02 ޖޫން

June 02, 2018 10
އެމެރިކާގެ ގަރާރަށް ލިބުނީ އެމެރިކާގެ ވޯޓު އެކަނި

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ޖޫން 2) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނުގެ ސަބަބުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ހިމާޔަތް ދިނުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހަށް ކުވޭތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އިޒްރޭލުގެ ދިފާއުގައި އެމެރިކާ އިން ހުށަހެޅި ގަރާރަށް ވެސް އެއްވެސް ތާއީދެއް ނުލިބި އަމިއްލަ ގައުމުގެ ވޯޓާ އެކު...

31 މެއި

May 31, 2018 1
އެމެރިކާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ނުބެހެން ރަޝިޔާއަށް އިންޒާރު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 31) - އެމެރިކާގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތަކާ ނުބެހެން ރަޝިޔާ އަށް އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

May 31, 2018 7
ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވެ ގްރެޖުއޭޝަންގައި

އެމެރިކާގައި، ޒުވާން އަންހެނަކު ވިހޭތާ 24 ގަޑިއިރު ނުވަނީސް ތުއްތު ދަރިފުޅާ އެކު ގްރެޖުއޭޝަން ހަފުލާއަށް ދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާގެ ޖެނެރަލް ޕޮމްޕެއޯއާ ބައްދަލު ކުރާނެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 30) - ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލް ކިމް ޖޮން-ޗޮލް އެމެރިކާ އަށް ކުރާ ދަތުރުގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯއާ މާދަމާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

May 30, 2018 3
ފުލުހަކު އަމިއްލައަށް އޭނާގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި، ޓްރެފިކް ލައިޓް ރަތް ކުލައިން ދިއްލިފައި ހުއްޓާ މަގު ހުރަސްކޮށް ދިޔަ ފުލުހަކު އޭނާގެ މައްސަލަ އަމިއްލަ އަށް ހުށަހަޅައި އަދަބު ލިބިގެންފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018
ތޫފާން ކަވަރު ކުރަން އުޅުނު ދެ ނޫސްވެރިން މަރުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (މެއި 29) - ނޯތު ކެރޮލިނާގައި ތޫފާން އަލްބާޓޯ ކަވަރު ކުރަން ނުކުމެ އުޅުނު ދެ ނޫސްވެރިން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2018
ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލަކު އެމެރިކާ އަށް

ޕިއޮންޔަން (މެއި 29) - ނޯތު ކޮރެއާގެ އިސް ޖެނެރަލަކު މާދަމާ އެމެރިކާ އަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2018
އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ އޮފިޝަލުން ކޮރެއާ ބޯޑަރުގައި

ޕިއޮންޔަން (މެއި 28) - އެމެރިކާ އާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ވެރިންގެ ސަމިޓަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދެ ގައުމުގެ އޮފިޝަލުން ދެ ކޮރެއާ ގުޅޭ ބޯޑަރުގެ ޓްރޫސް ވިލެޖުގައި ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018
ޓްރަމްޕް-ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެކަމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 26) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް-ޖޮން އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވާ ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް އެ ސަމިޓް ބޭއްވިދާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2018 12
އެމެރިކާ އިން ރާއްޖެ އަށް އާ ސަފީރެއް ކަނޑައަޅަނީ

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ އެމެރިކާ ސަފީރުގެ މަގާމަށް އައު ބޭފުޅަކު އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނާލްޑް ޓްރަމްޕް ނިންމަވައިފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 6
ކިމްއާ އެކު ބާއްވާ ސަމިޓް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 24) - ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުންއާ އެކު އަންނަ މަހު ބާއްވަން ޕްލޭންކުރި ސަމިޓް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކެންސަލް ކުރައްވައިފި އެވެ.

May 24, 2018 2
އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް އަކީ މޮޔައެއް: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (މެއި 24) - އެމެރިކާގެ ނައިބް ރައީސް މައިކް ޕެންސް ދައްކަވަމުން ގެންދަވަނީ މޮޔަ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ޕެންސަކީ މޮޔަ ބޭފުޅެއްގެ ގޮތުގައި ނޯތު ކޮރެއާގެ ސީނިއާ...

23 މެއި

May 23, 2018 2
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ވެނެޒުއެލާ އިން ބޭރުކޮށްލައިފި

ކަރާކަސް (މެއި 23) - ވެނެޒުއެލާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފާޑުކިޔަމުން ދަނިކޮށް އެ ގައުމުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެންމެ އިސް ޑިޕްލޮމެޓް ބޭރުކޮށްލަން ރައީސް ނިކޮލަސް މަދޫރޯ އަންގަވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 7
އެންމެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅަނީ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 22) - ތާރީޚުގައި ވެސް އަޅާފައި ނުވާވަރުގެ ވަރުގަދަ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކެއް އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 މެއި

May 17, 2018
ކިމްގެ ސަމިޓް ބޭއްވޭނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އުއްމީދު ބޮޑު

ވޮޝިންޓަން (މެއި 17) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި ނޯތު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު ކިމް ޖޮން-އުން ބާއްވަން ހަމަޖެހުނު ސަމިޓް ކެންސަލް ކުރަންޖެހިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ޕިއޮންޔަން އިން ދިން ނަމަވެސް...

May 17, 2018 3
އެމެރިކާ އަންހެނުން އިނގިރޭސި ފިރިހެނުން ކަމުދަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ނުފޫޒު ގަދަ ދެ ގައުމު ކަމަށްވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް މިހާރު މި އަންނަނީ ޝާހީ ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ބަނދެވިގެންނެވެ. އެމެރިކާގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އާއި އިނގިރޭސި...

