ވިއްކުމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

March 23, 2018
އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުކަން އާ ބޭފުޅަކަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 23) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން އެޗްއާރު މެކްމާސްޓާ ވަކި ކުރުމަށް ފަހު އެ މަގާމު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ އދ.ގެ ސަފީރު ޖޯން ބޯލްޓަން ދޭން ރައީސް...

22 މާޗް

March 22, 2018
ނުކުރާ ކުށަކަށް ދިން އަދަބުގެ ބަދަލަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 22) - ނުކުރާ ކުށަކަށް އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި 31 އަހަރު ޖަލުގައި ގެންގުޅުނު މީހަކަށް ބަދަލެއްގެ ގޮތުން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ދީފި އެވެ.

March 22, 2018 7
ޗައިނާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 22) - އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ފިކުރީ މުދަލުން ވައްކަން ކުރަން ޗައިނާ އިން ހިތްވަރުދޭތީ އެ ގައުމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ވިޔަފާރީގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު...

21 މާޗް

March 21, 2018 2
ސައުދީ މުއްސަނދި، އޭގެ ފައިދާ އެމެރިކާ އަށް ކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަކީ ވަރަށް މުއްސަނދި ގައުމެއް ކަމަށާއި އެ މުއްސަނދި ކަމުގެ ފައިދާ އެމެރިކާ އަށް ކުރާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2018
އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ މަންދޫބުން ބައްދަލު ކުރަނީ

ހެލްސިންކީ (މާޗް 18) - އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާ އަދި ސައުތު ކޮރެއާގެ މަންދޫން ފިންލެންޑުގައި ބައްދަލު ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

March 18, 2018 1
100،000 ޑޮލަރުގެ ގަހަނާ 10 ޓަނު ކުނީގެ ތެރޭ

އެމެރިކާގެ ޖޯޖިއާ ސްޓޭޓްގައި އަންހެނަކަށް އޭނާގެ 100،000 ޑޮލަރުގެ ގަހަނާތައް ކުނިތަކާ އެކު އުކާލެވިގެން އެ ހޯދަން 10 ޓަނުގެ ކުނި ހާވަން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 2
އެމެރިކާގައި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މާޗް 16) - އެމެރިކާގެ މިއާމީގެ ފްލޮރިޑާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީއާ ކައިރީގައި މަގު ހުރަސްކޮށް ހިންގުމަށް އަލަށް ހެދި ބްރިޖެއް ވެއްޓި ހަތަރު މީހުން މަރުވެ 10 މީހުން ޒަޚަމްވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 1
އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުން ޓިލަސަން ވަކިކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 13) - އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުކަމުގެ މަގާމުން ރެކްސް ޓިލަސަން މިއަދު ވަކިކޮށްފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2018
މަޝްވަރާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާގެ ޖަވާބެއް ނެތް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 12) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވަން މަސައްކަތް ކުރާ ސަމިޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ނޯތު ކޮރެއާ އިން އަދި މިހާތަނަށް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2018
އެމެރިކާގެ ކާލް ވިންސަން މަނަވަރު ވިއެޓްނާމަށް

ހެނޮއީ (މާޗް 5) - އެމެރިކާގެ މަތިންދާ ބޯޓު އުފުލާ މަނަވަރު ކާލް ވިންސަން ވިއެޓްނާމަށް ތާރީޚީ ޒިޔާރަތެއް ކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2018
އެމްބަސީއާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތަކަށް ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާ އަށް

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 4) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމާ ބެހޭ ފަހުގެ މަޝްވަރާތަކަށް އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

March 04, 2018 3
ފެން ބިލް ބޮޑުވާތީ އެމެރިކާ މީހަކު ތަފާތު ގޮތަކަށް ބިލް ދައްކައިފި

ފެން ބިލް ބޮޑުވާތީ އެކަމާ ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް، މެސެޖެއް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ އަންހެނަކު 493 ޑޮލަރުގެ ބިލެއް، ފައިސާ ފޮތިން ހަމަކޮށް ދައްކައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2018 2
ޑިމޮކްރެސީގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާ އެކު ކެމްބޯޑިއާ އަށް އެހީ ކަނޑާލަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 28) - ކެމްބޯޑިއާ އިން ޑިމޮކްރެސީ އަށް އިހްތިރާމް ކުޑަވާ ގޮތަށް އަމަލު ކުރަމުން ގެންދާތީ އެހީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސަސްޕެންޑް ކުރާނެކަން އެމެރިކާ އިން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018
އެމެރިކާއާ މަޝްވަރާ ކުރަން ނޯތު ކޮރެއާ ތައްޔާރު

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 26) - އެމެރިކާއާ އެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބޭނުންވާކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފައިވާ ކަމަށް ސައުތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 3
މަހުޖަނަކު ފަގީރަކަށް ހެދިގެން ބަޔަކު ބޭޒާރުކޮށްލައިފި

ޔޫޓިއުބްގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދާފައިވާ، މުއްސަންޖެއް ކަމަށްވާ ކޯބީ ޕާސިން، ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ވެއިޓަރުން ފަގީރުންނާ މެދު އަމަލުތައް ބަހައްޓާ ގޮތް ބޭޒާރުކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާ އަށް އެމެރިކާ އިން ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - ނޯތު ކޮރެއާއާ ދެކޮޅަށް "މިހާތަނަށް އަޅާފައި ނުވާވަރުގެ" ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން...

February 24, 2018 4
ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަންނަ މެއި މަހު ހުޅުވަނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 24) - އިޒްރޭލުގެ މިނިވަންކަން އިއުލާންކުރިތާ 70 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތާ ދިމާކޮށް އަންނަ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ގުދުސްގައި އެމެރިކާ އެމްބަސީ ހުޅުވާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 3
އުރާލަން ދިން ދަރިފުޅާއެކު ފިލި ފަހުން 35 އަހަރު

މީގެ 35 އަހަރު ކުރިން، އޭރު 18 އަހަރުގެ އެލެނާ ވިލިއަމްސްގެ ދިރިއުޅުން ހިތްދަތި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓުނީ ހީނުކުރާ ފަދަ ކަމަކުންނެވެ. ނުދަންނަ މީހަކަށް، އޭނާގެ ދަރިފުޅު އުރާލަން ދެވުނުކަން އެއީ ހެދުނު ބޮޑު ގޯހެއް ކަމުގެ އިހްސާސް އޭނާ ކުރެ އެވެ. އުރާލަން ދިން ދަރިފުޅާ އެކު އެ މީހާ ފިލައިގެން ދިޔައީ އެވެ. އަދިވެސް ދަރިފުޅުގެ ޚަބަރެއް...

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2018 6
މުސްލިމް ކެންޑިޑޭޓަށް މަރުގެ އިންޒާރު ދޭން ފަށައިފި

މިނެސޮޓާ (ފެބްރުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ސިޓީއެއްގެ ފުރަތަމަ މުސްލިމް މޭޔަރަށްވުމުގެ އުއްމީދުގައި މިނެސޮޓާގެ ރޮޗެސްޓާގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ރަޖީނާ މުސްތަފާ އަށް މަރުގެ...

February 15, 2018 11
އެމެރިކާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި

ފްލޮރިޑާ (ފެބްރުއަރީ 15) - އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގެ ސްކޫލެއްގައި ބަޑިޖަހާ 17 މީހުން މަރާލައިފި އެވެ.