08 އޯގަސްޓް

August 08, 2019 1
މާޒިޔާ އަށް އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ މާޒިޔާ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަަގައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 7
ބްރޭކަކަށް ފަހު ބްރޭކެއް، ކޯޗުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު މި އަހަރު ދިވެހި ފުޓްބޯޅަ ސީޒަން ފަށަން ޖޫން މަހަށް ތާވަލުކުރީ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ރަނގަޅު ކުރުމުގެ އުއްމީދުގަ އެވެ. ސީޒަނުގެ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތް ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު ފަށައިގެން އަދި ތިން މަސް އެއްކޮށް ފުރިހަމަނުވެ އޮއްވައި ލީގު ދެ ވަނަ ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުމަކީ ފުރަތަމަ...

06 ޖުލައި

July 06, 2019 4
ފަހަތުން އަރައި ޔޫވީން ނިލަންދޫ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ކުޅުނު މެޗުން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން ފ. ނިލަންދޫ ބަލިކޮށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީން ލީގުގެ ފަސް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019 2
ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ތަފާތެއް އަދި ނުފެނޭ: ނަޒީހު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ނުވަ ޓީމުގެ ތެރެއިން ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ހިމަނައިގެން ކުޅޭ ދެ ޓީމުގެ ތެރެއިން އެއް ޓީމަކީ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެ ޓީމުގެ ހަތަރު މެޗުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު، އެ ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފަރާތުން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ތަފާތެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް...

30 ޖޫން

June 30, 2019 3
ދަ ގްރާންޑޭ މޮޅުވުމުގެ ސިލްސިލާ ދަމަހައްޓައިފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ 3-0 އިން ބަލިކޮށް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި އަލަށްވާދަކުރާ ދަ ގްރާންޑޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން މޮޅުވުމުގެ...

June 30, 2019 3
ތައުރީފުކުރާނަމަ ފާޑުވެސް ކިޔެންޖެހޭނެ: ނަޒީހު

ކުޅުންތެރިން މޮޅަށް ކުޅޭ ދުވަހު ތައުރީފުކުރާއިރު ކުޅުން ދަށްވާ ދުވަހު ފާޑު ވެސް ކިޔެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 7
އީސަގެ ދެ ގޯލުން ޓީސީން ޔޫވީ ބަލިކޮށްފި

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިއަދު އިސްމާއިލް އީސާ ޖެހި ދެ ގޯލުން 2-0 އިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
ވިކްޓްރީ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ މޮޅުވެއްޖެ

ވިކްޓްރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ ބީ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުރިން މަޝްހޫރުވި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) އިން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ވިކްޓްރީ އަތުން 4-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2019 3
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން ފޯކައިދޫ މޮޅުވެއްޖެ

ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް އަތުން ބަލިވި ށ. ފޯކައިދޫން ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަތުން މިރޭ 2-1 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2019
ޔޫވީ އަށް ބިދޭސީ ހަތަރު ކުޅުންތެރިން

މި ސީޒަނަށް ޓީމު ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އިން މާޒިޔާ އަށް މިދިޔަ ދެ އަހަރު ކުޅުނު މިލޯސް ކޮވަސެވިޗާއި އިތުރު ތިން ކުޅުންތެރިން ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019
ޔޫވީ އަށް ނަޒީހު، އީގަލްސްގައި މޯހަން

ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަނުގައި ކްލަބް އީގަލްސްގެ ކޯޗަކަށް ކުރިން ވެސް މަގާމުގައި ހުރި މުހައްމަދު ޝިޔާޒް (މޯހަން) އަދި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗަކަށް މުހައްމަދު ނަޒީހު ހަމަަޖައްސައި ދެ ޓީމުން ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފި އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019
ނައްޓޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް

މިިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީ ސްޕޯޓްސް ކްލަބަށް ކުޅުނު އަހުމަދު ނާޝިދު (ނައްޓޭ) ތިން އަހަރުގެ ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ އަށް ބަދަލުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 4
ބޮބީ ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް، ޝާފީ ޔޫވީ އަށް

މިދިޔަ އަހަރު ނިއު ރޭޑިއަންޓަށް ކުޅުނު ގައުމީ ޓީމުގެ ޒުވާން މިޑްފީލްޑަރު ރިހާމް އަބްދުލް ގަނީ (ބޮބީ) ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އަށް ބަދަލުވިއިރު، މިދިޔަ އަހަރު ވިކްޓަރީގެ ކެޕްޓަންކަން ކުރި އިތުބާރު ޑިފެންޑަރު އަހުމަދު ޝާފިއު (ޝާފީ) ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) އަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2019
ޔޫވީ ބަލިކޮށް ގްރީން އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ) 2-0 އިން ބަލިކޮށް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އިން ސެމީ ފައިނަލަށް ދިއުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކޮށްފި އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2019
އޭދަފުށްޓައް އުއްމީދެއް، އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އިއްޔެ މާޒިޔާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ކްލަބް އޭދަފުށިން ސެމީ ފައިނަލުގެ އުއްމީދު އާކުރިއިރު، ރޭ ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 5-0 އިން ހޯދި ބޮޑު މޮޅާ އެކު ގްރޫޕުގެ އެއް ވަަނައިގައި ކްލަބް އީގަލްސް ލީޑުނަގައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 2
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި

އެފްއޭއެމް 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީން 2-1 އިން މާޒިޔާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2019
ނިއުގެ ޒުވާން ޓީމު ޔޫވީގެ ނަމުގައި ވާދަކުރަނީ!

އެފްއޭއެމުން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވުމުން އަންނަ ހަފްތާގައި ފަށާ ޔޫތު ޗެމްޕިއަންޝިޕުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާ ނިއު ރޭޑިއަންޓުގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ނަމުގައި މުބާރާތުގައި ކުޅޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2018 7
ވެލެންސިއާ ވެއްޓުމަކީ ނަޒީހު އެދޭ ގޮތެއް ނޫން

ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފްގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން ބަލިވެ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވި ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކްލަބް ވެލެންސިއާ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގައި ބައްވައިދޭން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލްގެ ކިބައިން ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު އެދިއްޖެ އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018 10
ރެލިގޭޓްވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާ އެކު ވެލެންސިއާ ނޭވާހޮޅިއަށް

ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި މިއަދު ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ އަތުން 2-0 އިން ބަލިވެ ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ކްލަބް ކަމަށްވާ ވެލެންސިއާ ދެ ވަނަ ޑިވިޝަނަށް ރެލިގޭޓްވުމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2018 1
ހުރިހާ ހާލަތަކަށް ޔޫވީ ތައްޔާރުވާނެ: ނަޒީހު

ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގަ ދެމެހެއްޓުމަށް ވެލެންސިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް މެޗަށް ނުކުންނައިރު ހުރިހާ ހާލަތަކަށް އެ ޓީމުން ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީ (ޔޫވީ)ގެ ކޯޗު މުހައްމަދު ނަޒީހު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 1
ޖޭޖޭ ބައިވެރިނުވޭ، ޔޫވީ އާއި ވެލެންސިއާ ގަދަހިފުމަކަށް

އަންނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ޖާގަ އަށް ކުޅޭ ރެލިގޭޝަން ޕްލޭއޮފް (މާލޭ ލީގު ކޮލިފިކޭޝަން) ގައި ދެ ވަނަަ ޑިވިޝަނުގެ ރަނަރަޕް ޖޭޖޭ ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ބައިވެރިނުވާން ނިންމުމުން އެ ޖާގަ އަށް ވާދަކުރާނީ މާލޭ ލީގުގެ ފުލަށްދިޔަ ވެލެންސިއާ އާއި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓަރީންނެވެ.