15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2019 1
އާރޮން ކާޓާގެ ހާލު ދެރަވެ ހޮސްޕިޓަލުގައި

ދާދި ފަހުން ރާއްޖޭގެ ކުރެހުންތެރިއެއްގެ ކުރެހުމެއް "ވަގަށް ނެގި" އެމެރިކާގެ ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އާރޮން ކާޓާގެ ހާލު ދެރަވެގެން ފްލޮރިޑާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި އެޑްމިޓްކޮށް، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

November 15, 2019
ގްރީސްއަށް ނުވެއްދި އައިއެސްމީހާ އެމެރިކާއާ ހަވާލުކުރަނީ

އަންކަރާ (ނޮވެމްބަރު 15) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅިގެން ހަނގުރާމަކުރި އެމެރިކާ މީހާ ތުރުކީން ފޮނުވާލި ނަމަވެސް އޭނާ ގްރީސް އަށް އެތެރެވުމުގެ ހުއްދަ ނުލިބުމުން އެމެރިކާއާ...

November 15, 2019
ކުއްތާއެއްގެ ބޮލުގައި "ނަގުލެއް"

އެމެރިކާގެ މިޒޯރީގެ މަގުމަތީ، ފިނީގެ ތެރޭގައި އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތްކުރި 10 ހަފުތާވީ ކުއްތާއެއްގެ ބޮލުގައި "ނަގުލެއް" އިނުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019 1
ޑިޒްނީ+ ފެށުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް

ޑިޒްނީގެ ސްޓްރީމިން ސާވިސް ޑިޒްނީ+ އަންގާރަ ދުވަހު ލޯންޗްކުރުމާ އެކު ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކެއް ދިމާވެ، ސަބްސްކްރައިބަރުންނަށް ހިދުމަތް ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވެއްޖެ އެވެ.

November 14, 2019
ޓެސްލާގެ ފުރަތަމަ ޔޫރަޕް ފެކްޓްރީ ޖަރުމަނަށް

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކްގެ ޓެސްލާ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތްތައް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ޔޫރަޕްގައި ގާއިމުކުރާ އެ ކުންފުނީގެ ފުރަތަމަ ފެކްޓްރީ ޖަރުމަނުގައި ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2019 5
އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިނެއް 75 އަހަރު ފަހުން ފެނިއްޖެ

އޮކިނޯވާ (ނޮވެމްބަރު 13) - ދެ ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގައި ގެއްލުނު އެމެރިކާގެ ސަބްމެރިނެއް 75 އަހަރު ފަހުން، އީސްޓް ޗައިނާ ކަނޑުއަޑިން ހޯދައިފި އެވެ.

November 13, 2019 7
"އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ އެދެމުން"

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގައި އަންނަ އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ނުކުތުމަށް ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކު އެދެމުންދާ ކަމަށް ހިލަރީ ކްލިންޓަން...

November 13, 2019
ވައިޓްހައުސްގެ ކުރީގެ ތަރުޖަމާނު ޑާންސް ޝޯއިން ކަޓައިފި

އެމެރިކާގެ މިހާރުގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމާ އެކު ވައިޓް ހައުސްގެ ތަރުޖަމާނުގެ މަގާމު އެންމެ ފުރަތަމަ އަދާކުރެއްވި ޝޯން ސްޕައިސާ ވާދަކުރެއްވި ޑާންސް...

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2019 8
ބޭސް ގަންނަން ދިއުމުން އެނގުނީ "މަރުވެފައި" ހުރިކަން

އެމެރިކާގެ އަންހެނަކު ގަދަވެ ސަލާމަތުން ދުނިޔޭގައި ހުއްޓައި، އޭނާ މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ އެޑްމިނިސްޓްރޭން (އެސްއެސްއޭ) ނިންމުމާ ގުޅިގެން ބޮޑެތި...

