13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019
ބޯލްޓަން ބޭރުކުރީ އީރާން މައްސަލާގައި ޚިޔާލުތަފާތުވުމުން

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - އެމެރިކާގެ ގައުމީ ސަލާމަތާ ބެހޭ މުޝީރުގެ މަގާމުން ޖޯން ބޯލްޓަން ބޭރު ކުރީ އީރާނާ ދެކޮޅަށް އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ދިނުމާ މެދު ރައީސް...

September 13, 2019 1
ފްލެވަޑް އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތުވަމުންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތިރުވަމުންދާތީ އެ ބާވަތުގެ ސިނގިރެޓް އެމެރިކާގައި...

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2019 1
އެމެރިކާއިން ކުރަންއުޅުނު ޕްރެޝަރު ފެއިލްވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 12) - ހަނގުރާމައެއްގެ ބިރުދައްކައިގެން އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ކުރަން އުޅުނު ޕްރެޝަރު ފެއިލްވެފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019
ވޭޕިންއާ އެކު ފެތުރެނީ ލިޕޮއިޑް ނިއުމޯނިއާ

ވޭޕް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭ ހަލާކުވެ އެމެރިކާގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ފަހަކަށް އެރުމާ އެކު، ކަންބޮޑުވުން އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019
ސްޓާބަކްސްގެ އެންމެ ބޮޑު އައުޓްލެޓް ޝިކާގޯ އަށް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ކޮފީ ޗެއިން ސްޓާބަކްސް އިން ހުޅުވާ އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އައުލެޓް އެމެރިކާގެ ޝިކާގޯގައި ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައްވާން ފަށައިފި އެވެ.

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2019 8
ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހެޅީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރަށް އެމެރިކާ އިން ބާރު ފޯރުވެވޭ ސަރަހައްދަކަށް ގެންގޮސްދީފި ނަމަ އެ ޓޭންކަރުގެ ކެޕްޓަނަށް ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 15 މިލިއަން ޑޮލަރު ކަމަށް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ އޮފިޝަލުން ޔަގީންކޮށްދީފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2019
ރިޝީ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ޖެހުނީ އެމެރިކާގައި

މީގެ އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން އެމެރިކާގައި ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރްގެ 67 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން އިންޑިއާ އަށް ދާނެ ކަމަށް ބުންޏަސް، ފަރުވާގެ...

September 06, 2019 1
އަތުގެ އިޝާރާތުން ފައިސާ ދެއްކޭ ގޮތް ހަދަނީ

އެމެޒޯންގެ ދަށުން ހިންގާ ސުޕަމާޓް ކުންފުނި ހޯލް ފުޑްސްގެ އައުލެޓްތަކުގައި ކަސްޓަމަރުން ފައިސާ ދައްކަން، ތަފާތު ޓެކްލޮޖީއެއް ބޭނުންކުރަން ނިންމައި، ޓެސްޓްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2019 1
އެމެރިކާ އަށް ނުވެއްދި ދަރިވަރަށް އަލުން ހުއްދަ ދީފި

ބޮސްޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ހާވަޑް ޔުނިވާސިޓީން ކިޔަވަން ފުރުސަތު ލިބުމުން އެ ގައުމަށް ދިއުމުން އަނބުރާ ފޮނުވާލި ފަލަސްތީނުގެ ދަރިވަރު އެމެރިކާ އަށް ވަނުމުގެ...

September 04, 2019 3
އީރާނުގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 4) - އީރާނުގެ ޖައްވީ ޕްރޮގްރާމާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އިއްޔެ އަޅައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 1
އަލްގައިދާގެ ލީޑަރުންނަށް އެމެރިކާއިން ވައިގެ ހަމަލާދީފި

އިދްލީބް (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - ސީރިއާގެ އިދްލީބް ޕްރޮވިންސްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔަ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުގެ ލީޑަރުންތަކަކަށް އަމާޒުކޮށް މިސައިލް ހަމަލާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2019 9
50 ޑޮލަރު ވަގަށްނެގި މީހާ 36 އަހަރުފަހުން ދޫކޮށްފި

އަލަބާމާ (އޮގަސްޓް 31) - ބޭކަރީ އަކުން 50 ޑޮލަރު ވަގަށް ނަގައިގެން އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވާފައިވާ އަލްވިން ކެނާޑް ދޫކޮށްލަން އެމެރިކާގެ އަލަބާމާގެ ފަނޑިޔާރަކު އަމުރު ކުރައްވައިފަ އެވެ.

August 31, 2019 2
ގުދުސްގައި އޮފީސް ހުޅުވާ މައްސަލަ އދ. އަށް

ގުދުސް (އޮގަސްޓް 31) - ގުދުސްގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮފީސް ހުޅުވަން އުޅޭތީ ހޮންޑިއުރަސް އާއި ނައުރޫ ގޮވައިގެން އދ. އަށް ދާނެ ކަމަށް ފަލަސްތީނުން ބުނެފި އެވެ.

