17 އެޕްރީލް

April 17, 2019 4
ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމައަށް އެހީވުން ހުއްޓުވުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 17) - ސައުދީން އިސް ނަގައިގެން ޔަމަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ހަނގުރާމަ އަށް އެމެރިކާ އިން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ނުދިނުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކުރި ބިލް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2019
ކޮންގްރެސްގެ ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި

ވޮޝިންޓަން (މާޗް 16) - މެކްސިކޯގެ ބޯޑަރުގައި ފާރު ރޭނުމަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިއުލާން ކުރެއްވި އިމަޖެންސީ އުވާލުމަށް ކޮންގްރެސް އިން ފާސްކޮށްފައި ވަނިކޮށް އެ ނިންމުން ޓްރަމްޕް ވީޓޯ ކުރައްވައިފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2019 8
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި މުސްލިމުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭނެ

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ދަށުގޭގައި މުސްލިމް މެންބަރުންނަށް ބުރުގާ އެޅޭ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2019 2
ހުވާކުރީ މަންމަ ފަހައިދިން ފަލަސްތީނުގެ ހެދުމުގައި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 4) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މިޝިގަންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މެންބަރު ރާޝިދާ ތަލީބް މަގާމުގެ ހުވާ ރޭ ކުރެއްވިރު އޭނާ ލައިގެން ހުންނެވީ މަންމަ ފަހައިދިން ފަލަސްތީނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެކެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2018 3
ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަލަސްތީނުގެ ހެދުމެއް

މިޝިގަން (ޑިސެމްބަރު 18) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ހޮވުނު މިޝިގަންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މުސްލިމް މެންބަރު ރާޝިދާ ތަލީބް މަގާމުގެ ހުވާ އަންނަ މަހު ކުރައްވާ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލާނީ ފަލަސްތީނުގެ ސަގާފީ ހެދުމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 1
ނޫސްވެރިޔާގެ މަރާގުޅޭ މައުލޫމާތު ކޮންގްރެސް އަށް ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 4) - ސައުދީ ނޫސްވެރިޔާ ޖަމާލް ޚާޝުގްޖީގެ މަރާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ މެންބަރުންނަށް ސީއައިއޭ އިން ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
ކޮންގްރެސް ޑިމޮކްރެޓުންނަށް، ދެންވާނީ ކިހިނެއް؟

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 8) - އެމެރިކާގައި އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި މިޑް-ޓާމް އިންތިޚާބުގައި ކޮންގްރެސްގެ ދަށު ގޭގެ ކޮންޓްރޯލް ވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހޯދައިފަ އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް މުސްލިމް ދެ އަންހެނުން އިންތިޚާބުކޮށްފި އެވެ.

November 07, 2018 1
މިޑްޓާމް އިންތިޚާބު: ހައުސްގެ މެޖޯރިޓީ ޑިމޮކްރެޓުންނަށް

ވޮޝިންޓަން (ނޮވެމްބަރު 7) - އެމެރިކާގެ މިޓް-ޓާމް އިންތިޚާބުގައި ހައުސް އޮފް ރިޕްރެޒެންޓިވްސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ހޯދުމާ އެކު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓަރްމްޕަށް ސީރިއަސް...

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 3
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މުސްލިމް އަންހެނެއް

މިޝިގަން (އޮގަސްޓް 9) - އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވި މުސްލިމް އަންހެން މެންބަރުގެ ޝަރަފް ފަލަސްތީނުން ހިޖުރަކުރި އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާޝިދާ ތަލީބް ހޯދައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 2
އިމިގްރެންޓްސްގެ ހައްގުގައި ހައުސްގައި އަށް ގަޑިއިރުގެ ތަގްރީރެއް

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 8) - އިމިގްރެންޓްސްގެ ހައްގުގައި އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގައި އަށް ގަޑިއިރުގެ ދިގު ތަގްރީރެއް ހައުސްގެ ޑިމޮކްރެޓިކް މައިނޮރިޓީ ލީޑަރު ނޭންސީ ޕެލޮސީ ދެއްވައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2017 1
ރަޝިޔާގެ ހެކްކުރުން އެމެރިކާގެ 21 ސްޓޭޓަކަށް

