19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 2
އައިސީޔޫގެ 16 ނަރުހަކު ބަލިވެއިނުމުން ހޮސްޕިޓަލަށް ބުރޫ

އެރިޒޯނާ (އޮގަސްޓް 19) - އެމެރިކާގެ އެރިޒޯނާގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގެ އައިސީޔޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ 16 ނަރުހުން އެއް ފަހަރާ ބަލިވެ އިނުމުން ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތަށް ކުޑަ ބުރުލެއް އަރައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2018 5
ޗައިނާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދޭން ތައްޔާރުވަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 17) - ޗައިނާގެ އަސްކަރިއްޔާ އިން ދަނީ އެމެރިކާ އަށް ހަމަލާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުވަމުން ކަމަށް ޕެންޓަގަންގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018
އުމުރުން 14 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ވެސް ގަވަރުނަރު ކަމަށް

ވާމަންޓް (އޮގަސްޓް 15) - އުމުރުން 14 އަހަރުގެ އެމެރިކާ ކުދިންނާ ޚިލާފަށް އީތަން ސޮނެބޯން އިޚްތިޔާރު ކުރީ އެހެން މަސައްކަތެކެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 6
އެމެރިކާގެ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ތުރުކީން ބޮއިކޮޓް ކުރަނީ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 14) - އެމެރިކާގައި އުފައްދާ ހުރިހާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް މުދަލެއް ތުރުކީން ބޮއިކޮޓް ކުރާނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 5
އެމެރިކާއިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅިއަސް ފަހަތަށްނުޖެހޭނެ

އަންކަރާ (އޮގަސްޓް 12) - ތުރުކީން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމެރިކާގެ ފާދިރީއެއްގެ މައްސަލާގައި އެމެރިކާ އިން ކޮންމެ ފިޔަވަޅެއް އެޅި ނަމަވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 2
ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް ވޮޝިންޓަނަށް ވެއްޓިއްޖެ

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 11) - އެލަސްކާ އެއާލައިންސްގެ ސްޓާފަކު ވަގަށް ނެގި މަތިންދާ ބޯޓެއް އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަނުގެ ސަރަހައްދަކަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އީރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތައް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް މެސެޖެއް ދޭން

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅީގައި ތެހެރާނުން އަސްކަރީ ތަމްރީނުތަކެއް ބޭއްވީ އެމެރިކާ އަށް މެސެޖެއް ދޭން ކަމަށް އެމެރިކާގެ ޖެނެރަލަކު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 09, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

މިޝިގަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ...

August 09, 2018
އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް އެމެރިކާ އަށް ނުހުއްޓުވޭނެ: މިނިސްޓަރު

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 9) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 6
"އީރާނާ އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ކޮށްގެން ނުވާނެ"

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 7) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް މިއަދު އަޅާފައި ވަނީ އެންމެ ވޭންދެނިވި ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ކަމަށާއި އެ ގައުމާ އެކު އެއްވެސް ގައުމަކުން ވިޔަފާރި ނުކުރަން އެމެރިކާގެ...

August 07, 2018 2
ޓްރަމްޕް، ނަތަންޔާހޫ، ބިން ސަލްމާން ބާކީވެއްޖެ: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 7) - އެމެރިކާ އާއި އިޒްރޭލް އަދި ސައުދީ އަރަބިއާގެ ވެރިން ދުނިޔޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބާކީވެއްޖެ ކަމަށް އީރާންގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖާވަދް ޒަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 1
ޝޮޕިން މޯލަކަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މަރު

ކެލިފޯނިއާ (އޮގަސްޓް 6) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ސެންޓަ އަނާގެ ޝޮޕިން މޯލެއްގެ ކާރު ޕާކިން އަށް ކުޑަ މަތިންދާ ބޯޓެއް ވެއްޓި ފަސް މީހުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 3
ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް، މަޝްވަރާ ކުރުން ބޭކާރު: އީރާން

ތެހެރާން (އޮގަސްޓް 1) - އެއްވެސް ޝަރުތަކާ ނުލައި އީރާންގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީއާ ބައްދަލު ކުރުމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ހުށަހެޅުއްވި ނަމަވެސް ޓްރަމްޕަކީ އިތުބާރު ނުކުރެވޭ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއާ އެކު ކުރާ މަޝްވަރާގައި އެއްވެސް އަގެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބުނެ އީރާނުގެ ވެރިން ރައްދު ދީފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018
ނޯތު ކޮރެއާ އިން ދަނީ މިސައިލް އުފައްދަމުން: އެމެރިކާ

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ސަރުކާރާ ގުޅުން ބަދަހިވަމުން އައި ނަމަވެސް ނޯތު ކޮރެއާ އިން އާ މިސައިލް ނިޒާމެއް އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް އެމެރިކާގެ އޮފިޝަލުން...

July 31, 2018 5
އީރާންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރު: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 31) - އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި އީރާނުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރަން ތައްޔާރަށް ހުންނެވި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2018 25
ހަނގުރާމަ ފަށައިފި ނަމަ އެމެރިކާ ނެތިކޮށްލާނަން: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 27) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ކެރިވަޑައިގަންނަވަންޏާ ހަނގުރާމަ ފައްޓަވަންވީ ކަމަށާއި އީރާނުން އެ ހަނގުރާމަ ނިންމާނީ އެމެރިކާގެ ބާރުގައިވާ ހުރިހާ ތަނެއް ނެތިކޮށްލާފައި ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސްޕެޝަލް ފޯސަސްގެ ކޮމާންޑަރު މޭޖާ ޖެނެރަލް ގައްސާމް ސުލައިމާނީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2018 4
އަރަބި ގައުމުތަކުން ވެސް ފަލަސްތީނަށް އެހީއެއް ނުވޭ: އެމެރިކާ ސަފީރު

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 26) - ފަލަސްތީނަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުން ސަލާމަތްވުމަށް އަރަބި ގައުމުތަކުން ވެސް އެހީ ނުވާ ކަމަށް އެމެރިކާ އިން އދ. އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސަފީރު ނިކީ ހޭލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2018 4
އެމެރިކާ އަށް ބިރު ނުދައްކަން ޓްރަމްޕް އިންޒާރު ދީފި

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 23) - އެމެރިކާ އަށް އެކި ފާޑުގެ ބިރުތައް ނުދެއްކުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އީރާނަށް އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

July 23, 2018 7
އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވާނީ ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ އަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 23) - "ސިންގާގެ ނަގުލަށް ނުކުޅުމަށާއި" އެ ގޮތަށް ކަންތައް ކުރާ ނަމަ އެމެރިކާއާ އެކު ކުރާ ހަނގުރާމަ ވެގެން ދާނީ ހުރިހާ "ހަނގުރާމަތަކުގެ މަންމަ" އަށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ...

22 ޖުލައި

July 22, 2018 1
ގަލްފުގެ ތެޔޮ ހުއްޓުވާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް އީރާނުން ދީފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 22) - އީރާނުގެ ތެލުގެ ވިޔަފާރި ހުއްޓުވައިފި ނަމަ ސަރަހައްދީ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެންނާނެ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ދެއްވާފައިވާ އިޝާރާތަށް އެ ގައުމުގެ ރޫހީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ތާއީދު ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2018
އެއާ ފޯސް ވަންގެ ދެ ބޯޓަށް 3.9 ބިލިއަން ޑޮލަރު

ވޮޝިންޓަން (ޖުލައި 19) - އެއާ ފޯސް ވަންގެ ދެ ބޯޓު ގަތުމަށް ބޯއިން ކުންފުންޏާ އެކު 3.9 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2018 1
އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އީރާނުން އަނެއްކާވެސް ކޯޓަށް

ތެހެރާން (ޖުލައި 17) - އެއްވެސް އިންސާފެއް ނެތި އީރާނާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދާތީ އެމެރިކާއާ ދެކޮޅަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) އަށް ތެހެރާނުން މައްސަލަ ވައްދައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 1
އީރާނަށް ދަތިކުރާ ވަރަކަށް އެމެރިކާ ދަނީ އެކަހެރިވަމުން: ރޫހާނީ

ތެހެރާން (ޖުލައި 15) - އީރާނާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާ އިން ދަތި ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާވަރަކަށް އެ ގައުމު ދުނިޔޭގައި ދުވަހަކު ވެސް ބާކީ ނުވާ ވަރަށް ބާކީ ވަމުންދާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2018
އެމެރިކާ އުޅެނީ ގޭންގްސްޓާރެއް ގޮތަށް: ނޯތު ކޮރެއާ

ޕިއޮންޔަން (ޖުލައި 8) - ނިއުކްލިއާ ހަތިޔާރު ނައްތާލުމުގައި އެމެރިކާގެ ޓެކްޓިކްސް ހުރީ ގޭންގްސްޓާރުން ގޮތަށް ކަމަށް ނޯތު ކޮރެއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 1
އެމެރިކާގެ ބިރުތަކަށް ކުޑަކޮށްވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ: އީރާން

ތެހެރާން (ޖުލައި 5) - އީރާނުގެ ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓް ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާ އިން ކުރިމަތިކުރާ ބިރުތަކަށް ކުޑަކޮށް ވެސް ޖެހިލުން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.