04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 2
ގުއަންޓަނާމޯ ޖަލުން ގައިދީން ހުއްޓުވާނަން: ޓްރަމްޕް

ނިއު ޔޯކް (ޖެނުއަރީ 4) - ކިއުބާގެ ގުއަންޓަނާމޯ ބޭ ޖަލުން ގައިދީން މިނިވަން ކުރުން ހުއްޓުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 04, 2017 1
ޓްރަމްޕް ހުވާކުރާ ރަސްމިއްޔާތަށް ހިލަރީ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންތިޚާބުން ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގެންނެވި ހިލަރީ ކްލިންޓަން...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 2
އައިއެސްގެ ލީޑަރަށް ފާރަލާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 1) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކްރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ހަބަރެއް ނުވެ އެތައް މަހެއް ފާއިތުވެގެން ދިއުމަށް ފަހު "ބަޣުދާދީގެ ބައެއް ހަރަކާތްތަކަށް ފާރަލަމުންދާ ކަމަށް" އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން ސީއެންއެން އަށް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 1
އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރިއެއް ނޫން: ޓްރަމްޕް

ފްލޮރިޑާ (ޖެނުއަރީ 1) - މައުލޫމާތު ފޮރުވާފައި ބަހައްޓަން ބަލާއިރު އެއްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރެއް ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށާއި އޮންލައިންކޮށް ކޮމިއުނޭޓް ކުރުމަށް ވުރެ ޕޯސްޓުން ލިޔުންތައް ފޮނުވުމުން މާރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016
އެމެރިކާ އިން އެޅި ފިޔަވަޅުގެ ބަދަލެއް ނުހިފާނަން: ރަޝިޔާ

މޮސްކޯ (ޑިސެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެޅި ޑިޕްލޮމެޓިކް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކާ އެއްވަރުގެ ރައްދު ބަދަލެއް ދޭން ބޭނުން ނުވާ...

December 30, 2016 5
ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލާގައި ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާ 35 ޑިޕްލޮމެޓުންނާއި އެ މީހުންގެ...

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2016 3
އދ. އަށް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 29) - އދ. އަށް އާ ތުހުމަތުތަކެއްކޮށް، އެ ޖަމާއަތުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރާ ގާތަށް ވެސް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް...

December 29, 2016 3
ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަން ޖެހޭ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 29) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހެކްކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި ރަޝިޔާ އާއި އެ ގައުމުގެ ރައީސް ލަޑިމިއާ ޕުޓިންއާ ދެކޮޅަށް ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު...

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 2
އައިއެސް އަށް އެހީވާ ކަމަށް ކުރި ތުހުމަތު އެމެރިކާ އިން ދޮގުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 28) - ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ހަނގުރާމަވެރިންނަށް އެމެރިކާ އިން އެހީވަމުންދާ ކަމަށް ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު...

December 28, 2016 1
ޖަޕާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕާލް ހާބަރަށް ތާރީހީ ދަތުރެއް

ހަވާއީ (ޑިސެމްބަރު 28) - އެމެރިކާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒު ޕާލް ހާބަރަށް ޖަޕާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވަޑައިގެން، މީގެ 75 އަހަރު ކުރިން ޖަޕާނުން ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި މީހުންނަށް...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2016 1
ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ވެކްސިނެއް ޓެސްޓްކުރަނީ

އެމެރިކަން ޑައިބެޓީސް އެސޯސިއޭޝަނުން ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރީ ޓައިޕް 1 ޑައިބެޓީސް އަށް ފަރުވާ ލިބޭ ވެކްސިނެއް ހޯދިއްޖެ ކަމަށެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 4
ގަރާރު ވީޓޯ ނުކުރުމުން އެމެރިކާ ސަފީރު ހާޒިރުކޮށްފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 26) - ހުޅަނގު އައްސޭރީގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުމުގެ މަޝްރޫއު ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ސަލާމަތީ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯކޮށްފައި ނުވާތީ އެކަމުގެ ރުޅީގައި އެމެރިކާ ސަފީރު، ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫގެ އަމުރަށް ޚާރިޖީ ވުޒާރާ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2016 1
ޓްރަމްޕް ފައުންޑޭޝަން އުވާލަނީ

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 25) - ހައިރާތުގެ ގޮތުގައި އެހީ ދިނުމަށް އުފައްދާފައިވާ ފައުންޑޭޝަން އުވާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 25, 2016 7
އދ.ގެ ގުޅުން މުޒާޖައާކުރަން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި

ތެލް އަވީވް (ޑިސެމްބަރު 25) - އދ.އާ އެކު އޮންނަ ގުޅުން މުރާޖައާ ކުރަން އިޒްރޭލުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ އަންގަވައިފި އެވެ.

December 25, 2016 4
އެމެރިކާގައި ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމާ ކުރިމަތިވި: ޕްރިޔަންކާ

އެމެރިކާގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކުއަންޓިކޯ"ގެ ދެ ވަނަ ސީޒަންގެ އެއް ބައިގެ ޝޫޓީން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ފަހު ބޮލީވުޑް ތަރި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ މިވަގުތު ހުރީ އިންޑިޔާގަ އެވެ. އޭނާ ސޮއިކޮށްފައިވާ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2016 7
އެމެރިކާގެ ތާއީދާއެކު އިޒްރޭލާ ދެކޮޅު ގަރާރު ފާސްކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 24) - ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި ޔަހޫދީންނަށް ގެދޮރު އަޅައިދިނުން ހުއްޓުވުމަށް ސަލާތީ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު އެމެރިކާ އިން ވީޓޯ ނުކުރުމާ އެކު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2016 11
ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ

ފްލޮރިޑާ (ޑިސެމްބަރު 22) - ދުނިޔޭގެ ބިމުން ޓެރަރިސްޓުން ފުހެލާނެ ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 22, 2016 5
ނުހައްގުން ޖަލުގައި 31 އަހަރު، ބަދަލަކަށް ލިބުނީ 75 ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 22) - ނުކުރާ ކުށަކަށް ޖަލުގައި 31 އަހަރު ހޭދަކުރި އެމެރިކާގެ ޓެނެއްސީގެ މީހަކު ބަދަލަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދަން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އޭނާ އަށް އަދި މިހާތަނަށް...