November 12, 2019
ބަރުދަނުން 80 ކިލޯ ލުއިކުރީ ފުލުހަކަށްވާން

އެމެރިކާގެ މި ޒުވާނާ އަބަދުވެސް ދެކެމުން އައި ހުވަފެނަކީ ފުލުހަކަށް ވުމެވެ. އެކަމަކު އޭނާގެ ބަރުހަލިކަމާ ހުރެ، އެކަން ކާމިޔާބުވާނެތޯ އަމިއްލަ ނަފްސާ ސުވާލުކުރެވެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2019
ކައިވެންޏަށް 80 އަހަރު، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ކައިވެނީގެ ރެކޯޑް އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއެއްގެ ކައިވެންޏަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2019 2
ބިލިއަނަރު ބްލޫމްބާގް ރިޔާސީ ރޭހުގައި ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 10) - އަންނަ އަހަރު އެމެރިކާގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް އަލަބާމާ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕްރައިމަރީގައި ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ބިލިއަނަރު މައިކަލް ބްލޫމްބާގް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2019
މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދޭން އޭޖީގައި ނޭދެން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރެއްވި މައްސަލައިން ސަލާމަތްކޮށްދިނުމަށް ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުގައި އެދިފައި ނުވާނެ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ޓިކްޓޮކާއި ޗައިނާ ސަރުކާރާ ގުޅުމެއް ނެތް: ބައިޓްޑާންސް

އެމެރިކާ އިން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތަށް، ޗައިނާގެ މަޝްހޫރު ޓިކްޓޮކް އެޕަކީ އެ ގައުމުގެ ކޮމިއުނިސްޓް ޕާޓީއާ ގުޅިގެން ޖާސޫސްކުރާ އެޕެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު އެޕެއް ކަމަށް ޓިކްޓޮކް ހިންގާ ބައިޓްޑާންސުން ބުނެފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 2
ގަލްފުން ދަތުރުކުރާ ބޯޓުތައް ހިމާޔަތްކުރަން ތަމްރީނު ދީފި

މަނާމާ (ނޮވެމްބަރު 6) - ގަލްފުން ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކަށް ހިމާޔަތް ދިނުމަށް އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް އެމެރިކާ ސިފައިން ތަމްރީނު ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

November 06, 2019
ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލެއް

ފޭސްބުކްގެ ދަށުން ހިންގާ އިންސްޓަގްރާމާއި ވަޓްސްއެޕާ އޮންނަ ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުމުގެ ގޮތުން ފޭސްބުކްގެ ލޯގޯ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފި އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2019 4
ޕެރިސް އެގްރީމެންޓުން ވަކިވާކަން އެމެރިކާއިން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 5) - ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ގޮތުން އެކުލަވާލި، ޕެރިސް އެގްރިމޭންޓުން އެމެރިކާ ވަކިވާކަން އދ. އަށް ރަސްމީކޮށް އަންގައިފި އެވެ.

November 05, 2019 3
މުވައްޒަފަކާ ރައްޓެހިވި މެކްޑޮނަލްޑްގެ ސީއީއޯ ވަކިކޮށްފި

މުވައްޒަފަކާ އެކު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި މައްސަލައެއްގައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި މެކްޑޮނަލްޑްގެ އިސް ވެރިޔަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2019
ޓިކްޓޮކް ކުންފުނިން މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ ބަލަނީ

ޓިކްޓޮކްގެ ބެލެނިވެރި ކުންފުނި ކަމަށްވާ ޗައިނާގެ ބައިޓްޑާންސުން އެމެރިކާގެ މިއުޒިކަލީ ގަތް މައްސަލަ އެމެރިކާ އިން ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019 13
ސައުދީ ވަލީ އަހުދާއި ލިންޒީއާ ކޮން ގުޅުމެއް؟

ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާނާއި ހޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލިންޒީ ލޯހަންގެ މެދުގައި ވަރަށް ހާއްސަ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށާއި އެ ދެ މީހުން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭ ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
ގޫގްލް އިން 2.1 ބިލިއަނަށް ފިޓްބިޓް ގަނެފި

ގޫގްލް އިން އެމެރިކާގެ ފިޓްނެސް ޓްރެކިން ކުންފުނި ފިޓްބިޓް 2.1 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ގަނެފި އެވެ.

November 02, 2019 1
އެފްބީގެ 5 ބިލިއަނުގެ ޖޫރިމަނާ ދައްކަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ފޭސްބުކް ބޭނުންކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ އިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ކުރި ޖޫރިމަނާ ދައްކަން...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 4
ކެލިފޯނިއާ އަނދާ ހުލިވަނީ

ކެލިފޯނިއާ (އޮކްޓޯބަރު 31) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓުގައި ރޯވެފައިވާ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ކޮންޓްރޯލް ނުވެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް އަނދާ ހުލިވެއްޖެ އެވެ.

