10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ނައްޓޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް

މިިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ތިން އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 4
ބޮބީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް، ޝާފީ ޔޫވީ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ގްރީން އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
އޭދަފުށްޓައް އުއްމީދެއް، އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު، ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނިއުގެ ޒުވާން ޓީމު ޔޫވީގެ ނަމުގައި ވާދަކުރަނީ!

އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވުމުން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ނަމުގައި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 7
ވެލެންސިއާ ވެއްޓުމަކީ ނަޒީހު އެދޭ ގޮތެއް ނޫން

ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފްގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ބަލިވެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ބައްވައިދޭން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ކިބައިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 10
ރެލިގޭޓްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާ އެކު ވެލެންސިއާ ނޭވާހޮޅިއަށް

ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ޔޫވީ ތައްޔާރުވާނެ: ނަޒީހު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގަ ދެމެހެއްޓުމަށް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ނުކުންނައިރު ހުރިހާ ހާލަތަކަށް އެ ޓީމުން ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 1
ޖޭޖޭ ބައިވެރިނުވޭ، ޔޫވީ އާއި ވެލެންސިއާ ގަދަހިފުމަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގަ އަށް ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް (މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން) ގައި ދެ ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައިވެރިނުވާން ނިންމުމުން އެ ޖާގަ އަށް ވާދަކުރާނީ މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދިޔަ ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީންނެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 1
ރެލިގޭޝަނަށް ފަހު ވެސް ވާނެގޮތެއް ނޭނގޭ: ނަޒީހު

ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ދިޔަ ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާއި މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދިޔަ ވެލެންސިއާ އަދި ހަތް ވަނަ އަށް ދިޔަ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް ރެލިގޭޝަން މެޗުތަކަށް ފަހު ދެން ކަންތައްތައް ވާނެ ގޮތެއް ވެސް އަދި ބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 2
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ވެލެންސިއާ އަށް ހިތްހަަމަޖެހުމެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަތުން 3-1 އިން ހޯދި މޮޅާ އެކު ވެލެންސިއާ އިން ރެލިގޭޝަނުގެ ކުރިން ހިތްހަމަޖެހުމެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2018 2
އައްޔަ: އުމުރާއި ޖޯޒީ ނަމްބަރު 40!

ގަލޮޅު ދަނޑުން މިހާރު ފެންނަ އެންމެ ދުވަސްވީ ކުޅުންތެރިއަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް ކުޅޭ އުމުރުން 40 އަހަރުގެ ޑިފެންޑަރު އަލީ ޝަރީފް (އައްޔަ) އެވެ. މީގެ ކުރިން 26 ނަމްބަރު ޖޯޒީގައި ފެނިގެންދިޔަ އައްޔަ މި އަހަރު ކުޅެނީ 40 ނަމްބަރަށެވެ. އެއީ ކެރިއަރުގެ ފަހު އަހަރު އޭނާގެ އުމުރު ދައްކުވައިދޭ ނަމްބަރަށް ކުޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 3
ޔޫވީ އެއްވަރުވުމުން ގްރީނަށް ގަދަ ހަޔެއް ކަށަވަރުވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) ކުޅުނު މެޗުން ކްލަބް އީގަލްސްއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވުމުން ގަދަ ހަޔެއްގެ ފަހު ޖާގަ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 3
ޒިންމާ ނަގަން، ހާލަތު ބަދަލުކުރަން ބޭނުން: ނަޒީހު

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދާ ދެ ޓީމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ރެލިގޭޝަން (ކޮލިފިކޭޝަން) ކުޅޭށެވެ. ލީގުގެ އެންމެ ފުލުގައި އޮތް ވެލެންސިއާ ރެލިގޭޝަންގައި ކުޅެން ޖެހޭނެކަން ޔަގީންވެފައި އޮތްއިރު، ހަތް ވަނައިގައި އޮތް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަށް އަދި ގަދަ ހަޔެއްގެ މެތަމެޓިކަލް ޗާންސެއް...

03 ޖޫން

June 03, 2018 1
ޓީސީއާ އެއްވަރުވެ ޔޫވީ އަށް ފުރުސަތު ހަނިވެއްޖެ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބާ 1-1 އިން އެއްވަރުވެ، ލީގުގެ ގަދަ ހަޔެއްގެ ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ހަނިވެއްޖެ އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2018 3
ޔޫވީ މި އޮތީ ހިމަ ނަރެއްގެ މަތީގައި: ނަޒީހު

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގެ ފަހު ތިން މެޗަށް ނުކުންނައިރު ގަދަ ހަޔެއްގައި އޮވެ ލީގު ނިންމާލުމުގެ ފުރުސަތު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް އޮތީ ހަނިވެފައި ކަމަށާއި އެ ޓީމު އޮތީ "ހިމަނަރެއްގެ...

May 29, 2018 5
ޔޫވީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިރޭ 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ލީގުގެ ދެ ވަނަ މަގާމަށް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމަށް ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ޔަގީންވެއްޖެ އެވެ. މި މެޗުގެ...

19 މެއި

May 19, 2018 2
ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ޔޫވީ ހިތްވަރުކުރާނެ: ތޮލާލް

މި ފަހަރު އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގަށް ނުކުތްއިރު ކޮންމެ ޓީމެއްގެ ވެސް ފުރަތަމަ ޓާގެޓަކީ ގަދަ ހަޔެއްގައި ހިމެނި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގަށް ކޮލިފައިވުމެވެ. ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ ވެސް އެ އަމާޒުގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު، މި ވަގުތު އެ ޓީމު އޮތީ އެންމެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެ ޓީމުގެ ގޯލްކީޕަރު ތޮލާލް ހަސަން (ޓޮޕްލަކް) ބުނީ އެ ޓީމުން...

11 މެއި

May 11, 2018 1
ފަހު ވަގުތު ޔޫވީ އަތުން ގްރީން އަށް ޕޮއިންޓެއް

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައި އަބްދުﷲ މިސްބާހު ޖެހި ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީއާ 1-1 އިން އެއްވަރުކޮށް ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.