16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2020
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ސެނެޓަށް ފޮނުވައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 16) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ސެނެޓަށް ފޮނުވުމުގެ ގަރާރު ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސް އިން ރޭ ފާސްކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020 6
ޓްރަމްޕަށް ދީފައިވާ ބާރުތައް ކޮންގްރެސް އިން ކުޑަކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 7) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ދީފައިވާ އަސްކަރީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮންގްރެސްގައި ވަރަށް އަަވަހަށް ވޯޓަށް އަހާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 2
ޓްރަމްޕާ ދެކޮޅަށް ބާރު ލިބޭ އީމެއިލް އަކީ "ބޮމެއް"!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރަން ކޮންގްރެސް އިން ނިންމި ބޮޑު ނިންމުމަށް ފަހު ސިޔާސީ ބޮޑު ބައިބައިވުމަކަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް، ޓްރަމްޕަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅޭ އީމެއިލްތަކެއް ހާމަކުރުމާ އެކު، ސެނެޓްގެ ޝަރީއަތަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ބޭނުންވާ އިތުރު ހެކި ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ބާރަކަށް...

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 2
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ވެއްޖެތަ؟: ބޮޑު ބަހުސަކަށް!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، އެ ގައުމުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ނުވަތަ ކޮންގްރެސްގެ ތިރި ގެ ކަމަށް ވާ، ހައުސް އިން އިމްޕީޗުކޮށްފައި ވިޔަސް، އެ ނިންމުން ސެނެޓަށް ނުފޮނުވާހާ ހިނދަކު، އެގޮތަށް ބެލެވެން ނެތް ކަމަށް، ގާނޫނީ ޕްރޮފެސަރަކު ވިދާޅުވުމުން، މުޅިން އާ ބަހުސެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2019
ޓްރަމްޕް ބޭނުންވަނީ ޝަރީއަތް އަވަސްކުރަން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ފަހު އިމްޕީޗްމަންޓް ޝަރީއަތް ހިންގަން ސެނެޓަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގައި ކޮންގްރެސް އިން ލަސްކުރަމުން ދާއިރު، އެ ޝަރީއަތް އަވަހަށް ފަށަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2019 2
ސަމާލުކަން ސެނެޓަށް: ޑިމޮކްރެޓުން އެހެން "ގޭމެއް"!

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމާ އެކު މުޅި ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން މިހާރު އޮތީ މަގާމުން އޭނާ ވަކިކުރުމާ މެދު ގޮތެއް ނިންމުން ހަވާލުވެފައިވާ ސެނެޓަށެވެ. އެކަމަކު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ހައުސްގެ ބޮޑު އެ ނިންމުން ރަސްމީކޮށް ސެނެޓަށް ފޮނުވުމުގެ ކުރިން މިހާރު ވަނީ ސިޔާސީ އެހެން ގޭމަކަށް ނުކުމެފަ އެވެ.

19 ޑިސެމްބަރ

December 19, 2019 21
ސިޔާސީ ބޮޑު ބައިބައިވުމެއް، ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކޮށްފި

ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިއްޕެވުމާއި ކޮންގްރެސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސް އެޅުއްވުމުގެ ކުށުގައި، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް، ރޭ އިމްޕީޗްކޮށްފި އެވެ. މިއީ އެމެރިކާގެ ތާރީޚުގައި، ރައީސަކު އިމްޕީޗްކުރި ތިން ވަނަ ފަހަރެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 1
ޓްރަމްޕްގެ ސިޓީ: "އިމްޕީޗްމަންޓަކީ ހަނގުރާމައެއް"

އިމްޕީޗްކުރުމުގެ ވޯޓާ ކުޑަތަންވެފައި ވަނިކޮށް، އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮލަންޑް ޓްރަމްޕް، ކޮންގްރެސްގެ ތިރި ގޭގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީއަށް، ރުޅިވެރިކަމުގެ އުދާސްތައް ބޭރުކޮށްލައްވާފައިވާ ސިޓީއެއް އިއްޔެ ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2019 7
އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ އިމްޕީޗްމެންޓް، ކިހިނެއްވާ ކަމެއް؟

އިމްޕީޗްކުރުމަކީ، ރާއްޖޭގައި އެންމެ އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ބަހުރުވައިން ނަމަ، އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ނެގުމެވެ. އެމެރިކާގައި ވެސް އެންމެ ފަހު ނަތީޖާއަކަށް ވަނީ، ވެރިކަމުން ރައީސް ދުރުކުރުމެވެ. އެކަމަކު ރިޔާސީ ނިޒާމަށް ވެރިކަންކުރުމުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ނަމޫނާ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އެމެރިކާގައި، ރައީސެއްގެ...