August 31, 2019
ވައްކަންކުރަން އުޅުނު މީހާގެ ކާރު ވަގަށް ނަގައިފި

އެމެރިކާގެ ވޮޝިންޓަންގެ ފިހާރަތަކަކުން ވައްކަން ކުރަން އުޅުނު މީހެއްގެ ކާރު އެހެން މީހަކު ވަގަށް ނަގައިފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2019 6
ފަލަސްތީނުގެ ދަރިވަރު އެމެރިކާއަށް ނުވައްދާ ފޮނުވާލައިފި

ބޮސްޓަން (އޮގަސްޓް 29) - އެމެރިކާގެ ހާވަޑް ޔުނިވާސިޓީން ކިޔަވަން ފުރުސަތު ލިބިފައިވާ ފަލަސްތީނުގެ ދަރިވަރަކު އެމެރިކާ އަށް ނުވައްދާ އަނބުރާ ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

August 29, 2019 3
އެމެރިކާ ދުރު، އެކަމަކު ޓޫރިސްޓުންގެ ލޯބި ރާއްޖެއަށް

ރާއްޖެއާ އެމެރިކާ ކިތައްމެ ދުރު ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރީތިކަން ދެކިލަން އެ ގައުމުން އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ބޮޑު ތަނުން މި އަހަރު މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ރޫހާނީއާ ބައްދަލުކުރެވިދާނެ:ޓްރަމްޕް

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 27) - ރަނގަޅު ވަގުތުގައި އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަކީ ވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 27, 2019
ވައްކަން ކޮށްފައި ނުކުމެވުނީ ދަރިފުޅު ބަހައްޓާފައި

އެމެރިކާގެ މިޑްލްޓައުން ސިޓީގައި ހިންގާ، ކުޑަކުދިންގެ އެއްޗެހި ވިއްކާ މަޝްހޫރު ފިހާރައަކުން ވައްކަން ކުރި އަންހެނުންތަކެއް، އެތަނުން ސްޓްރޯލާއެއް ވަގަށް ނަގައިގެން، ބަހައްޓާފައި...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019
އެމެޒޯންގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް އިންޑިއާގައި

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އޮންލައިން ވިޔަފާރި ކުންފުނި އެމެޒޯން އިން އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު އިމާރާތް އިންޑިއާގެ ހައިދަރުއާބާދުގައި ބުދަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ސޯލާ ޕެނެލްގައި ރޯވާތީ ޓެސްލާ އަށް ދައުވާކޮށްފި

ޓެސްލާގެ ސޯލާ ޕެނެލްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްކަމުން އެ އެއްޗެހީގައި އަލިފާން ރޯވެ، ވޮލްމާޓްގެ އައުޓްލެޓްތަކަކަށް ގެއްލުންވެފައިވާ މައްސަލާގައި އެ ކުންފުންޏަށް ވޮލްމާޓުން ދައުވާކޮށްފި...

August 23, 2019 5
ޖަވާހިރު ހޯދާނެ ގޮތުގެ ވީޑިއޯއެއް ބަލަނިކޮށް ޖަވާހިރެއް

ޖަވާހިރެއް ހޯދާނެ ގޮތެއް ޔޫޓިއުބް ވީޑިއޯއެއް ބަލަން އިން މީހަކަށް ބިންމަތިން ޖަވާހިރެއް ފެނިއްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 3
"އީރާނުގެ ޓޭންކަރަށް އެހީވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނަން"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 22) - އީރާނުގެ ތެޔޮ ހިފައިގެން ދަތުރުކުރާ ޓޭންކަރަށް އެއްވެސް ގައުމަކުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި ނަމަ އެ ގައުމަކާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް...

August 22, 2019 1
ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ ޔޫކޭގައި

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގެ ބާޒާރުތަކުގައި ވިއްކަން ހުންނަ ބަންދުކުރި ކާބޯތަކެތި އެންމެ ރައްކާތެރީ އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2019 3
އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ލަޝްކަރުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ

ކެންބަރާ (އޮގަސްޓް 21) - ގަލްފުގެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ބަލަހައްޓަން އެމެރިކާ އިން އުފައްދާ ބައިނަލްއަގުވާމީ ލަޝްކަރުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

August 21, 2019 11
އައިއެސް ދަނީ އަނެއްކާވެސް ބާރުގަދަ ކުރަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 21) - އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އިން ދަނީ ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި ބާރުގަދަކުރަމުން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 5
ޓްރަމްޕާއި ނަތަންޔާހޫގެ އަނިޔާ ސިއްރެއް ނުކުރެވޭނެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 20) - ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕާއި އިޒްރޭލްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ބެންޖަމިން ނަތަންޔާހޫ ހިންގާ ޖަރީމާތައް ސިއްރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށާއި އެކަންކަން ބެލުމަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުން ފަލަސްތީނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2019 7
އީރާނުގެ ޓޭންކަރު ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާ އިން އަމުރެއް

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 17) - ޖިބްރޯލްޓާ އިން ދޫކޮށްލި އީރާނުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ގްރޭސް 1 ހިފަހައްޓަން އެމެރިކާގެ ޖަސްޓިސް ޑިޕާޓްމަންޓުން އަމުރު ނެރެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 7
އެމެރިކާގެ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން އިޒްރޭލަށް ވަނުން މަނާ

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 16) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި ހިމެނޭ މުސްލިމް ދެ މެންބަރުން ކަމަށްވާ ރަޝީދާ ތަލީބާއި އިލްހާން އުމަރު އިޒްރޭލަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2019
އެމެރިކާ އުޅެނީ ގަލްފުގެ ގައުމުތަކުގެ ޚަޒާނާ ހުސްކުރަން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 15) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅި ހިމާޔަތް ކުރަން ކަމަށް ބުނެ އެމެރިކާ އިން ގަލްފުގައި އަސްކަރީ ބާރެއް އުފައްދަން އުޅެނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކުގެ ޚަޒާނާ ހުސްކުރަން ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.