October 31, 2019
އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ އަގު ބޮޑު؛ ލިބޭނީ އަންނަ އަހަރު

ވޯނާ މީޑިއާ އިން އަލަށް ތައާރަފުކުރަން ނިންމާފައިވާ ސްޓްރީމިން ސާވިސް އެޗްބީއޯ މެކްސްގެ ހިދުމަތް އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ފަށަން ނިންމައި، މަހު ފީ ވެސް އިއުލާންކޮށްފި...

October 31, 2019
ޓަލްސާ އަށް ވަޒީފާ އަށް ދާ ނަމަ 10،000 ޑޮލަރު!

އެމެރިކާގެ އޮކްލަހޮމާ ސްޓޭޓްގެ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ޓަލްސާ އަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިޖުރާކުރާ 250 މީހަކަށް 10،000 ޑޮލަރުގެ މާލީ އެހީދޭން ފައުންޑޭޝަނަކުން ނިންމައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 2
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ކޮންގްރެސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2019 1
ނާމާން ގެއެއްގެ ޓުއާ އަކުން 20،000 ޑޮލަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނާމާން ނުވަތަ ހޯންޓެޑް ގޭގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ 10 ގަޑިއިރުގެ ޓުއާއެއް ފުރިހަމަކުރާ މީހަކަށް 20،000 ޑޮލަރު (308,000ރ) ގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019 11
ބަޣުދާދީގެ މަރުގައި ޓްރަމްޕްގެ ބަސްމަގުން އުފެދޭނީ ރުޅި

"އޭނާ މަރުވީ ކުއްތާއެއް ފަދައިން" ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އައިއެސްގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް-ބަޣުދާދީގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއްޔެ ސިފަކުރެއްވި ގޮތުން، އައިއެސްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ނަފުރަތާއި ރުޅިވެރިކަން އެމެރިކާއާ މެދު ބޮޑުވުމުގެ ނުރައްކާ އޮތް ކަމަށް، ބައެއް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފި އެވެ.

October 28, 2019
މޭގަން މާކަލްއާ މެދު އާންމުން ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅު

އިނގިރޭސީ ޝާހީ އާއިލާ އަށް ނިސްބަތްވާ ޕްރިންސް ހެރީގެ އަނބިކަނބަލުން އަދި ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަކީ ޝާހީ އާއިލާއެއް ރަނގަޅެއް ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

October 28, 2019
ގިޓައެއްގެ ބައްޓަމަށް އެމެރިކާގައި ހެދި ހޮޓާ ހުޅުވައިފި

ގިޓައެއްގެ ބައްޓަށް އެމެރިކާގެ ފްލޮރިޑާގައި ބިނާކުރި 36 ބުރީގެ "ދަ ގިޓާ ހޮޓެލް" ކުލަގަދަ ހަފުލާއަކާ އެކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުވައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2019 15
ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 27) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީ މަރާލައިފި ކަމަށް އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ އޮފިޝަލަކު ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

October 27, 2019
ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އެންތަނީ ބޯޑެއިންގެ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއް

ސީއެންއެންގައި ވެސް މަސައްކަތްކުރި އަދި މިދިޔަ އަހަރު ކުއްލި ގޮތަކަށް މަރުވި މަޝްހޫރު ސެލެބްރިޓީ ޝެފް އެންތަނީ ބޯޑެއިންގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ޑޮކިއުމަންޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019 3
ހުސްބަނޑާ ސްކޫލަށްދާ ކުއްޖަކަށްޓަކައި ލޮޕޭޒްގެ އެހީއެއް

ދަރިވަރަކު ބަނޑުހައިހޫނުކަންމަތީ ސްކޫލަށްދާ ވާހަކަ ޓީޗަރަކު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން އެކަމާ ހަމްދަރުދީވެ، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ލަވަކިޔުންތެރިިޔާ/ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް އެމެރިކާގެ ސްކޫލަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ކާނާ ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2019
ޓިކްޓޮކުން އެމެރިކާ އަށް ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބުނެފި

ޓިކްޓޮކް ބޭނުންކުރާ އެމެރިކާ ރައްޔިތުންގެ މައުލޫމާތުތައް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ޖާސޫސުކޮށްފާނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ އެޕެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންތަކެއް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.