އެމެރިކާގައި މިދިއަ އަހަރު އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ތެރޭގައި 21 ސްޓޭޓެއްގެ އިންތިހާބާ ގުޅޭ ސިސްޓަމްތައް ރަޝިޔާގެ ހެކަރުންގެ އަމާޒަކަށް ހެދި ކަމަށް، ސެނެޓް ޕެނެލްގައި، އެމެރިކާގެ އިސް ވެރިޔަކު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2017
ގަދަކަމުން ޕަސިންޖަރު ބޭލި އެއާލަނުގެ ސީއީއޯ ކޮންގްރެސްއަށް

ވޮޝިންޓަން (މެއި 3) - ގަދަކަމުން ޕަސިންޖަރަކު ބޯޓުން ބޭލުމުން އަނިޔާތަކެއް ލިބުނު މައްސަލައިގައި ސުވާލު ކުރުމަށް ޔުނައިޓެޑް އެއާލައިންސްގެ ސީއީއޯ އޮސްކާ މުނޯޒް ކޮންގްރެސްގެ ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރުކޮށްފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2017 5
ސަރުކާރު ހުއްޓުމުން ސާލަމަތްކުރުމަށް ޓްރަމްޕް އަމާންދެނީ

ވޮޝިންޓަން (އެޕްރީލް 26) - އެމެރިކާ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެކި ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމުގެ ބިލް ކޮންގްރެސް އިން ފާސް ނުވެ، ސަރުކާރު ހުއްޓިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވާން ފެށުމުން ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އަމާން ދެއްވާ މެކްސިކޯ ބޯޑަރުގައި ރާނާ ފާރަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ޕްލޭން ފަހަށް ޖައްސާލުމުގެ އިޝާރާތެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

25 މާޗް

March 25, 2017 6
ޓްރަމްޕަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއެއް، ޕާޓީ އެއްގަލަކަށް ނޭރި

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޓް ޓްރަމްޕަށް ކޮންގްރެސްގައި ފުރަތަމަ އެކަމަކު އެންމެ ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއާ އިއްޔެ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 6
ކޮންގްރެސްގެ މުސްލިމް އަންހެން މެމްބަރާ ދިމާކޮށްލައިފި

ވޮޝިންޓަން (ޑިސެމްބަރު 9) - އެމެރިކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ފުރަތަމަ ހޮވުނު ސޯމާލިއާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމް މެމްބަރު އިލްހާން އުމަރަށް ވޮޝިންޓަނުގައި ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ގޯނާކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2016 2
އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސްގެ ބިލާމެދު ސައުދީން ކަންބޮޑުވެއްޖެ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ފާސްކުރި ބިލާ މެދު ވަރަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 1
ކޮންގްރެސް އިން އެ ވަނީ ބޮޑު ގޯހެއް ހަދާފައި: އޮބާމާ

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް...

September 29, 2016 6
އޮބާމާގެ ވީޓޯގެ ބިލް ކޮންގްރެސްއިން ގާނޫނަކަށް ހަދައިފި

ވޮޝިންޓަން (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - ސެޕްޓެމްބަރު 11، 2001 ގައި އެމެރިކާ އަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގައި ގެއްލުން ލިބުނު މީހުންގެ އާއިލާތަކުން ސައުދީ އަރަބިއާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރެވޭ ގޮތަށް...

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 6
ވޯޓު ދޭނީ ހިލަރީ އަށް: ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެންބަރު

ވޮޝިންޓަން (އޮގަސްޓް 3) - އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދޭނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް ހިލަރީ ކްލިންޓަނަށް ކަމަށް ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ކޮންގްރެސްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރަކު ފާޅުގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖޫން

June 29, 2016 1
ބެންގާޒީގައި އެމެރިކާ މީހުންނަށް އޮތީ އިހުމާލުވެފައި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 29) - ލީބިއާގެ ބެންގާޒީގައި ހުންނަ އެމެރިކާ މިޝަނަށް 2012 ވަނަ އަހަރު ދިން ހަމަލާގައި މަރުވި އެމެރިކާގެ ހަތަރު މީހުންގެ ސަލާމަތާ މެދު އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ކޮންގްރެސްގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2016 6
ޑިމޮކްރެޓުން އެމެރިކާގެ ކޮންގްރެސް ހިސާރުކޮށްފި

ވޮޝިންޓަން (ޖޫން 23) - ފްލޮރިޑާގެ ނައިޓް ކްލަބެއްގައި ބަޑިން ދިން ހަމަލާ އަށް ފަހު ބަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން ކުރަމުންދާ ޑިމާންޑުގައި އެންމެ ފަހުން ކޮންގްރެސް ހިސާރުކޮށްފި އެވެ.