20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2019 7
ވިކްޓްރީ ޓީމު ހަމަނުވި، މެޗު އަނެއްކާ ވެސް ކެންސަލް!

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެން ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން ހާޒިރެއް ނުވި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2019 4
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ކޯޗު ނަޒީހު މަގާމުން ވަކިވަނީ

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު މަގާމުން އިސްތިއުފާދޭން ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ އެދެނީ މާދަމާ މެޗުގައި އިދިކޮޅަށް ކުޅެން އޮތް ވިކްޓްރީ މެޗަށް ޓީމު ހަމަވުމެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2019
ޔޫވީ އަތުން ނިލަންދޫ ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު މަދުކޮށް ކުޅެ ފ. ނިލަންދޫ އިން 2-2 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)އާ އެެއްވަރުކޮށް މުހިއްމު ޕޮއިންޓެއް ހޯދައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 3
ދެ ވަނަ ބުރުގައި ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެ: ނަޒީހު

ހުރިހާ އެއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އުޅެން ހަދައިގެން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ގެ ހާލަތު ދަށްވެފައި އެބަހުރި ކަމަށާއި ދެ ވަނަ ބުރުގައި އެ ޓީމުން ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅި އަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނެ ކަމަށް ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 2
މާޒިޔާ އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފި

ނާއިޒް ހަސަން (ދާދު) ގެ ދެ ގޯލުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 2-0 އިން ބަލިކޮށް މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަނުން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީހުގައި އެއް ވަނައިގައި ހަތް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2019 14
ދަަގަނޑޭގެ ފަސް ގޯލާ އެކު ގްރީން އަށް ބޮޑު މޮޅެއް

އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) ޖެހި ފަސް ގޯލާ އެކު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ މައްޗަށް 8-2 އިން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

September 23, 2019 6
ޔޫވީން ކުޅުންތެރިން ގެނައީ ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް: ނަޒީހު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރާ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތުން މައްސަލަތަކެއް ނެތި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އޮތުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ސަބަބަކީ އެ ޓީމުން ހިސާބު ޖެހި ގޮތަށް...

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ޔޫވީން ހިތްވަރު ދައްކައި އީގަލްސް ހުއްޓުވައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކްލަބް އީގަލްސް އިން ބޮޑު ލީޑެއްގައި އޮއްވައި ދެ ވަނަ ހާފްގައި ނުކުމެ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ހިތްވަރުގަދަ ކުޅުމެއް ދައްކައި ފަހަތުން އަރައި މެޗު 4-4 އިން އެއްވަރުކޮށްފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަނުވެ އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 4
ފަހަތުން އަރައި ޔޫވީން ނިލަންދޫ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ފ. ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ލީގުގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 2
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތަފާތެއް އަދި ނުފެނޭ: ނަޒީހު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން ކުޅޭ ދެ ޓީމުގެ ތެރެއިން އެއް ޓީމަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެ ޓީމުގެ ހަތަރު މެޗުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، އެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ތަފާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް...

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މޮޅުވުމުގެ...

June 30, 2019 3
ތައުރީފުކުރާނަމަ ފާޑުވެސް ކިޔެންޖެހޭނެ: ނަޒީހު

ކުޅުންތެރިން މޮޅަށް ކުޅޭ ދުވަހު ތައުރީފުކުރާއިރު ކުޅުން ދަށްވާ ދުވަހު ފާޑު ވެސް ކިޔެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 7
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އިސްމާއިލް އީސާ ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މޮޅުވެއްޖެ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބީ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަޝްހޫރުވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ފޯކައިދޫ މޮޅުވެއްޖެ

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ބަލިވި ށ. ފޯކައިދޫން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން މިރޭ 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޔޫވީ އަށް ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން

މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އިން މާޒިޔާ އަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކުޅުނު މިލޯސް ކޮވަސެވިޗާއި އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ނައްޓޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް

މިިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ތިން އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 4
ބޮބީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް، ޝާފީ ޔޫވީ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ގްރީން އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.