December 22, 2016 2
ތިން ފަހަރަށް ސާހިބުމީހާ ސަލާމަތްކޮށްދިން ކުއްތާ

ބަައެއް ފަހަރަށް ކުއްތާގެ ފަރާތުން ހީވެސް ނުކުރާ ކަހަލަ އެހީތެރިކަން އިންސާނުންނަށް ލިބެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2016
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި ޑްރޯން އެމެރިކާއާ ހަވާލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 20) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ހިފެހެއްޓި އެމެރިކާގެ ޑްރޯން ޗައިނާ އިން އަނބުރާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

December 20, 2016 3
ކައިވެންޏަށް ފަސް އަހަރު ވީއިރު ވެސް ހަނީމޫންގައި!

ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރަނީ ހަނީމޫންއަކީ މުޅި އުމުރު ދުވަހަށް ނުފިލާނެ ވަރުގަދަ ހަނދާންތަކެއް ކަމަށެވެ. އެހެންވެ އާ ކައިވެންޏަށް ފަހު ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ހަނީމޫން ގޮސްލަން ބޭނުންވެ...

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2016 2
މިޝޭލް އޮބާމާ އަށް ޓްރަމްޕް ރައްދު ދެއްވައިފި

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 19) - ނޮވެމްބަރު މަހު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ފަހު އެމެރިކާގެ ކުރިމަގު ބަނަވެއްޖެ ކަމަށާއި އުއްމީދެއް ނެތް ކަމަށް މިޝޭލް އޮބާމާ ޓޯކް ޝޯއެއްގައި ވިދާޅުވެފައި...

December 19, 2016 3
އައިއެސްގެ ލީޑަރުގެ ބޮލަށް އެމެރިކާ އިން 25 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 19) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) ގެ ލީޑަރު އަބޫ ބަކުރު އަލް ބަޣުދާދީގެ ބޮލަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ދެ ގުނަކޮށް، 25 މިލިއަން ޑޮލަރު...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2016
ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި ޑްރޯން ދޭން އެއްބަސްވެއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 18) - ދެކުނު ޗައިނާ ކަނޑުން ޗައިނާ އިން ހިފެހެއްޓި، މީހަކު ނެތި ކަނޑުއަޑިން ދަތުރު ކުރެވޭ، އެމެރިކާގެ ޑްރޯނެއް އަނބުރާ ދޭން ބެއިޖިން އިން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ޕެންޓަގަނުން ބުނެފި އެވެ.

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2016 2
އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ ސުލްހަ ނެތިދާނެ

ގުދުސް (ޑިސެމްބަރު 17) - އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސް އަށް ބަދަލު ކުރުމަކީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަ އަށް އޮތް އުއްމީދު ނެތިގެންދާނެ ކަމެއް ކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އިންޒާރު...

December 17, 2016 6
ކައިވެނި ހުށަހެޅީ ފުލުހުން ގޮސް ކުޑަކަކޫ ޖަައްސުވާފައި!

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓެއް ކަމަށްވާ އަލަބާމާގައި ފުލުހުންގެ ބަޔަކު ގޮސް ފިރިހެނަކު ކުޑަކަކޫ ޖެއްސުމަށް ފަހު އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ އަށް ކައިވެނި ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ފިރިހެން...

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2016 3
ސައުދީ އަށް އެމެރިކާ އިން ހަތިޔާރު ވިއްކާވަރު މަދުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 14) - ޔަމަނަށް ދޭ ވައިގެ ހަމަލާތަކުގައި އާއްމުންގެ ގިނަ ބަޔަކު މަރުވަމުންދާ މައްސަލާގައި ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެފައި ވަނިކޮށް އެމެރިކާ އިން ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ވިއްކާ ހަތިޔާރު މަދުކޮށްފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 4
ޓްރަމްޕުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާގެ އެކުވެރިއެއް

ނިއު ޔޯކް (ޑިސެމްބަރު 13) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރަކަށް ރަޝިޔާއާ ގުޅުން އޮންނަ ބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ ރެކްސް ޓިލާސަން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ބޮއިން ކުންފުންޏާ އެކު އީރާނުން 16 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް

ތެހެރާން (ޑިސެމްބަރު 12) - ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރު ތެރޭ އީރާނަށް 80 ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓު ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް އެމެރިކާގެ ބޮއިން ކުންފުންޏާ އެކު އީރާން އެއާ އިން 16.6 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ...

December 12, 2016 2
ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތަކުން ޗައިނާ ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ބެއިޖިން (ޑިސެމްބަރު 12) - ޓައިވާނަކީ ޗައިނާގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތުމާ ދުރު ވިސްނުމަކަށް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ވާހަކަތައް ހުރުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2016 3
އިންތިޚާބު ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 10) - އެމެރިކާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރަޝިޔާ އިން ހެކްކުރި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގެ ފުޅާ ތަހުގީގެއް ހިންގެވުމަށް އެމެރިކާގެ ޖާސޫސީ އިދާރާ އަށް ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އަންގަވައިފި އެވެ.