22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 2
އެމެރިކާގައި ކޮވިޑް-19އަށް ޓެސްޓްކުރެވެނީ 3 ސްޓޭޓުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 22) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަސް، ކޮވިޑް-19 އަށް އެމެރިކާގައި ޓެސްޓް ކުރެވެނީ އެންމެ ތިން ސްޓޭޓުގައި ކަމަށް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު...

February 22, 2020 1
މިހާރުގެ ހާލަތު އޮވެގެން ފަރުތައް ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތައް ދެމި އޮވެއްޖެ ނަމަ ފަރުތައް އެއްކޮށް ހަލާކުވެގެންދާނެ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނެތް ކަމުގެ އިންޒާރު ދިރާސާއެއްގައި ދީފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި "އައިފޯން 9" ނެރުން ލަސްވެދާނެ

އެޕަލް އިން ނެރެން ނިންމާފައިވާ އަގުހެޔޮ އަދި ސައިޒްގެ ގޮތުން ކުޑަ މެދުފަންތީގެ އައިފޯން ކުރިން ނެރެން އޮތް މުއްދަތުގައި ނުނެރެވިދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 1
މޫސުމީ ބަދަލާ ދެކޮޅަށް ބެޒޯސް 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުދެނީ

މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ދެކޮޅަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ އަދި އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ 10 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފަންޑެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ކްރޫޒް ލައިނާގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން ގެންދަނީ

ޓޯކިޔޯ (ފެބްރުއަރީ 17) - ޖަޕާނުގައި މިހާރު ކަރަންޓީންކޮށްފައި އޮތް ކްރޫޒް ލައިނާ، ޑައިމަންޑް ޕްރިންސަސްގައި ތިބި އެމެރިކާ މީހުން އަނބުރާ ގެންދަން ފަށައިފި އެވެ.

February 17, 2020 2
"އޭކަން ސިޓީ" ތަރައްގީކުރަން ތައްޔާރުުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އޭކަން އޭނާގެ ކުޑައިރު ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރި އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސެނެގާލްގައި "އޭކަން ސިޓީ" ގެ ނަމުގައި ޒަމާނީ ސަރަހައްދެއް...

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 1
ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެނީ

ފެޝަން އައިކޮންއެއްގެ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބަލާ އެމެރިކާގެ ސްޓައިލިޝް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި ބަތަލާ ޖެނިފާ ލޮޕެޒް އަމިއްލަ ބޫޓް ކަލެކްޝަނެއް ނެރެން ނިންމައިފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ރޮކްގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ވެސް ރެސްލިން އަށް

ރެސްލިންގެ ދުނިޔޭގައި ވިދައިލުމަށް ފަހު، މިހާރު އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޑްވޭން (ރޮކް) ޖޯންސަންގެ ދޮށީ އަންހެން ދަރިފުޅު ސިމޯން ޖޯންސަން ވެސް އެ ކުޅިވަރުން ކުރިއަށްދާން ނިންމައި ޓްރޭނިންތައް ފަށައިފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2020 1
ހައިޑްރޮޖެން އިން ދުއްވާ ސުޕަޔޮޓެއް ބިލް ގޭޓްސް ނުގަނޭ

ހައިޑްރޮޖެންގެ ހަކަތައިން ދުއްވާ އަގު ބޮޑު ސުޕަޔޮޓެއް އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް ގަތް ވާހަކަ އެ ޔޮޓް ފަރުމާކުރާ ކުންފުނި ސައިނޮޓުން ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2020 1
ހަމަލާގައި 109 ސިފައިންގެ ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 11) - އިރާގުގައި ތިބޭ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަރުކަޒުތަކަށް އަމާޒުކޮށް އީރާނުން މިދިޔަ މަހު ކުރީކޮޅު ދިން މިސައިލް ހަމަލާގައި ސިކުނޑިއަށް ގެއްލުން ލިބުނު...