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
އިމްޕީޗްމަންޓް ރިޕޯޓަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 5) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެންގެވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައިގައި މަގާމުން ދުރުކުރަން ޑިމޮކްރެޓިކުން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓަކީ ބޮޑު ޖޯކެއް ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019 1
އިމްޕީޗްމަންޓް ތަހުގީގަށް ޓްރަމްޕް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 2) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކާ ދެކޮޅަށް ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެންގެވި މައްސަލައިގައި ކޮންގްރެސް އިން ފަށާފައިވާ އިމްޕީޗްމަންޓް ތަހުގީގަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުން ވެސް ވަޑައިނުގަންނަވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސް އިން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019 2
ހެކިބަސް ދިން އޮފިޝަލަށް ވައިޓްހައުސްގެ ފާޑުކިޔުން

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ރައީސް ޑޮނަލް ޑްޓްރަމްޕް ޕްރެޝަރު ކުރެއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮންގްރެސް އިން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި ރޭ ހެކިބަސް ދެއްވި ލެފްޓިނެންޓް ކާނަލް އެލެގްޒެންޑާ ވިންޑްމަން އަށް ވައިޓްހައުސް އިން ބަހުގެ ހަމަލާތައް ދީފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
ހެކިބަސް ދިނުމާ މެދު ވިސްނަން: ޓްރަމްޕް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 19) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައިގެން ސިޔާސީ ވާދަވެރިއަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރެއްވި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ކޮންގްރެސް އިން ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި ހެކިބަސް ދިނުމާ މެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2019 2
ޓްރަމްޕުގެ އިމްޕީޗްމަންޓް ގެންދާނެގޮތުގެ ޕްލޭން ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 30) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗްކުރުމަށް ހިންގާ ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭން ކޮންގްރެސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކުން އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2019
ޓްރަމްޕާއި ބައިޑަން ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި އޭނާގެ އާއިލާއަކީ ވެސް ކޮރަޕްޓް ބައެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ކޮންގްރެސް އިން ދަނީ އޮފިޝަލުންނަށް ފުރައްސާރަކުރަމުން

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 6) - ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ކުރެއްވި ފޯނުކޯލަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމަނިކުފާނު މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ ތަހުގީގުގައި ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލިޔުންތައް ހޯދުމަށް ކަމަށް ބުނެ ފުރައްސާރަ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2019 2
"ކޮންގްރެސް އަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެކަން ޔަގީނެއް ނޫން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 5) - ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންގެ މައްސަލައެއް ބަލަން ބާރު އަޅުއްވާފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އިން މިހާރު ފަށާފައިވާ ތަހުގީގުގައި އެއްބާރުލުން ދެވޭނެކަމާ މެދު ޔަގީން ނުވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019 1
"ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރަން އުޅުމަކީ ބުލީކުރުން"

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 2) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓުން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގައި އެމެރިކާގެ ޚާރިޖިއްޔާގެ ސްޓާފުންނަށް ބުލީ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ޓްރަމްޕުގެ ވަކީލް ތަހުގީގު ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ވޮޝިންޓަން (އޮކްޓޯބަރު 1) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ޔޫކްރޭނުގެ ރައީސް އަށް ގުޅުއްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބާރު އެޅުއްވި މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރާ ހައުސްގެ އިންޓަލިޖެންސް، ފޮރިން އެފެއާޒް އެންޑް އޯވަސައިޓް އެންޑް ރިފޯމް ޕެނަލަށް ޓްރަޕުގެ ގާނޫނީ ވަކީލް ރޫޑީ ޖިއުލިއާނީ ހާޒިރުވާން އަންގައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019 2
ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ޕެލޯސީ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސިޔާސީ ވާދަވެރިއެއްގެ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ޔޫކްރޭން ސަރުކާރަށް ބާރު އަޅައިގެން ރައީސް ޑޮނަލްްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ގާނޫނު އަސާސީއާ ޚިލާވެފައި ކަމަށާއި އެހެންވެ ޓްރަމްޕް މަގާމުން ދުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ހައުސްގެ ރައީސް ނެންސީ ޕެލޯސީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.