14 މެއި

May 14, 2018 19
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އަލްގައިދާގެ ލީޑަރު ޖިހާދު އިއުލާންކޮށްފި

ކާބުލް (މެއި 14) - އިޒްރޭލުގައި ހުންނަ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މަޝްވަރާތައް ފެއިލްވުން ކަމަށާއި އެހެންވެ މުސްލިމުން އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް ޖިހާދު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އަލް ގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރު އައިމަން އަލް ޒަވާހިރީ ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2018 3
އެމްބަސީ ހުޅުވަން ޓްރަމްޕުގެ ވަފުދު ގުދުސް އަށް

ގުދުސް (މެއި 13) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސްގައި ހުޅުވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ފަރާތުން ދަރިކަނބަލުން އިވަންކާ އާއި އޭނާގެ ފިރިކަލުން ޖާރެޑް ކުޝްނާ ގުދުސް އަށް މިއަދު ވަޑައިގެންފި އެވެ.

May 13, 2018 3
އެމްބަސީ ހުޅުވުމުގެ ކުރިން ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (މެއި 13) - ތެލް އަވީވްގައި ހުރި އެމެރިކާ އެމްބަސީ މާދަމާ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ ކުރިން އިޒްރޭލުގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން...

May 13, 2018
އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ފުރުން ޕާކިސްތާނުން މަނާކޮށްފި

އިސްލާމްއާބާދު (މެއި 13) - އެމެރިކާގެ ޑިޕްލޮމެޓް ޕާކިސްތާނުން ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2018 1
ނޯތު ކޮރެއާ އާރާސްތު ކޮށްދޭން އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (މެއި 12) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު އުފެއްދުން ހުއްޓާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމު އާރާސްތުކޮށްދީ އިގްތިސާދު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އެމެރިކާ އިން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018
އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 10) - ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިނިވަން ކުރި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީންނަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2018
އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން ނޯތު ކޮރެއާ އިން މިނިވަންކޮށްފި

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 9) - ނޯތު ކޮރެއާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން މިނިވަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

May 09, 2018 51
މި ހާލަތުގައި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބާއްވާނީ ކިހިނެއް؟

ރާއްޖޭގައި މިހާރު އޮތް ހާލަތުން، މިނިވަން އިންސާފުވެރި ރިއާސީ އިންތިހާބެއް ބޭއްވިދާނެ ކަމާ މެދު އެމެރިކާގެ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ސުވާލު އުފައްދަވައިފި އެވެ.

May 09, 2018 7
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (މެއި 9) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުމުން އެމެރިކާ ވަކިވެއްޖެކަން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭ އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2018 3
އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ ބޯޑުތައް ގުދުސްގައި ހަރުކުރަނީ

ގުދުސް (މެއި 7) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ އަށް ދާ މަގުތައް އަންގައިދިނުމުގެ ބޯޑުތައް ގުދުސްގައި މިއަދު ހަރުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

May 07, 2018
އެމެރިކާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް: މިޝޭލް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 7) - އެމެރިކާ ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ އާދަޔާޚިލާފު ކެންޑިޑޭޓެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ކެންޑިޑޭޓަކަށް އުއްމީދު ނުކުރުމަށް ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ މިޝޭލް އޮބާމާ...

06 މެއި

May 06, 2018 1
ކުޅޭތަނަށް ބޮޑުކަމުދާތީ ސްކޫލުގެ ވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

އެމެރިކާގެ ނިއު ޖާޒީގެ ހޯމްޑެލްގެ ކެންލިންވޯ ޕަބްލިކް ސްކޫލްގެ ސްޕްރިންޑެންޓަކު އެ ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުން ފުޓްބޯޅަ ކުޅޭ ދަނޑަށާއި އެތަނުގެ ވަށައިގެން އޮންނަ ޓްރެކަށް ތަކުރާރުކޮށް ބޮޑުކަމުދާ މައްސަލަ ފަޅާ އަރައި އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018
ވަގަކު އެލާމް ސްޕީކަރުގައި އެޅި ކްލޭގައި ފިންގަޕްރިންޓް

އެމެރިކާގެ ސުޕަމާކެޓަކުން ވައްކަންކުރި މީހަކު، ފިހާރައިގެ އެލާމްގެ އަޑު ކަނޑުވާލަން ބޭނުންކުރި "މޮޅު އުކުޅު"ގެ ސަބަބުން ފުލުހުންގެ އަތްދަށުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2018 2
ނޯތު ކޮރެއާގައި ތިބި އެމެރިކާގެ ގައިދީން ހޮޓަލަކަށް

ޕިއޮންޔޮން (މެއި 3) - ނޯތު ކޮރެއާގައި ބަންދުކޮށްފައި ތިބި އެމެރިކާގެ ތިން ގައިދީން ހޮޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށް އެ މީހުންނަށް ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ސިއްހީ ފަރުވާ ދޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

May 03, 2018 1
"ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ބިރު ބޮޑު"

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (މެއި 3) - ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަކާ އެކު 2015 ވަނަ އަހަރު ގާއިމްކުރި އީރާނުގެ ނިއުކްލިއާ އެއްބަސްވުން އުވާލައިފި ނަމަ ހަނގުރާމައެއްގެ ނުރައްކާ ބޮޑު ކަމަށް އދ.ގެ...

May 03, 2018 2
އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ

ސޯލް (މެއި 3) - ކޮރެއާ ހަނގުރާމަ ރަސްމީކޮށް ނިމުނުކަމުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވުނު ނަމަވެސް އެމެރިކާ ސިފައިން ސައުތު ކޮރެއާ އިން ނުފައިބާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.