February 11, 2020 7
ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ބިލްގޭޓްސް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު

ޗައިނާ އިން އުފަންވެ، ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް މިހާރު ފޯރާފައިވާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވާން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު މަހުޖަނު ބިލް ގޭޓްސް އާއި އަންހެނުން...

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 3
ޗައިނާ އަށް އެމެރިކާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗައިނާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.

February 10, 2020
ހޮޓާތަކުގެ ކުލި ނުދައްކަން އުކުޅަކަށް މީދާ

ޓޫރިސްޓް ހޮޓާތަކަށް ޗުއްޓީ އަށް ގޮސްފައި ކުލި ނުދައްކައި ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން އެމެރިކާގެ މީހަކު ހޮޓާތަކުގެ ކޮޓަރިތަކަށް މީދާ ދޫކުރާ މައްސަލަ ފަޅާއެރުމާ ގުޅިގެން އޭނާގެ މައްޗަށް...

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2020
ފާމާޒް ފްރިޖް؛ މަގުބޫލު ވިޔަފާރިއެއް

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ވިޔަފާރިތައް ކުރުމަކީ މިހާރު އާންމު ކަމެކެވެ. ކުޑަކުޑަކޮށް ފަށާ ވިޔަފާރިތައް ދުވަސްކޮޅަކުން ފުޅާވެ، އާންމުންގެ ތެރޭގައި މަޝްހޫރު ބްރޭންޑަކަށް ބަދަލުވެގެން ވެސް އާދެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2020 2
"ޕިއްޒާ ފޮތި" އަނގޮޓިއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހަށް ހާއްސަކޮށްގެން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޕިއްޒާ ޗެއިން ޑޮމިނޯސްގެ އޮސްޓްރޭލިއާ ގޮފިން އެހަކަށް "ޕިއްޒާ ފޮއްޗެއް" އިންނަ އަނގޮޓިއެއް ތައްޔާރުކޮށް، އެ...

February 08, 2020
ޑްރައިވަރަކާ ނުލައި ޑެލިވަރީކޮށްދޭ ވޭނެއް

ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، އިންސާނަކާ ނުލައި ދުއްވާ ކުޑަ ވޭނެއް މަގުތަކުގައި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދީފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2020 2
އެމެރިކާއިން ހަމަލާދީ ޔަމަނުގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު މަރާލައިފި

ސަންއާ (ފެބްރުއަރީ 7) - އެމެރިކާ އިން ވައިގެ ހަމަލާދީ އެރޭބިއަން ޕެނިންސުލާގެ އަލްގައިދާ ލީޑަރު ގާސިމް އަލް ރީމީ މަރާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 07, 2020
ގާގާގެ އާ ބައިވެރިޔަކީ މައިކަލް

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ލޭޑީ ގާގާ، ވިޔަފާވެރިޔާ މައިކަލް ޕޮލާންސްކީއާ ރައްޓެހިވެގެން އުޅޭކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

February 07, 2020
"ރެއާ ބިއުޓީ" ގެ ނަމުގައި ސެލީނާގެ މޭކަޕް ލައިނެއް

އެމެރިކާގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ސެލީނާ ގޮމޭޒް މިދިޔަ މަހު "ރެއާ" ގެ ނަމުގައި އަލްބަމެއް ނެރުމަށް ފަހު އެ ނަމާ ގުޅުވައިގެން އޭނާގެ އަމިއްލަ މޭކަޕް ލައިނެއް ލޯންޗްކުރަން...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 1
ވަގަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދީގެން 10،000 ޑޮލަރު

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓަކުން ވައްކަންކުރާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވީ މީހަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ މީހަކަށް އެ ގައުމުގެ ފެޑެރެލް ބިއުރޯ އޮފް އިންވެސްޓިގޭޝަން (އެފްބީއައި) އިން 10،000 ޑޮލަރުގެ އިނާމެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ފެބުރުއަރީ

February 05, 2020
ޓްރަމްޕްގެ ތަގުރީރު، ސަލާންނުކުރުން، ޕެލޯސީގެ ރައްދު!

އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން ދުރުކުރުމާއި ނުކުރުމުގެ ވޯޓު ސެނެޓްގައި މާދަމާ ނެގުމުގެ ކުރިން މިއަދު ކޮންގްރެސްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވި އަހަރީ ތަގުރީރު ބޮޑު ޝޯއަކަށް ވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2020 5
އެމެރިކާއިން ދަނީ ވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އުފައްދައްމުން

ބެއިޖިން (ފެބްރުއަރީ 4) - ނޮވެލް ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ބިރުވެރިކަން އެމެރިކާ އިން އުފައްދަމުންދާ ކަމަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.

February 04, 2020 4
ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑުކުރުމުން ސްކޮލަޝިޕަކާއެކު އޮސްކާ އަށް

ޑްރެޑްލޮކްސް އިސްތަށިގަނޑެއް އޮންނާތީ އެމެރިކާގެ ސްކޫލުން ސަސްޕެންޑްކުރި ދަރިވަރަކަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސްކޮލަޝިޕެއް ދީ، އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ އޮސްކާ އެވޯޑްސް...

February 04, 2020
އެންމެ ބޮޑު މަހުޖަނަށް ލޯބިވެރިޔާގެ ބޭބެގެ ދައުވާކޮށްފި

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ކަމަށްވާ، އެމެޒޯންގެ ވެރިޔާ ޖެފް ބެޒޯސް އާއި ލޯބިވެރިޔާ ލޯރެން ސަންޗޭޒްގެ ގައިގޯޅި ފޮޓޯތަކާއި އެ ދެ މީހުންގެ މެދުގައިކޮށްފައިވާ ޓެކްސްޓް...

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2020 3
ޗައިނާގައި ވައިރަސް ފެތުރުމަކީ އެމެރިކާ އަށް ރަނގަޅެއް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 3) - ޗައިނާގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ވައިރަހުގެ ސަބަބުން އެމެރިކާގެ އިގްތިސާދަށް ފައިދާ ކުރާނެ ކަމަށް ކޮމާސް ސެކްރެޓަރީ ވިލްބާ ރޮސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 03, 2020
އެމެރިކާގެ ޓޫރިޒަމް ކެމްޕޭނަކަށް ސޯނަމްގެ ދެބޭން

އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރުކުރަން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނަކަށް ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސޯނަމް ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ކޮއްކޮ އަދި ޕްރޮޑިއުސަރު ރިއާ ކަޕޫރް ހަމަޖައްސައިފި...

February 03, 2020
ވައިރަހާ ގުޅިގެން އެޕަލްގެ ޗައިނާ ފިހާރަތައް ބަންދު

ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އެމެރިކާގެ އެޕަލް ކުންފުނިން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، ޗައިނާގައި ހިންގާ އެ ކުންފުނީގެ ތަންތަން ވަގުތީ...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2020 1
މި ފަހަރު އީލޮން މަސްކްގެ ލަވައެއް

އެމެރިކާގެ މަހުޖަނު އީލޮން މަސްކް، ދޭތެރެއަކުން ކޮންމެވެސް ތަފާތުކަމެއް ކޮށްލައިގެން މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަ އެވެ. ޓެސްލާ އާއި ސްޕޭސް އެކްސް ފަދަ މަޝްހޫރު ކުންފުނިތަކުގެ ވެރިޔާގެ ވާހަކަ މި ފަހަރު ދައްކަން ޖެހެނީ އާންމުކުރި ލަވައަކާ ހެދި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2020 1
މެކްޑޮނަލްޑްސް ހަނޑޫ ބަނަސް ބާގަ ވިއްކަނީ

ޖަޕާނުގައި ހިންގާ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ޗެއިން މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން މުޅިން އަލަށް ޖަޕާނުގެ ބައެއް އައުޓްލެޓްތަކުން ހަނޑޫން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބަނަސް ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާ ބާގަ ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.